top of page
97.jpg

№6(97) июнь 2022 - скачать ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2

 

Предыдущие выпуски находятся в архиве

Выходные данные

Задний форзац

 

Оформление ссылки на статью:
ФИО автора. Название вашей статьи [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-2022.- №6(97) (дата публикации: __.06.2022).- URL: ссылка на вашу статью (дата обращения: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Abdukhalilova D.

PROBLEMS OF PRODUCTIVE SKILLS. SPEAKING

 

Abduraxmonov A.M., Qushakov Sh.D.

Er-(Al,Cu,In) SISTEMASIDA AMAL QILUVCHI ALMASHINUV O‘ZARO TA’SIRINI YARIM EMPERIK USULDA O‘RGANISH

Abduraxmonov D.M., Kodiraliyev E.K.

G‘O‘ZADAGI OQ SIKADALAR BIOEKOLOGIYASI, RIVOJLANISHI, TARQALISHI VA ZARARI

Adilova N.A.
USING PICTURES WILL MAKE THE LEARNERS EASIER TO REMEMBER AND UNDERSTAND THE NEW VOCABULARY

 

Agranovsky M.L., Soliev D.M., Mirzaev A.A., Muminov R.K.
PSYCHOPATHOLOGICAL STRUCTURE OF SCHIZOPHRENIA ATTACKS FORMED UNDER CONDITIONS OF EXOGENOUS
EXPOSURE

Akhmadjonova U.T.

THE USE OF NEWTON'S LAWS IN THE STUDY OF "CENTRIFUGAL FORCE"

Alijonov O.I.

STUDY AND STUDY THE LOAD CHARACTERISTICS OF THE ENGINE

Aliqulov A.M.

TARIXIY DEVORIY ASARLAR

Allaberganova G.M., Jurakulov A.R., Khashimova F.S.

ENSURING RADIATION SAFETY IN ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Asip T.R.

BILATERAL TRADE BETWEEN KAZAKHSTAN AND RUSSIA WITHIN THE EAEU

 

Aslanova D.Kh., Akhmedjonov F.R. 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF SERVICE ENTERPRISES

Atakhanova N.S.

SMALL INTERFERING RNA DRUGS IN TREATMENT OF DYSLIPIDEMIA

Aynaqulov X.A.

MASAFOVIY TA’LIM RESURSLARI VA IMKONIYATLARI

Axmedov D., Azimov A.

APPLICATION OF DEMPHERS IN INVERTERS OF SOLAR POWER SYSTEMS

Axmedov D., Azimov A.

TECHNOLOGY OF OBTAINING JUICE FROM LOCAL APPLE VARIETIES

Axmedov D., Azimov A.

ABOUT THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE SPIRITUAL IDEAL PERSON IN SOCIETY

Axmedova Yu.Q., Yusupova K.R.

MAKTABLARDA UMUMTA’LIM FANLARINI O’QITISHDA INTERFAOL METODLARIDAN FOYDALANISH VA ZAMONAVIY DARSLARNI TASHKIL ETISHNING SAMARADORLIGI

Azimov A.M.

INFLUENCE OF FRUITER ON THE MORBIDITY WITH WILT OF COTTON PLANT

Azgarov A.А.

TRANSFORMATION OF MARKETING RESEARCH TOOLS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION

Baymetov M.M.

INNOVATIVE APPROACH TO ORGANIZATION OF PRACTICES IN PROFESSIONAL EDUCATION

Bekisheva D.D., Sobirov Ja.X., Egamberdieva M.Q.

GEOGRAPHY EDUCATION IN THE MODERN WORLD

Boboxo`jayev R.H.

EDUCATION REFORMS, PROBLEMS AND EDUCATIONAL PROSPECTS

Bokiyev M.M.,  Shaxobiddinova M.R.

KARAM O’SIMLIGINING FOYDALI XUSUSIYATLARI VA UNGA TUSHADIGAN KASALLIKLAR

Boymirzaev A.А.

ABOUT THE IMPORTANT ASPECTS OF EDUCATION

Boymirzaev A.А.

PHYSICAL EDUCATION NAME OF THE REPORT: "KURASH"

Bozorova G., Ulug’berdiyeva G., Artiqova A.

“OMMAVIY MADANIYAT”NING SALBIY TA’SIRI VA UNING OLDINI OLISH YO’LLARI

Dadamirzayev B.B., Axmadjanov A.O.

BOLALAR SPORT USLUBIDAGI KIYIMLARI UCHUN GAZLAMA TANLASH TADQIQI

Dinh Thi Hai Yen, Nguyen Thi Huyen Trang

MEASURE ON CONSTRUCTION OF NATIONAL ARCHIVES CENTER I AS THE TOURIST DESTINATION OF TOURS IN VIETNAM

Djurayeva X.Z.

PREMATURE BABIES

Dusyorova K.N.

DOUBLE DOOR OF OPPORTUNITIES

Egamberdiyeva D.U.

FEATURES OF PROBLEM LEARNING

Egamqulov H.E., Qodirov Sh.Sh.

JIZZAX VA SIRDARYO VILOYATI TOPONIMLARI

Elibaeva L.S.

KAYKOVUSNING «QOBUSNOMA» ASARIDA FUQAROLIK MADANIYATI TALQINI

Eshboev B.T., Kilichov O.A.

THE ROLE OF GEOGRAPHICAL CONDITIONS IN THE FORMATION OF HYDRONYMS

Fayzullayeva М.В., Khalilova Yu.N., Rakhimova M.Kh.

IMPROVING SPEAKING SKILLS FOR ESL STUDENTS

Goynazarov G.

EFFECTIVE USE OF TEACHING TECHNIQUES IN PHYSICAL EDUCATION CLASSES

Habibullayev A.H., Muhammadjanov A.O., Khamidov A.K., Madaminova D.D.

CHEMICAL COMPOSITION AND STRUCTURE OF BITUMENS

Hoshimova Je.B.

THE FORM AND LANGUAGE OF GEORGE GORDAN BYRON'S “CAIN”

Inomjonova D.

DEMOGRAPHIC POLICY, AGE AND GENDER DIFFERENCES IN POPULATION MIGRATION

Inomova M.Yu., Ermatova L.G.

MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARNI BADIIY ADABIYOT BILAN TANISHTIRISH

Isroilova Yo.B.

TEACHING SPEAKING IN ESP CLASSROOMS BY USING OF OF SOME TECHNIQUES

Jаbborbеrgаnovа M.

IQLIM O'ZGАRISHI INSONIYАTNING QISHLOQ XO`JАLIGIGА TА`SIRI

Janibekov D.A., Kamolitdinov A., Oxunjonov M.

INFLUENCE OF FERTILIZER RATE AND IRRIGATION MODE ON SOWING SCHEMES AND STANDING DENSITY OF COTTON VARIETY PLANTS

Jarbekov R.B., Oʻrinboyev U.O.

HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYAT SHAKLLARI, RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Jo'raev L.I.

IMPROVING AGRICULTURAL TECHNIQUES

Jumabayev A.T.

INFORMATIKA FANINI O‘QITISHDA INTERNET RESURSLARIDAN FOYDALANISH

Jumayev N.A., Rustamova M.B.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA DASTURIY VOSITALAR ASOSIDA MASHG’ULOTLARNI TASHKIL QILISH METODIKASI

Jumakulova M.X.

BOSHLANG`ICH SINFLARDA FONETIKANING NAZARIY ASOSLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Jumakulova M.X.

SAVOD O’RGATISH DAVRIDA UNLI TOVUSHLAR VA HARFLAR USTIDA ISHLASH USULLARI

Jumayev U.T.

KREATIV YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLLARDA ESTETIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH

Juraev M.G., Tursunov Sh.K.
THE STUDY OF SKIN MANIFESTATIONS IN HIV INFECTION

Juraeva N.M.

THE ROLE OF PHYSICS CLUBS IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY

Karimov G.

LOGISTICS PROCESSES IN THE SYSTEM OF ORGANIZING THE SUPPLY OF BUILDING MATERIALS

 

Karimova L.R.

THE BEST STRATEGIES FOR TEACHING GRAMMAR TO ELEMENTARY STUDENTS

Khudaybergenov S.K., Isaev Ja.A., Tukhtaev M.B.

ASSESSMENT OF THE ROUGHNESS OF ROAD PAVEMENTS

Khudoyberdiev D.N., Olimkulov Ya.M., Narziev F.F.

ISSUES OF THE USE OF LAND RESOURCES IN AGRICULTURE IN THE SURANDARYA REGION

Kulbaev Z.Kh.

COMPUTER OF SECTION OF SOLID PHYSICS TEACHING TECHNIQUES USING TECHNOLOGIES

Kuvonov Z.

PHRASEOLOGY IN THE INTERPRETATION OF GERMAN LINGUISTS

Kuziyev D.V.

THE VALUE OF HEMOGLOBIN CONTENT IN CHILDREN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA

Makhmudov B.E.
PREVENTION OF ADVERSE EFFECTS ON THE BONE SYSTEM AFTER THE DISEASE COVID-19

Malikova D.G., Qobilova N.S.

ALTERATIONS OF TESTING SYSTEM IN THE PERIOD OF Z GENERATION

Mallaboev N.M., Madrakhimova M.B., Mukimzhanov N.Kh.

ROLE AND FUNCTIONS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL ECONOMY

Mallaboyev N., Umarova G.

AXBOROT XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI

Mamadaliyev X.G.

TOKSOPLAZMOZ

Mamajonova M.M.

PROBLEMS OF HYGIENE OF CHILDREN AND ADOLESCENTS

Mamarakhimov К.

RELIGIOUS TOLERANCE IN THE ACTIVITIES OF IMAM BUKHARI

Mamatova N.A.

COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING IN NON-PHILOLOGICAL UNIVERSITIES

Mamurova G.N.

SOME INHERITED DISEASES IN THE HUMAN BODY: TURNER AND WILLIAMS SYNDROME

Mannobjonov B., Azimov A.

NUTRIENTS IN THE ROOT RESIDUES OF SECONDARY CROPS

Maxammatova S.X., Jalolov A.A.

BO`YIMADARON O`SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI, XALQ TABOBATI VA TIBBIYOTDAGI AXAMIYATI

Maxmudov A.А.

T15K6 ASBOBSOZLIK PO’LATLARIDAN TAYORLANGAN QATTIQ QOTISHMALARNI ISHONCHLILIGINI ANIQLASH

Maxmudov A.А.

ВК8, T5K10 VA T15K6 QATTIQ QOTISHMALI PLASTINALI TORES FREZALARNING ISHONCHLILIK KOʻRSATKICHLARINI
HISOBLASH

Mirzaboyev В., Aliyev B.T., Inoyatova М.N., Akhmadaliyeva D.A.

ANALYSIS OF SCIENTIFIC WORK ON THE SEPARATION OF FIBROUS WASTE IN GINNERIES AND TEXTILE ENTERPRISES

Mirzakholov X.T.

SOCIO-PHILOSOPHICAL FUNDAMENTALS OF STRENGTHENING THE FAMILY INSTITUTE

Mirzamaxmudov U.A., Mutalliyev N.N.

GRONUOLL CHEGARALANISHLI BOSHQARUVLAR UCHUN TUTISH MASALASI

Mirzayev S., Azimov A.

SOLAR POWER STATIONS

Mirzayev S., Azimov A.

GENERAL INFORMATION ABOUT MOBILE UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES

Mirzayev S., Azimov A.

THE BEST SCHOOL OF DISCIPLINE IS THE FAMILY

Muhamedov U.S., Kodirov R.R.
COMPUTER ANIMATION IN AUDIOVISUAL ART

Murodov M.H., Murodov R.N., Abduraimov M.R.
QUYOSH ENERGETIK QURILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN KOMBINATSIYALASHGAN TERMOFOTOELEKTRIK QURILMA

Mustafakulov A.A.

ECONOMIC PERFORMANCE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES

Muxammedova N.Ju., Norquvvatova U.I., Umarova O.A.

JAHONDA TUG`ILGANDA KUTILAYOTGAN UMR DAVOMIYLIGI MASALALARINING HUDUDIY TAFAVUTLARI

Muxtorov A.М.

VIRTUAL EXTRUSION LABORATORY™ - EXTRUSION CALCULATOR™ DASTURIDAN FOYDALANIB PLASTIK DETALLARNI QOLIPGA QUYISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

Muxtorov A.М.

MEXANIK ISHLOV BERISH UCHUN QOLDIRILGAN QO‘YIMLARNI ANALITIK YORDAMIDA HISOBLASH

Naimov H.N.

ANALYSIS OF STRUCTURE AND GEOEECOLOGICAL SITUATION OF NORTH FERGANA MOUNTAIN LANDSCAPE

Najmiddinova N.U.

ITALYAN TILIDA ARTIKLLARNING QO’LLANILISHIDAGI FONOTAKTIK VA GRAMMATIK O’ZGARUVCHANLIK
HODISASINING DIALEKTLAR MISOLIDAGI IZOHI

Nasretdinova X.T.

ORGANIZATION OF PROBLEM-BASED LEARNING IN SECONDARY SCHOOL

Nasretdinova X.T.

TYPES OF PROBLEM LEARNING

Nazarov X.T., Fayziyev E.A., Qushoqova F.U., Abdurazoqova. Sh.U., Alimqulova R.A., Toshmurodov J.B.

SUSTAINABILITY OF MELIORATIVE STATE OF MALIKCHOL IRRIGATED LAND

Nuriddinov M.A.

ISSUES OF FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF STUDENTS OF TECHNICAL DIRECTION

Nurxonov D.X., Vafaqulov V.B.

FEATURES OF PROTECTION OF MOUNTAIN ROADS FROM AVALANCHES AND AVALANCHES

Obidov B.S.

MAHOBATLI RANGTASVIR

Ochilova L.T.

MATEMATIKADAN IJODIY TAFAKKURNI O‘STIRISHDA TRIZ PEDAGOGIKSIDAN FOYDLANISH

Oripov Sh.Q.

COVID-19 TA’SIRI NATIJASIDA GEPATOBILIAR TIZIMDAGI KLINIK O’ZGARISHLAR

Parpieva Sh.O., Akhmadzhonova G.M.
ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME IN THE GENESIS OF MISCARRIAGE PREGNANCY

Payzullaev M.А.

CHARACTERISTICS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF AGLOMERATIONS IN THE FERGANA VALLEY

Qulboyev Z.X.

O’QUVCHILARGA TA’LIM BERISHDA FUNDAMENTAL FANNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Raimjanov B., Azimov A.

METHODS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF USING SOLAR ENERGY IN POWER PLANTS

Raimjanov B., Azimov A.

ANALYSIS OF HYDROENERETIC POTENTIAL OF WATER SOURCES IN THE NORTHERN TERRITORY OF ANDIZHAN
REGION

Raimjanov B., Azimov A.

TO STUDY THE EFFECT OF SEED STORAGE METHODS ON FIBER AND SEED QUALITY

Rakhmonov T.

FEATURES OF DETERMINING THE LEGAL STATUS OF THE PROSECUTOR'S OFFICE: FOREIGN AND NATIONAL EXPERIENCES

Rakhmanova D.

THE CONCEPT OF TIME IN PHRASEOLOGY

Rakhmatov F.

THE ART OF TRANSLATION AND THE HISTORY OF TRANSLATION STUDIES

Raximjonov U.R.
BINO VA INSHOOTLAR POYDEVORLARINI KORROZIYADAN HIMOYALASH

Raximjonova Z.A., To’xtaev B.Yo.

TOSHKENT VOHASINING SUG’ORILADIGAN HUDUDLARIDA TUSSILAGO FARFARA L. (ODDIY OQQALDIRMOQ) O’SIMLIGINI BIOEKOLOGIYASI VA KO’PAYTIRISH USULLARI

Raxmonov R.R.

ASSESSMENT OF TOTAL ANTIOXIDANT CONTENT OF TUPEK LEVELS WITH DOWN SYNDROME

Razakova Sh.D.

TARJIMASHUNOSLIKDA KOMPRESSIYA BILAN BOG`LIQ MUAMMOLAR

Rejabov M.Ch., Iskandarov Z.S.

PAXTA TOLASIDAN КIMYOVIY USULDA OLINADIGAN MAHSULOT TURLARI

Ruzieva S.H.

POSTMODERNISM: THE CONSEQUENCES OF ORIGIN AND THE IDEAS IN IT

Sadikov N., Akhrorkhonov R., Yakhudayev E.M.

CEFTRIAXONE SULBACTAM VERSUS RANDOM ANTIBIOTIC TREATMENT IN EARLY AGE CHILDREN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA

Safarova G.I.

MODERN METHODS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN EXTRA-COURSE ACTIVITIES

Sanakulov Z.

THE IMPORTANCE OF PROPER NAME IN MODERN LANGUAGE

Sattarova N.T.

IMPROVING THE ECONOMIC MECHANISMS OF STATE REGULATION AND SUPPORT OF TRADE SERVICES

Shermatov E.К.

CURRENT ISSUES OF TEACHING MANAGEMENT SCIENCE

Shermatov О., Ismatova N.

WAYS TO INCREASE THE ECONOMIC EFFICIENCY OF COTTON IN UZBEKISTAN

Teshabaev Sh.A., Turgunbaev Kh.B.

MEDICINAL PROPERTIES OF WEEDS

To’rayev R.N., Turdimuratova N.Ju.

SOME NON-CLASSICAL MODELS OF NATURAL PROCESSES

Toyirov M.A., Muradova N.U.

METHODS FOR STUDYING THE TARGET AUDIENCE OF THE MARKET OF MEDICAL SERVICES

Toyirova N.M., Azamova N.U.

ONA TILI VA OʻQISH SAVODXONLIGI DARSLARINI BOʻLIMLARARO INTEGRATSIYALASH

Turaeva L.Yu.
TWO BOUNDARIES OF NATURAL COLLISSIONS - ABSOLUTE ELASTIC AND INELASTIC COLLISSIONS

Turdiyev Sh.R.

YАDRОVIY IFLОSLАNISH HUDUDIDА QUTQАRUV ISHLАRI ОLIB BОRISHNING О'ZIGА XОS XUSUSIYАTLАRI

Turgunbayev U.Ja., Turgunbayeva Ju.

METHODS FOR OBTAINING A COMPOSITE GYPSUM BINDER BASED ON SAMARKAND AND BUKHARA STUCCO

Turg’unov A.А.

JISMONIY VA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIKNING BOG‘LIQLIGI VA UNI NAZORAT QILISH MASALALARI

Tursunova M.A., Mamasaliev N.S., Tursunov H.H.
CLINICAL MANIFESTATIONS OF RESPIRATORY LESIONS IN COVID 19

Tuychiyev G.U.

PROPERTIES OF VITAMINS

Umarkhodjaeva D.M.

THE MOST DISTINGUISHING FEATURES OF CONTEMPORARY APPROACHES IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND LEARNING

Umarova Z.O.

OILADA ONANING O‘RNI

Umurzakova N.S.

TREATMENT OF HEARTBURN WITH TRADITIONAL REMEDIES

Usmanova Z.I., Narkulova Sh.Sh.

INTERNET MARKETING AS AN EFFECTIVE TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN COMPANIES AND INCREASING THEIR MARKETING COMPETENCE

Usmonhodjaeva M.A.

THE ROLE OF METHODS IN TEACHINGAND LEARNING PROCESS IN MODERN EDUCATION

Xametov Z.М., Normatov I.I., Sobirov В.U., Isroilov А.I.

ECONOMIC SUBSTANTIATION OF CALCULATION OF THE PROGRAM OF MAINTENANCE AND CURRENT REPAIR OF VEHICLES (MAN)

Xamidov Ja.A.

BOSHLANG`ICH SINF TEXNOLOGIYA DARSLARIDA O`QUVCHILARNING IJODKORLIGINI OSHIRISHDA KLASTERNING AHAMIYATI

Xasanov P.А., Xushboqova M.G.

SURXON DAVLAT QO’RIQXONASI REKREATSION TURISTIK OBYEKT SIFATIDA

Xoliqov D.R.

TA'LIMDA AKT KOMPETENTLARINI SHAKLLANTIRISH

Xudayberdiyev B.B.

OLIY TA'LIMDA TA'LIM SIFATI

Xujakov M.O.

KORONAVIRUS INFEKSIYASI (COVID-19) NING ETIOLOGIYASI VA PATOGENEZINING ZAMONAVIY TALQINLARI

Yakubova S.K., Khankeldieva H.K., Khodjamberdieva Sh.Kh.
FEATURES OF THE COURSE OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA AND THE LEVEL OF RESISTANCE OF PNEUMOCOCCI IN CHILDREN

Yunusov Sh.X., Kimsanov Z.O.

FERGANA PROVINCE UCHKUPRIK IN THE DISTRICT VISITORS FOR GUEST HOUSES DEVELOPMENT AND ARCHITECTURAL SOLUTIONS

Ziyayeva M.K.

RECIPES FOR NATURAL REMEDIES MADE FROM THE ALOE VERA PLANT

 

 

 

 

 

Абдуалиев А.С.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Абдукадырова Н.А., Абдуразакова Ш.Р.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИАРЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКАМ

Абдулахадова Ш.Р., Кушназарова Ш.В.

ПРОБЛЕМА СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Абдуллаев Д.Б., Алиев А.Л.
ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИЙ НА ФОНЕ ОСТРОГО ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА

Абдуллаева Д.Т.

ОБЗОР И АНАЛИЗ РЕГЕНИРАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА

Абдусаломов Д.А., Убайдуллаев А.А.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА В Г.ТЕРМЕЗЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Абдусаломов Д.А.

АНАЛИЗ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Аграновский М.Л., Гуломкодиров М.М., Далимова С.А., Муминов Р.К.
АНАЛИЗ ДАННЫХ ОТДАЛЁННОГО КАТАМНЕЗА ПРИ ШИЗОФРЕНИИ С РЕМИТТУРУЮШИМ ТИПОМ ТЕЧЕНИЯ

Аграновский М.Л., Гуломкодиров М.М., Муминов Р.К., Далимова С.А.
ОТДАЛЕННЫЙ ЭТАП ШИЗОФРЕНИИ С РЕМИТТУРУЮШИМ ТИПОМ ТЕЧЕНИЯ И РАССТРОЙСТВ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Адизова Д.Г., Хакимова Н.С.

МЕТОДЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Адилов Н.Х.

ИНТЕГРАТИВ ЁНДАШУВ АСОСИДА БЎЛАЖАК МУҲАНДИСЛАРНИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШГА
ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР

Азизтаева Ф.А.

НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУРИЗМА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Александрова П.М.

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА»

Алимова Н.К.

МЕҲМОНХОНА МАЖМУАЛАРИ ЖОРИЙ ФАОЛИЯТ НАТИЖАВИЙЛИГИ БЎЙИЧА АУДИТОРЛИК ТАҲЛИЛИ

Алимова Н.К.

МЕҲМОНХОНА ХЎЖАЛИКЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТАҲЛИЛ ВА АУДИТ УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ЗАРУРАТЛАРИ

Алимова Н.К.

МЕҲМОНХОНА БИЗНЕСИГА ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТ НАТИЖАЛАРИНИ БАҲОЛАШДА АУДИТОРЛИК ТАҲЛИЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Альмухаметова А.И.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Ань Дун

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ань Дун

О РИСКЕ КОРПОРАТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Ань Дун

КРАТКИЙ АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КОРПОРАТИВНЫХ КОНТРАКТОВ

Ань Дун

ОБСУЖДЕНИЕ РИСКОВ КОРПОРАТИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДОВ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

Арифова М.У.

УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАТЕМАТИКА ВА ГЕОМЕТРИЯ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШДА МОБИЛ ИЛОВАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Арифходжаев А.Т.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ЛЁГКИХ И СРЕДОСТЕНИЯ У НОВОРОЖДЁННЫХ И ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Ахати Ф.

АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ОТРАСЛЯХ РЕГИОНА

Ахмадиёров У.С., Пўлатов М.Р., Ризаев А.Х.

ТОМЁПМА КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИНГ БИРГАЛИКДА ВА АЛОҲИДА ИШЛАШИ

Ахунбаев О.А., Мамасалиев Н.С.

ВЛИЯНИЕ АНЕМИИ НА ТЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Аюэр Айни

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО ГАЗПРОМ

Аюэр Айни

ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ: ДОБЫЧА, ТРАНСПОРТ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Бабаев Н.

“ЛОГИСТИК СЕРВИС” ВА “ЛОГИСТИК ХИЗМАТ” ТУШУНЧАЛАРИНИНГ ЗАМОНАВИЙ КОГНИТИВ ТАҲЛИЛИ

Байзакова Д.Ф.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Байқабилов Х.М.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ПОЙТАХТ ШАҲАРЛАРИ НОМЛАНИШИНИНГ ТАРИХИЙ - ГЕОГРАФИК ЖИҲАТЛАРИ

Безгина С.Д.

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕАЭС

Безгина С.Д.

СИСТЕМА ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ В ЕАЭС

Бекбулатова Г.А., Худайбергенов Я.Г., Отеулиев М.О., Тажибаева Л.Р.

РАЗМЕЩЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Бердиева Х.К.

ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАР - БОЛАЛАР ЖИСМОНИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШИНИНГ МУҲИМ ВОСИТАЛАРИДАН БИРИДИР

Бобаназарова Ж.Х., Мавланова Н.Э.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МЕҲНАТ БОЗОРИДА АЁЛЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ

Бобаназарова Ж.Х., Эргашева Н.

ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МЕХАНИЗМЛАРИ ТАДҚИҚОТИ

Бобоев Р.А., Косимхожиев М.И.
АЁЛЛАР УРЕТРА ПОЛИПИ МОРФОГЕНЕЗ ВА МОРФОЛОГИЯСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Бойжигитов С.К.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ КОРХОНАЛАРИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Бокиджанов Д.Д., Хамдамов Д.О.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО КРИМИНАЛИЗМА

Борисова Е.С.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Борисова Е.С.

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ, УПЛАЧИВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Ботиров А.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАНЕЕ НЕОБРАБОТАННЫХ ЗОН

Бронников М.А.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МАРКЕТИНГЕ

Бронников М.А.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Бронников М.А.

IoT-СЕНСОРИКА В МАРКЕТИНГЕ

Бутунов Ж.Р., Хамидов С.

ПРОЦЕСС РАСПРОСТРАНЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ПОДЗЕМНОЕ СООРУЖЕНИЕ

Ващенко А.А.

ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ

Гaниeвa З.В.

ЗНAЧEНИE ПCИХИЧECКИХ CОCТОЯНИЙ И ПCИХОЛОГИЧECКИХ ХAРAКТEРИCТИК У КAРДИОЛОГИЧECКИХ БОЛЬНЫХ

Горбова Ю.А.

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ КАК СУБЪЕКТ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ

Горина Д.В.

РОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КАМЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ

Гущина Е.А.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОРОЛЕВСТВА ТАИЛАНД НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Джульматова С.Р., Ахмеджонов Ф.Р.

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ

Дикалова С., Бочкова Т.А.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

Ду Чуньюй

АНАЛИЗ РИСКА ФИНАНСОВОЙ ЭКСПАНСИИ КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ

Ду Чуньюй

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ И МЕРЫ ИХ КОНТРОЛЯ

Ду Чуньюй

УПРАВЛЕНИЕ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ ДЛЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Ду Чуньюй

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Дурдыева К.Х.

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СПОРТЕ

Дўсбеков Т.М.

МАСОФАВИЙ ЎҚИТИШДА ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ

Ембергенов Н.Ж., Ауезов О.Т., Базарбаев А.М., Курбанбаева Ш.К., Калилаев Т.Т.

ОСОБЕННОСТИ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Есипова Е.К.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Есипова Е.К.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Жабборов З.А.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ К РОССИИ

Жабборов Д.Б.

АВТОТРАСПОРТ КОРХОНАСИДА ИШЧИЛАР МЕҲНАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Жабборов Д.Б.

АВТОТРАНСПОРТ СОҲАСИДА МУНТАЗАМ ЙЎНАЛИШИДА ИШЛАЁТГАН ҲАЙДОВЧИЛАР МЕҲНАТИГА ҲАҚ ТЎЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Жукова У.А.

БЛАГОУСТРОЙСТВО, КАК ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

Жураев Б.Т.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА САМАНИДОВ

Закирова С.А.
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МИРЕ ИСКУССТВА

Захарова Л.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТОВ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Зияев Б.Ф.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ (ПОИСКОВО-ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА, ГЕОЛОКЕЙСИНГ) В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Зуннунова У.Г.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Ибрагимов Д.Н.

ЭРЕКТИЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Ибрагимова Р.А., Ибраимова А.А.

ПАСТБИЩА УЗБЕКИСТАНА И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ибрагимова А.Х.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИИ «БУХГАЛТЕР»

Ибрагимова А.Х.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Иваненко И.

ТВОРЧЕСТВО ЗАРУБЕЖНОГО АВТОРА АНГЛИЙСКОМ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА

Иванова А.П.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Игамбердиев Д.Х.

МОШ ДОНИНИ ТОЗАЛАЙДИГАН МАШИНАНИНГ АФЗАЛЛИГИ

Игнатенко Н.В., Подпругин А.И., Свиридова И.В., Черняев И.С.

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЦВЕТОЧНОГО МАГАЗИНА

 

Имомова Ю.А.

ИНГЛИЗ, РУС ВА ЎЗБЕК ТИЛИ СОХИБЛАРИНИНГ ДУО ҚИЛИШЛАРИНИНГ ЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Исанов А.П.

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Исраилов Р., Муйдинов Ж.И.
ЮРАК ҚОРИНЧАЛАР ОРАЛИҒИ ДЕВОРИНИНГ ГИСТОТОПОГРАФИЯСИ

Исроилова Ф.

ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ КОМПЕТЕНТЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ

Ишанходжаева Д.Э., Азизова М.И.

ХАЛҚАРО МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТ СТАНДАРТЛАРИ АСОСИДА ЎЗБЕКИСТОНДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Кадырова М.М., Баходурова С.А.

РОЛЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Казакбаев Б.М., Казакбаев А.М., Аллаяров И.К.
СИЛА КАК ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО СПОРТСМЕНОВ

Камбаров Д.С.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОK

Камчибеков Ф.О.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ НА ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

Кантерова А.А., Преснов О.М.

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ФУНДАМЕНТА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ

Каримов Р.Х.

ДЕТАЛ СИРТИ ПНЕВМОРАСКАТНИК БИЛАН ПЛАСТИК ДЕФОРМАЦИЯЛАШ ОРҚАЛИ СИФАТИНИ ВА ҚАТТИҚЛИГИНИ ОШИРИШ

Каримова М.И.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО ОЧИСТКЕ ВОДЫ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРИМЕНЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Касымходжаев Б.К., Тўхтаев М.Б., Исаев Ж.А.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РОВНОСТИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Кобылина Е.В.

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КРИПТОВАЛЮТЫ

Комисарова Т.В.

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИГРАФА

Қосимова А., Бахриддинов З.

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЕЙ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШЛАМОВ И БУРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, ВЫХОДЯЩИХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА БУРЕНИЕ

Кручанова Ю.А.

РАЗВИТИЕ РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ ЗА РУБЕЖОМ

Куйчиева З.У., Хомидов З.Д.

МИЛЛИЙ АНЪАНАЛАР ВА ТАРБИЯВИЙ ХУСУСИЯТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТ

Қулматова Х.

ХОРШУНОСЛИКНИНГ БАДИИЙ ИФОДА ВОСИТАЛАРИ

Қутликова Г.М.
АНТИАТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАНДАРТНОЙ ТЕРАПИИ ИБС, ЕЕ КОМБИНАЦИИ С ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТОМ И НИКОРАНДИЛОМ У ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНОКАРДИЕЙ И ОЖИРЕНИЕМ

Кучкорова Ф.

ОСОБЕННОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Ле Тхи Тует, Май К Да

ПОНИМАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ЕВАНГЕЛИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ ВО ВЬЕТНАМЕ

Ли Сыянь

ТРИ КОМПОНЕНТА КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Ли Сыянь

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРЫ ПО ОЦЕНКЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Ли Сыянь

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В КОМПАНИИ «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО»

Ли Сыянь

КОРПОРАТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НUAWEI

Липко Ю.М., Подпругин А.И., Губкин А.В., Свиридова И.В.

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЁТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРЕПОДАВАЕМЫХ В УНИВЕРСИТЕТЕ
ДИСЦИПЛИН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Ло Вэнькай

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ

Ло Вэнькай

ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ КОМПАНИЙ, КОТИРУЮЩИХСЯ НА БИРЖЕ GEM

Мадумарова М.М., Якубова Р.М., Базарова А.М., Жалолов И.А.

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ КОРИ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Маллабоев Н.М., Бокиджанов Д.Д., Хамдамов Д.О.

ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Мальков А.В.
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Мамаджанов М.А., Алиева М.,  Рахманов Р.Р., Мирзажонов Б.Т.

МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ПОВЕРХНОСТЯХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Мамуралиева М.Ш.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Мансурова М.М.

ИНСОН КАПИТАЛИ НАЗАРИЯСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

Мансурова М.М.

ИНСОН КАПИТАЛИНИНГ ТАСНИФИ ВА УНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ

Мансурова М.М.

ИНСОН КАПИТАЛИ ВА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИК ЖИҲАТЛАРИ

Мансурова М.М.

ИНСОН КАПИТАЛИ – РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ

Марьясова А.А., Чапанова А.М., Назарова И.С., Шамсудинова Е.Д.

РЕЧЕВЫЕ ОПЛОШНОСТИ И КОММУНИКАТИВНЫЕ НЕУДАЧИ В СПОНТАННОЙ РЕЧИ ПОЛИТИКОВ

Матсалаева Г.

КАСЫМ АВЕЗОВ – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ КАРАКАЛПАКСТАНА

Махкамова Ш.Ф., Сарсенбаева Ш.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАБОТКИ ОЕ ПРЯЖИ ИЗ ПРЯДОМЫХ ВОЛОКНИСТЫХ ОТХОДОВ ПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Миненко В.В.
ХЕДЖРОВАНИЕ РЫНОЧНОГО РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ СРОЧНОГО РЫНКА

Мирзалиев Б.А.
ТИББИЁТ СОҲАСИДА КАСБ ЮЗАСИДАН ЎЗ ВАЗИФАЛАРИНИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРМАСЛИК ЖИНОЯТИНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ

Миркамолов О.О.

АҲОЛИНИ ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАРДА ТЎҒРИ ҲАРАКАТ ҚИЛИШГА ТАЙЁРЛАШ БОРАСИДАГИ ЁНДАШУВЛАР

Мирмахмудов Э.Р., Абдумуминов Б.О., Халматов З.М.
АНАЛИЗ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОЛИНИЙ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ В ГИС “ПАНОРАМА” ДЛЯ ГОРНЫХ РАЙОНОВ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Миршарипов Р.Х., Агзамов С.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУШИЛКИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Михалкина В.Т., Крутеева О.В.

ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА

Московкин В.Е.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

Муйдинов К.

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ - ОДНА ИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ЛЕКСИКОНА СУДЕБНОЙ РЕЧИ

Муйдинова А.У.

МИЛЛИЙ УЙҒОНИШ ДАВРИ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА МУВАШШАҲЛАРГА ДОИР АДАБИЙ МУНОЗАРАЛАР

Муллоджанова Г.М., Исаков Э.Х.
ОСОБЕННОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

Мўминов Қ.О., Тўхтаев М.Б., Исаев Ж.А.

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ БЕТОННЫХ РАБОТ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Мусабеков З.Э., Абдурасулов Э.Х., Қобилов Ж.Х., Муҳаммадиев У.Ш.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ С ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Мухаммадиев З.У.

ХАЛҚАРО ТАЖРИБАЛАР АСОСИДА КОРХОНАЛАРНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ БЎЙИЧА АУДИТОРЛИК БАҲОСИНИ БЕРИШ МАСАЛАЛАРИ

Мухаммадиев З.У.

КОРХОНАЛАРНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ МАНБАЛАРИНИНГ ТАСНИФИЙ АСОСЛАРИ

Мухаммадиев З.У.

АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИНИ “МАҚСАД-ЖАРАЁН-НАТИЖА” ЗАНЖИРИ БЎЙИЧА ЎТКАЗИШ МОДЕЛИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Нигматова Д.З., Ниязов М.А.

КОНЦЕПЦИЯ АТРИБУТИВНОГО ЛИДЕРСТВА В МЕНЕДЖМЕНТЕ

Никифорова К.В.

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Никулин С.А.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Нуралиев Р.Т., Бегалиев Э.У.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Овлоёров Х.А., Хамракулов М.А., Нодиров Д.М.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА ИЗ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ФЕРГАНЫ

Орипова М.М., Ахмаджанова Г.М.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ГЕСТАЦИИ

Очилов Ш.Ш., Беканов К.К.

ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАДАСТРОВЫХ КАРТ НА ОСНОВЕ ГИС ПРОГРАММ

Палама Ифигения, Платонова Е.Д.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДОВ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ СИСТЕМ

Пардабоев А.

ПЕРЕДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА АСИНХРОННО-ЦИКЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Парфенова В.К.

СПЕЦИФИКА ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАХ И ДОКУМЕНТООБОРОТЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Пашаходжаева Д.Ж., Саттаров Т.Т.

КОРХОНАЛАР ХУСУСИЙ КАПИТАЛИ (УСТАВ ҚЎШИЛГАН ВА ЗАХИРА КАПИТАЛЛАРИ ) ВА УНДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ АУДИТОРЛИК ТЕКШИРУВИДАН ЎТКАЗИШ УСЛУБИЯТИ

Пашаходжаева Д.Ж., Холмуродова Ч.А.

ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЙ «КОНКУРЕНЦИЯ» И «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»

Перезолов В.В.

КОМПЛЕКС МЫСОВЫХ ТОННЕЛЕЙ БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ

Петров М.Н.

О ТЕКУЩИХ ПРИОРИТЕТАХ РАЗВИТИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Пирниязова Н.В., Кокленова И.

ВОЛОНТЕРСТВО КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА В КАРАКАЛПАКСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Пискова Е.С., Шопски В.Н., Игнатенко Е.В., Игнатенко Н.В.

РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ КАРТЫ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА КОРПУСОВ УНИВЕРСИТЕТА

Подлесная А.Н., Погорелова Т.Г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОГО УЧЁТА, СФОРМИРОВАННЫЕ НА ПРАВИЛАХ И ПРИНЦИПАХ: ОСОБЕННОСТИ И ПУТИ СБЛИЖЕНИЯ

Примачек А.А.

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ РОССИЙКОГО РЫНКА

Пўлатова Н.

КИЧИК МАКТАБ ЁШИ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ТАФАККУР ХУСУСИЯТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ИНТЕРФАОЛ
УСУЛЛАРНИНГ АХАМИЯТИ

Рагулина Е.

ПРОБЛЕМЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ПЛАНЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Раззаков З.Н.
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ β - КАРОТИНОВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ

Ракοвец А.Г., Бοчкοва Т.А.

СΟВРЕМЕННЫЕ ЭКΟНΟМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ

Рахмонова У.Х., Абдулхакова Р.М., Каримова О.А., Нишанова Д.В.

ЗНАЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЕМОГЛОБИНА У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Рашидова Б.Я.

ТАЪЛИМНИНГ ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРИНИ ПЕДАГОГИКА ФАНИНИ ЎТИШДА ФОЙДАЛАНИШ

Рослик В.В.

СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Саидахмедова Д.С., Хошимова М.А.

ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ДОЛЗАРБ МУАММО СИФАТИДА

Сальников А.А.

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА

Самадов А.Х., Ахадова Г.

ОЧИСТКА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ

Сапаева Х.Б.

ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА

Саргсян Ж.А.

ОЦЕНКА ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ

Сатторов А.У., Махмараджабов Б.Н., Олимкулов Я.М.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РОСТА И РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Саяпин Н.В.

СИСТЕМА УЧЕТА И АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ СУБЪЕКТОВ РФ

Саяпин Н.В.

АНАЛИЗ РИСКОВ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРЕНБУРСГКОЙ ОБЛАСТИ

Се Юйин

АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ ALIBABA

Се Юйин

РЕВОЛЮЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И БИЗНЕС-МОДЕЛИ ALIBABA

Се Юйин

О МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ALIBABA

Се Юйин

ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ

Сиддиков А.А.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Сиддиқова С.Х.

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ БИЛИШ, ИЖОДИЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ

Сиддков А.А.

УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ КОРХОНАЛАРИ ИННОВАЦИОН СТРАТЕГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИҲАТЛАРИ

Скриганюк В.В., Кулик А.А.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Содикова Д.Т.
НОВЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Солиев Д.М., Аграновский М.Л., Муминов Р.К., Мирзаев А.А.
РОЛЬ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРИСТУПОВ ШИЗОФРЕНИИ

Султашова О.Г., Керимбаева А.А., Убайдуллаев К.Д.
ЎСИМЛИКЛАРНИ ЗАРАРКУНАДАЛАРИ ҲАҚИДА

Тайпурова П.А.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННЫМИ АКТИВАМИ

Ташназаров С.Н.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО

Темиров З.А., Иномжонова Д.А.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

Тешабаев Ш.А., Турғунбоев Х.Б.

ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРИШ УСУЛЛАРИ ҲАМДА ГЕРБИЦИДЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИ ҒЎЗА МАЙДОНЛАРИДАГИ БЕГОНА ЎТЛАРГА ТАЪСИРИ

Трофименко В.В.

COVID-19 КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Тўхтақўзиев А., Худайбердиев А.А.

УРУҒНИНГ ПАРАБОЛИК ЭЛЕМЕНТ АТРОФИДАГИ ҲАРАКАТИ ВА ЭЛЕМЕНТ ПАРАМЕТРЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Умаров А.С.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Умарова М.К.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И АСПЕКТЫ СОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ВИЧ ИНФЕКЦИИ

Умарова Ш.К.

ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА АУДИТ ЎТКАЗИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Умирзаков З.А.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ БАЗАЛЬТОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Уразов К.Б., Боронов Б.Ф.

РЕСПУБЛИКА ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИДА ЁҒ-МОЙ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ТУРЛАРИ

Уренёва Ю.О.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Усманов Д.А., Алижонов О.И.

НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ ВОЛОКНООТДЕЛИТЕЛЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Усманов Д.А.

РЕШЕНИЕ ПОЗИЦИОННЫХ И МЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Файзуллаев М.А., Тожиев А.И.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕРВИСНЫХ СИСТЕМ

Фахридинова С.Ф.

РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА ПОКУПАТЕЛЬСКОГО СПРОСА ПУТЕМ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ ТЕНДЕНЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО РЯДА

Фролов Д.А.
МОДЕЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Хадеева А.С.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

Хаитова С.П.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ПОЧВОВЕДЕНИЯ

Ҳайитов Ё.Қ., Тошбеков Н.А., Ғайбуллаева М.С.

БУХОРО ВИЛОЯТИ СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ (ШИМОЛИЙ КОЛЛЕКТОР МИСОЛИДА)

Хакимова Г.А.

О ВАЖНЫХ ПРИНЦИПАХ ПОДГОТОВКИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Хакимова Р.А. , Кучкарова М.Ф., Мавлянов И.К., Батырова Б.Т.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА

Халилов О.К., Нуруллаева Г.О.

БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ТАРБИЯЛАШДА ОИЛАВИЙ ТАРБИЯ МЕЗОНЛАРИ

Хамзаева М., Комилов К.У.

ИНТЕГРАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ

Хамраев О.А., Косимхожиев М.И.

ПРЕ- ВА ПОСТНАТАЛ ОНТОГЕНЕЗДА ПРОСТАТА ТЎҚИМАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШ, ГИСТОТОПОГРАФИК ҚАЙТА ТУЗИЛИШ ЖИҲАТЛАРИ

Хидиров Т.Қ.

ҚАЙТА ИШЛАШ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА КЛАСТЕРЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ

Холботаев У.Х.

ВЗГЛЯДЫ НАШИХ ВЕЛИКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

Хоу Ян

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ РОЛЬ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Хоу Ян

СУТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО ДОЛГОВОГО КРИЗИСА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КИТАЙ

Худайбергенов Я.Г., Дальжанов К.О.
УЛУЧШЕНИЕ СОЗДАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАРТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

 

Худайбердиев А.А.

ҲАВОДАН СУВ ОЛИБ ЎСИМЛИКЛАРНИ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Худойбердиева М.Д.

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЛЕГКОМ ПРОХОЖДЕНИИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН

Худойбердиева М.Д.

ПРОФИЛАКТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Хусанов М.Ҳ., Мусаев Ғ.Ш.

ҲИСОБОТ САНАСИДАН КЕЙИН ЮЗ БЕРГАН ҲОДИСАЛАРНИНГ АУДИТНИ МЕТОДОЛОГИК МАСАЛАЛАРИ

Хусанов М.Ҳ., Мирзаев Б.А.

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ АУДИТИНИ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ

Хусанов М.Ҳ., Мирзаев Б.А.

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Хусанов М.Ҳ., Мусаев Ғ.Ш.

ҲИСОБОТ САНАСИДАН КЕЙИН ЮЗ БЕРГАН ҲОДИСАЛАРНИНГ АУДИТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Цзинцзин Л., Николаев М.В.

СРАВНЕНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ LENOVO И HUAWEI

Цзинцзин Л., Николаев М.В.

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ LENOVO

Чернов И.А.

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЙ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Чинташев О.Х.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Чэнь Ци

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА

Чэнь Ци

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шадиева Н.Ш.

УЧИТЫВАТЬ, СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ И РАЗВИВАТЬ ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

Шангуань П.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАЖНОСТИ РАЗВИТИЯ КАНАЛОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В КОНТЕКСТЕ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Шангуань П.

СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА КИТАЯ

Шангуань П.

ИНТЕРАКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: УГЛУБЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Шангуань П.

ФИНАНСОВАЯ МАРКЕТИЗАЦИЯ И ФИНАНСОВОЕ РАЗВИТИЕ

Шарипов М.Ё., Муминов Б.Э.
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОКОЛА РАННЕЙ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ТЕРАПИИ СЕПСИСА И СЕПТИЧЕСКОГО ШОКА СОГЛАСНО «SWYIVING SEPSIS CAMPAIGN GUIDELINES» В ЛЕЧЕНИИ ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА

Шарипов М.Ё.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ШКАЛ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ В ПРОГНОЗЕ ИСХОДА ЗАБОЛЕВАНИЯ

Шаходжаев М.А.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ

Шермухаммедов А.А., Кушаков Ш.Д.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

Ширинов У.А.

МОБИЛ АЛОҚА ХИЗМАТЛАРИДАН ОЛИНАДИГАН ДАРОМАДЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ширинов У.А.

ПОЧТА ХИЗМАТЛАРИНИНГ ҲИСОБ ВА АУДИТ ОБЪЕКТИ СИФАТИДАГИ ТАСНИФИЙ АСОСЛАРИ

Ширинов У.А., Нарзуллаев Н.А.

МОЛИЯВИЙ МАЖБУРИЯТЛАР АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ширинов У.А., Нарзуллаев Н.А.

МОЛИЯВИЙ МАЖБУРИЯТЛАР АУДИТИНИ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ

Шкирмановский Д.Э.
АЛГОРИТМ ОТБОРА АКЦИЙ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Эралиев А.К.

БИОЛОГИК АКТИВЛАР ВА УЛАРДАН ОЛИНАДИГАН МАҲСУЛОТЛАР ҲИСОБИНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР БЎЙИЧА ТАСНИФИ ВА ТАВСИФИ

Эралиев А.К.

ЎЗБЕКИСТОНДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИГА ЎТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Эралиев А.К.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИДА МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИНГ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРИ: НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАР

Эралиев А.К.

ЧОРВАЧИЛИК КОРХОНАЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ ВА АУДИТИНИНГ МЕТОДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Эргашева Ю., Сафаров. Э.Ю.

ЖОЙНИНГ ТУПРОҚ ХУСУСИЯТИ МАЪЛУМОТЛАРИ ОРҚАЛИ ФАВҚУЛОТДАГИ ВАЗИЯТЛАРДА ОПЕРАТИВ
ҲАРАКАТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ

Эшматов А.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ БЕЗВРЕДНЕХ ПОЛИМЕР - ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

 

Юлдашев О.Р., Мансуржанова Ш.Р.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕЙСМИЧЕСКИХ ЗОНАХ ПО МЕТОДУ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

Юлдошев С.Т.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАX

Юнуcoвa З.В.

«ВНУТРЕННЯЯ КAРТИНA БOЛЕЗНИ» ПРИ AРТЕРИAЛЬНOЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Юсупов О.О.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РАССТОЙКИ В ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ

Юсупов К.Х.

ЗИЁЛИЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ РАВНАҚ ЙЎЛИДА ТУТГАН ЎРНИ

Яковлева В.И.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ

Яцевич Ф.Г.

РОБОЭДВАЙЗИНГ КАК НОВАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ В ИНВЕСТИЦИОННОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИИ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

 

Болқиев С.Х., Жумагелдиева А.Б., Атанафасов М.Р.

ПАХТА ВА ИККИЛАМЧИ ТОЛАЛАР АРАЛАШМАСИ ОЛИНГАН ИПЛАРНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ

Гуденица О.В.

АКТУАЛЬНОСТЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Дурдыева К.Х., Исмагулова Г.Н.
ЛОГИСТИКА В СПОРТЕ

Лукьянова М.Е., Бураков И.В.

ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ «ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА»

Ризаев Ф.Ф., Танибердиев Ф.Р., Собиров О.Г., Бақоева Д.Б.

ТОЛА ТАРКИБИ ТУРЛИЧА БЎЛГАН ИПЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШИ

Саматов Г.А., Камалов А.С., Сарвирова Н.С., Равшанов М.Н.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Танибердиев Ф.Р., Эшмаматов Б.Х., Собиров О.Г., Бақоева Д.Б.

ТУРЛИ ТОЛАЛАРНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ТИЗИМИДА ТАДҚИҚ ЭТИШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

Toshtemirov О.А., Toshtemirov А.А.

THE ROLE OF THE INTERNET OF THINGS IN RENEWABLE ENERGY RESOURCES

 

Аветисян Р.А.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Настенко А.В.

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Урванцев А.Д.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Bekova G.G.

METHODOLOGY OF LIFE SAFETY LESSONS IN CHILDREN OF THE PRESCHOOL EDUCATION

Kayumjonova M.А.

ANIQ INTEGRALLARNING BA’ZI TADBIQLARI ORQALI MATEMATIKA FANINI KASBGA YO’NALTIRIB O’QITISH
KO’NIKMASINI SHAKLLANTIRISH 

Mamarasulova I.Ju.

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING ANTROPOPRAGMATIK TADQIQI

Mavlonova M.U.

“FARHOD VA SHIRIN” DOSTONI FITRAT VA HAMID OLIMJON TALQINIDA

Murtozaqulov Z.M., Abdujabborov Sh.F.

TENGLAMALAR SISTEMASINI YECHISHDA QULAY BO’LGAN METOD VA KO’RSATMALAR

Normurodova N.B.

OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASH TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR

Payzullaev M.A.

URBANIZATION PROCESSES OF THE FERGANA VALLEY

Sobirova T.A.

YARIMO‘TKAZGICHLI LAZERLAR

Ахмедова И.Н., Баймуратов С.И.

ПРИМЕНЕНИЯ Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА ДАТЧИКЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ахмедова И.Н.

ЗАДАЧИ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Бозоров Ш.Т., Мирзакаримов Б.Х., Умурзақова Н.С.

КРИТЕРИИ СПОСОБА СОЗДАНИЯ АНАСТОМОЗОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ

Дурдыева К.Х., Исмагулова Г.Н.
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Жўрабоев Х.Р., Санаев С.Б., Мирсаатова Ш.Х., Эшмуродов О.Р.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ ВВЕДЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

Искандарова З.А.

ПРЕПОДАВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лучина Д.С.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОСВОЕНИЯ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА РОССИЙСКИМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ  КОМПАНИЯМИ

Марьюшкин Е.Э., Васюков И.И.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Носиров М.З., Зиёитдинов Ж.Н., Эралиев А.Ж., Эралиева Н.У., Мирзаалимов Н.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕМНИЕВЫХ СОЛЬНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ EDIBON SCADA

Пошаходжаева Г.Ж., Хаитметов А.А., Умаров У.У.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С МАТЕМАТИЧЕСКИМИ МОДЕЛЯМИ

Сафарова Д.Е.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Ходжагельдыева М.Э., Машрабалиева Б.М.
ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЛОВА ДУТАР И СПОСОБЫ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

Чихачева Д.А.

СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТЧЕТА О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

Шабазов М.М.

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЧАСТКОВ ИЗБЕРБАШСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА PETROMOD

Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Шернаев А.У.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ ГОР В ФОРМИРОВАНИИ РЕКИ ПСКЕМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

Абакумов Е.Ю.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАК ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Камолов Н.К., Норхўжаева Н.Н.

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ И ДВИГАТЕЛЕЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page