top of page
120.jpg

№5(120) май 2024

 

Предыдущие выпуски находятся в архиве

Выходные данные

Задний форзац

 

Оформление ссылки на статью:
ФИО автора. Н
азвание вашей статьи [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-2024.- №5(120) (дата публикации: __.05.2024).- URL: ссылка на вашу статью (дата обращения: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Abdiganiyeva G.

HARNESSING THE POWER OF MILITARY VOCABULARIES IN WRITING: STRATEGIES FOR TEACHING

Abduazimova D.

DEVELOPMENT OF PERFORMANCE STYLES IN TRADITIONAL SINGING

Abduganiev O.I., Kosimov D.B., Sobirova Sh.S.

CALCULATION AND ASSESSMENT OF ECOLOGICAL-ECONOMIC BALANCE IN THE GEOINFORMATION SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF FERGHANA REGIONS)

Abduhalilova M., Noibjonova X.M.

THE EFFECT OF LIPSTICK ON HUMAN HEALTH

Abdullaeva V.Sh.

THE ROLE OF LITERATURE IN TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Abdullayev S.A.

MECHANISMS OF ADEQUATE ADAPTATION OF STUDENTS TO THE CHANGING EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Abdulxayeva M.U.

TIL VA NUTQ HAQIDA OLIMLARNING FIKRLARI

Abdumalikov U., Soliev Sh.

DETERMINATION OF ECONOMICLY USEFUL CHARACTERISTICS OF NEW COTTON SYSTEMS

Abdumurodov S.O., Jo‘rayev Murodjon Sh.O.

IQTISODIYOTDA MATEMATIK MODELLASHTIRISHNING O‘RNI

 

Abdumutalipova X.T., Olimboyeva Sh.A.

IMPORTANCE OF IRRIGATION IN STRAWBERRY GROWING IN UZBEKISTAN AND ITS PROSPECTS

Abdumutalipova X.T., Olimboyeva Sh.A.

DRIP IRRIGATION IN ORCHARDS AND ESTABLISHMENT OF HEDGEROWS TO PREVENT WATER WASTAGE

Abduqaxxarov S.

HISTORICAL LANGUAGE TEACHING METHODS: GTM, DM, AND ALM

Abdurasulova Sh.A., Dadaxonova D.Z., Dexqonova A.Yo.

THE SIGNIFICANCE OF PODCASTS IN ENHANCING THE LISTENING SKILLS OF INTERMEDIATE LEVEL STUDENTS

Abduraxmanova A.E.

MUXTOR AUEZOV VA DIN MUAMMOSI

Abdusalomova R.A., Quvvatova M.H.

DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN BASED ON A PERSON-ORIENTED APPROACH

Achilova Z.P.

NATIONAL PECULIARITIES OF PERCEPTION OF FIGURATIVE MEANINGS RELATED TO THE CONCEPT OF "EDAD" IN SPANISH AND UZBEK LANGUAGES

Akhmedova H.Yu.

INDICATORS OF LIPID PEROXIDATION IN THE BLOOD OF PATIENTS WITH ATOPIC DERMATITIS

Akmalov K.K.

1C «ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3» DASTURLASH TILIDA PULLI TA'LIM XIZMATLARINING HISOBINI AVTOMATLASHTIRISH

Aliyev M.K., Qurbonov N.P., Berdiyev Ja.B.

IMPROVING THE SOCIAL PROTECTION SYSTEM

Amonov N.

PROBLEMS OF PROVIDING EFFICIENT EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET

Andayeva Sh.

METHODOLOGY OF TEACHING THE HISTORY OF NATIONAL VALUES TO STUDENTS IN UZBEKISTAN: INCORPORATING FOREIGN EXPERIENCES

Aripov M.M.

USING THE TINKERCAD SERVICE IN EDUCATION

Arslonova M.T., Qosimova Z.A., Rashidova N.A.

THE EFFECTIVENESS OF COOPERATIVE LEARNING FOR REDUCING EFL LEARNERS' LANGUAGE ANXIETY IN SECONDARY SCHOOLS

Asadova A.O.

O‘ZBEKISTONDA NOSTALGIK(QO‘MSASH) TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJDAGI DIASPORALARNI JALB ETISHNING AHAMIYATI

Askarov D.B.

ENHANCING RECUPERATIVE HEAT EXCHANGERS: OPTIMIZING DIMPLE-SHAPED HEAT EXCHANGE SURFACES FOR INCREASED EFFICIENCY

Aslanova O.I.

THE ROLE OF ASYMMETRY IN THE FUNCTIONAL-SEMANTIC FIELD AND MORPHOLOGICAL PARADIGMS

Atamirzaev T.U.

PROVIDING ELECTRIC ENERGY IN AGRICULTURAL MELIORATION SYSTEMS

Azizov R.O.

EFFECTIVENESS OF INTENSIVE POLLINATION BY BEES

Baratov L.S.

KORXONALARINING SAMARADORLIK KO’RSATKICHINI OSHIRISH MAQSADIDA ELEKTR YUKLAMALARI KARTOGRAMMASINI QURISH VA BPP NING O‘RNATILISH JOYINI ANIQLASH

Baratov L.S., Tulakov Ja.T.

ELEKTR ENERGETIKASINING AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLARI

Baratov L.S., Tulakov Ja.T.

ELEKTR ENERGETIKA SANOATINING DISPETCHERLIK MUHANDISLIK TIZIMLARI

Baratov L.S., Tulakov Ja.T., Otamurodov S.B.

NOAN’ANAVIY QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIGA ASOSLANGAN ENERGIYA

Baratov L.S., Tulakov Ja.T., Rahmonov M.Z.

BOSH PASAYTIRUVCHI PODSTANSIYANING O‘RNINI TOPISH. ELEKTR YUKLAMALAR KARTOGRAMMASI

Berdiqulova M.G., Bo‘ronov F.T.

MUSIQIY MASHG‘ULOTLAR JARAYONIDA MUSIQA TINGLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Berdiyeva K.M., Kholmirzayeva М.U.

USE OF FOLK'S ORAL CREATION IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN 5-6-YEAR-OLD CHILDREN IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Berdiyeva K.M., Bozorov M.M.

BEFORE SCHOOL AGE THE CHILDREN METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN INTRODUCING NATURE

Bobomuradova N.Ju.

TEMURIY MALIKA AYOLLARNING MA’NAVIY-AXLOQIY FAZILATLARI

Bolbekova U.Ja.

SHADOWING EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN TEACHING ENGLISH

Boliev A.M., Tulakov J.T., Otamurodov S.B.

MIKRO GES SUV ENERGIYASI PARAMETRLARINI TAHLIL QILISH

Boykobilova I., Abdurakhmanov D.

EFFECTIVE AUDIT STRATEGIES IN A CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT

Bozorov H.X.

ERTAK JANRI VA UNDAGI TIL IMKONIYATLARI

Butayarov Sh.

O‘ZBEKISTONDA NEFT-GAZ SANOATI RIVOJLANISHINING IMKONIYATLARI VA MUAMMOLARI

 

Daminov A.A.

EFFICIENCY IN TRANSMISSION OF ELECTRICAL ENERGY METHODS OF INCREASE

Daminov A.A.

MODERN CONSTRUCTION OF ELECTRICAL TRANSMISSION LINES EQUIPMENT WITH ELEMENTS

Daminova B.E., Bozorova I.J., Murodova O.U., Menglieva Z.A., Tuychieva S.R.

USING THE GOOGLE CLASSROOM WEB SERVICE AND PREPARING INTERACTIVE PRESENTATIONS

Daminova B.E., Bozorova I.J., Arziyeva K.S., Tursunova S.N., Sunnatova H.R.

USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

Daminova B.E., Bozorova I.J., Tog‘ayeva R.T., Tajibayeva A.K., Zokirova L.O.

USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN THE PROCESS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Daminova B.E., Bozorova I.J., Urinova S.A., Abdiyeva M.S., Xushvaqtova M.Sh.

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL INFORMATION INTERACTION IN THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON INTERACTIVE ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES: USING THE EXAMPLE OF TEACHING ENGLISH

Daminova B.E., Bozorova I.J., Badritdinova F.T., Botirova Sh.Sh., Sattorov Sh.Q.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF INTERACTIVE DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Daminova B.E., Bozorova I.J., Zoirova G.S., Razzoqova S.M., Bakhtiyorova M.A.

THE ROLE AND FEATURES OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Daminova B.E., Bozorova I.J., Dilmurodov B.B., Musurmonov A.F., Xushmurodov R.I.

THE MAIN ADVANTAGES, PROBLEMS AND DISADVANTAGES OF USING MULTIMEDIA IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Daminova B.E., Bozorova I.J., Eshboltayeva M.M., Shodmonqulova F.O., Shodmonqulova Z.O.

USE OF ONLINE ELECTRONIC DICTIONARIES IN ENGLISH LANGUAGE LESSONS

Daminova B.E., Bozorova I.J., Husanova S.I., Farhodova S.A., Hamroqulova M.O.

APPLICATION OF CLOUD TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

Daminova B.E., Bozorova I.J., Mannonova S.A., Sohibova Sh.Sh., Aralova D.S.

APPLICATION OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH

Daminova B.E., Bozorova I.J., Panjiyeva S.T., Urinova M.N., Xolmurodova F.R.

SOFTWARE TOOLS FOR CREATING MULTIMEDIA RESOURCES IN TEACHING ENGLISH

Daminova B.E., Bozorova I.J., Pirnazarov A.A., Qo`chqorova G.G., Sattorova J.Sh.

ADVANTAGES OF USING MULTIMEDIA RESOURCES IN ENGLISH LANGUAGE LESSONS

Daminova B.E., Bozorova I.J., Turaeva G.N., Husanova G.Z., Urokova S.U.

USING COMPUTER PRESENTATIONS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Davlatova D., Boboqulova D.

GEOGRAFIYANI O’QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH’

Davronbekov B.

THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION OF THE EFFECTIVENESS OF TECHNICAL-TACTICAL MOVEMENTS OF VOLLEYBALL C HILAR

Dzhumaeva G.A.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF COSTS

Elboyeva U.R.

SOGʻLOM TURMUSH TARZINI TASHKIL ETISHDA JISMONIY TARBIYA ASOSLARI

Ergashev A.K.

KOGON TUMAN AHOLISININING TARKIBI VA DINAMIKASI

Ergasheva N.A.

TOPONIMLAR – KO‘HNA TARIX GUVOHLARI

Eshboev B., Abduraimov B.

NATURAL - GEOGRAPHICAL PROBLEMS OF USING THE MOUNTAIN AND NEAR-MOUNTAIN AREAS OF KASHKADARYA REGION

Eshqulova D.A.

THE EFFECTIVENESS OF MINIMUM WAGE POLICIES IN REDUCING POVERTY

Farmanov Jo., Shamshiyeva А.

SUPPORTING FINANCIAL INSTITUTIONS TO FACILITATE DIGITAL TRANSFORMATION IN THE BEEKEEPING INDUSTRY

Gʻafforova X.Ya., Raximova X.O.

DEVELOPMENT OF ABILITIES OF STUDENTS OF THE PREPARATORY GROUP BASED ON STEAM EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

G’aynazarov B.D.

TАLАBАLАRDА SОG‘LОM TURMUSH TАRZIGA OID KOMPETENSIYALARINI RIVОJLАNTIRISHNING TАRIХIY-IJTIMОIY РЕDАGОGIK АSРЕKTLАRI

G‘o‘dalov M.R., Ravshanov R.S.

JIZZAX VILOYATI EKOLOGIK HOLATI VA UNGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Gofurova U.X., Gofurova S.S.

THE NEED FOR CORPORATE TRANSPARENCY AND INFORMATION DISCLOSURE

Hasanov B.N.

AKSLANTIRISHLAR MAVZUSINI O‘QITISH METODIKASI

Hasanova S.K.

ONA TILI VA O‘QISH DARSLARIDA PIRLS HIKOYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI XALQARO BAHOLASH DASTURIGA TAYYORGARLIK KO‘RISHNING METODIK SHARTLARI

Hayitov Ja., Toshniyozova M., Nizomova D.

ANALYSIS OF ECOLOGICAL SERVICES: CHALLENGES AND RESOLUTIONS

Ibragimov S.L., Muhiddinova G.Sh.

KO‘RSATKICHLI VA LOGARIFMIK TENGLAMALAR SISTEMASINI YECHISHDA MANTIQIY FIKRLASHNING AHAMIYATI

Ibragimova F.F.

NITRIC OXIDE ALLEVIATES CADMIUM- BUT NOT ARSENICINDUCED DAMAGES IN RICE ROOTS

Ishankulova G.R.

CHARACTERISTICS OF THE MEANING OF TITLES AND POSITION NAMES IN BABURNAMA

Iskandarov A., Hamdamova N.

QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARIDA TAVAKKALCHILIKNI BOSHQARISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Isroilov F.M., Erkinov S.I.

THE ELECTRON-SPECTROSCOPIC INVESTIGATIONS OF THE EPITAXIAL CoSi2 FILMS ON SILICON

Jabborova D.I.

MODERN TECHNOLOGIES FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Jalilov O‘.A.

MUQOBIL ENERGIYA MANBALARINI O‘QITISH JARAYONIDA ENERGIYA ISHLAB CHIQARISH USULLARI VA TAHLILI

Joniqulova Z.B.

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISH

Jumayev Z.

UNDERSTANDING INFLATION IN MACROECONOMICS: A PRACTICAL OVERVIEW

Jumayeva M.A.

FORMING THE CREATIVE ACTIVITY OF 5-6 YEAR OLD CHILDREN

Kalandarova F.T.

KOMPETENTSIYAGА АSOSLАNGАN YONDАSHUV BOʼLАJАK BOSHLАNGʼICH SINF OʼQITUVCHILАRINING DEONTOLOGIK KOMPETENTSIYALАRINI SHАKLLАNTIRISHNING NАZАRIY АSOSI SIFАTIDА

Karimov Q.M., Sherboyev Q.X.

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI BO‘YICHA DARSNI ELEKTRON MATERIALLAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

Karimov N.

HADIS VA HIKMATLARDAN TARBIYA JARAYONIDA FOYDALANISH VA ULARNING TA’LIM JARAYONIDA QO’LLANILISHI

Khaidarova S.

COMBINING QUERIES IN SQL USING THE UNION OPERATOR

Khatamov I.U.

RUSSIAN LANGUAGE IN THE WORLD LANGUAGE SYSTEM

Khatamov I.U.

THE PLACE OF THE RUSSIAN LANGUAGE AMONG OTHER LANGUAGES OF THE WORLD

Khidirov D.

THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS

Khodjaeva M. X.

INTEGRATED APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Khudaiberdiev A.A.

IMPROVING THE PROCESS OF PELLETING SEEDS IN COTTON GROWERS

Khudoyorov L.N., Noraliyeva S.S., Baxronova N.S.

DEVELOPMENT OF DIGITAL ECONOMY AND ITS ROLE TODAY

Khudoyorova N.

BASIS OF EMERGENCE OF JADID LITERATURE

Kodirov B.X.

AMMIAKLI SELITRA VA UNING SUYUQLANMASINI MAHALLIY NOAN’ANAVIY TABIIY MINERALLAR (BENTONIT VA GLAUKONIT UNLARI) BILAN QO‘SHIB, ISHLOV BERISH ORQALI XOSSALARI YAXSHILANGAN AMMIAKLI SELITRA OLISH JARAYONINI O‘RGANISH

Kurbanova D.S., Sarabekova M.Ya., Mamadullayev M.O., Soyibov N.R.

ORGANIK BIRIKMALARDA KIMYOVIY BOG‘LANISHNING ELEKTRON TABIATI

Kurbanova D.S., Boytemirov X.M., Raxmatov S.M.

KIMYO FANINI SAMARALI O’QITISHDA DEDAKTIK USULLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Kurbanova D.S., Bozorboyeva N., Bosimova M.

QURILISH SHISHALARINI ISHLAB CHIQARISHDA MAHALLIY XOMASHYOLARNING QO’LLANILISHI

Mamajonov X., Abdusattorov A., Teshaboyeva Z.T.

BANK XIZMATLARI OMMABOPLIGINI OSHIRISHNING IJTIMOIY- IQTISODIY JIHATLARI

Mamadjonova N.A.

EFFECTIVENESS OF INTENSIVE AGROTECHNOLOGIES

Mamatmo’minova M.G.

DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH THROUGH STAGING ACTIVITIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Mamajanov R.I., Kudratov Sh.S., Sulaymanov U.A.

TRANSFERRING UNIVERSITY TEXTBOOKS TO THE BRAILLE ALPHABET

Mamatqulova Sh.O.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING AQLIY RIVOJLANISHIDA O’YINNING ROLI

Mardonov Z.M.

OGAHIYNING O'ZBEK MUMTOZ ADABIYOTI RIVOJIDA QO’SHGAN HISSASI

Mavlonov A.M., Mavlonov R.M.

UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA GEOGRAFIYA FANIDAN AMALIY MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISH

Mavlonov Sh.Sh., Xolmo’minov А.

IQTISODIY MANBAALARDAN SAMARALI FOYDALANISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING O'RNI

Mirzaakhmedova I.Z.

THE ORIGIN OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA, ITS PREVENTION

Mizrabov U.B., Sabapathy D., Xaytbayev E.B.

JIZZAX SHAHRIDA SODIR BO‘LGAN YO‘L-TRANSPORT HODISALARI TAHLILI

Muhammadiyeva F.T.

WAYS OF THE DEVELOPMENT OF THE COGNITIVE PROCESS OF PRESCHOOL CHILDREN AND THE IMPLEMENTATION OF INTELLECTUAL COGNITIVE SKILLS

Muqumova H.I., Ishpulatov B.B.

GEOGRAFIYA MAYDONCHASIDA METEOROLOGIK KUZATISHLAR

Murodov A.Sh.

THE WAYS OF IMPROVING AND INCREASING THE ACTIVENESS OF UZBEKISTAN COMPOSITE INDEX (UCI)

Musayeva Sh.A.

THE ROLE OF THE DIGITAL ECONOMY IN IMPROVING EFFICIENCY

Musajonova G.A., Noibjonova X.M.

LIPIDLARNING BIOLOGIK AHAMIYATI

Mustafaqulov A.A., Kushbаkоv Q.S.

OLIY TA’LIM MUASSASALARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Musurmanov N.

MODERN APPROACHES TO STUDYING THE ECOLOGICAL CONDITION

Narbutayeva Z.M.

RELEVANCE OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Narzullayev A.M.

TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINI BOSHQARISH VA DIVERSIFIKATSIYA QILISH

Navotova D.I., Toshtemirova R.N.

QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIY KO’RSATKICHLARI TAHLILI

Nazarov A.A., Koriyev M.R. 

THE EFFECT OF CLIMATE CHANGE ON NATURAL GEOGRAPHICAL PROCESSES (FOR THE EXAMPLE OF FERGANA VALLEY)

Nosirov L.N.

MUSIQA O‘QITUVCHISI VA UNING KASBIY MAHORATI

Nurillayev I. X.

GROWTH AND PRODUCTIVITY INDICATORS OF VEGETABLE (SWEET) MAIZE MEGATON F1 AND GOLD F1 HYBRIDS IN
SOUTHERN REGIONS

 

Olimov A.F.

AXBOROT TEXNOLOGIYA VA INGLIZ TILI FANLARIDA INTEGRALLASHGAN VAZIFALARDAN FOYDALANISH

Olimova D.A., Mo’minov H.N.

SHAHRISABZ SHAHRIDATURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Omonova M.M.

KORXONALARDA MARKETING TADQIQOTLARI NATIJALARINI TAHLIL QILISH JARAYONLARIDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISHDA MARKETING TAMOYILLANING AHAMIYATI

Oʻrazaliyev Sh.B., Baxtiyorov O.E., Anorboyev Sh.S.

MATHEMATICS: THE FOUNDATION OF INNOVATION AND DISCOVERY

Orinbaev A.K.

AKADEMIK ESHKAK ESHISH SPORTIDA SAKKIZ KISHILIK QIZLAR EKIPAJIDA JAMOAVIY HARAKAT TEXNIKASINI MUVOFIQLASHTIRISH

Orinbaev A.K.

YUQORI MALAKALI AKADEMIK ESHKAK ESHUVCHILARNING JAMOAVIY ESHISH TEXNIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Otaqulova G.F., Ung‘arov Ja.Yo‘.

QISHLOQ XO’JALIGI MAHSULOTLARINI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA’MINLASHDA KLASTER TIZIMINI JORIY QILISH MEXANIZMLARI

O’tasheva L.Sh.

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATION BASED ON FOREIGN EXPERIENCES

Qambarova M.X.

TUT KO‘CHATLARI DOMINANT ZARARKUNANDALARINING RIVOJLANISH FENOLOGIYASI

Qarshiyeva M.T.

OVERCOMING COMMON CHALLENGES IN ENGLISH GRAMMAR AND PRONUNCIATION: TIPS FOR SUCCESS

Qobiljonov Q.

JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA O`QITISHNING O`QUV-KO`RGAZMALI DIDAKTIK VOSITALARIDAN FOYDALANIShНИНГ AHAMIYATI

Qurbanov A.A.

TRANSFORMATORLARNI SONI VA QUVVATI HISOBI

Qurbanova B.Q.

ELEKTR YUKLAMA GRAFIKLARINI XARAKTERLOVCHI ASOSIY KATTALIKLARNI TADQIQ QILISH

Qurbanova B.Q.

RADIATSIYANING INSON ORGANIZMIGA TA’SIRI

Quvvatova M.H.

EXPRESSION OF FEMALE INTELLECT IN ENGLISH AND UZBEK PHRASEOLOGICAL UNITS

Radjapova G.M.

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN IN PREPARATION FOR SCHOOL EDUCATION

Radjapova M.T.

IMPROVEMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES OF FORMATION OF DESIGN SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN

Rajabov Ya.Ja., Rajabov U.Ya., Rajabova N.Ya., G’afforova D.

BUXORO VILOYATI SHAROITIDA EKIN YERLARINI TUPROQ OSTIDAN SUG‘ORISH (TOS) LABORATORIYA-DALA QURILMASI

Rajabov Ya.Ja., Bobomurodov A.B., Rajabova N.Ya., G’afforova D.

RESPUBLIKAMIZ PAXTACHILIK MINTAQALARIDA G‘O‘ZA MAYDONINI ORGANIK O’G’ITLASHNING AHAMIYATI ( BUXORO VILOYAT MIQYOSIDA)

Rajabova M.Y.

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA AQLIY TARBIYANI TASHKIL ETILISHI VA AHAMIYATI

Rakhimov A.D.

DEPENDENCE OF MATURING PERIOD ON SPEED OF COTTON VARIETIES

Rakhimova M.R.

MEASURES OF FIGHTING AGAINST FRUIT TREES

Rasulov L.F.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI XUSUSIY SEKTOR KORXONALARIDA SOLIQ HISOBINI AVTOMATLSHTIRISH
YO‘LLARI

Rasulova M.B.

TARVUZNING ZAMBURUG‘ KASALLIKLARI VA ULARGA QARSHI SAMARALI KURASH USULLARI

Raxmanova М.

EKOLOGIT KOMPETENSIY: MAZMUNI, TUZILISHI, XUSUSIYATLARI

Raxmatov Ya.Ya.

PROFESSIONAL TAʼLIM TIZIMIDA MALAKALI KADRLAR TAYYORLASH NATIJASIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

Raxmonov F.A.

MIKRONEYRDA PAXTA TOLASINING PISHGANLIGINI VA INGICHKALIGINI ANIQLASH USULLARI

Raxmonov F.A.

PIVOLARNING SIFAT EKSPERTIZASI. PIVOLARNING SIFATINI ORGANOLEPTIK KO‘RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH

Razzakova O.B.

SEVERAL PREVALENT ESSENTIAL OIL PLANTS FOUND IN THE KYRTASHTAU REGION, ALONG WITH THEIR DISTINCTIVE BIOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS

Razzakova O.B.

SOME ESSENTIAL OIL PLANTS COMMON IN THE TERRITORY OF KYRTASHTAU, AND THEIR BIOMORPHOLOGICAL FEATURES

Ro’yiddinova M.A.

QASHQADARYO VILOYATIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA CHORVACHILIK TARMOG‘INI O’RNI

Ruziyev Z.I., Suyunov D.R.

BANKLARDA ZAMONAVIY KREDIT XIZMATLARINI KO‘RSATISHNING AHAMIYATI

Sadullayeva P.A.

SEMANTICS OF PROVERBS EXPRESSING HUMAN IMAGE IN UZBEK LANGUAGE

Salomova F.L.

THE ROLE OF VISUAL ARTS IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM

Samadov A.X., Ashurov Sh.M., Bekmuratov J.A.

BURG`ILASH MINORASINI MONTAJ VA DEMONTAJ QILISH TEXNOLOGIYASINI ASOSLASH

Samadov A.X., Ashurov Sh.M.

ZAMONAVIY NEFT VA GAZNI TASHISH VA SAQLASH TEXNOLOGIYASI VA JIHOZLARI

Samatov R.G., Shukurov Sh. A.

TRANSPORT VOSITALARINING VAZNINI AVTOMATIK NAZORAT STATSIONAR PUNKTI

Samatov R.G., Shukurov Sh. A.

AVTOMOBIL OG’IRLIGINI ANIQLASH USKUNALARI TA’RIFI VA ISHLASH PRINSPI

 

Samadova Z.Z.

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR ORQALI MOLIYAVIY RISKLARNI BARTARAF ETISH

Saparboeva D.S.

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH TA’LIM O‘QITUVCHILARNI TARBIYAVIY ISHLARGA TAYYORLASH KOMPETENSIYALARI

Shirinov U.A., Mamasharifov Р.

SUG’URTA ZAXIRALARI AUDITINING METODOLOGIK MASALALARI

Shirinov U.A., Nasriddinov B.K.

QURILISH KORXONALARIDA DAROMADLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING MUAMMOLARI

Shukurjonov S.U.

INNOVATION ON THE BASIS OF SMALL BUSINESS ENTITIES IN WORK PRODUCTION EFFICIENCY INCREASE

Siddiqova N.K.

ANDIJON VILOYATI O‘RMON XO‘JALIKLARI IGNABARGLI O‘SIMLIKLARIDA FUSARIUM OXYSPORUM ZAMBURUG‘INING TARQALIShI MONITORINGI

Sindarova Sh.M., Mamarajabov M.E.

METHODOLOGICAL CAPABILITIES OF” EXPERIENCED TEACHING " OF THE DEVELOPMENT OF STUDENT CREATIVITY WITH THE HELP OF COMPUTER GRAPHICS PROGRAMS

Sultanova Z.A.

CULTURAL AND HUMANITARIAN COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND THE REPUBLIC OF KOREA

Tilabjonova S.Sh.

PEDAGOGIK AMALIYOT JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Tojiyeva M.M.

BLENDED LEARNING IN THE TEACHING OF ENGLISH

Toshaliyeva S.T., Abdurakhmanov A.M.

MODELING THE IMPACT OF INDICATORS OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP ON THE LEVEL OF WELL-BEING OF THE POPULATION

Toshbekov N.A., Jamshdov D.R.

BUXORO VILOYATI SUV RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING ILMIY ASOSLARI

Turdiyeva M.

PESTS OF POLICE CROPS AND MEASURES TO CONTROL THEM (EPILACHNA CHRYSOMELINA)

Turdiyeva D.T.

METHODS OF COMBATING DISEASES OF FRUIT TREES

 

Turginova M.M.

HUDUDIY BANDLIK TUSHUNCHASI MAZMUN-MOHIYATI VA ILMIY NAZARIY ASOSLARI

Ubaydullaeva V.P., Khodjaeva D.Z., Khujaniyozova G.S.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING PRACTICAL COMPETENCE IN PHYSICAL EDUCATION FOR STUDENTS AT HIGHER MEDICAL EDUCATION INSTITUTIONS

Umarova S.A.

USING IDIOMS IN THE CLASSROOM

Umarova N.A.

SOME CONSIDERATIONS ABOUT USING GEOGEBRA IN INTEGRATED LESSONS BASED ON THE STEAM APPROACH

 

Umarxodjayeva D.M.

DARSLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH VA ZAMONAVIY XORIJ METODLARIDAN FOYDALANISH

Umurzakova R.Z.

FREQUENCY OF OCCURRENCE OF THROMBOCYTOPENIC PURPURA AND METHODS OF THEIR TREATMENT

Urinbayeva S.

USMON AZIM SHE’RIYATIDA TABIAT TASVIRI VA INSON KECHINMALARI

Usmanov B.K.

O‘RTA MASOFAGA YUGURISH TEXNNKASI

Usmanova S.E.

DEVELOPMENT OF COGNITIVE EMOTIONAL RESPONSE TO MUSIC IN CHILDREN

Xakimova N.Ju.

CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK KOMPYUTER GRAFIKASI FANINIDA AutoCAD DASTURINI O‘QITISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH

Xalilova M.R., Fayziyeva D.B.

O’ZBEKISTON RAQAMLI IQTISODIYOTIDA SUN’IY INTELEKTNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI

Xamidova D.M.

INGLIZ ВА O‘ZBEK TILLARIDAGI IQTISODIY TERMINLARDA MA’NO KENGAYISHI VA TORAYISHI

Xasanov X.M.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA’LIM JARAYONIDAGI

Xolmatova M.A.

IMPORTANT FACTORS OF INCREASING LESSON EFFICIENCY IN TECHNOLOGICAL EDUCATION

Xolmirzayev U.A., Xakimova G.A.

SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH TIZIMI

Xoshimov S.S.

INSON TUSHUNCHASINING GʻARB VA SHARQ FALSAFASIDAGI GNOSEOLOGIK TAHLILI

Xudoyorov L., Mavlonova S.H.

DUNYO XALQLARINING TARKIBIY TUZILMALARI VA ULARNING GEOGRAFIK NAMOYON BO’LISHI

Xudoyorov L., Haydarova N.

O'ZBEKISTONDA DEMOGRAFIK JARAYONLAR SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Yarmatova M.A.

NTM MAQOLLARDA HAYVONLAR OBRAZLARINING TASVIRI

Yoʻldoshov K.Q.

SHAHAR KO‘CHALARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGINI YAXSHILASH CHORA-TADBIRLARI

Yuldashev N.A.

O’ZBEKISTONDA ALOQA XIZMATLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI (MOBIL ALOQA XIZMATLARI MISOLIDA)

Ziyayev Sh.A.

BO‘LAJAK INFОRMАTIKА FANI О‘QITUVCHILАRINING KАSBIY TАYYОRGАRLIGINI RIVОJLАNTIRISHDА XОRIJIY TАJRIBАLАR

Zufarova N.N.

METHODS AND ALGORITHM OF CONTROL OF OPTICAL COMMUNICATION NETWORKS

Абдуганиев О.И., Косимов Д.Б.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА

Абдулллаев Э.А.

ҚУЁШ ФОТОЭЛЕКТР СТАНЦИЯСИГА ЭГА БЎЛГАН КОРХОНАЛАРНИНГ ЮКЛАМА ГРАФИКЛАРИНИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ СОТИШ ИМКОНИЯТЛАРИНИ ЭЪТИБОРГА ОЛИБ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Абдуллаева Ф.Б., Салиханова Д.С., Абдурахимов А.А., Балтаев У.С., Сагдуллаева Д.С.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕРЛИТА ПОСЛЕ ВЫМОРАЖИВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

Абдуллаева А.Т., Кощанова Р.Е.

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЕННЫХ КЛЕЩЕЙ

Абдуназаров Х.М., Ниёзов Х.М.

РАЗВИТИЕ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Абдуназаров Х.М., Ниёзов Х.М.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРАСЛИ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Абдуназаров Х.М., Ниёзов Х.М.

СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ СУРХОНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Абдуназаров Х.М., Ниёзов Х.М.

РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕЛАХ И ГОРОДАХ

Абдуназаров Х.М., Умарова М.Х.

ЕСТЕСТВЕННО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СУРХОНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Абдурасулов Р.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ИНВЕСТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНE

Абдурахманов А.А.

ПРЕДЕЛ ПОГРЕШНОСТИ ДОПУСТИМОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ПРАВИЛА ВЫБОРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

Абдурахманов А.А.

ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИИ О СООТВЕТСТВИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Абдухаликова Д.А.

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ ИНСТИТУТА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА

Абылова Г.Ж.

ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В ПРОЕКЦИИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Акбаров Р.Ж.

БЕХИ МЕВАСИННИНГ ФОЙДАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА КАСАЛЛИКЛАРИ

Акрамов Б.О.

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ И УСТРОЙСТВ

Аксёнова Д.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ АСПЕКТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО КОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SMTРЕШАТЕЛЕЙ

Аллаев Ж., Ибодуллаева Д.А.

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ CПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

 

Атажанова Н.М.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ: ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕМЕЩАЮЩЕГОСЯ ЯЗЫКА, ПСИХОЛОГИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВА

Атаджанова Р.Б., Ягафарова Н.Р.

РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Ахмедов А.Т., Роот Э.Х.

ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН СЎТАЯНЧГИЧ ҚУРИЛМАНИНГ ТЕХНОЛОГИК ИШ ЖАРАЁНИ

Ахмедов А.Т., Петруня О.Э.

ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН ҚУРИЛМАНИНГ СИДИРИШ ЗОНАСИДА СЎТА ҚОБИҚЛАРИНИНГ ТИТИЛИШ ЖАРАЁНИНИ

Ачилов Ш.Ш.

ИСПАН ТИЛИ ЛЕКСИКАСИДА ЯНГИ СЎЗЛАР ЯСАЛИШИ ВА МАЪНО ХОСИЛ БЎЛИШИДА ЛИНГВИСТИК ЭЛЕМЕНЛАРНИНГ ТРАНСПОЗИЦИОН ҲУСУСИЯТЛАРИ

Бадалов У Б., Туйчиев Ш.А.

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Бакиева И.А.

ТГЭУ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В УЗБЕКИСТАНЕ

Баратов Л.С.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИ ПАРАМЕТРЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМАГНИТ ЎЗГАРТГИЧЛАРИ

Бобобеков Э.А.

МАҲАЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШНИНГ ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

Боймирзаев Ф.Р. 

РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ АБЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ДРОБНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Болтаев Ж.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Болтаева Ш.О.

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Васильева А.А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Гаппаров Б.Н., Колмогоров Д.Е.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОБЩЕСТВЕ

Гаппаров Б.Н., Песцов Д.Н.

ВИДЫ КОМПЕТЕНТНЫХ ПОДХОДОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ

Давлатова Ф.А.

АРПА ДОН КУЯСИ ТУХУМИНИ АЖРАТУВЧИ МОСЛАМАНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Дадабаева Ф.З.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ ИНСТИТУТА ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА

Дедаханова М.М.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УЧЕНИКОВ 12-15 ЛЕТ С ОТКЛОНЕНИЕМ В РАЗВИТИИ РЕЧИ

Джалолов Б.Д.

СОЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ПЕЧАТИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ

Джанакаева Д.Р.

АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Джанкабилов И.Х.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СОСТАВЛЕННИИ ЛАНДШАФТНО-ГЕОИНДИКАЦИОННЫХ КАРТ (НА ПРИМЕРЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Джураева Г.Х., Номозов М.А.

МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

Дорожкина Т.С.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Ендирбоева М.О., Матмуратов М.А.

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МАКРОЗООБЕНТОСОВ ОЗЕРА САЙКУЛЬ

Жалилов Ў.А.

ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ИШОНЧЛИГИНИ ОШИРИШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ИСТИҚБОЛЛИ ЭНЕРГИЯ ЗАХИРАЛАШ ҚУРИЛМАЛАРИНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДАГИ ТАҲЛИЛИ

Жалилов Ў.А.

ТЕХНИК ВАКОЛАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА АХБОРОТЛАР АСОСИДА ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Жалилов У.А., Сайлиева Ф.А.

ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ВЫСОКО СКОРОСТНОМ ДВИЖЕНИИ

Жалилова Ч.З.

РОМИТАН ТУМАНИ ҚЎРҒОН МАҲАЛЛАСИДА ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Жалилов О.А.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКА ТИЗИМИНИНГ АУДИТИ СОҲАСИДА ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚОНУН ВА МЕЪЁРИЙ ҲУЖЖАТЛАР ТАҲЛИЛИ

Жуланов И.О., Аджимуратов С.М.

ВЕРИФИКАЦИЯ И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДОВ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ПОД СЛОЖНЫМИ НАГРУЗКАМИ

Зайнутдинова Д.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА САМАРКАНДА НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОГО И СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСОВ

Исақов Т.Т. 

CASSIA ACUTIFOLIA DEL. БИОЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ

Исроилов К.Т.

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ К КОГНИТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кадирова Н.М.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 4-К У УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Камалова М.

ПРЕПОДАВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦДИСЦИПЛИН В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Камолова Ф.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫМИ РИСКАМИ

Каримов Т.Х.

ТВОРЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА – СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПЕДАГОГИКЕ

Кенжаева К.А.

ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Киселева Т.А., Плужникова Е.А.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Ковалева Н.С., Терсакова А.А.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Кодиров Б.Х.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ ПУТЕМ ОБРАБОТКИ НЕДОПАЛОМ (ШЛАМ) - ОТХОДАМИ ТЕХНОГЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА АММИАЧНУЮ СЕЛИТРУ ИЛИ ЕЕ ПЛАВ

Кошурин В.В.

ИСТРЕБОВАНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Куйчиев О.Р.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БИОМИМЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БИОИНЖЕНЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Курбанова А.Д.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ВОДА В ПРИРОДЕ И ИЗУЧЕНИЕ ЕЕ ОБЩИХ СВОЙСТВ» В ИНТЕГРАЦИИ ХИМИИ И ГЕОГРАФИИ

 

Кучмурадова Г.Х., Нормуродова С.Я.

КЕЙС-МЕТОДЫ И СИМУЛЯЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОЦИО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Магарян С.А.

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ

Мадаминов А.А.

РОЛЬ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ

Макаров А.А., Паутова А.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАНУФАКТУРНОЙ КОМПАНИИ ЗИНГЕР» КОНЦЕПЦИЙ МАРКЕТИНГА: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Мамадалиева М.А., Абдурахманов У.К., Хаётилло И.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ СПИРТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Мамаражабова Б.А., Шингисов А.У.

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ УЗБЕКИСТАНА

Мамаражабова Б.А., Шингисов А.У.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА

Маматов А.А., Хуррамов А.Ф.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Мардонова Г.М.

МАҲСУЛОТ (ИШ, ҲИЗМАТЛАР) ТАННАРХИ КАЛЬКУЛЯЦИЯСИ, ТАҲЛИЛИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мирхамидова З.М.

ВЛИЯНИЕ РОБОТИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В КОНТЕКСТЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Мусаева Г.М.

ВЛИЯНИЕ СЕВООБОРОТА НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

 

Мухаммадиев Б.С., Мухаммадиева М.Б.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Мухаммадиева М.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Назаров М.И., Эгaмбердиева М.М.

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАЛАРИ ГЕОГРАФИЯСИДА АЙРИМ ТЕРМИН ВА ТУШУНЧАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШГА БЎЛГАН ЁНДОШУВЛАР ҲАҚИДА

Назаров М.И., Омонтурдиев А.М.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Намозова М.У.

РОЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Нарбеков Н.Н., Аширбаев Н.Х.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ НАГРУЖЕНИЯ

Насруллаева Ф.А.

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Неъматова З.Ф.

НАУЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Ниязов Ф.Х., Xушбоқов И.У., Норалийев С.Н., Дониёрова Г.Т., Нормуродов С.С.

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Номазов Б.Б.

ВАЖНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)

Нуруллаев О.У.

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ОСЛАБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, ПРОЙДЕННЫХ ЧЕРЕЗ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Нуруллаев О.У.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

Омондуллаев Х., Қурбанов А.

ЭЛЕКТР ТАРМОҚЛАРИДА ҚУВВАТ ИСРОФЛАРНИ РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ КОМПЕНСАЦИЯЛАШ ОРҚАЛИ КАМАЙТИРИШ

Орипов Х.Т.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Платонова Е.Д., Лю Хуа

ОСОБЕННОСТИ ВЫХОДА МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК И РЫНКИ СТРАН ЕАЭС НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Ражапова С.С., Саматов Р.Г.

ПОВЫШЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ

Ражапова С.С., Шакиров А.В.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ

Расулов У.Ш.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ БАКЛАЖАНА В УСЛОВИЯХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА

Рахмонова М.К., Исомиддинов М.Н.

КАЛИФОРНИЯ ҚАЛҚОНДОРИ БИОЛОГИЯСИ ЗАРАРИ

Садуллаев Д.М., Шингисов А.У.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ СПОСОБОВ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ, С ЦЕЛЬЮ ИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, ТАКИЕ КАК БИОЭНЕРГИЯ ИЛИ БИОПОЛИМЕРЫ

Салибаева Р.Б.

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В РЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Самиева Г.Т.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛУЖИТ ПОВЫШЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сержанова А.К.

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ И АГРОТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ (ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH)

Султонов С.Н.

РЕФОРМЫ ДЛЯ РАВЕНСТВА: УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Суюнова К.Б.

РОЛЬ МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В ПОСТПАНДЕМИИ COVID-19

Турдалиев З., Ачилов Э.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СБОРА И ПЕРЕРАБОТКИ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Турдалиев З., Ачилов Э.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДРОБЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ ПОЧАТКОВ КУКУРУЗЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Туремуратова Г.И., Косымбетова М.Б.

БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЦИКЛОПОВ ОЗЕРА САЙКУЛЬ

Уразов А.

ТОҒАЙ МУРОД АСАРЛАРИДА ТИЛ ВА УСЛУБНИНГ ЎРНИ

Усманова Р., Тошбоев С.Ш.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (В СЛУЧАЕ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Хайитов Ж.Х.

ОБОДОНЛАШТИРИШ ХИЗМАТЛАРИНИ КЎРСАТИШ ТИЗИМИНИНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Халиков С.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДУКЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Халиков С., Худжамов Д.

ПУТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Хамдамов К.Қ.

ИНТЕНСИВ БОҒДОРЧИ ЛИКДА ЁЗГИ КЕСИШНИ ОЛМА ҲОСИЛДОРЛИГИГИ ТАЪСИРИАН

Хасанов Ш.Х.

РАЗВИТИЕ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ

Хасанов Ж.Ю.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА СРЕДНЕГО ЗАРАФШАНА)

Хасилов И.Н., Хайитмуродов М.С.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ СИНТЕЗА ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Хасилов И.Н., Хайитмуродов М.С.

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СИНТЕЗЕ И МОДИФИКАЦИИ КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ

Хожамуратова Р.Т., Календерова Қ.Т.

ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕР НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ АМУДАРЬИ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Холмирзаева З.Б., Эргашбоева З.М.

МАКРОЛОФУС (MACROLOPHUS NUBILIS) ЭНТОМОФАГИНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Худайбердиев А.А.

СУШИЛКА ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

Хужамуродова Ш.

КОНКУРЕНЦИЯ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Цисарь А.С.

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЦЕПЬЮ ПОСТАВОК: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Чжан Ли

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ

Чжан Ли

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ

Чжан Ли

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ

Чжан Ли

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИЕЙ

Чжан Цюянь

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ В ФАРМАЦЕВТИКЕ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ YUNNAN BAIYAO GROUP

Чжо Ицзы

СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО РОСТА КОМПАНИИ

Чжо Ицзы

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ «HUAWEI»

Чжо Ицзы

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «HUAWEI»

Чжо Ицзы

СУЩНОСТЬ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СТРАТЕГИИ ИНТЕГРАЦИОННОГО РОСТА ОРГАНИЗАЦИИ

Чимпаизов Ф.Н., Шингисов А.У.

ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И АЛГОРИТМОВ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ О ЖИВОТНЫХ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ УХОДА И КОРМЛЕНИЯ

Шарипов К.Ф.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗВАНИЙ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ ЮЖНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОКРУГА

Шертайлаков Г.М., Муродов Д.Ш.

ЦИКЛИЧЕСКАЯ С ОДНИМ ВХОДОМ И ОДНИМ ВЫХОДОМ

Шертайлаков Г.М., Джурабеков Ж.Й.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА

Шертайлаков Г.М., Муродов Д.Ш. 

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Шильникова О.В., Костенко А.А.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Эгамбердиева У.Т., Аблямитов Ш.Қ.

ЎЗБЕКИСТОН – ҚОЗОҒИСТОН ЧЕГАРА ЗОНАСИ ТРАНСЧЕГАРАВИЙ ТУРИЗМ САЛОҲИЯТИ

Элмуратов Э.Б., Пушмин П.С., Хушвактов Ш.Ш.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ К ВЫБОРУ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВОЙСТВ БУРОВОГО РАСВОРА, ДЛЯ ОТБОРА КЕРНА В СЛОЖНО ГОРНО-ГЕОЛГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ – АВПД ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА ГЛУБОКИМИ ЗАЛЕЖАМИ (ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ТИПА БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ ОТБОРЕ КЕРН)

Эргашев А.Р.

БОЖХОНА ОРГАНЛАРИНИНГ БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН СТРЕССЛАР ВА МУАММОЛИ ҲОЛАТЛАРНИ БОШҚАРИШ БЎЙИЧА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА

Эргашев У.А.

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ НРАВСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА

Эргашев У.А.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Эшонкулова М.Н.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ И КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ В МАШИНОСТРОЕНИИ С ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЬНЫХ КАЛИБРОВ

Эшонкулова М.Н.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В НЕФТЯНОЙ ПРОДУКЦИИ

Юсупов Б.Н., Муминов А.А.

МЕТОДОЛОГИЯ КАРТОГРФИРОВАНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Яковлев Н.В.

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ

Ярматова М.А.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

 

 

 

Маслова Н.С.

ЗНАЧЕНИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ACER)

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

​​

 

Akhmedova N.I.

LINGUISTIC PROBLEMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

Ostonov U.Ya.

A TERM IS A SPECIFIC PURPOSE LANGUAGE

Ostonov U.Ya.

THEORETICAL CONSIDERATIONS OF THE TERMINOSYSTEM IN TOURISM

Ермошина А.Р.

ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В МАРКЕТИНГОВУЮ СТРАТЕГИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Кагаев А.Д.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Мазина О.Н., Легаева Е.С.

ПОДХОДЫ И СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

Raxmatullayev D.A.

IOT XAVFSIZLIK CHORALARINING TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

 

Аверьянова А.Н., Салихов Р.Р., Субханкулов А.М.

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Бекматов А.К.

ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ В СЕТЕВЫХ СИСТЕМАХ

Исламова Д.С.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ И «УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ» КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

 

Гуломов М., Эркинов Э., Болтабоев Х., Холикназарова Ш.

ВИДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЕДЕНИЯ ВОЛОС

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page