top of page
104.jpg

№1(104) январь 2023 - скачать часть 1, часть 2

 

Предыдущие выпуски находятся в архиве

Выходные данные

Задний форзац

 

Оформление ссылки на статью:
ФИО автора. Название вашей статьи [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-202
3.- №1(104) (дата публикации: __.01.2023).- URL: ссылка на вашу статью (дата обращения: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Abbaskhanova Sh.N.
QUESTIONS OF STUDYING THE STATE OF BLOOD PRESSURE DISEASES DURING PREGNANCY

 

Abdullayev M.Sh.
SOYADAN YOG’ OLISH JARAYONIDA ELEKTR IMPULSLI MAYDON TEXNOLOGIYASI

 

Abdurazakova I.A.

IDISH YUVISH VOSITALARI ZARARI HAQIDA

Akhmadzhonova D.A.
FEATURES OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE

Anorboyev Q.X.

SULFANILAMIDE PREPARATIONS

Anvarov O.R.

EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE COLLECTION, STORAGE AND USE OF ELECTRONIC EVIDENCE

Azizova Z.B.

MAKTABGACHA TA`LIM YOSHIDA BOLALARGA ERTAK VA HIKOYALAR AYTIB BERISH USULLARI

Badirdinov D.Sh.

ISSUES OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE VISUAL ARTS TEACHERS THROUGH GRAPHICS

Berdikulova S.A., Jamalova N.U.
CORRELATION OF MANAGEMENT VALUES AND INDIVIDUAL SELF-CONSCIOUSNESS IN SOCIAL PHILOSOPHY

Ganjayeva M.M.

THE ROLE OF TOURISM IN ENSURING ENVIRONMENTAL STABILITY

Djumayeva G.A.

MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA O’TISH SHAROITIDA PUL OQIMLARI TO’G’RISIDAGI HISOBOT SHAKLINI TAKOMILLASHTIRISH

Doniyorova G.Sh.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF TERMINO SYSTEMS ON THE EXAMPLE OF DIABETES AND AIDS

Ergasheva M.Ya.

CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF SALMONELLA INFECTION IN CHILDREN

Ergasheva M.Ya., Tursunboev Kh.S.

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF PNEUMOCOCCAL INFECTION

Hazratqulov S.F.

PROFESSIONAL BASKETBOLCHILARGA MURABBIY TOMONIDAN BERILADIGAN MOTIVATSIYANING ROLI

Ilhomjanov X.M., Jurayeva X.T., Yaxyayeva G.
TO DEVELOP STUDENTS' SKILLS IN SOLVING LOGICAL PROBLEMS IN PHYSICS

Isaeva N.Kh.
EFFECTIVE WAYS TO PREPARE FUTURE MANAGERS FOR ECONOMIC ACTIVITIES

Islamava S.

PROPER UPBRINGING OF CHILDREN IN THE FAMILY INSTRUCTIONS

Juraeva M.A., Xoshimova S.T.

CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS OF LIVER CIRRHOSIS

Karshibayeva L.K., Ishankulova K.K., Toymbayeva D.A.
MIRZACHO‘L TIBBIY GEOGRAFIK RAYONIDAGI SOG‘LOMLASHTIRISH MASKANLARINING DAVOLOVCHI TABIIY RESURSLAR BILAN TA’MINLANGANLIGI

Khalilov Sh.K.
INTESTINAL OBSTRUCTION

Khalilov Sh.K.
PERITONITIS IN BABIES

Khodjayeva M.U.
THE ROLE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE DISCIPLINE “FIELD ECONOMY AND 
MANAGEMENT”

Komilova K.N., Abdimo‘minov T.A.
THE GEOGRAPHICAL BASIS OF STUDYING MINERAL SPRINGS

Komolov A.X.

TURIZMNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYALARNING IQTISODIY MAZMUNI VA TASNIFI

Kurbanova D.,  Mardonov D., Jamolova M., Hakimova F., Karamova O.

MODDALARNI XROMOTOGRAFIYA USULIDA ANALIZ QILISH

Majidova Z.A.

THE ANALYSIS OF POLITENESS STRATEGIES IN DIRECTIVE SPEECH ACTS

Marasulov B.Sh.

METHODOLOGY OF FORMING RESPONSIBLE ATTITUDE TO TRAFFIC RULES IN PRIMARY CLASS PUPILS

Mo’minova N.Z.

TEACHING ENGLISH TO YOUNGER PUPILS

Muratova M.N.

MODERN TRENDS IN THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Narbaev Z.K., Hamdamov R., Narbaev K.P.
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL STATUS OF CHRONIC ETHMOIDITIS AND METHODS OF THEIR ENDONASAL 
TREATMENT

Ne’matova Z.T., Qodirov M.A.

O‘QITISHDA SIMULATSIYALI O‘RGANISH

Olimqulov Ya.M., Samadov Ja.E., Madanov I.A.

YURTIMIZDA GEOEKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH MASALALARI

Olimqulov Ya.M., Madanov I.A., Samadov Ja.E.
SURXONDARYO VILOYATIDA ANORCHILIGINING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI

Olimqulov Ya.M., Madanov I.A., Samadov Ja.E.

SURXONDARYO VILOYATIDA FERMER XO‘JALIKLARINI RIVOJLANISHIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR

Parmankulova Yu.Ja.

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH CATARACT AND GLAUCOMA

Qodirov F.E., Tursunova S.Yu.
THE ROLE AND IMPORTANCE OF HEALTH INSURANCE IN HEALTH CARE

Qodirova G.T.

TALABALAR FAOLLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSIYALARNING RO`LI

Rakhimov H.U.

ANALYZING THE PROFESSIONAL QUALITIES OF FUTURE FINE ARTS TEACHERS BASED ON ART STUDIES

Rakhmatova M.M., Usmanova Ya.G.
MEASURES TO ELIMINATE THE RISK OF DIABETES IN MEN WITH RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASES

Rashidova B.Yа.

ISLOHOTLARNING FAOL VA TASHABBUSKOR ISHTIROKCHILARI

Raximova F.M.

PROCESSES OF FORMATION OF INTELLECTUAL ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES

Rejapov A.A.

INGLIZ TILI O`QISHNING FAOLIYAT TURI SIFATIDA

Rustamov D.A.

DESCRIPTION OF SPEECH COMMUNICATION

Saharia К.Т.

BENEFITS AND PROBLEMS OF INDUSTRIAL ROBOTICS: A CASE STUDY

Saidov M.S., Abdumadjidova Sh.
MAIN TOOLS OF LEAN MANUFACTURING IN THE MANAGEMENT SYSTEM

Saidov M.S., Barnaeva N.
FEATURES OF DIVERSIFICATION OF PRODUCTS AND PRODUCTS OF COMPETITIVE PROCEDURE

Saidov M.S., Karshiev A.N. 
SYSTEM OF EXPORT ACTIVITY MANAGEMENT IN UZBEKISTAN

Saidov M.S., Koshbokov D.M.
FEATURES OF INTERNATIONAL COMPANIES IN WORLD BUSINESS

Saidov M.S., Shafaiziev Sh.
THE MAIN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Sarikulov M.O., Olimova G.

BALIQCHI TUMANI AHOLISINING YOSH TARKIBI VA MEHNAT RESURSLARINING IQTISODIYOT TARMOQLARIDAGI BANDLIGI VA ISHSIZLIK DARAJASI TAHLILI

Sarikulov M.O.

UMUMTA`LIM MAKTABLARIDA GEOGRAFIYA FANINI O`QITISHDA YANGI INNOVATSION METODLAR QO`LLASH ORQALI TA`LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Xo'janova N., Begmatova D.Jo.

QADRINGNI BALAND TUT, EY ONA TILIM

Xomidova X.Yu.

ASER SEMINOVINING TOSHKENT BOTANIKA BOG'I SHAROITIDA BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Yuldasheva K.

BIR HIKOYA XUSUSIDA MULOHAZALAR

Yuldasheva G.B., Arabboyev M.A.

THE EFFICIENCY AND SAFETY OF MEDICINE IN ISCHEMIC HEART DISEASE

Yunusov D.M.
MODERN DIAGNOSIS AND THERAPY OF NOCTURNAL ENURESIS DISEASE IN YOUNG CHILDREN

Zoirov U.E.

DIGITAL TRANSFORMATION ON SMALL TO MEDIUM-SIZED BUSINESS ENTERPRISES

 

 

 

Абдувахопова Н.Р.
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ С ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ

 

Абдурахмонова Ж.Т.

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В ПРОГРАММЕ РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Аграновский М.Л., Аграновский К.М., Каримов А.Х., Муминов Р.К.
ОЦЕНКА СПЕЦИФИКИ КЛИНИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ ЭНДОГЕННЫХ ТРЕВОЖНЫХ ДЕПРЕССИЙ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Аграновский М.Л., Козимжонова И.Ф., Мўминов Р.Қ., Маликова А.Э.
ТУГАЛЛАНМАГАН СУИЦИДДАН КЕЙИНГИ БЕМОРЛАР ШАХСИНИНГ ПСИХОПАТОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Аграновский М.Л., Мўминов Р.Қ., Сарбаева Н.К., Салиев М.М. 
ФОБИК БУЗИЛИШЛАР БИЛАН КУЗАТИЛГАН НЕВРОЗГА ЧАЛИНГАН БЕМОРЛАРДА ПСИХОТЕРАПИЯ

Адилова О.А.

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОПУСТЫНИВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ОПОРНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЛАНДШАФТАХ ГОБДИНТАУ

Алланиязов Б.У.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ

Алланов Ш.К.
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОСТРАНСТВА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ ДЛЯ РЕКРЕАЦИИ

Аллаяров И.К.
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗИТИЯ ВОЛЕЙБОЛА

Аллаяров С.К., Казакбаев А.М., Казакбаев Б.М.
ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Алленова И.В.
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В ВУЗЕ

Андреев С.В.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Антонов А.Ю.
РИСКИ МОШЕННИЧЕСТВА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Апшев А.А.

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА К БРАЧНОМУ ДОГОВОРУ В ОТСУТСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ СТОРОН

Артикова С.Г., Валиева З.С.
РОЛЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ

Атабаева Г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХАИЧНЫХ СЛОВ В РОМАНЕ К. КАРИМОВА «АГАБИЙ»

Атаджанов М.Ю.

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СКЛАДА

Атаджанов М.Ю.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА

Ахмадалиева У.К., Мухторов З.М.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИБРОЗА И СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ

Ахмедова Ю.С.
ФАОЛ ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТ – ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ СИФАТИДА

Батчаев А.Д.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ В 
СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

Бекмирзаев Р.Б., Рустамов С.А.
МУСУЛЬМАНСКИЕ ГЕОГРАФЫ

Бобаева З.М.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ЕГО 
РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Бобоматов А., Махмудов А., Ходжиева Д., Акбаров С.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ СЕТЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ С УПРУГИМИ ПЛАСТИНАМИ

Бокиева Д.О.
АНАЛИЗ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ РЕГИОНА

Буева С.С.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Бустанов О.Я., Хайдарова С.Р., Рахматуллаев Ф.А.

КОГНИТИВНЫЕ И ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА НА ФОНЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Бустанов О.Я., Холматов Р.И., Ходжиматова З.Э.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ У ЖЕНЩИН ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА

Васильева Д.С.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Введенская Д.Ю.
ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Введенская Д.Ю.
ПРОБЛЕМАТИКА И ОСОБЕННОСТИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3

Гафурова Д.К.

ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА

Гулимматов И.Б.
ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ)

Давлетшина Р.Р.
РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ В КЛАССЕ ГИТАРЫ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ДШИ

Дадаханов Н.К.

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО КОНСТРУКЦИЯ ВЫТЯЖНОГО ПРИБОРА

Дадаханов Н.К.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИИ ПРЯДЕНИЯ КОЛЬЦЕПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН

Даулетбаев Б.К., Исакова Д.З.
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ

Демьянов А.С., Стецюк В.И.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Дергачева И.В., Тилляходжаева З.Д.
СЕЛЕ-ПАВОДКОВЫЕ ЯВЛЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Джолдасбаева А.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРА-ВОЛЕЙБОЛА В УЗБЕКИСТАНЕ

Дорошенко Д.А.
АСПЕКТЫ АНАЛИЗА УРОВНЯ И ДИНАМИКИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Дронова Д.Е.
АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ «ХОЛИДЕЙ ИНН САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Дурткаринов Д.А., Сорокин О.Н.
НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИКИ

Дусназарова М.И.

РЕЛИГИОЗНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ШАРИА В БРАЧНЫХ ЦЕРЕМОНИЯХ

Ешимбетов У.Х., Салиев Е.П., Атамуратов И.А.
ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ КОРМОВЫХ РЕСУРСОВ В ПУСТЫННЫХ ЗОНАХ 
РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Жалолов Ш.У., Муталибов Ш., Шермухаммедов У., Собиржанов Ш.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ

Жуманиязов Қ., Хайтбаева Н.А., Исмоилов Б., Тураева Н.Д., Джуманиязов М.Б.

ТОЛАЛАР ВА АРАЛАШМАЛАРНИ ЙИГИРИЛУВЧАНЛИГИ АСОСЛАШ ВА БАҲОЛАШ

Жураева М.А., Холмирзаева З.Б.

РОЛЬ КОРОТКОЦЕПОЧНЫХ ПЕПТИДОВ ПРИ РАВИТИЕ ПАНКРЕАТИТА

Жураева М.А., Холмирзаева М.Б.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРОТКОЦЕПОЧНЫХ ПЕПТИДОВ ПРИ РАЗВИТИЕ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Ибрагимов М.М., Суяров Ш. 
ТОВАРЛАРНИ СОТИШ ХАРАЖАТЛАРИ ҲИСОБИ

Ибрагимова М.С. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД ПО ВЫБОРУ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

 

Ибрагимова Р.А., Ибраимова А.А.
ОПЫТЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Игамбердиева К.Э.
КРИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИМ АУДИТОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Исоқов Д.

МИНГБУЛОҚ ТУМАНИ ШЎРЛАНГАН МАЙДОНЛАРИНИНГ АТРОФ￾ТАБИИЙ МУҲИТГА МЕЛИОРАТИВ ВА МЕТЕОРОЛОГИК ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ

Исроилов Н.К., Хужамбердиев У.Э.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА

Исраилов Р.И., Шакиров С.А., Курбанов А.К., Маматалиев А.Р.

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ В КРОВЕНОСНЫХ СОСУДАХ ПОЧЕЧНОГО 
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВИРУСА SARS-COV-2

Исроилов Н.К.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ АБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРОСТАТИТОМ

Иценко Г.А., Иценко А.Ю., Подпругин А.И.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УЧЕТА ДАННЫХ МЕБЕЛЬНОГО МАГАЗИНА

Казаков О.С.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Камалов А.С.
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО￾ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТУРИСТСКОЙ 
ИНДУСТРИИ

Каримова Н.Р.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК ПОТРЕБНОСТЬ В РАЗВИТИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Кенжаева Б.O.

РАСШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В НАШЕЙ СТРАНЕ

Кодиров Д.К., Гулямов М.А.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАЕИЙ ЛЕГКИХ ПРИ ВИЧ -ИНФЕКЦИИ

Кодиров Д., Ахмедов А.К.

ХРОНИЧЕСКИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ВОСПАЛЕНИЯ ЛЕГКИХ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Козловский Н.В.
ВНЕДРЕНИЕ UX-ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗРАБОТАННЫЙ ПРОЕКТ

Козловский Н.В.
ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ UX-ДИЗАЙНА

Кондратенко Д.С.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК РЕГУЛЯТОР УПРАВЛЕНИЯ МОТИВАЦИЕЙ И СТИМУЛИРОВАНИЕМ ТРУДА
ПЕРСОНАЛА

Кондратенко Д.С.
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ АДАПТАЦИЕЙ ПЕРСОНАЛА: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Қориев М.Р., Мамадалиев Ш.М.

СУҒОРМА ДЕҲҚОНЧИЛИК НАТИЖАСИДА АДИР ТУПРОҚЛАРИНИНГ ШЎРЛАНИБ БОРИШИ ВА УНИ БАРТАРАФ 
ЭТИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Костров И.Д., Праксин Д.Д.

СУЩНОСТЬ, ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ФИНАНСОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Қўзибоева О.М., Мўминов Д.Ғ., Хабубуллаева М.

СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА ЛАНДШАФТ-МЕЛИОРАТИВ БАҲОЛАШ (АНДИЖОН ВИЛОЯИ 
МИСОЛИДА)

Қўзибоева О.М., Абдужалилов С.

БУВАЙДА ТУМАНИ ЕР РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ГЕОЭКОЛОГИК АСОСЛАРИ

Қўзибоева О.М., Азимжонова Ш.

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ТАБИИЙ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ ГЕОГРАФИК АСОСЛАРИ

Кузикулова Д.М.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ОБУЧАЮЩИХ РЕСУРСОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ

Кулдашев Н.
ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИ СОҲАСИДА ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Қулматов П.М.
ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИНИНГ РОЛИ

Курганбаева Н.А.
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АБДУЛЛЫ КАДИРИ НА ЭТАПАХ ОБРАЗОВАНИЯ

Кутлымуратов М.А.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР В КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ФУТБОЛЬНЫХ КРУЖКАХ

Латипова К.Ю.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Мамадалиев А.Т.

ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР ВА ФУҚАРО МУҲОФАЗАСИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Мансурова Г.Р.

ПОДРОСТОК И ИНТЕРНЕТ: КАК ИНТЕРНЕТ ВЛИЯЕТ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Мансурова Ш.Н.

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Маткаримова С.Д.

ДИСКРИМИНАЦИЯ ЖЕНЩИН В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Мелиев Б.А., Худойбердиев О.И.
ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОПУСТЫНИВАНИЕ В ЗАРАФШАНСКОЙ ДОЛИНЕ, И ИХ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Мирзаев Х.Х.

МАЪМУРИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ НЕГИЗИ – ИНСОН ҚАДРИ

Музаффарова Л.Н., Файзиев М.Ш., Караматов Б.Т.

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА «ИНФОРМАЦИОННАЯ МАТРИЦА» ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Муратбаев Б.Б.

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТНО￾НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА

Мустанов О.Г.
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ И ГРУЗОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ

Мухаммаджанова И., Сафаров Н.М.

СУШКА ХЛОПКА- СЫРЦА В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ВИХРЕВЫХ СУШИЛЬНЫХ КАМЕРАХ

Мухаммаджонова И.А., Сафаров Н.М.

РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ СУШИЛЬНОГО АГЕНТА В ВЕРТИКАЛЬНЫХ СУШИЛЬНЫХ 
УСТАНОВКАХ

Мухаммадиева Ю.Ю.
СТЕПЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОТРАСЛЕЙ

Назирова Г.М., Рахимова Ф.М.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Нарбаев З.К., Хамдамов Р., Нарбаев К.П.
КЛИНИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ЭНДОНАЗАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЭТМОИДИТА

Ниязов З.М., Юнусова З.В.
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Облқосимов М.
МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ СИФАТИ: МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР

Облқосимов М.

ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА ИНСОН МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ КАМОЛОТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ТОМОНЛАРИ

Омонов Б.Ш., Марупов М.М.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЁМОВ ГРУЗА И МOДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕВОЗОК

Орифбоев О.А., Султанходжаев А.А., Пошаходжаева Г.Ж., Абдурахманова Ю.М.
ВЛИЯНИЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

Остроумова Н.А.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Парпиев О.Т., Курбонов К.М., Курбанова З.М.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ 
СИТУАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Парпиев О.Т., Ахатов Д.Н.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Пен А.Ю., Ражабов О.О., Сатторов Р.У.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦИФРОВАНИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОБЬЕКТОВ

Плешкова А.Г.

ЭКОНОМИЧСЕКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В 2022 ГОДУ

Примкулова Г.Н., Ибрагимов Д.Н.
ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ЦИТОКИНОВУЮ СИСТЕМУ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Пўлатова У.С.

ТИЛШУНОСЛИКДА ТЕРМИН: ТАҲЛИЛ ВА ТАДҚИҚ

Равшанова С.И., Рахимбердиева М.В., Холматов Ф.Н., Пошаходжаева Г.Ж.
АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ И ИХ ФАКТОРОВ НА ПРИМЕРЕ ТУРЦИИ

Раззаков Б.Ю.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ИЗУЧЕНИЕМ ЕГО 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

Раззоқов Қ.
ЧИШТИЯ ТАРИҚАТИНИНГ БАҒРИКЕНГЛИК ВА ИНСОНПАРВАРЛИК ҒОЯЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ АҲАМИЯТИ

Рафиков В.А., Кузиев Ф.Н.
ДЕФЛЯЦИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОДВИЖНЫХ И ЗАДЕРНОВАННЫХ ЭОЛОВЫХ ФОРМАХ РЕЛЬЕФ КЫЗИЛКУМОВ

Рахимова А.М., Ястребов Д.С.
ОБЗОР МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ

Рахматуллаева Г.А.

ПУНКТУАЦИОННАЯ НАУКА В РАЗРЕЗЕ ИЗУЧЕНИЯ ЗАПЯТОЙ КАК ЗНАКА ПРЕПИНАНИЯ

Рўзиев А.Ж.
МАМЛАКАТИМИЗДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ ҲАМДА ТАРИХИЙ ОНГНИ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ ОМИЛЛАР

Сайфитдинов А.С.

КЕЛАЖАК ЗАМОНАВИЙ КАДИРЛАРНИ ПЕДАГОГИК КАСБИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

Сайфитдинов А.С.

ИНТЕРФАОЛ ТАМОЙИЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМИНИ ЎҚИТИШ

Салиев А.С., Солиева Г.Ш.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИЕТОТЕРАПИИ ПРИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Самиев У., Холикбердиева Ш.

ОЛТИАРИҚ ТУМАНИ РЕКРАЦИОН РЕСУРСЛАРИ ВА УЛАРНИ ГЕОГРАФИЯ ДАРСЛАРИДА ЎҚИТИЛИШИ

Сапарниязова Д.Е.

ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Сапелкина А.Ю.
РОЛЬ НДФЛ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Сарвирова Н.С., Саматов У.Г., Мустанов О.Г.
ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕРМИНАЛОВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ

Сарикулов М., Абдупаттеева М.

АНДИЖОН ВИЛОЯТИДА ТУРИЗНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Свиридова Н.Д. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Соатов У.А., Джанизоков У.А.

О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРАМИ

Собиров О.Қ.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ДАРГОҲЛАРИДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДА ФАОЛ ТАЪЛИМ УСУЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ

Солиева G.Sh ., Салиев А.С.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ И КОРРЕКЦИИ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У ДЕТЕЙ

Стельмашок Н.О., Рагузина А.А.

АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Султанова Д.А.
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Таджибаева Ш.А.

РАЗРЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПОРОВ

Тажибаев Ф.Б.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СБОРА МЕСТНЫХ НАЛОГОВ В НАШЕЙ СТРАНЕ (НА ПРИМЕРЕ ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ)

Тажибаев М.А.
ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ: СИНЕРГЕТИК ЁНДАШУВ

Ташева У.Т.
РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОМ 
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Ташматова Г.А., Иргашева Д.Г., 

ВАЖНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Тесиева А.Х.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

Тожибоева Д.Б., Насирова Ф.Ж.
СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТЕРИОЗ КАК ФАКТОР РИСКА НАРУШЕНИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Тоҳиров С.Ш.

СПОСОБ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ИГРОКОВ 15-16 ЛЕТ

Узоқов Б.
ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШ- ДОЛЗАРБ ВАЗИФА СИФАТИДА

Ўктамов У., Ботиралиева С.

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ СУҒОРИШ ТИЗИМИДА ҚОРАДАРЁНИНГ АҲАМИЯТИ

Улугходжаев Д.И.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМПРЕПАРАТОВ ЦИНКА И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНОЙ ФОРМЫ АЛОПЕЦИИ

Уроков Х.И.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Усманов Н.Я.

ОБЪЯСНЕНИЕ ДЕТЯМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Усманова У.И., Курбанова Г.У.

РОЛЬ МЕСТНОЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Файзуллаев Р.П.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ: НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

Файзуллаев М.А.

ЎЗБЕКИСТОН СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРИНИНГ МЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТИ ВА ГЕОЭКОЛОГИК ВАЗИЯТИ

Фурсова А.А.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ОТ ПРОДАЖ

Хазимухаметов И.Т., Шамсутдинов Ш.А.
ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

Хакимхонов Ж.С.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Халкечев Р.Б.
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Хамидова С.О.

АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Ходжабаева З.П.

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ

Холматова Н.О.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА БАКАЛАВРИАТА В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ

Худайбердиева Г.Х.

КУЛЬТУРА УЗБЕКИСТАНА ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (1960-1950-Е ГОДЫ НА ПРИМЕРЕ СУРХАНДАРЬИ)

Чапанова А.М., Петунина А.А.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-2019

Шайкулов Х.Ш., Исокулова М.М.
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНТЕРОПАТОГЕННЫХ КИШЕЧНЫХ ПАЛОЧЕК, ВЫДЕЛННЫХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Шарипова Р. Н., Кадырова А. Р.
МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Шарипова Р.Н., Кадырова А.Р.
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Шульгин Р.А.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Шульгин Р.А.

ПЕРСОНАЛ КАК ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ЛЮБОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Эргашев Х.Ч.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПО СОСЕДСТВУ, ПРИВЛЕКАЯ ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ В МАЛЫЙ БИЗНЕС И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (В СЛУЧАЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Эргашев М.М. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ

Ястребов Д.С.
АНАЛИЗ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Юнусов Д.М.

ВОПРОСЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГИПОКСИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ С РАННИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Юсупов Д.Н., Рустамов С.А.
МУСУЛЬМАНСКИЕ ГЕОГРАФЫ, РАБОТАЮЩИЕ В ЕВРОПЕ

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

 

Моисеенко Е.В.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

 

Карташов Д.О.
МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, ПУТИ РЕШЕНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ

Терехова В.В., Мясникова С.Д., Рубцова Д.А.
ИЛЛЮЗИЯ ВЫБОРА КАК ЦЕЛЬ МАНИПУЛЯЦИЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЕ: К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ СТРАТЕГИИ ЖЕЛАНИЯ

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

​​

Khaydarov E.

ROLE OF LISTENING SKILL IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Mirzakhalilova Sh.R.

THEORY OF THE CONCEPT "HYPERBOLE" IN MODERN LINGUISTICS

Qosimov Z.O., Latipova N.K.
USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING THE DISCIPLINE OF CLINICAL PHARMACOLOGY

Адилова О.А.

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОПУСТЫНИВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ОПОРНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЛАНДШАФТАХ ГОБДИНТАУ

Бектурсынова А.М.
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ: НА ПРИМЕРЕ 
РУССКИХ ПОСЛОВИЦ

Бозоров Ж.С.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ОБОРУДОВАНИЙ И СТАНЦИЙ

Бозорова И.Ж.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Бозорова Н.Ж.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Даминова Б.Э.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Инкина – Ерицпохова А.З.
ВЛИЯНИЕ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ СОТРУДНИКОВ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

Кайнаров Ф.З.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ

Каримов К.М., Ахмедов Х.А.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТОВ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ

Каюмова Н.А.
МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Мазина О.Н.
ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Раззоков И.Д.

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ

Саидова Д.Э.
ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРОГРАММИРОВАНИЮ В 
ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

Сафаров Л.С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ TEXT MINING ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ТЕКСТА

Усманов М.Р.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Юсупов А.Р.

ВЛИЯНИЕ НЕРАЦИОНАЛЬНОЙ САМООЦЕНКИ НА ПРОЦЕСС ИНТИУТИВНОГО И ЭВРИСТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Юсупов А.Р.

ВООБРАЖЕНИЕ – МЫСЛЕННОЕ, ИНТУИТИВНОЕ И АБСТРАКТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СУБСТАНЦИЙ, ОБЪЕКТОВ И 
ПРОЦЕССОВ

Юсупов А.Р.

ИСКУССТВО ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ТВОРЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

Юсупов А.Р.

ЗАМКНУТОСТЬ В ХАРАКТЕРЕ ЛИНОСТИ – СЕРЬЕЗНАЯ ПРЕГРАДА НА ПУТИ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ И
ЭВРИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ ПОЗНАНИЯ

Юсупов А.Р.

КАК ДЕЙСТВУЕТ ЭГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС ПРИРОДНОГО И ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ?

Юсупов А.Р.

ИСКУССТВО ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ТВОРЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

Юсупов А.Р.

КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА – СТИМУЛЯТОР И ВДОХНОВИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА НА ЭВРИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ 
ПОЗНАНИЯ И СОЗИДАНИЯ

Юсупов А.Р.

КРИТЕРИЯ ПОВЕРКИ ЛЮДЕЙ НА БЕЗПЕЧНОСТЬ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ РАБОТАТЬ В ТЕХНИЧЕСКИХ ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВАХ

Юсупов А.Р.

КРИТЕРИЯ И ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВРИСТИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

Юсупов А.Р.

МЕТОДЫ ЭВРИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ ПОЗНАНИЯ

Юсупов А.Р.

НЕОБХОДИМОСТЬ ЗДОРОВОГО ЭГОИЗМА В ИСТОРИКО-СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Юсупов А.Р.

ОТРИЦАНИЕ – ЗАЩИТНО-ТОРМОЗНОЙ ИЛИ ДВИЖУЩИЙ МЕХАНИЗМ ДИАЛЕКТИКИ ПОЗНАНИЯ?

Юсупов А.Р.

ПЛЮРАЛИЗМ МНЕНИЙ ИЛИ УВАЖЕНИЕ НЕ АДЕКВАТНОГО С ВАМИ МИРОВОЗРЕНИЯ – МОЩНЫЙ СТИМУЛЯТОР 
ЭВРИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ ПОЗНАНИЯ

Юсупов А.Р.

ПРОБЛЕМЫ ТВОРЧЕСКОЙ КОМАНДЫ, СВЗАННЫЕ С КОМПЛЕКСАМИ НЕПОЛНОЦЕННОСТЕЙ

Юсупов А.Р.

ЧТО ЗНАЧИТ «СОСТОЯНИЕ ПОТОКА» ИЛИ «ПЕРЖЕИВАНИЕ ПОТОКА» В ИНТУИТИВЫХ И ЭВРИСТИЧЕСКИХ 
СТРАТЕГИЯХ ПОЗНАНИЯ

Юсупов А.Р.

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРОБЛЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВРИСТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

Юсупов А.Р.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ, РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ 
СОВМЕЩЕННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ

Юсупов А.Р.

ДОБРОТА – РОДНИК ПРАГМАТИЧЕСКОГО, БЛАГОРОДНОГО ЭВРИСТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ МИРА И СОВРЕМЕННОСТИ

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Зайниддинов О.О., Ахатов А.Р.

ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ФАЙЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

 

Назина С.Л.
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

 

bottom of page