100.jpg

№9(100) сентябрь 2022

 

Предыдущие выпуски находятся в архиве

Выходные данные

Задний форзац

 

Оформление ссылки на статью:
ФИО автора. Название вашей статьи [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-2022.- №9(100) (дата публикации: __.09.2022).- URL: ссылка на вашу статью (дата обращения: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

 

Abdiyev A.H.

CAUSES OF THE DISTRIBUTION OF OSTEOTHEROSIS IN THE POPULATION AND TREATMENTS

 

Abdivoidov R.B.

INSTEAD OF PUTTING A MAGNET ON THE OIL DIPPER, PLACE FOOD IN OIL

 

Abdullayev Sh.A.

"FUNKSIYA XOSILASI" MAVZUSINI O‘RGANISHDA KLASTER MODELIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Abdullayev M.Sh.
ISSIQLIK ALMASHTIRGICHDA SUVNI ISITISH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH

Abdurasulova Sh.

EFFECTS ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY OF HAIRY ERVA PLANTS

Alijonova N.K.

ALISHER NAVOIY SIYMOSIGA CHIZGILAR

 

Almamatov M.I.

JIZZAX SHAHRI HUDUDIDAGI CHORRAHALARDA TRANSPORT OQIMINING JADALLIGI VA TARKIBINI O‘RGANISH HAMDA UNDAGI JAMOAT TRANSPORTI ULUSHI

 

Almamatov M.I.

AVTOBUSLARDA YO‘LOVCHILARNING HARAKAT XAVFSIZLIGIGA SALBIY TA’SIR O‘TKAZADIGAN TO‘XTASH NUQTALARINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH

Avezov S.A., Qalandavov U.S., Ro`ziboyeva G.O.

XORAZM VILOYATI SHOLICHILIGIDA SUV RЕSURSLARIDAN FOYDALANISHNING KARTOGRAFIK MЕTODNI QO`LLASH

Axmedova F.S.

SUV SARFLARINI ANIQLASH USULLARI

Boʼriboev А.А.

OʻQUVCHILARDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLANTIRISH

Ergashev X.E., Mirzayev M.A.

SUV YO’LLARINING HOZIRGI KUNDAGI AHVOLI VA QO’LLANILISH SOHALARI

Ibragimov I.A., Inomov D.I., Idiyev I.I.

GIDROUZELDA REYKALARNING JOYLASHUVI

Ko‘chimova D.

ZAMONAVIY LOGISTIK TIZIMDA ER USTI TRANSPORTLARINING TEXNIK QISMLARGA BO‘LGAN EHTIYOJNI HISOBLASH
USLUBIYATI

Ko‘chimova D.

TRANSPORT LOGISTIK TIZIMIDA YUK OQIMINI LOGISTIK KUZATUVI VA KOMPLEKSLARINI MAHALLIYLASHTIRISH
OMILLARI

Kurpayanidi K.I.

INTEGRATION OF INNOVATION AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A SOURCE OF ECONOMIC TRANSFORMATION

Mirzayev M., Yavov A.

NASOS AGREGATLARI TEXNIK SUV TA’MINOTI TIZIMI TAHLILI

Mirzayev M., Eshonov B., Hikmatov F.

KANALLARDAGI ROSTLOVCHI INSHOOTLAR FLYUTBETI FILTRATSIYASIGA OID HISOBLAR

Nasriddinova S., Qobilov Sh.

PERINATAL PATHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM. FEATURES OF NEONATAL SEIZURES, DIAGNOSIS, TREATMENT METHODS

Nazarov R.I.

COMMUNICATIVE APPROACH OF TEACHING ENGLISH

Nazirova G.О.

TAKRORIY EKINDA MAKKAJO’XORI DURAGAYLARINING KO’CHAT QALINLIGINING O’SIMLIK RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

Normamatov M.

IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF DIAGNOSTICS OF ELECTRONIC SYSTEM OF CARS

Otajonov N.

THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND CONTINUITY OF THE TRANSLATIONS OF THE "MEMORIES OF BOBUR"

Parmonov N.N.

TRANSPORTDA YALPI XIZMAT KO‘RSATISH TIZIMLARI

Rasulova М.К., Norboyeva G.N., Mamasoliyeva Sh.L.

YANGI STRUKTURALI GAZLAMADAN MAXSUS KIYIM ISHLAB CHIQARISHDA TEXNOLOGIK PARAMETRLARNI TANLASH

Rasulova F.G., Xomidova P.

BIOECOLOGY AND CULTIVATION TECHNOLOGY OF CALENDULA (CALENDULA OFFICINALIS)

Rasulova F.G., Tursunaliyev SH.Z.

INFLUENCE OF BLACK SEED (NIGELLA SATIVA L) ON SOWING TIME AND NORMS, GROWTH, DEVELOPMENT AND GRAIN YIELD

Sharifov H.Sh., Alaberganov S.
AUTOMATED PHOTO BOX

Sharipov A.E.

EKOLOGIK MUVOZANATNI SAQLASHDA QISHLOQ XO’JALIGIDA ISHLATILADIGAN QUDUQLI NASOS QURULMALARINING AHAMYATI

Qayimova S., Homidova D.

AMU-BUXORO MASHINA KANALINING TABIIY SHAROITI VA LOYIHAVIY PARAMETRLARI

Yavov A., Mirzayev M.

“TOSHRABOT’’ SUV TAQSIMLASH INSHOOTINING TEXNIK HOLATINI YAXSHILASH

Yulbasov A.M., Djo'rayev M.Ya., Okhunov M.A., Ismatullaeva M.Ya., Rustamova G.Yu.

TECHNOLOGY OF GROWING GINGKO BILOBA SEEDLINGS IN OPEN AND CLOSED AREAS

Ziyodullayev O., Inomov D.I.

GIDROELEKTROSTANSIYALAR DERIVATSIYA KANALINI EKSPLUTATSIYA SHAROITINI YAXSHILASH

Алиев Н.К.

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ СОҲАСИДА СПОРТ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

 

Алтунян А.К.
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК ЭЛЕМЕНТ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аммаева А.М.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аммаева А.М.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Аммаева А.М.

РОЛЬ И ПОНЯТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНОГО УЧЕТА В РОССИИ

Байханова Н.
ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ЛЕЧЕНИЕ

Бочков П.В.

ПРАВОВЫЕ ЗАДАЧИ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Гацоева З.О., Джимиева А.А., Тедтоева Д.Т.
МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Джалилов Ж.Х.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ ВОДОРОДА В БЕНЗО-ВОЗДУШНЫЙ СМЕСЬ

Ережепова Н.Б.

ХИМИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Жамолов Ф.Н., Ҳикматов Ф.Ў., Холмўминов С.Б.

ДАРЁДАН КАНАЛГА ТЎҒОНСИЗ СУВ ОЛИШ САМАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Ибрагимов Ж.К., Яхшиликов К.У.

ПОЛИПРОПИЛЕН НАНОКОМПОЗИТЛАРИНИНГ СТРУКТУР-ХОССАЛАРИНИНГ КОРРЕЛЯЦИОН БОҒЛИҚЛИГИ

Ибрагимов Ж.К., Яхшиликов К.У.

НАНОКОМПОЗИТНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОРГАНОГЛИН

Исаков Н.З., Мирзакаримов Б.Х., Тошбоев Ш.О., Туракулов З.Ш.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

Исакулова М.Ш.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА КРЕМНИЯ

Исакулова М.Ш.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ ТАР ПРОДУКТА ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ ПРИ ПИРОЛИЗЕ УГЛЕВОДОРОДОВ

Исакулова М.Ш.

КВАНТО ХИМИЧЕСКОЕ РАСЧЁТЫ В КРЕМНИИ

Каверин И.А.
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Каёва И.М., Пестунов М.А.
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Қосимова Д.С.

ГИДРОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ КРОВИ И МОЧИ У СОБАК ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ НЕФРЭКТОМИИ

Қосимова Д.С.

СЕКРЕЦИЯ ФЕРМЕНТОВ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДОЧНО- КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Кочкарова Д.А.

КАЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Кулметов М., Туланов Ш., Тойирова Т.

МЕТОД OПРEДEЛEНИE ПРOЧНOCТИ ХЛOПКOВЫХ ПРЯЖ ПРИ НИЗКИХ CКOРOCТЯХ ДВИЖEНИЯ НИТИ

Курпаяниди К.И.

ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Лизакова Р. А.
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ИНТЕРАКТИВНО-ОПЕРАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Линко И.В.

ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Лощинина К.К.

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТКОЙ ДЕСТИНАЦИИ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мирзаев М.А., Эргашев Х.Э.

СУВ ОМБОРЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ ЯХШИЛАШ МАҚСАДИДА ТЕХНИК ЧОРА-ТАДБИР ИШЛАБ 
ЧИҚИШ (ТЎДАКЎЛ СУВ ОМБОРИ МИСОЛИДА)

Мирзоев Ш.М.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА ЛОЙИҲА БОШҚАРУВИ

Моминов К.О., Ядгаров С.Н.

УСТРОЙСТВО, ИНФОРМИРУЮЩЕЕ О НАВОДНЕНИЯХ, ПРОИСХОДЯЩИХ НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ

Мукайлович С.В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Навбатова Р.Х.

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ЭПИЧЕСКОГО ЖАНРА В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Нормуродов У.А.

НАСОС СТАНЦИЯЛАР ИШОНЧЛИЛИГИ

Омонтурдиев А.М.

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА И УЛУЧШЕНИЕ
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЗБЕКИСТАНА

Пащенко И.Ю.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Позилов М.Н., Каримова Ф.С.

СТРУКТУРНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЗААМИНСКОГО И РАВАТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Ризаев Ж.А., Юсупов М.И., Шайкулов Ҳ.Ш.

ЭШЕРИХИОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ ДАВОЛАШДА АНТИБИОТИКЛАР ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ ТАШКИЛИЙ – УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

Рыженков А.В., Гончаров Д.В., Свиридова И.В.

СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА РОБОТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛОВ В ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Саидов С.Ш.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Собиров Ф.Ч., Эшонов Б.Б., Набиев М.Н.

КАНАЛЛАРДАГИ ФИЛТРАТСИЯГА ҚАРШИ БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Строгонова Е.В., Шихалиев В.Р.
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УРАЛЬСКОГО МАКРОРЕГИОНА

Стуколова И.Р.
ТЕОРИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Суков М.А.
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Турдиева Г.М.

БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ТУРИЗМ КАК СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Убайдуллаева Д.Х., Валиева З.Ф., Бегманов Р.А.

ПРИМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уралов Э.О.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАРАФШАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА

Усманов И.И.

АНАЛИЗ ДОЛГОСРОЧНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ

Фозилова М.А.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Хакимов Ш.К., Усманова М.Н., Ражапова С.С.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Ходжаева Г.А.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА ТАШКЕНТА

Хромов Н.И.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Худайбердиева Л.С.

СПЕЦИФИКА ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И 
ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Чартаков А.К.

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА И ЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Шарифов Х.Ш., Шаропов С., Алаберганов С.
МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ВОДЫ В КАНАЛЕ

Шадиев З.И.

ЁШЛАРНИ КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШ ИШИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН МЕТОД ВА ВОСИТАЛАР

Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Шукурова М.А.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КЛАССЕ

Эргашев Н.Ш., Туракулов З.Ш.,  Мирзакаримов Б.Х., Исаков Н.З.
ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ И 
СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ

Эшқуватов Қ.Ш., Мансуров С.Р.

ЖАНУБИЙ СУРОН СУВ ОМБОРИ ҚИРҒОҚЛАРИДАГИ ЎЗГАРИШНИ КОСМИК СЁМКА ОРҚАЛИ БАҲОЛАШ

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Инкина – Ерицпохова А.З.
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

Нуриазданов Д.А.
ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА

Родионов А.В.
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

Алтабасов А.О.

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА

Алтабасов А.О.

МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Бакланова П.С.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, КАК ЭЛЕМЕНТ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 
УПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

 

Джумабоев Ж.У., Мирзакаримов Б.Х.
АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ

 

Лянгвинская Д.В., Давыдова Н.Л.
РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Гулямова Л.Х.-А.
ОЦЕНКА ТОПОГРАФИИ КАК РЕСУРСА ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА

Гулямова Л.Х.-А., Рахимов Ш.
КОНЦЕПЦИЯ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ