top of page
107.jpg

№4(107) апрель 2023 - скачать часть 1, часть 2

 

Предыдущие выпуски находятся в архиве

Выходные данные

Задний форзац

 

Оформление ссылки на статью:
ФИО автора. Н
азвание вашей статьи [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-2023.- №4(107) (дата публикации: __.04.2023).- URL: ссылка на вашу статью (дата обращения: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Abdukarimov В.А., Tillaboyeva F.Sh., Azamjonov А.Т.

CALCULATION OF HYDRAULIC PROCESSES IN SOLAR WATER HEATER COLLECTOR HEAT PIPES

Аbdullaeva S.А.

FUQAROLIK JAMIYATIDA TALABA-YOSHLAR FAOLLIGINI OSHIRISH

Abdullayeva I.M., Xusniddinov Yo.M.

THE MAIN IMPACTS OF MODERN TECHNOLOGY ON THE EDUCATION SYSTEM

Abdullayeva Kh.N.

UZBEK FAIRY TALES AND THEIR CLASSIFICATION

Abdullayeva Z.Sh., No’monjonov O.N.

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MIKROMOLIYAVIY XIZMATLAR TIZIMI VA UNING AHAMIYATI

Abdusalomov A.B., Mamatov M.A.
KORXONALAR FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Abdushukurova Z.E.

BOSHLANG’ICH SINFLARGA TIL O’RGATISHDA MURABBIYNING O’RNI

Akhmadjonova U.T.

USE OF CREATIVE WORKS IN PHYSICS CIRCLES

Akhmadjonova Yo.T.

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION - NEW OPPORTUNITIES

Akramov A.Sh.

YOSHLARDA SPORT QOBILIYATLARI SHAKLLANISHIDA PSIXOLOGIK YONDASHUVNING AHAMIYATI

Alimkhanova N.
IMPROVING ACCOUNTING AND AUDITING OF GOODS AND MATERIAL RESOURCES

Alimova E.A.

TA’LIM JARAYONLARIDA MASOFAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARINI AMALIYOTGA KENG JORIY ETISH

Amonov M.N.

IJTIMOIY-PEDAGOGIK FAOLIYATNI TASHKIL ETISHGA QARATILGAN JARAYON MAZMUNI

Anorboyev Q.
MONITORING OF VIRAL INFECTIONS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Anvarova Z.M.

DEVELOPMENT OF ECONOMIC GEOGRAPHY IN UZBEKISTAN

Atamirzayeva S.
IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ECOLOGICAL SCIENCE

Aynaqulov X.A.

XO‘JALIK YURITISHDA UY MEHNATI, KOOPERATSIYA VA KLASTER TUSHUNCHALARINING O‘ZARO UYG‘UNLIGI

Aynaqulov M.A.

OTM LARDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHGA QARATILGAN BA’ZI KOMPETENTLI JIHATLAR

Aytmuratova Z.

PROBLEMS OF FORMATION OF AN IDEAL PERSON IN KARAKALPAK FOLKLORE

Azimboyeva A.А.

MAKTABGACHA TA’LIMDA TARBIYALANUVCHILARDA "MEN" KONSEPSIYASI INDIKATORLARI BILAN ALOQADOR KO'NIKMA VA MALAKALARNI SHAKLLANTIRISH SHAKL, USUL VA METODLAR

Bakiyeva Kh., Rivojitdinov I.

INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN CHEMISTRY ORGANIZATION

Bazarov F.O., Jumanova M.

ENSURING REGIONAL FOOD SECURITY IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA: OBSTACLES AND OPPORTUNITIES

Boboqulova D.B.

COMMUNICATION IS THE MOST IMPORTANT PROFESSION IN THE PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE TEACHER

Boltaev Ch.

SCIENTIFIC AND PRACTICAL SYSTEM OF THE LANGUAGE AND FUTURE CAREER

Buriyeva N.G.

ON THE IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGE PROFICIENCY FOR OIL AND GAS INDUSTRY SPECIALISTS

Delkasheva Sh.D.

ORIGINS AND COMPLICATIONS OF HEART FAILURE

Djumabayeva M.A.

STRUCTURAL, FUNCTIONAL AND LINGUISTIC FEATURES OF THE CREOLIZED TEXT
 

Djumaeva G.A.

SITUATIONAL SCENARIO APPROACH TO SEMANTIC ANALYSIS SITUATIONS OF APOLOGY IN BRITISH COMMUNICATIVE CULTURE

Egamov O.S.

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA O‘QUVCHILARNI ESTETIK TARBIYALASHDA XALQ QO‘SHIQLARIDAN FOYDALANISH

Egamova M.E.

DENATIONALIZATION OF STATE-OWNED BANKS IN THE UK: RISKS, BENEFITS, AND IMPLICATIONS FOR THE BANKING SECTOR

Ergashev B.A.

A MODERN VIEW ON THE STATE OF PROBLEMS OF URETHRAL STRICTURES

Ergasheva M.K., Kuchkorova D.Ja.

METHODOLOGICAL BASIS AND CONCEPS OF STUDYING RURAL LANDSCAPES OF THE DESERT ZONE

Erkinboyev U.O., Daminov A.A.
ELECTROMAGNETIC FIELD TO TRICK ORGANISMS DANGEROUS AND HARMFUL EFFECTS

Erkinboyev U.O., Daminov A.A.
THE RESISTANCE OF THE HUMAN BODY TO ELECTRIC CURRENT

G`afurova Sh.A.

XORIJIY TILLARNI O‘QITIShDA TA’LIM TEXNOLOGIYaLARNI JORIY ETISh KASBIY KOMPETENTLIGINI OShIRIShNING MUHIM OMILI

Ganiyeva B.I., Yaxshiboyeva Sh.B.

RIVOJLANGAN XORIJ MAMLAKATLARIDA MUSIQA ASARLARI ELEKTRON KUTUBXONALARINI YARATISH TAJRIBASI

Gapparov B.N.

SANOAT EKOLOGIYASI VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZASIGA QARATILGAN BA’ZI MUAMMOLAR

G‘aybullayeva M.H.

DARSLARNI KUZATISH VA TAHLIL QILISH

Homidov H.H.
METHODS OF İNTRODUCTİON OF ARTİFİCİAL İNTELLECT TECHNOLOGİES İN STATİSTİCAL ANALYSİS OF AGRİCULTURAL EFFİCİENCY

Hudjamberdiyeva Y.
POTENTIAL RISK OF TABLET DOSAGE FORMS IN THE TREATMENT OF CHILDREN

Ibragimov U.R.

IMPROVING THE FACTORS AFFECTING THE INCOME OF BUSINESS SUBJECTS

Ikromova M.V.

BOSHLANG’ICH SINFLARDA KOMPETENSIYA TUSHUNCHASINING MOHIYATI

Ilkhomova G., Summera Kh.
THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS

Isakobulov R.Yu.

HAR TOMONLAMA YETUK INSONNI TARBIYALASHDA XALQ MILLIY O‘YINLARINING O‘RNI VA XUSUSIYATLARI

Isakobulov R.Yu., Gapparov B.N.

XALQ OG‘ZAKI IJODIDA JISMONIY BAQUVVAT, HAR TOMONLAMA YETUK INSONLAR TASVIRI

Isanov A.P.

OLIY TA’LIM TIZIMIDA BILIM BERISH BO‘YICHA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR KO‘RSATKICHLARI, TAJRIBALARI

Jaksibaev R.N.
APPLICATION OF WEB TECHNOLOGIES IN THE CREATION OF APIS GEOINFORMATION SYSTEM

Jamalova G. 
THE ROLE OF TRANSPORT IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY

Jamolova H.M.

PIYOZ VA PO’STLOGI TARKIBIDAGI FOYIDALI MODDALAR VA ULARNIN XUSUSYIATLARI

Joldasbaeva P.

TEST MODIFICATION PROJECT

Jorayeva Yu.R.

REQUIREMENTS OF THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY PROGRAM. POPULAR METHODS OF 
TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Juraeva N.M.

ELEMENTS OF INTERDISCIPLINARY CONNECTION IN BIOPHYSICS TEACHING

Karimova U., Ashurova Sh.

WAYS OF TEACHING IDIOMS IN THE ESL CLASSROOM

Karimova U., Istamova Sh.

RECENT TRENDS AND ISSUES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Kazimov Sh.R.

O‘QUVCHILARNI ESTETIK TARBIYALASHDA BUXORO FOLKLOR QO‘SHIQLARINI O‘RGATISHNING AHAMIYATI

Khabibova G.G.

THE SIGNIFICANCE OF FOLK PEDAGOGY IN EDUCATION OF CHILDREN

Khaitova G.

DIFFICULTIES IN TRANSLATION IN LORD OF THE RINGS

Khayriddinov Sh.B.

INFORMATION TECHNOLOGY IN THE EDUCATION SYSTEM: SCIENTIFIC PEDAGOGICAL CONCERNS

Khodjamuratova G.Yu.

TURIZM INDUSTRIYASIDA MЕNЕJMЕNTNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Kiyamova M.S.

NEMIS TILI DARSLARIDA YOZUVNING AHAMIYATI

Komilova N.Q., Karshibayeva L.K.
JIZZAX VA SIRDARYO VILOYATLARIDA AHOLI SALOMATLIGINI YAXSHILASHNING GEOGRAFIK JIXATLARI

Kosimov S.D.

ONE OF THE WORLD ECONOMIC LEADERS: INFRASTRUCTURE FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS, PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND APPLICABLE ASPECTS TO OUR ECONOMY

Kravchenko V.V.

THE IMPORTANCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENTERPRISE MANAGEMENT

Kunnazarov A.B.

IMPROVING THE METHODS OF PREPARING STUDENTS FOR OLYMPIADS IN PHYSICS

Kurbaniyazova M., Seytjanov J.

THE INVESTIGATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN AMERICAN VARIANT OF THE ENGLISH LANGUAGE

Kuzibayeva M.M.
MOTIVATION OF STUDENTS' INDEPENDENT WORK

Liqing Zhou

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TRADITIONAL ECONOMIC MANAGEMENT THOUGHTS ON CONTEMPORARY ECONOMIC MANAGEMENT

Madaminova Kh.G.
ALZHEIMER'S DISEASE. FROM OLD AGE TO CHILDHOOD. "BACK TO THE BEGINNING"

Мadraximov A.E.
JIZZAX VILOYATIDAGI EKOLOGIK TOPONIMLAR TAHLILI

Makhmudova N.B.
THE ROLE OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE SERVICE SECTOR

Makhmudova N.B.
THE SIGNIFICANCE OF INNOVATIVE FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP

Maksudov R.I., Dehqonov S.S., Usmonov M.A.

THERMAL INSULATION MATERIALS AND DETERMINATION OF THEIR OPTIMAL THICKNESS

Mamadiyorova Sh.I.

TEACHING THE SUBJECT OF CHEMICAL REACTION RATE TO STUDENTS WITH THE HELP OF MODERN INFORMATION 
TECHNOLOGY

Mamajonov U.Sh.
HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN

Mamajonova E.
IMPORTANT POINTS IN THE DRUG REGISTRATION PROCESS AND NAMING NEW MEDICATIONS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Mamatov M.M.

PUL KREDIT SIYOSATI

Mamatova Sh.A.

MARVARIDGUL (CONVALLARIA MAJALIS) DORIVOR O’SIMLIGINING TARQALISHI VA ULARDAN FOYDALANISH, XALQ 
TABOBATIDA ISHLATILISHI

Mamatqulov B.X.

ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARINING FIZIKANI O‘QITISHDAGI O‘RNI

Matmuratova M.

LINGUISTIC ASPECTS OF EXPRESSIVENESS

Mirzaalimov S.
TOXICOLOGY OF DIFFERENT TYPES OF ALCOHOLIC BEVERAGES

Misirov A., Eshpulatova Z.B.
PURPOSES AND TASKS OF ACCOUNTING FOR EXPORT-IMPORT OPERATIONS

Misirov A., Eshpulatova Z.B.
CLASSIFICATION OF ACCOUNTING TRANSACTIONS OF THE EXTERNAL ECONOMIC ACTIVITY OF ECONOMIC SUBJECTS

Mukhtary Mohroi Sodirzade

WAYS OF USING PHRASES IN THE POEM IN THE PROCESS OF DEVELOPING SPEECH OF STUDENTS OF JUNIOR SCHOOL

Muslimov Sh.N., Raupov M.M.

TA’LIM TIZIMIDA SMART-AUDITORIYADAN FOYDALANGAN HOLDA O`QUV MASHG’ULOTLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Muslimov Sh.N., Lutfullayeva Ch.S.

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH JARAYONIDA KOMPETENTLIK

Mustofokulov J., Suyarova М., Choriev S., Ashurova К.
METHODS FOR DESIGNING ELECTRONIC DEVICE CIRCUITS IN THE “PROTEUS” PROGRAM

Muxitdinov A.B.

OLIY TA’IMDA PROFESSOR-O‘QITUVCHILAR VA ULARNING KASBIY KOMPETENSIYAVIY JIHATLARI

Muxitdinova Sh.S.

5-7 SINF MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA O’ZBEK XALQ MUSIQIY FOLKLOR NAMUNALARIDAN SAMARALI 
FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Nazarov M.G., Rasulova L., Ermuminov B.

CLASSIFICATION OF DESERT LANDSCAPES AND THEIR GEOECOLOGICAL STATUS

Niyazov A.A.

HISTORY OF TRANSPORT GEOGRAPHY AND RESEARCHES ON THE FIELD

No’monov H.M.
CARDIOVASCULAR DISEASES IN CHILDREN AND THEIR PREVENTION

Normatova G.

QASHQADARYO VILOYATI TABIIY RESURSLARDAN IQTISODIYOTDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI VA MUOMMOLARI

Nurniyozov F.

TURIZMNING – IQTISODIYOTDAGI O’RNI VAUNING HISOBINI TASHKIL ETISH

Nurqulov M.Sh., SHodmanov Q.O.

UMUMIY O’RTA TA’LIM MUASSASALARIDA TARBIYAVIY MUNOSABATLAR JARAYONLARINI TASHKIL ETISH ASOSIDA
O‘QUVCHILAR TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH

Nusratova Z.B.

THE ROLE OF INNOVATION IN GLOBALIZATION AND THE DIGITAL ECONOMY

Oramov J.

INTERNATIONAL CORPORATIONS AS SUBJECTS OF INTERNATIONAL FINANCIAL RELATIONS

O‘razaliyev F.B.

TRANSFORMATSION JARAYONLAR VA UNING IQTISODIY KONSTITUTSION ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

O‘rmonov A.A.

JISMONIY TARBIYA VA JISMONIY MADANIYATNING JAMIYATDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

Otabekov U.G.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF GEOMETRIC AND GRAPHIC EDUCATION AT A TECHNICAL UNIVERSITY

Otabekov U.G.

TECHNICAL PROBLEMS OF GEOMETRIC-GRAPHIC EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Otanazarova Sh.A.

THE MEANINGS OF THE SYMBOLS IN "SADDI ISKANDARII"

Payzullaev M.A.
THEORETICAL ISSUES OF THE SCIENTIFIC RESEARCH OF THE DEVELOPMENT OF URBAN AGGLOMERATIONS OF FERGANA REGION

Primova D.Kh.

CREATIVE WRITING IN THE GENRE OF FAIRY TALES AS AN ACTUAL DIRECTION OF DEVELOPMENTFOREIGN LANGUAGE WRITTEN SPEECH OF STUDENTS

Pulatov Kh.U., Ergashev F.B., Usmanov Sh.M.

ACCOUNTING OF INCOME IN SUBJECTS PROVIDING INSURANCE SERVICES

Qayumova L.N., Kayumova L.N.

PEDAGOGIK MAHORATNI OSHIRISHDA ZAMONAVIY DIDAKTIK VOSITALARNING AHAMIYATI

Qosimov S.H.

YUKLARNI TASHISHDA TERMINAL VA LOGISTIKA TEXNOLOGIYASINING HOZIRGI HOLATI VA UNING RIVOJLANISHI

Qosimova M.A.

OLIY TA'LIM MUASSALARI O'QUV FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH

Radjapova N.B.

PROBLEMS AND DIFFICULTIES IN TRANSLATION

Raxmatov A.F., Ortiqova Sh.Z.

ANGOR TUMANINING SANOAT TARMOQLARI TARKIBI VA TUMANNING INVESTITSION JOZIBADORLIGI

Salomova M.O.

PSIXIK JARAYONLAR TALQIНIDA FENOMENOLOGIK YONDASHUV MOHIYATI

Saparbayev B.A.
IN THE SOCIAL PROCESSES OF THE NEW UZBEKISTAN DYNAMICS OF STUDENT-YOUTH PARTICIPATION (2017-2022)

Saparbayev B.A.

YANGI O‘ZBEKISTON IJTIMOIY JARAYONLARIDA O‘QUVCHI-YOSHLAR ISHTIROKINING DINAMIKASI (2017-2022 
YILLAR)

Sharipova N.Kh.

DIFFICULTIES OF THE SCIENTIFIC STYLE OF SPEECH AMONG STUDENTS OF THE PREPARATORY FACULTY IN THE STUDY OF SPECIALIZED DISCIPLINES

Shokirov A., Abdug’aniyev X.
USING GC-MS ANALYZING METHOD TO MONITOR MEDICATIONS IN THE MARKET

Sidikov F.Sh.
MANAGING THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE PRACTICE

Sidikov F.Sh.
PEDAGOGICAL ACTIVITY OF A TEACHER IN TEACHING DISCIPLINES TO UNIVERSITY STUDENTS

Sidikov F.Sh.
DISTANCE LEARNING SYSTEM MOODLE, AS A WAY TO LEARNING PROCESS OPTIMIZATION

Sidikov F.Sh.
IMPLEMENTING THE COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER EDUCATION BY MEANS OF INTERACTIVE LEARNING TECHNOLOGIES

Sidikov F.Sh.
ORGANISING RESEARCH ACTIVITIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Soatov A.M.

TA’LIMDA SIFAT KO‘RSATKIChLARI VA BU BORADA RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLARDAN BA’ZI ANDOZALAR

Tillakhojhayev S., Shobdurakhimova M.T.

FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF INTENSIVE GARDENING IN ANDIJAN REGIO

Tolipov М.В., Nigmatov K.M., Ergasheva F.E.

RECONSTRUCTION OF WATER CLEANING SYSTEMS IN A MODERN WAY

To‘xtayev F.O.

MUSIQA TOVUSHLARINING OʻZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARGA CHOLG`U ASBOBLARIDA JO`R BO`LISH METODLARI

Tukhtasinova Z.Z.

GRAMMATICAL AND TRANSLATIONAL PECULIARITIES OF ENGLISH CONJUNCTIONS

Turaboyeva K.E.

THE ROLE OF EDUCATIONAL MATERIAL IN IMPROVING MOTIVATION WHEN LEARNING ENGLISH AS A FOREIGN
LANGUAGE

Turdiyeva G.T.

ONA TILI DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Tursunov X.N.
O‘ZBEKISTONDA TARIXCHI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH JARAYONI TENDENSIYALARI

Tuychiyev S.S.

GIMNASTIKA MASHG’ULOTLARINI TASHKIL ETISH USULLARI

Tuychiyev S.S.

GIMNASTIKA TO’GARAKLARIDA BOLALARNI MASHQLARGA O’RGATISH USULLARI VA ULARNI MUSTAHKAMLASH

Tuychiyeva F.G.

FEATURES OF THE ANATOMY OF THE HEART ITSELF

Umarov A.S., Isakulova N.F.
ART GALLERY ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Umarov A.S., Mamadullayev S.A.
ART MARKET PRICES

Umarov A.S., Pirmatova Z.F.
SOCIO-CULTURAL GOALS OF ART GALLERIES

Umarov A.S., Qurbonaliyeva M.A.
THE MAIN MARKET FOR CONTEMPORARY ART

Umarov A.S., To‘raboyeva N.A.
COOPERATION STRATEGIES OF ART GALLERY

Umurzakova R.Z.

CAUSES AND HISTORY OF THE ORIGIN OF DIABETES

Urazimbetova Z.U.

REPRESENTATION OF THE CONCEPT OF “BIRD/QUS” IN ENGLISH AND KARAKALPAK PHRASEOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD

Vapayeva F.Sh.

REFLEKSIV TA’LIMIY MUHIT

Wang Guilian
SUIYUAN STUDENTS STUDYING IN JAPAN AND THEIR CONTRIBUTION TO LOCAL CULTURAL AND EDUCATIONAL UNDERTAKINGS IN MODERN TIMES, 1905-1933

Xamrayev Z.X.

O‘ZBEK ESTRADA SAN’ATINING XALQ MADANIY HAYOTIDA TUTGAN O‘RNI

Xaqqulov K.Yu.

FORMATION OF STUDY CULTURE AND PERSONAL INFORMATION CULTURE

Xatamov A.Ya.

O‘ZBEKISTONDA AGROKLASTER RIVOJI VA ULARNING HAR TARAFLAMA TUTGAN O‘RNI, ROLI

Xiaotang Wang

CONSTRUCTION OF UNIVERSITY SPORTS MANAGEMENT PLATFORM BASED ON MOBILE TERMINAL

Xoliqov D.R.

O‘ZBEKISTONDA XO‘JALIK YURITISH KLASTERLARINI BARPO ETISH BO‘YICHA BA’ZI KONSEPTUAL TAVSIYALAR

Xomidova X.

ZARANGNING (ACER SEMENOVII RGL ET HERD) FENOLOGIYASI

Xudayberdiyev B.B.

JIZZAX VILOYATIDA REKREATSION HUDUDLAR VA ULARNI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISH, MEXANIZMLARI

Yanru Wang

RESEARCH ON MODERNIZATION OF ECONOMIC MANAGEMENT AND DEVELOPMENT TREND OF ECONOMIC MANAGEMENT

Yuldashev Ja.M., Yuldashev F.M.
THE ROLE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN THE ENERGY INDUSTRY

Yuldasheva D.A.
THE SCIENTIFIC BASIS OF CORPORATE CULTURE DEVELOPMENT IN THE MANAGEMENT OF CULTURAL 
INSTITUTIONS

Yusupova D.M.
DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE USING DIGITAL ECONOMY TECHNOLOGIES

Zakirova S.A., Abdushukurov S.A.
ART GALLERY MARKETING TOOLS

Zakirova S.A., Karimov S.
THE NEED FOR CREATIVITY IN MODERN BUSINESS

Zakirova S.A., Iminaxunov O.R.
COOPERATION WITH MUSEUMS IN THE ARTIST'S WORK

Zakirova S.A., Shaikhutdinov A.
THE ESSENCE AND SPECIFIC FEATURES OF THE CREATIVE ECONOMY

Zhang Hongzhi

MATHEMATICAL MODEL AND NUMERICAL SIMULATION ON THE DIFFUSION OF ALCOHOL IN THE HUMAN BODY

Zhang Zhe

POPULATION GROWTH TREND AND PROSPECTS OF THE AGING PROCESS IN CHINA

Zokirov Sh.Z.

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYAVIY QONUNNING LOYIHASI” HAQIDA FIKR-MULOHAZALAR

Zulfikorova Z.A.
A MODERN APPROACH TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Zunnunova U., Khadjiev K.
ART CLUSTERS AS A SPACE FOR THE DEVELOPMENT OF THE CULTURAL POTENTIAL OF THE CITY

Абдалимова Д.О., Алламуратов Т.К.
РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Абдукадиров Д.А.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КЕЛОИДНЫМИ РУБЦАМИ ОБЛАСТИ ГРУДИНЫ

Абдуллажанов Х.М., Назаров У.А. 

АНАЛИЗ РОСТА НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ГАСТРОШИЗИСОМ ПРИ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В ОТДЕЛЕНИЕ 
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Абдуллажанов Х.М., Тахиров Ф. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ПРИ АМБУЛАТОРНЫХ 
ЛОР-
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ У ДЕТЕЙ

Абдуллажанов Х.М., Салижанов Н., Шухратжанов М.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЁННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Абдуллажанов Х.М., Тахиров Ф.
СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ УХА, ГОРЛА, НОСА У ДЕТЕЙ В ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ И РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДАХ

Абдулхакова Р.М.

КЛИНИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКГ-ОТКЛОНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПНЕВМОНИЕЙ, У 
НОВОРОЖДЕННЫХ: КОГОРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Адашев А.У.

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС: ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Азимова Ф.П.

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИНИНГ ТАРАҚҚИЁТ СТРОТЕГИЯСИДАГИ БЕЛГИЛАНГАН МАҚСАДЛАРГА ЭРИШИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ ХУСУСИДА

Азимова Ф.Х.

РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПОДРОСТКА НА ОСНОВЕ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ

Айтбаев Ж.А.

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КОЛОННЫ ДЕЭТАНИЗАТОРА

Акешов Н.

ПРИНЦИП ВЫБОРА СЛОВ В РАЗНЫХ СЛОВАРАХ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКИХ СЛОВАРЕЙ)

Алабаев С.
ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ХОЗЯЙСТВА

Алиев О.О.

ЎЗБЕКИСТОНДА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Алимов А.А.

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Аллаев Ж.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аллеков Б.Е.

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СБЫТ ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТОГО 
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Амелин С.С., Голубева Е.С., Амелина Т.С.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В РОССИИ

Арифджанова Н.З.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ

Арифулин Р.Р.
РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Асадова М.Х.

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Асранкулова Д.Б., Обидова В.Л.

ИЗУЧЕНИЕ КОМПЕНСАТОРНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Асранкулова Д.Б., Обидова В.Л.

ОСОБЕННОСТИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ

Атаджанова Р.Р.

МЕТОДЫ РОЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВО

Атамирзаев Т.У., Сотиболдиев Б.Б.
ВЛИЯНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ К ПАРАМЕТРОВ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОНКИХ
ФРОНТАЛЬНЫЙ ДИФФУЗИОННЫЕ СЛОИ

Ахмадалиева М.М.
ОБУЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Бабабекова Г.Б.
СУЩНОСТЬ ЦЕНЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИЯ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ

Базаров Ф.О.

СУЩНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ

Базаров К.Т.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ

Байқабилов Х.М.

ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ ОСИЁ ПОЙТАХТ ШАҲАРЛАРИ НОМЛАНИШИНИНГ ТАРИХИЙ - ГЕОГРАФИК ЖИҲАТЛАРИ

Байрыева М.Д.

МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИЯ В АНГЛИЙСКОМ И КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКАХ

Балабан А.Д., Костенко А.А.

СТИЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Балтабаева М.О.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Баратов С.Ғ.

ҚИШЛОҚ ҲЎЖАЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ ХАЛҚАРО БОЗОРЛАРГА ОЛИБ ЧИҚИШ СТРАТЕГИЯЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Бахиева М.Т., Кощанова Р.Е.
БИОРАЗРУШИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРМИТОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА НУКУСА

Бобожонов Р.Т.

САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕМОНТА ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ДОРОГ

Бобонарова К.У.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Бобонарова К.У.

УЧЕТ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ботиров А.Р., Батирова Ф.А.

ВЛИЯНИЕ ДВИЖЕНИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ДЕТСКИЙ ОРГАНИЗМ

Буронов Ф.Э., Шукруллаев Д.Д.
СУЩН
ОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА МЕМБРАННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ГЕЛИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ

Валиева Ш.И., Шахноза А.
ТОПОНИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРОНИМОВ СРЕДНЕГО ЗАРАФШАНА

Ван Жуйцзе

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЭКСПЕРТНОГО УЧАСТИЯ В ПУБЛИЧНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В РОССИИ - С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Ванькова А.Е., Мамонов С.Г., Аверьянова А.Н.
ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ЧАСТНЫХ ШКОЛАХ

Введенская Д.Ю.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОПТОВЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Волков С.В., Махова А.В.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 2015 – 2020 гг.

Волков С.В., Махова А.В.
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА И СОСТОЯНИЯ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 – 2022 гг

Гайнуллова Р.М.
К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ 
РОССИИ

Галимова Ф.Р., Асракулов Ж.Р.

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Гаппаров Б.Н., Облокулова С.А.

НОВЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Гафуров З.К.

ДВУСТОРОННИЙ СОЛИТАРНЫЙ ЭХИНОКОККОЗ ЛЕГКИХ. ОСЛОЖНЕННЫЙ ПРОРЫВОМ В БРОНХ КИСТЫ ПРАВОГО ЛЕГКОГО И АНАФИЛАКТИЧЕСКИМ ШОКОМ. (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)

Готовчикова М.А., Турченкова А.В., Костенко А.А.

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Гузнародова А.С.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА АУТОАГРЕСИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Гулбоев А.Т.

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ АРТПЕДАГОГИКИ И АРТТЕРАПИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Давлатов Ш.О.

ОБОБЩЕННОЕ НЕРАВЕНСТВО ГЕЛЬДЕРА ДЛЯ СУММ

Джалилов Д.А., Шухратжанов М. 
НУТРИТИВНАЯ ТЕРАПИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Джалилов Д.А., Олимжанов Б. 
КОРРЕКЦИЯ РАННИХ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ОПЕРИРОВАННЫХ В УСЛОВИЯХ ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ

Джалилова Н.М.
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Джанизоков У.А., Гадаев Р.Р.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ ФУНКЦИЙ ПРИ РЕШЕНИИ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ

Джуманазарова Ш.Д. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Елкина В.Н., Пимерзина А.С.
УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Ёдгоров Б.О.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ ИНТЕРПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ ОЛИГОМЕРА КАРБАМИДА И ЕЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

Ефименко О.В., Хайдарова Л.Р., Таджибаева С.В.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ефименко О.В., Хайдарова Л.Р., Курбанов Н.К.
ВЛИЯНИЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА

Жибелева Т.В., Костенко А.А.

СТИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИАЛОГИЧЕСКОГО И АВТОРИТАРНОГО СТИЛЯ

Жилкишина Я.А.
CРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЭКОНОМИК СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ КОРЕИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Жумабаева М.М.
ОСНОВНЫЕ ТЕРБОВАНИЯ ПОСАДКИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Жуманов Ш.Н., Комилова М.Ш., Ташимов А.Х.

“МАРКЕТИНГ” ФАНИНИ ЎҚИТИШДАГИ ИННОВАЦИЯЛАР ВА ИЛҒОР ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ AҲАМИЯТИ

Ибодуллаева Г.Д.

ПРОБЛЕМА КОММУНИКАТИВНОГО ЗНАЧЕНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Ибрагимов Р.

SWOT-АНАЛИЗ В ПРОИЗВОДСТВЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Ибрагимов М.

УЗУМЧИЛИК ХАРАЖАТЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Ибрагимов М.М.

УЗУМЧИЛИК ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Иванова А.С., Михеенко Д.В.
КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Иванова Д.В., Петросян А.Р.

ПРОЦЕССЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Иванова Д.В., Петросян А.Р.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Икрамов А.Ф., Низамова Ш.З.
ПАТОГЕНЕЗ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Исаева Л.Б.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УСТАНОВОК В УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Исакова Ш.И.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЛУЧЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Исмаилов Р.А., Комилов Д.

ИСХОДЫ ФЕБРИЛЬНЫХ СУДОРОГ У ДЕТЕЙ

Испандиярова У.Э., Норматова Н.А.

РОЛЬ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «АРХИТЕКТУРА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ» В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Кадыров М.А., Олимов М.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАННИХ ИСХОДОВ ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ

Кадыров М.А., Аширалиев Ж. 
ОПТИМАЛЬНЫЙ РАСТВОРЬ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ДЕТЕЙ

Кадыров М.А., Назаров Э., Насырова М.Р.
НАРУШЕНИЯ ГЕМОСТАЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ, КОТОРЫМ ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ РАННЕГО ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Камолдинов М.
ДИАРЕЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Капшоров Х.Р., Волобуева Е.В.

ОСОБЕННОСТИ САМОВОСПИТАНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Каршибоев Ш.А., Файзуллаев М.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Касимов А.К., Абдусаламова А.И.
ПАТОЛОГИЯ СЕТЧАТКИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

Касимова Н.К. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Кенжаев M.Г.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Кодиров М.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТА И АКТИВИЗАЦИЯ ЕГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Конышев В.А.
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЕЁ АНАЛИЗ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Қориев М.Р., Тошмирзаева Г.Р.
ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТОҒОЛДИ АДИР ҲУДУДЛАРИДА ЛАЛМИКОР ДЕҲҚОНЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Қориев М.Р., Тошмирзаева Г.Р.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЛАЛМИНСКОГО САДОВОДСТВА НА ОСНОВЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ 
БУРНЫХ ПОЧВ

Краснов С.Д.
УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ

Курбанов А.Б., Тоштемиров Й.Н.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Курбанов А.Б.
РОЛЬ УСЛУГ В АГРАРНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Мадаминов З.Х.
УЛУЧШЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Мамадалиев Ш.М.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОСЕВНЫХ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ

Маманазарова М.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА КАТАР В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В МУСУЛЬМАНСКОМ АРАБСКОМ МИРЕ

Маманазарова Н.К.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА

Мардонов Б.Б.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ В СФЕРЕ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Матуразова Э.М., Адилбаева Н., Боранбаева А.
ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Махамматова С.Х.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЯТЫ, ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕКАРСТВ И ПРИМЕНЕНИЕ В НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЕ

Махмудов З.С., Даминов Ж.А.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ

Маҳсуталиев А.Ҳ.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА РАҲБАР КАДРЛАР БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМИ

Мирзарахимов А.А.

ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНОЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ НАПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Мирзахмедов Х.Б., Абдурахманов Ш.З.
ТЕОРИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ МЕНЕДЖМЕНТОМ

Михайлевич И.Е., Василевский Э.А., Пакирдинов А.С., Суюнов Д.М. 
ЛИМФОСКАНИРОВАНИЕ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НОГ

Мурадова Д.С., Чоршанбиев Н.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЕМКОСТИ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муродов М.Х.
ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЕМОГО ГРУНТА ПРИ УСТАНОВКЕ УСТРОЙСТВ ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТАХ И СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Мухитдинов И.И.
ЖИНОЯТЧИЛИК ГЕОГРАФИЯСИ: ШАКИЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА ФАНЛАРАРО МОҲИЯТИ

Невежина Э.Д.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Низамова А.Т.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ БОЛЬШИХ ДАННЫХ В МАРКШЕЙДЕРСКОМ МОНИТОРИНГЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

Никишина А.А.

УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Нуралиев Р.Т.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Нурниязов Ф.А.
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Нурниязов Ф.А.
СУТЬ ПРОФЕССИИ АУДИТОРА

Нуруллаева Н.К.

ФОЛЬКЛОР ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДА

Омонов О.С., Солижонов Ж.О., Эшмуродов О.Р.
РАЗРАБОТКА УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН В УСЛОВИЯХ АВПД

Орипова М.Р.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Отамирзаев О.У.
АНАЛИЗ И РЕКОМЕНДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Пакирдинов А.С., Мадазимов М.М., Суюнов Д.М.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕДИОГАСТРАЛЬНЫХ ЯЗВ

Пардаева С.О.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ СУРХОНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Подгайная О.А., Костенко А.А.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В НАУЧНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Раимкулов К.М., Шигакова Л.А., Хусаинова Х.Ж., Мамадалиева Э.Ш.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭХИНОКОККОЗА НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Ранова З.
ОБ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА МЕСТАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Рафеев Д.Р.
КАМБАҒАЛЛИКНИ КАМАЙТИРИШДА МАҲАЛЛАБАЙ ИШЛАШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ

Рафеев Д.Р.
ТАДБИРКОРЛИКНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ – АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲОТЛАР САМАРАСИ

Рафиков В.А., Шарипов Б.Б., Носирова З.К.
«ЗЕЛЁНАЯ ЭКОНОМИКА» В БОРЬБЕ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ

Рашидов Ж.Х., Хусанов Н.О.

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ЖОРИЙЭТИШНИНГ ЗАРУРЛИГИ ВА АҲАМИЯТИ

Родионова С.А.

ПРОБЛЕМАТИКА ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ВЫПУСНИКОВ ВУЗОВ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТЕ

Рохибжонов А.Р.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ СОСУДОВ

Садикова И.Я.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ

Саидахмедова Н.Ю.

СОСТАВ ЖИРОРАСТВОРИМОГО ВИТАМИНА К И ЕГО ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Сайфутдинова Д.Т.

МУСИҚА ВА САНЪАТ ИНСОН ҚАЛБИНИНГ БЕБАХО ГАВҲАРИ

Самиев У.А.

МЕРЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ЗНАЧЕНИЮ РЕК УЗБЕКИСТАНА И ПОДДЕРЖАНИЮ ЧИСТОТЫ ВОДЫ

Самиев У.А.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БАЛАНСА

Сангинова Г.Б.

ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сарикулов М.О., Эргашев Д.Э., Мамасаидова З.А., Олимова Г.К.

АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕТЕЙ КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА

Сарикулов М.О., Мамасаидова З.А., Муртозажонова Д.Г., Олимов О.Б.

ГЕОГРАФИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ ШАХРИХАНСКОГО РАЙОНА

Сарикулов М.О., Муртозажонова Д.Г., Мамасаидова З.А., Олимов О.Б.

ЗАНЯТОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КУРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Саттарова Н.Т.

САВДО ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАСИ

Светличная Д.А., Волобуева Е.В.

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ И ПУТИ ЕЁ РАЗРЕШЕНИЯ

Солиев Д.К., Жакбарова Х.

АСТЕНОВЕГЕТАТИВНЫЙ СИНДРОМ ПОСЛЕ COVID-19

Солиев И.С.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ МОЛОДЕЖНОЙ МОДЫ

Степнова Ю.П.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ И РЕКЛАМОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-САХАЛИН»)»

Султанова С.М.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ УЧЁТА В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Сун Фухуань
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ГЧП

Сун Фухуань

ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ГЧП В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Сун Фухуань

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ ГЧП

Сун Фухуань

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СУБСИДИРОВАНИЯ В РАМКАХ МОДЕЛИ ГЧП

Суюнов Д.М., Мадазимов М.М., Пакирдинов А.С.
ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ГЕРОНТ АХОЛИСИДА БИЛИАР ПАНКРЕАТИТ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ

Тазетдинова А.М.
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ АНАЛИЗ

Ташмуродов Д.А.

ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ В ТРУДАХ ВОСТОЧНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ

Тожибоева Ё.Р.

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ КАРИЕСА И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ

Тожиева Д.Ш.

НЕМИС ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА РАҚАМЛИ ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Toшбоев З.М.
ПРИРОДНО-МЕЛИОРАТИВНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ОАЗИСНЫХ ЛАНДШАФТОВ МИРЗАЧУЛА

Тошпулатов Ж.А., Белалова Г.А.
СОЗДАНИЕ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БАЗИСА ДЛЯ ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ

Трусова Т.В.
ОПАСНОСТЬ УКУСА КЛЕЩА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Туйчиев А.И.

ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ “ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО МИРООЩУЩЕНИЯ У СТУДЕНТОВ КАК 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ”

Турдикулова Л.

ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Тухватуллин А.Р., Никитин А.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ КОМПАНИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Урокова О.Ж.
ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РУССКОГО РОМАНТИЗМА

Урунов Ж.О.

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ В АППАРАТЕ БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА УЗБЕКИСТАНА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ

Усманова З.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ

Файзуллина К.Р.
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ФИРМЫ

Фань Синьянь
ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Фозилов А.С.
УЧАСТИЕ АЛМАЛЫСКОГО ГОРНОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД БАССЕЙНА РЕКИ АХАНГАРАН

Хабибуллаев А.П., Суюнов Д.М., Пакирдинов А.С.
БОЛАЛАРДА ГЕРПЕСС ВИРУСИ ЭТИОЛОГИЯЛИ ЛИМФАДЕНОПАТИЯ

Хакимов А.М.
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМАЦИОННОГО И ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ПОДХОДОВ

Халикова Д.А.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА ДЕМОНА НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Хамаев Н.М., Умирзаков М.М.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Ходжиева Г.Н.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ

Ходжиматов А.Н., Баймуротов С.М.

ПРОГНОЗНО-ИНФОРМАТИВНЫЕ ЧЕРТЫ АБИОТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ АРИДНЫХ ЗОН УЗБЕКИСТАНА

Холбоев Ю.Х.
ПОЛУЧЕНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРА ДЛЯ ХЛОПЧАТНИКА НА ОСНОВЕ N,N1-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(АМИНОАРОИЛ)
МОЧЕВИНЫ]

Холмаматов Д.Ҳ.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Холмирзаев Д.Э.

ПРОДУКЦИЯ АЙДАР-АРНАСОЙСКОЙ ОЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ

Ҳомидов Ҳ.Ҳ.
ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ФАОЛИЯТИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ 
УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

Хошимов С.С., Тожибоев У.У.
НАРОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ПРОТИВ РОССИИ В ТУРКЕСТАНЕ

Худайберганова Р.Т., Шарипова Г.Б.

ФАКТОРЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НИЖНЕАМУДАРЬИНСКОГО РЕГИОНА

Худойназарова Г.М.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ)

Цуй Циюань

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КОМПАНИИ HUAWEI

Цуй Циюань

АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ HUAWEI

Чатырева О.О.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА КОМПАНИИ В СФЕРЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Шарипова Н.А.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПОДРОСТКОВ ОТ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Шуай Пен
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИИ КОРПОРАТИВНОГО ИТ—АУТСОРСИНГА - НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КЕЙСОВ HAIER

Шуай Пен

ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА ДЛЯ КОМПАНИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ

Шуай Пен

КРАТКИЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ АУТСОРСИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ БИЗНЕСОМ

Шуай Пен

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕОРИИ АУТСОРСИНГА

Эргашев М.М., Жамолиддинова Х.Т. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Эшпулатова З.Б., Усманов Ш.Ш.

МОЛИЯВИЙ ФАОЛИЯТДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАР ҲИСОБИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА 
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Эшпулатова З.Б., Усманов Ш.Ш.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УЧЁТА ДОХОДОВ

Юлдашева Г.Б. 
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ

Юсупов А.А.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА СУБЪЕКТАХ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Юсупов А., Хамракулов Р.М.

АВТОМОБИЛ ЙЎЛЛАРИДА ҲАРАКАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

Юсупова Д.У.

ФОРМИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГОВ

Юсупова Д.М.

АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ЭКОНОМИКИ И В СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Яхъяева Д.Б.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

 

Козырин А.Л.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

 

 

Юматов Б.О.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С УЧЕТОМ ОПЫТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

​​

 

Абдуқодиров Э., Хайитов Б., Туражанова Р.Н.

ТЎРАҚЎРҒОН ИССИҚЛИК ЭЛЕКТР СТАНЦИЯСИДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН СУВНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИНИ 
ЎЗГАРИШИГА ТУРЛИ ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Анварова М.М.

ИНФРАСТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭПОХУ MOREN

Бегматова Н.Х.
МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА МУЛЬТИМЕДИАГА АСОСЛАНГАН КОМПЬЮТЕРЛИ ТАЪЛИМДАН ФОЙДАЛАНИШ АСПЕКТЛАРИ

Исокова З.Х., Хатамов Б.А., Саттарова К.Д.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАМЕТРА РАБОЧЕГО ОРГАНА

Клементьева В.А.
СПОСОБЫ НАБОРА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мукумова Х.Ж.

ТУРЛИ СИРТЛАРДА ИЛДИЗ МЕВАЛАРИНИНГ ИШҚАЛАНИШ КОЭФФИЦИЕНТЛАРИНИ АНИҚЛАШ УСУЛИ

Сотволдиев М.М., Нуриддинов А.Д., Тухтабаев М.А.

РАЗРАБОТКА РУЧНОЙ СЕЯЛКИ ДЛЯ ПОСЕВА МЕЛКИХ СЕМЯН

Тилаболдиев С.С.
ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕЧЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПЕРИОДА КОРОНАВИРУСНОЙ БОЛЕЗНИ (COVID-19) С 
СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Тургунов З.Х., Тухтабаев М.А.

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ БРУТТО-КОНТРАКТА В РАЗВИТИИ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА (НА ПРИМЕРЕ Г. НАМАНГАНА)

Тургунов И.Б., Тухтабаев М.А.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ МЕЖДУГОРОДНОГО ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА

Хакимов Р.К., Тухтабаев М.А.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПАССАЖИРОПОТОК ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Яницкий Д.В., Яницкая Л.В. 
РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

 

 

bottom of page