top of page
94.jpg

No.11 (78) November 2020

 

Previous issues are in the archive

Output

Back endpaper

 

Making reference to article:
Full name of the author. Title of your article [Electronic resource] // Economics and Society. -2020.- №11 (78) (publication date: __. 11.2020) .- URL: link to your article (date of access: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

 

Abdujabbarova M.R.

IMPORTANT CONSIDERATIONS IN TEACHING MATERIALS DEVELOPMENT OF ENGLISH LANGUAGE COURSE BOOKS

Abdukadirova M.N.

DEVELOP STUDENTS' PRONUNCIATION SKILLS FOR HEARING IMPAIRED

Abduqahhorova X.A.

MAKTABLARDA MUMTOZ MATNLARNI TAHLIL QILISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Abduqodirov А.Т., Xoldorov N., Imomov B.U., Parmanov J.T.

FIZIKADAN LABORATORIYA ISHLARINI BAJARISHDA RASMLI TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH

Abdurahmanov S.T., Ergashev A.N.

NAMANGAN VILOYATIDA QISHLOQ XO’JALIGI YER MAYDONLARIDAN FOYDALANISH DINAMIKASI

Abdurahmanov S.T., Ismoilova G.A.

SOIL SALT INDICATORS IN IRRIGATED AGRICULTURAL AREAS OF FERGANA REGION

Abdurakhmonova Z.Yu.

THE ROLE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Abdusoliyev A.I.

DEVELOPMENT TRENDS OF FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Agranovsky M.L., Mirzaev A.A., Muminov R.K., Kozimzhonova I.F.

MODERN METHODS OF INCREASING THE KNOWLEDGE OF FOREIGN STUDENTS IN THE PROCESS OF MEDICAL EDUCATION

Akhtamova F.U.

PHRASEOLOGICAL EXPRESSIONS IN THE MODERN ENGLISH LANGUAGE AND THEIR DERIVATIVE FEATURES

Akramov I.O.

MEHNAT NIZOLARINI KO'RIB CHIQISH VA HAL ETISHNING PRINTSIPLARI VA MUDDATLARI

Aliyeva G.S.

BUG’DOY UNINING NOVVOYLIK XOSSALARI

Aliqulov I.

KURASH SPORTI VA UNING BUGUNGI KUNDAGI FIVOJLANISHI

Allaberganova Sh.

MANAGEMENT OF INVESTMENT ATTRACTION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Anvarova Сh.A.

REPRESENTATION OF CHILDREN'S SPEECH IN WORKS DEDICATED TO CHILDREN

Aripova Z.S.

PHILOSOPHY AS A UNITY OF SCIENTIFIC AND NON-SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Ashurova M.M.

PYTHON DASTURLASH TILI YORDAMIDA O’QUVCHILARGA O’QUV- DIDAKTIK MATERIALLAR YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Askarov M.М.

THE ROLE OF THE INSTITUTE OF REHABILITATION IN THE CRIMINAL PROCEDURE

Atamirzaeva S.T., Juraeva D.U.

INTERFAOL IN THE ORGANIZATION OF THE SCIENCE OF ECOLOGY USING METHODS

Barlikbaeva S.Je., Qarlibaeva A.Q.

USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGY IN PROCESS OF STUDYING LIMITS THEORY

Bayzakov Ja.A.

TA'LIM JARAYONIDA YANGICHA INNOVATSIYALAR

Begijonova D.T., Akhunbaev O.A.

NOSOCOMIAL RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN AND THE ROLE OF CORONAVIRUSES IN THEIR OCCURRENCE

Bekchanova Z.A.

BOSHLANG’ICH SINFLARDA MATNNI O’QISH VA TUSHUNISH SIFATINI O’RGANISH (PIRLS BAHOLASH MEZONI ASOSIDA)

Berdiqulova M.T.

THE ROLE OF GEOGRAPHICAL AND DEMOGRAPHIC INFORMATION IN THE CENSUS

Boqiyeva I.V.

GUARANTEES AND FORMATION IN THE CYTOPLASM OF APOPTOTIC BODIES

Bo’rieva N.G.

THE ROLE OF TEACHING SPEAKING THROUGH TECHNOLOGY

Bozorov S.M.

INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY FIELD COMPUTER LINGUISTICS AND DATA MINING SYSTEM

Buranova M.М.

TALABALARNING MUSTAQIL ISHLARINI MOODLE TIZIMIDAN FOYDALANIB TASHKIL ETISH METODIKASI

Dadaboyev Q.X.

QISHLOQ XO`JALIK MAHSULOTLARINI TABIY OMILLAR TA`SIRIDA QURITISH VA SAQLASHNING MATEMATIK MODELLARINI TADQIQOTI

Dedajonov B.N., Kholmirzaeva H.Kh.

THE PURPOSE AND DESIGN SYSTEM FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE WORK OF MANAGEMENT STAFF

Dilmurodova N.

UZBEK LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY

Eraliyeva M.T.

MEN O’ZBEK SHOIRIMAN, O’Z XALQIMNING TILIMAN

Erkinov Sh.B., Rakhimov U.F.

MARKET SEGMENTATION AS ONE OF THE FACTORS FOR AN EFFECTIVE INCREASE IN SALES (THE CASE OF THE PASSENGER VEHICLE MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION)

Fozilov Q.M.

THE BASIS OF THE REPERTOIRE POLICY IN THE EDUCATIONAL PROFESSIONAL ORCHESTRA

G‘aybullayev R.A.

TEMURIYLAR DAVRI MADANIYATI

G‘aybullayev R.A.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDAGI BAYRAMLAR

Gofurov A.S.

DETERMINATION OF ORGANOLEPTIC AND PHYSICOCHEMICAL INDICATORS OF SPRING WATER WITH ELECTROMAGNETIC FIELD

Haydarov H., Xonkeldiyeva К.

IMPROVING MARKETING ACTIVITIES IN FRUIT AND VEGETABLE TRADE

Hikmatov H.S.

RECOMMENDATIONS FOR WRITING A TEST SPEAKER IN THE 9 CLASS

Irgasheva D.G.

PECULIARITIES OF THE PROGNOSTIC VALUE OF STRESS-ECHOCARDIOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF HEART DISEASE

Isakova D.Z.

PHARMACODYNAMIC FEATURES OF DRUG TREATMENT OF PATIENTS WITH ISCHEMIC DISEASE

Islamov R.D., Agranovsky M.L., Malikova A.E., Muminov R.K.

THE IMPACT OF SIMULATION TECHNOLOGIES ON THE EFFECTIVENESS OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION

Jalilova S.Sh., Nazarova G.T., Egamberdiyev O.R.

TIMELY ANALYSIS OF SPECIFIC CHANGES IN CHILDREN BORN WITH HEART FAILURE AND DOWN SYNDROME

Khalilov B.B.

FEATURES OF LONGITUDINAL AND TRANSVERSE STABILITY OF VEHICLES

Khalilova B.R.

EFFECT OF ODONTOGENIC INFECTION TO PREGNANT WOMEN

Khasanov P.A.

FEATURES OF GEOLOGY AND RELIEF OF KASHKADARYA REGION

Khasanova Z.M.

USING INNOVATION TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING ENGLISH

Khusainova D.I.

USING INTERACTIVE METHODS OF LESSON ORGANIZATION IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES

Khusanova Yu.A.

FUNCTIONAL AND SEMANTIC STUDY OF LEXICAL UNITS IN THE FIELD OF JOURNALISM IN ENGLISH AND UZBEK

Kipchakova Yo., Kholmatova D.

CHARACTERISTICS OF EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Kodirova G.I., Bektashev I.B.

THE SIGNIFICANCE OF TIMELY DRUGS IN THE TREATMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION

Kosimov R.

ROSSIYA UKRAINA URISHI VA URISHNI ROSSIYA IQTISODYOTIGA TASIRI

Kurbonova N.U.

CALCIUM IS THE MOST IMPORTANT BIOELEMENT AND THE BIOLOGICAL ROLE OF CALCIUM

Linh Hoang, Khai VU, Dang TRAN, Tuan TRAN, Nam LE

SMART TOURISM ECOSYSTEM MODEL AND DIGITALIZATION IN PUBLIC ART AND CULTURAL HERITAGE IN HO CHI MINH CITY

Mahmudov S.T.

REDUCTION OF CROPS ARE INCREASED BY INCREASING THE CONSTRUCTION OF ROADS

Malikova A.E., Agranovsky M.L., Islamov R.D., Muminov R.K.

EFFECTIVE METHODS OF ALCOHOL ADDICTION PREVENTION AMONG ADOLESCENTS

Malikova A.E., Agranovsky M.L., Islamov R.D., Muminov R.K.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTRODUCTION OF MODERN SIMULATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF MEDICAL INSTITUTIONS

Mamadjanova X.G.

THE IMPORTANCE OF BALANCE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN MAN AND NATURE

Mamajanova G., Raxmanova Yu.

LANGUAGE AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Mamajonova G.A., Akbarova S.N.

TEXNOLOGIK TA'LIMDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI AHAMIYATI

Mamajonova E.A.

ENVIRONMENTAL CRISES AND THE MAIN CAUSES OF THEM

Mamatalieva Z.A.

MAIN FEATURES OF METHODS OF TEACHING TECHNICAL SCIENCES

Mamatova R.N.

METHODS OF IMPROVING MUSICAL COMPETENCES OF STUDENTS THROUGH CHILDREN'S CREATIVE CENTERS

Meliqulov O.J., Baymuradov E.S.

2H-4-GIDRAZINIL5,6-DIMETIL TIENO[2,3-D]PIRIMIDINNING AROMATIK ALDEGIDLAR BILAN REAKSIYASI

Mirahmedova Sh.N.

IS’XOQXON IBRAT ASARLARIDA MA’NAVIY-AXLOQIY QARASHLARNING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mirzaev A.A., Agranovsky M.L., Muminov R.K., Karimov A.H.

THE INFLUENCE OF PSYCHOSOCIAL SOCIAL PROHIBITIONS ON THE FORMATION OF SIDE EFFECTS OF TREATMENT WITH PSYCHOTROPIC DRUGS IN PARANOID SCHIZOPHRENIA

Mo’minova G.A.

POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) AND PRIMERS

Muhammadjonov A.O., Surobov G.M.

MAINTENANCE OF CONCENTRATION COOPERATION IN ROAD BASE CONSTRUCTION

Mukhtarova T.

THE NEED FOR A PHILOSOPHICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY

Muradullayeva S.M.

G`AFUR G`ULOM ASARLARIDA HUQUQ VA AXLOQ MASALALARI

Muratova N.B.

LISONIY BIRLIKLARNING O‘ZARO MUNOSABATLARI: UYADOSHLIK MUNOSABATI

Murodov U.U.

PSYCHOLOGICAL FUNDAMENTALS OF THE EDUCATIONAL PROCESS AND STUDENTS PSYCHOLOGICAL APPROACH TO CONSCIOUSNESS

Musashaykhov U.H., Teshabaev M.G., Makhsudov O.M.

DEVELOPMENT OF PORTAL HYPERTENSIVE ENTEROPATHY IN PATIENTS WITH CIRRHOSIS OF THE LIVER

Mustanova N.R., Nasimova M.H.

INTEGRATIVE APPROACH TO TRAINING INTERPRETERS

Musurmonov T.T.

THE FEATURES OF UZBEK AND ENGLISH PERIPHRASIS

Muxammedova N.Ju., Kuvvatova D.B., Nurova M.A., Ismoilov U.B.

NAVOIY VILOYATI ERKIN IQTISODIY ZONASINING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Nu'monov E.A., Boboev R.A.

RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF LATE COMPLICATIONS AFTER OPEN ADENOMECTOMY

Nurillayeva G.

ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT OF TOURISM: THE EXPERIENCE OF SOME COUNTRIES

Oltmisheva N.G., Ergashev U.A., Umurzaqov A.M.

OLIY TAʻLIMDAGI PEDAGOGIK FAOLIYATNING OʻZIGA XOSLIGI

Ortiqova D.B.

EKOLOGIK MADANIYAT, TA’LIM-TARBIYA BERISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI

Panjieva N.N., Karimova S.K., Qodirova M.M.

THE ASPECTS OF THE NOTION CONCEPT REGARDING TO COGNITOLOGY AND LINGUOCULTUROLOGY

Primkulova G.N.

DEFINITION OF LEFT VENTURAL DIASTOLIC FUNCTION AND CHARACTERISTICS OF CHANGES IN HEART DISEASES

Raxmanova Yu., Shadiyeva Sh.

ISSUES OF TEACHING UZBEK STUDENTS ENGLISH

Safarova N., Boltayev Sh.

SOLIQ MAʼMURIYATCHILIGINI TASHKIL ETISHNING ILGʻOR XORIJ TAJRIBASIDAN MAMLAKATIMIZ SOLIQ TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Salimova G.B.

TEENAGE PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM

Salomov Sh.N.

MECHANICAL MODEL OF BLOOD CIRCULATION

Samatova K.M.

DRAWING SYSTEM FOR TESTING ON THE SUBJECT OF GEOMETRICS

Shadiyeva Sh.S.

STAGES OF WORKING WITH VIDEO MATERIALS IN THE PROCESS OF TEACHING

Shermuhamedov R.S.

PROFESSIONAL TA’LIM YOSHLARNI KASB-HUNAR EGALLASHLARI UCHUN SAMARALI IMKONIYAT SIFATIDA

Shodiyev S.R., Axmedova Yu.Q., Norquvatova U.I.

SHAHARLAR ATROFI LANDSHAFTLARINING EKOLOGIK HOLATINI NAVOIY SHAHRI MISOLIDA TAHLIL QILISH

Sohibov Sh.Sh., Rashidov Ja.Kh.

INNOVATIVE ACTIVITIES IN AGRICULTURAL PRODUCTION OF UZBEKISTAN

 

Tashmatova G.A.

FEATURES OF SERUM MARKERS OF MYOCARDIAL FIBROSIS IN THE DIAGNOSIS OF WOLF-PARKINSON-WHITE SYNDROME (WPW)

Tilavov D.

THE ROLE OF PROJECT WORKS AS THE PRINCIPAL ELEMENT OF A COMMUNICATIVE APPROACH

Tillaboyev N.A.

TURLI GENEZLI SPLENOMEGALIYA BILAN BEMORLARNI KONSERVATIV DAVOLASH VA SPLENEKTOMIYADAN KEYINGI GEMOPOEZNI O‘RGANISH

Toshmurodov Jo.A.

TEXNOLOGIYA FANINI OʻQITISHDA 9-SINF OʻQUVCHILARINING KREATIV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Tulanov M.

SOCIETY AS A SELF-ORGANIZING SYSTEM

Tulanov M.

THE CONCEPT OF PERSONALITY IN PHILOSOPHY

Turaev H.

THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY

Turdiyev A.G.

USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO CHILDREN

Tursunov I.G., Tillaboyev A.M.

ASTRONOMIYA KURSINI О‘QITISHDA ZAMONAVIY ELEKTRON TA’LIM RESURSLARINING AHAMIYATI

Umarova R.U.

TA’LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Umarova M.M.

USE OF NARCOTIC ANALGESICS

Urinov F.Ja.

PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF YOUTH FOR FAMILY LIFE FEATURES

Usmonaliev E.B.

THE SKILLFUL USE OF HUMOR IN THE STORIES OF GHAFUR GHULAM

Utanov Z.M., Isakov Q.K., Kosimov I.U.

THE INFLUENCE OF OVERFATIGUE ON THE WORKING CAPABILITY OF THE ATHLETES

Valiyeva Z.S.

METHODS AND SIGNIFICANCE BEFORE AND AFTER REVASCULARIZATION OF LEFT GENDURY DEFORMATION IN PATIENTS WITH ISCHEMIC

Xasanboyeva O.I.

TIL O’RGATISH METODIKASIDA LEKSIK BIRLIKLARNING O’RNI

Xolmatova M.A.

INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA O'QUVCHILARDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR BO'YICHA KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.(8-9 SINFLAR MISOLIDA)

Xudjaqulov D.A., Oripova P.O., Boboqandova M.F.

SURUNKALI BRUSELLOZ KASALLIGIDA FIZIOTERAPIYA MUOLAJALARINI QO`LLASH XUSUSIYATLARI

Xudoyorov L.X.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKАSI OILАLАRINING DEMOGRАFIK RIVOJLАNISHI

Yakubjonova M.I.

DEVELOPMENT OF MEDIA CULTURE IN STUDENTS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

Yakubova R.M.

ASSESSMENT OF PSYCHO-EMOTIONAL STATUS IN IRRITABLE BOWEL SYNDROME

Yoqubjonova M.Ya.

MAQOLLARNING LINGVOPRAGMATIK TADQIQI TOG'AY MUROD "OYDINDA YURGAN ODAMLAR" ASARI MISOLIDA

Ysupova Sh.Sh., Rahimova N.M.

ONA TILI FANINI O`QITISHDA ZAMONAVIY METODLAR VA ULARNING AHAMIYATI

Yuldasheva B.

QONUN VA QONUNIYAT TUSHUNCHALARINING MAZMUN-MOHIYATI

Yunusova G.Sh.

THE PLACE OF USE OF INTERMEDIATE WORDS IN WORD GROUPS IN FICTION

Zaripova М.

TODAY'S ACHIEVEMENTS OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY AND THEIR PROMOTION TO THE PUBLIC

 

 

 

Авбдувохобов Ш.Х.

СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, РАЗВИТИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

 

Абдиназарова Х.О.

ФАРҒОНА ИҚТИСОДИЙ РАЙОНИДА ТАШКИЛ ЭТИЛГАН КИМЁ САНОАТ КОРХОНАЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ГЕОГРАФИК ТАВСИФИ

Абдулахатов Э.И., Султонова О.А.

ПОВТОРЯЕМОСТЬ УХУДШЕННОЙ ВИДИМОСТИ В ТАШКЕНТЕ В 2017-2018 ГОДАХ

Абдуллаев И.А.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОСТАВА ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА

Абдуллаев А.С.

МОНИТОР ГЛУБИНЫ НАРКОЗА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ БИСПЕКТРАЛЬНОГО ИНДЕКСА (BIS)

Абдуллаева М.С.

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Абдуллаева Г.Д., Абдулазизова О.И.

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ШАРОИТИДА СОЯ ЎСИМЛИКЛАРИДАН АЖРАТИЛГАН ЗАМБУРУҒ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ СИСТЕМАТИК ТАХЛИЛИ

Абдуллаева М.У., Халилова Н.Ш., Ташпулатов А.Ю., Хакимова М.С., Хасанова Б.Ж.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОКОЛИЧЕСТВ НЕИЗВЕСТНОГО НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В СОСТАВЕ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ И ИК-СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ

Абдулхаликова Н.Р., Рустамов У.Р., Тиловов И.И.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СУПЕРИОННУЮ ПРОВОДИМОСТЬ

Абдумажидова Ш.

РАЗВИТИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Адихамжанов Ш.Б., Муминов Б.Э.
СРОКИ НАЧАЛА И ОБЪЕМЫ НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ СЕПСИСЕ

Адихамжанов Ш.Б.
ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ ИЗООСМОЛЯРНЫМИ КОЛЛОИДНЫМИ И КРИСТАЛЛОИДНЫМИ РАСТВОРАМИ С ПОЗИЦИЙ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С АБДОМИНАЛЬНЫМ СЕПСИСОМ

Алимова М.И., Эгамбердиев Н.Б.

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СПОСОБА ОБРАБОТКИ СЕМЕНА ПШЕНИЦЫ ОЗОНОМ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

Алимова М.И., Эгамбердиев Н.Б.

БЎЗСУВ ОҚОВА СУВЛАРИНИ БИОТЕХНОЛОГИК УСУЛДА ТОЗАЛАШ НАТИЖАЛАРИ ВА МАЪЛУМОТЛАРИ

Алимова М.И., Эгамбердиев Н.Б.

ОБРАБОТКА ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ ОЗОНОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И АКТИВАЦИИ ФЕРМЕНТОВ

Алимова М.И., Эгамбердиев Н.Б.

САНОАТ ОҚОВА СУВЛАРИНИ БИОТЕХНОЛОГИК ТОЗАЛАШ ВА ҚАЙТА ҚЎЛЛАШ ТАБЛИЦА КЎРИНИШИДА

Алланов К.А., Чориев А.К., Ашуров Ж.С.

ЗНАЧЕНИЕ ТУПАЛАНГСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аллаяров И.Х., Баракатуллахонова Ш.Б.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Анаев А.Б., Хакуй М.М.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОХОДНОСТИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА

Арифджанова Н.З.

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Артикова С.Г.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Арысланбаева А.Б., Колеченко А.К.

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЦЕЛЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, И МЕСТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Асланов Ш.Т.

ФАКТОРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЖАНРА МАКОМА В ИСКУССТВЕ УЗБЕКСКОГО НАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Ахророва Э.А.

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ИСПРАВЛЕНИИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Бабабекова Г.Б.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Бабабекова Г.Б.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Базаров К.Т.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ В ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Базаров Ф.О.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Базаров Ф.О.

К ВОПРОСАМ МЕТОДОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ И ЗАДАЧ НАЛОГОВОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Бектина Г.Ю.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: ВЗАИМОСВЯЗЬ
ПОНЯТИЙ

Бикташева Л.И.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Бирамова С.И., Терсакова А.А.

СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Буланкина Н.Н.

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЕГО РОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Ганиева Д.К., Шайхова М.И., Каримова Д.И.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОКАШЛЕВЫХ СРЕДСТВ У ДЕТЕЙ

Гафурова У.М.

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ОЦЕНКИ

Гафурова Л.М.

ОСОБЕННОСТИ И ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВА ПНЕВМОНИИ COVID-19 У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Гиесова Х.И.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ФАРМАЦИИ И МЕДИЦИНЕ

Гилемзянова Э.И.

КОНТРОЛЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ЗА ПОЛНОТОЙ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ

Гладких В.И.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Горин А.В.

НЕКАЧЕСТВЕННОЕ ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

Ғофурова Г.

РУҲИЙ РИВОЖЛАНИШИ ОРҚАДА БЎЛГАН БОЛАЛАРНИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТИГА МОСЛАШУВИ

Дабылов А.

ЁШЛАР ҲАЁТИДА ВИРТУАЛЛАШУВ САБАБЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ

Дадахoнова С.

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ДЕРИВАТИВОВ

Далимова М.М.

ВЛИЯНИЕ ТРАВЯНОГО ЧАЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ АДЕНИНОВЫХ НУКЛЕОТИДОВ В ПЕЧЕНИ

Делкашева Ш.Д.

НЕФРОПАТИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И АНЕМИЯ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ

Деҳқонов М.А., Гиясов З.А., Маматалиева М.А.

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ КОМИССИОННЫХ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012-2021 ГГ

Деҳқонов М.А., Гиясов З.А., Маматалиева М.А.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА, ОКАЗАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Джураева Н.К.

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Дмитрик И.А.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС

Долженко И.В., Рогов В.В., Бычкова О.И., Долженко А.В.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДНЕГОРЬЯ В ПОДГОТОВКЕ ЛЕГКОАТЛЕТА

Дульцев Д.О.

КАЧЕСТВО – ВСЕМИРНОЕ ПОЛЕ КОНКУРЕНЦИИ

Дульцев Д.О.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА – КЛЮЧЕВОЙ ПРОЦЕСС В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ

Дульцев Д.О.

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Дульцев Д.О.

СУТЬ ТОТАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (TQM)

Дульцев Д.О.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

Елкина В.Н., Слесарева С.Ф.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Ёкубова М.А., Тураева Г.Ю.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ВИТИЛИГО ПОЛИЖЕНОМ

 

Жарасбаев Н.А.

ЎЗБЕКИСТОНДА ХАЛҚАРО БАҲОЛАШ ТИЗИМИ – РISA

Жиянова Ш.М.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Жолдасбава У., Пердебаева Т.С., Тилепов Д.А.

БРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АГРАРНЫМ РЫНКОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Заитов Ш.Ш.

СОГЛАСОВАНИЕ 2-Х И 3-Х КАНАЛЬНЫХ ВЕГЕТАЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ПАСТБИЩАХ

Заитов Ш.Ш.

2008-2018 ЙИЛЛАРДА БУХОРО ВА НАВОИЙ ВИЛОЯТЛАРИДА ЕР ҚОПЛАМИНИ БАҲОЛАШ ВА УЛАРНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Ибрагимов М.Ё., Хужамбердиев У.Э.

УРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ МОЧЕИСПУСКАНИЯ

Игамбердиева К.Э.

ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Исламов Р.Д, Исаков Б.М, Исаков К.Б, Мамадалиев А.Б.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ОПУХОЛЕВЫМИ ПРОЦЕССАМИ ГОЛОВНОГА МОЗГА

Исмоилов Х.

ПИСАТЕЛЬ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Ишанкулов А.А.

«KPI ГОСУПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛЬЮ»: В ПОИСКАХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ

Калыкназарова Г.К.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЧУВСТВА КАРАКАЛПАКОВ

Камолова Ш.Т.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Камчибеков Ф.О.

РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ

Каримова Д.И., Ганиева Д.К., Шайхова М.И.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ

Кнатова У.С.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кнатова У.С.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Кодиров Ж.Ш., Рахматуллаева Н.И.

ОСЛОЖНЕНИЯ В ПОЗДНИХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Кодирова Ю.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ

Комильжонов А.Е., Джураев Г.Г., Олимов А.Б., Холматов М.Т.

ВЫБОР СПОСОБА ОБРАБОТКИ И ЛИКВИДАЦИИ ОСТАТОЧНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ЭХИНОКОККОЗЕ ПЕЧЕНИ

Комисарова Т.В.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА

Қосимова Х., Каримова Г.

МАЪНАВИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ

Крынина Н.

АНАЛИЗ КАДРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Кузьменко А.В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И ЛОКДАУНА

Кузьмина И.Н.

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

Кулметов М., Юлдашева М.Т., Менгнаров Ш.С., Умаров Р.И.

ПАХТАНИ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРГА ТАЙЁРЛАШДА УЛАРНИНГ ГЕОМЕТРИК ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Курбанова З.Р., Исакадиева Б.М., Магомедов Р.Ф.

ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БУ МАЛОЦЕННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО ФСБУ 6/2020

Курбанова Д.И., Қосимов З.О., Халилов А., Усманова Ф.Т.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛОПИДОГРЕЛА С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Курбанова Д.И., Усманова Ф.Т., Халилов А., Қосимов З.О.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ГЕПАТИТОМ С С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭРБИСОЛА УЛЬТРАФАРМ

Курбанова М.Т.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА

Курбонова Н.Н.

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА И СТИЛЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Курбонова Н.У.

МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАТЕНТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

Латипов А.М., Рахматуллаева Н.И.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ АНОМАЛИИ АРНОЛЬДА КИАРИ 1 ТИПА

Лобова Е.А.

СУЩНОСТЬ БАНКОРТСТВА И ЕГО СВОЙСТВА

Лудан И.Р.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Лутфуллаев У.Л., Валиева Н.К., Хамраев Ф.Х., Валиева С.Ш., Абдурахимова А.Ф.

БОЛЕЗНЬ ВЕГЕНЕРА В ПРАКТИКЕ ОТОЛАРИНГОЛОГИИ

Лухманов Д.Б.

МИЛЛИЙ АНЪАНАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА КАСБИЙ-ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МУАММОСИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ҲОЛАТИ

Макаров А.А., Журавлев М.К.

АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Макаров А.А., Журавлев М.К.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Максудова С.М.

РОЛЬ ГЛАГОЛА В ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Маматова М.Б., Джумабаева С.Э., Джумабаев Э.С., Маматов Б.Ю.

ИЗУЧЕНИЕ ТЯЖЕСТИ КОМОРБИДНОСТИ У ЖЕНЩИН С АНЕМИЯМИ

Мамаюнусова М.

ЗАМОНАВИЙ ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИ ВА ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Мансурова М.Г., Микаилова Х.Х., Магомедов Р.Ф.

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО НОВОМУ ФСБУ

Матуразова З.М.

ТРАДИЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕВУШЕК РЕМЕСЛАМ В КАРАКАЛПАКСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Матчанов О.Ж.

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА СУВ ҲАВЗАЛАРИ МОНИТОРИНГИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

Матчанов О.Ж., Матсопоева А.Қ.

СУВ ҲАВЗАЛАРИНИНГ МЕЛИОРАЦИЯ ТАРМОҚЛАРИГА НИСБАТАН ЖОЙЛАШУВИ ВА УНИНГ БАЛИҚЧИЛИККА ТАЪСИРИ

Махмудов А.А., Мухторов А.М., Турғунбеков А.М.

THE MAIN TOOLS USED IN THE FINISHING-STRENGTHENING OF DETAILS USING THE METHOD OF PLASTIC DEFORMATION OF THE INNER CYLINDRICAL SURFACE LAYER

Мельник И.В., Хасанов С.М., Нурматова М.Ш., Суюнова М.А.

ҚОРИН ОЛД ДЕВОРИНИНГ ҚИСИЛГАН ВЕНТРАЛЬ ЧУРРАЛАРИ МАВЖУД БЕМОРЛАРНИ ЖАРРОХЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ НАТИЖАЛАРИ

Ми Чжияо

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЕТСЯ ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ми Чжияо

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Минаев А.С.

РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО КАК КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ

Миржавхарова Ф.У.

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Мирзаахмедова И.З.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕМОБЛАСТОЗОВ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мирзаитова М.К., Сиддикова Н.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

Мирзакаримова Д.Б., Абдукодиров Ш.Т.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО БРОНХИОЛИТА С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Мирзакаримова Д.Б., Абдукодиров Ш.Т., Ходжиматова Г.М., Каюмов А.М.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ

Мирзакаримова Д.Б., Абдукодиров Ш.Т.

БИОХИМИЧЕСКИХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА

Муминов А.А.

РОЛЬ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА

Муминов А.Р., Кохоров А.А.

ПОЛИСТИРОЛБЕТОНДАН ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА ТАШҚИ ДЕВОР ТЕРИМЛАРИНИНГ ЛОЙИҲА ВА ТАВСИЯ ЭТИЛГАН ТЕХНИК ЕЧИМЛАРИ

Муратбаева А.Н., Зиуаров Ш.Х.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПУТЕМ КЛАСТЕРИЗАЦИЙ

Муртозаев Д.Р.

РОЛЬ МУЗЫКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Мустабова Г.С.

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Навотова Д.И.

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ГЕОГРАФИЯСИ ВА УНИ КАРТАЛАШТИРИШНИНГ БАЪЗИ МАСАЛАЛАРИ

Назаров Х.А.

ИҚТИДОРЛИ ТАЛАБАЛАРНИ МАТЕМАТИКА ФАН ОЛИМПИАДАСИГА ТАЙЁРЛАШ КЎНИКМАЛАРИ

Назаров М., Муртазаев Б., Якшибоев Б.

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

Назирхужаев Ф.А., Джумабаева С.Э., Джумабаев Э.С.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Николайчик В.А.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Норматова Д.М.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ РАННЕЙ СТАДИИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА

Носиров Л.Н.

КАК И ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАВАЛОСЬ ПИАНИНО?

Нуриддинов А.О., Ҳамидов А.

РАНГЛИ АСФАЛТНИНГ ЖАМОАТ ТРАНСПОРТ ЙЎЛЛАРИНИ ЁРИТИШИГА ТАЪСИР ЭТИШИНИ ЎРГАНИШ

Нуъмонов Ё.А., Бобоев Р.А.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ АДЕНОМЭКТОМИИ

Одилжонова А.Б., Юлдашева Н.Э.

СИНДРОМ АНЕМИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Олимов А.Б., Жураев Г.Г., Холматов М.Т., Комилжонов А.Э.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПРИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖАХ

Оринбоева М.С., Ергашев У.А., Умурзаков А.М.

БИОСФЕРА ЭКОЛОГИК МУВОЗАНАТИНИНГ МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ОМИЛЛАР БИЛАН ДЕТЕРМИНЛАШИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Османова М.М., Махмудов М.М.

УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

Очилова А.Н.

ПРОЕКТНО-ПОРТФЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

 

 

 

 

 

Пайзуллаев М.A.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ТУРИСТСКИХ ЦЕЛЯХ

Парамзина А.А., Тищенко Е.Н.

КАЧЕСТВО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Полякова Е.М.

МОТИВАЦИЯ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Пулатханова С.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ МЕНЕДЖМЕНТА

Пшеничкина М.В.

ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Разаков Б.Ю.

АНАТОМО - МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ COVID 19

Разаков Б.Ю., Сайиджанова Ф.Л.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ АНАТОМИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Расулова Ю.Б.

РАЗВИВАТЬ УМЕНИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СЛУШАТЬ УРОКИ МУЗЫКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛАХ

Рахимов А.Қ.

УГЛЕРОД СОЛИҒИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШДАГИ АСОСИЙ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАР

Рахманов М.С.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ИҚТИСОДИЙ- МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ ТАМОЙЛЛАРИ

Рахмонова С.М.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ НА АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Режепмуратов Ш.М.

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Розенблит Д.А.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СТОЛИЦА» ЗА ПЕРИОД 2017-2019 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»

Сагдуллаев А.А.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Садриддинова Х.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ И ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ

Сайидова М.Х.

ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЙЎНАЛИШИДА УМУМКАСБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Сиддиков Қ.М.

МОРФОГЕНЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ В НАДПОЧЕЧНИКАХ ПРИ КОРОНАРНОЙ СМЕРТНОСТИ

Собиров М.С.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Соболевская Н.А.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКСИКИ В ШКОЛЕ

Соболевская Н.А.

ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛЕКСИКИ

Содикова Д.И.

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Сулаймонов И.О.

САНОАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИ ВА ГЕОЭКОЛОГИЯ

Ташбаева Г.Ю.

РАЗВИТИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Темирова М.Б.

ИЛЛЮСТРАТИВ МАТЕРИАЛЛАР ВОСИТАСИДА ЎҚУВЧИЛАРДА PIRLS ХАЛҚАРО БАҲОЛАШ ТИЗИМИГА ОИД ЎҚИШ МАЛАКАСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ ОМИЛЛАРИ

Тишабаева Л.А.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИ ШАРОИТИДА ЖАМИЯТ ВА ШАХС ХАВФСИЗЛИГИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Тныбаев П.К., Реймов Д.Е.

ОСОБЕННОСТИ КАРАКАЛПАКСКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

 

Тошманова М.Ш.

ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКОНОМИКУ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УЗБЕКИСТАНА

Тошматова М.Ю.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕ

Туланова Д.

ОСТРЫЙ ПАРАПРОКТИТ - ПРИЧИНЫ, ВИДЫ, СИМПТОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ

Тураев М.А., Юсупова Ш.К., Холматова Г.А., Абдусаттаров А.А.

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНДРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА

Тургунов М.А.

ПРЕПАРАТЫ ГРУППЫ НЕЙРОЛЕПТИКОВ В ПРАКТИКЕ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Умарова Д.З.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СПОСОБ РАСКРЫТИЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Умурзакова Л.Б.

РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

Уринов Б.Б., Рахматуллаева Н.И.
ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Урманова Ю.М., Мавлонов У.Х., Алиева Д А., Далимова Г.А., Сафарова Ш.М., Савчук Д.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ НЕЙРОЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Усеева Д.К.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО

Усманов Н., Усманова М.

“ПРОСВЕЩЕНИЕ И РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ", РАЗРАБОТАННУЮ УЗБЕКИСТАНОМ

Усманова Я.Ғ., Рахматова М.М.
КОРОНАРНЫЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ

Усманова Г.К., Минаваров А.А., Отажонов И.Т.

РОЛЬ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Усманова Р., Хушмуродов Ф.М.

СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ СОЦИАЛ-ИҚТИСОДИЙ ВА ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ

Усмонова О.Х.
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Файзуллаев М.А.

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)

Файзуллаев М.А., Хужакулов С.У.

ЎЗБЕКИСТОН НЕФТЬ-ГАЗ САНОАТИ РИВОЖЛАНИШИДА ЧЕТ ЭЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

Хамидова М.И.

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ЛИПОМАТОЗА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Хамроев М., Каримов Д.

РОЛЬ ЗЕЛЕНОГО ПОКРОВА В УЛУЧШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ГОРОДОВ

Хамрокулов Ш.Х., Мадумарова М.М.

ИЗУЧЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ СВОЙСТВ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ НА ПИЩЕВОЙ РАЗДРАЖИТЕЛЬ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ

Хариева М.Н., Новрузова М.Р., Магомедов Р.Ф.

ПОРЯДОК СПИСАНИЯ ЗАПАСОВ В БУ ПО ФСБУ 5/2019

Ходжабаева З.П.

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР – ИСТОЧНИК УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Холматов М.Т., Жураев Ғ.Ғ., Комилжонов А.Э., Олимов А.Б.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ПРИ ИНСУЛЬТАХ

Холматов Д.Н., Ефименко О.В., Ганиева М.Ш., Нуъмонов Х.М.

ФАКТОРЫ РИСКА И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДИСПЛАЗИИ СЕРДЦА

Холмуратов С.Э.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ

Хошимов Р.Р.
КОНСТИТУЦИЯ КАК ГАРАНТИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН

Худойкулова У.А.

ОСНОВЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СДАЧИ СТУДЕНТАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цвинкайло П.С.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПЛАВКИ В ДСП

Цвинкайло П.С.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЁТОВ

Цилимбаева Е.И.

РОЛЬ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чен Хунцзе

ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ РОССИИ И СТЫКОВКА УГЛЕРОДНО-НЕЙТРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ МЕЖДУ КНР И РФ

Чжан Шэндэ

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ HUAWEI

Чжан Шэндэ

КРАТКИЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ HUAWEI

Чочаева Т.Ж.

ПРИЧИНЫ РОСТА СПРОСА К ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА В РОССИИ

Шарипова Ф.С.

ТИББИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ТИББИЙ БИОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА МОДУЛЛИ ЁНДАШУВ

Шафайзиева Ш.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ

Шокирова С.М., Исроилов Р.
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕНКИ МАТОЧНОЙ ТРУБЫ ПРИ ТРУБНО-ПЕРОТОНЕАЛЬНОМ
БЕСПЛОДИИ

Шофқоров А.М.

АЛЛИТЕРАЦИЯ ВА УНИНГ УСЛУБИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Шоюнусова Н.Ш., Жуманова Л.А.
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО ТИПА

Шукуров Ё.А.

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Эгамова Г.О.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Эгамова О.С.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Эргашев М.М.

СОВРЕМЕННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Эрданов М.Н., Ниезов Х.М., Худойбердиев Д.Н.

ЭКОТУРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ювмитов А.С., Тошпўлатов С.У., Нишанбоев М.Ш.

СЕЙСМИК ҲУДУДЛАРДА ЗАМИН ГРУНТИ ВА ПОЙДЕВОР ОРАСИДАГИ ЭЛАСТИК-ҚОВУШҚОҚ ЎЗАРО ТАЪСИР ХУСУСИЯТИНИНГ КЎП ҚАВАТЛИ ҒИШТЛИ БИНОЛАРНИНГ КУЧЛАНГАНЛИК-ДЕФОРМАЦИЯЛАНГАНЛИК ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИ

Юлдашев М.М.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Юнусов О.F., Хайруллаева Х.А.

ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ЧОЛҒУЛАРИМИЗНИНГ ҲОЗИРГИ КУНГАЧА САҚЛАНИБ КЕЛГАН ТУРЛАРИ ВА ТАРИХИЙ ТАРАҚҚИЁТИ

Юсупов О.Я.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Якубова Р.М.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ДИАРЕЙ

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

 

 

Kurbanova Z.I.

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA AXBOROT
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH-DOLZARB VAZIFAMIZ

Nabiyeva N.M.

COOPERATION OF BUSINESS ENTITIES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

 

Абдугаффаров А.А., Очилов Т.А., Атанафасов М.Р.

ПИЛТАЛАШ ЖАРАЁНИДА МАҲСУЛОТ НОТЕКИСЛИГИНИ КАМАЙТИРИШ УСЛУБИ

Абдугаффаров А.А., Очилов Т.А., Атанафасов М.Р.

ПИЛТАЛАШ ЖАРАЁНИДА ИП СИФАТИНИ ЯХШИЛАШ

Абрамов И.В., Абрамова Н.В.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ (СУП)

Абрамов И.В., Абрамова Н.В.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ

Азроян Н.Г.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Акбаров Р.Д., Атанафасов М.Р., Очилов Т.А.

ИПЛАРНИНГ БИР ДАВРЛИ ЧЎЗИЛИШ ДЕФОРМАЦИЯСИГА ТУРЛИ ТАРКИБЛИ ПАХТА ВА ИККИЛАМЧИ ТОЛАЛАР МИҚДОРИНИНГ ТАЪСИРИ

Белоусова Е.А.

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Ильясов У.Б.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СУЩНОСТЬ КВАЗИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Исаев Х., Танибердиев Ф.Р., Хамраева С.А.

ТУРЛИ ТАРКИБЛИ АРАЛАШМАЛАРДАН ОЛИНГАН ИПЛАРНИНГ НОТЕКИСЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИ

 

Исаева М.Х.

ТУРЛИ ТОЛАЛАР ВА ИККИЛАМЧИ МАТЕРИАЛ РЕСУРСЛАРИДАН ОЛИНГАН ТЎҚИМАНИНГ ТЕХНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИ

Исматова М.М., Намозова С.С.

ИЗУЧИТЬ ВЛИЯНИЕ БУНТОВЫХ СЛОЕВ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА

Козлов Ю.С., Батарчук Д.С.
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

Козлов Ю.С., Батарчук Д.С.

АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Очилов Т.А., Худайбердиев М.Р.

ТИКУВЧИЛИК ИПЛАРИНИНГ БИКРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИ

Очилов Т.А., Холияров М.Ш., Джуманиёзов М.Б., Атанафасов М.Р.

ПИЛТАЛАШ ЖАРАЁНИДА МАҲСУЛОТ НОТЕКИСЛИГИНИ КАМАЙТИРИШ АСОСИДА СИФАТЛИ ИП ИШЛАБ ЧИҚАРИШ

Суркова И.Ю., Соловьева А.И.

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ И ИХ ПРИЧИНЫ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ

Танибердиев Ф.Р., Исаев Х., Хамраева С.А.

ТУРЛИ ТАРКИБЛИ АРАЛАШМАЛАРДАН ОЛИНГАН ИПЛАРНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИ

Убайдуллаева Д.Х., Ишанова З.Р., Абдурахимова М.М., Жуманиязов М.Б.

ФУТЕР ТРИКОТАЖ ТЎҚИМАСИНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Усманова Ш.А., Ашуров Х.Т., Хамраева С.А.

ТЎШАМА МАТОЛАРНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ

Хайдаров У.П., Исмоилова С.И., Ортиқалиева О.Ф.

ТУРЛИ ТОЛА ТАРКИБЛИ КЎЙЛАКБОП МАТОЛАРНИНГ ТЕХНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИ

 

Хайдаров У.П., Исмоилова С.И., Ортиқалиева О.Ф.

ТУРЛИ ТОЛА ТАРКИБЛИ КЎЙЛАКБОП МАТОЛАРНИНГ МЕХАНИК ХОССАЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИ

 

Юлдашева М.Т., Шумкорова Ш.П., Танибердиев Ф.Р.

ТОЛА СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Юлдашева М.Т., Шумкорова Ш.П., Менгнаров Ш.С., Умаров Р.И.

ПАХТА ТУЗИЛМА ТАРКИБИНИ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁН БЎЙИЧА ЎЗГАРИШИНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

Ortiqov O.R.

MA’NAVIY-MA’RIFIY ISHLAR JARAYONIDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI
(OLIY TA’LIM MUSSASALARI MISOLIDA)

Батырев Д.Н., Лиджанова А.А., Уланова С.С.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Рыбникова А.А.

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ И США В РАМКАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Abdrakhmanova E.A.

THE USE OF TECHNOLOGY-ENHANCED METHODS TO IMPROVE WRITING SKILLS IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM

Djabbarova F.O.

PSIXOLINGVISTIKANING ZAMONAVIY TAMOYILLARI VA UNI TA’LIM TIZIMIGA TADBIQ ETISH

Eshova D.Sh.

SAHNALASHTIRISH FAOLIYATI ORQALI BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Mahkamova Sh.R., Islamova N.M.

TA’LIM TIZIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN KLASTER ASOSIDA DARS JARAYONIDA FOYDALANISH

Masodiqova D.

MAMLAKATIMIZDA INKLYUZIV TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI VA ISTIQBOLLARI

Meliboyeva N.X.

UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA TALABALARNING ANALITIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Parmanov J.T., Shermetova S.T., Turimbetova G.B.

MAKTABDA FIZIKA BO‘YICHA MUSTAQIL TA’LIMNI TASHKIL ETISH

Qobiljonov Q.K.

MILLIY MEROS MAZMUNIDA YOSHLAR TARBIYASI VA OILAVIY MUNOSABATLAR TALQINI

Абдуллаев К.Ф., Бобомуродова Н.Ж.

АРХИТЕКТУРНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ПАМЯТНИК «ЧОР-БАКР»

Исмаилова А.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ

Казакова Д.Э., Рахманкулова В.Ш.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫРАБОТАННЫХ ПРЯЖ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СМЕСОВОГО СОСТАВА

Kамбарова Д.С.

ОИЛАДА СОҒЛОМ ЭЪТИҚОДНИ ТАРБИЯЛАШДА ПЕДАГОГИК ЁНДАШУВ МАСАЛАЛАРИ

Кодиров Ш.Н., Ирискулов Б.У., Умматалиев Д.А., Кодиров М.Ш.

ВЛИЯНИЕ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТРУКТУРУ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ

Қосимова С.Т.

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ АУТИЗМГА ЧАЛИНГАН ВА РИВОЖЛАНИШИДА НУҚСОНИ БЎЛГАН БОЛАЛАРГА ТАЪЛИМ
БЕРИШДА ТУРЛИ ТАМОЙИЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ

Кутлимуратов С.Ш.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ VIZIER В ОБУЧЕНИИ КУРС АСТРОНОМИИ

Нургизарова З.Б., Юлдашева Т.А.

МЕТОДИКАПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ

Орлова Т.А.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПО ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ

Скороходова Е.В.

РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ МОНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ

Суяров К.Т., Абдулхаликова Н.Р., Исраилов А.А.

ФИЗИКА В ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Умарова М.М.

ЁШЛАРДА СОҒЛОМ ЭЪТИҚОД ВА ДУНЁҚАРАШ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК МУАММОЛАРИ

Ходжаев Б.К., Жураев Б.Т.

ПОВЫШЕНИЕ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СЛУШАТЕЛЕЙ ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Белозомб К.П.

ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ

Петрова Ю.С.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page