top of page
121.jpg

№6(121) июнь 2024 - скачать ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2

 

Предыдущие выпуски находятся в архиве

Выходные данные

Задний форзац

 

Оформление ссылки на статью:
ФИО автора. Н
азвание вашей статьи [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-2024.- №6(121) (дата публикации: __.06.2024).- URL: ссылка на вашу статью (дата обращения: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Abdimominov I.I., Mukhitdinov О.А.

STUDYING THE WIDTH OF PROTECTION DURING CULTIVATION

 

Abduganiev Sh., Akbarov Sh., Imomnazarov S., Usmonov Ja.

ANALYTICAL METHOD OF DIAGNOSING MALFUNCTIONS

Abdug’aniev M.A.

PRACTICAL ADVANTAGES OF TRANSFORMING INTO IFRS

Abdug‘aniyev O.I., Kosimov D.B.

MARKAZIY YADROLARNI BAHOLASH MEZONLARI VA USULLARI

Abdullaev S.S.

THE BASIS OF BIOCHEMICAL CHANGES IN THE COURSE OF DIABETES MELLITUS

Abdullaeva D.T.

LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF INTERCULTURAL COMPETENCE AS A PART OF TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCE

Abdullaeva D.T.

STUDY OF THE PROCESS OF WEEDING AND STORAGE OF FINE STAGE COTTON

Abdullayev J.N.

NOSIMMETRIK YUKLAMADA NEYTRAL SIMDAGI TOKNI ANIQLASH USULLARINI TAHLIL QILISH

Аbdullayev M.E.

O‘QUVCHI- YOSHLАRDА MILLIY G‘URUR TUYG‘USINI RIVOJLАNTIRIShDА KITOBLАRNING O‘RNI

Abdullayeva G.K.

TUPROQ UNUMDORLIGIDA MIKROSUVO‘TLARNING AHAMIYATI

Abdumalikov Sh.Ja.

O‘ZBEKISTONDA SOG'LIQNI SAQLASH MARKETINGI STRATEGIYALARINING AYRIM JIHATLARI

Abduraimov М.

THE INTERSECTION OF MARKETING AND ECONOMICS: EXPLORING CONSUMER BEHAVIOR IN MARKET DYNAMICS

Abduraimova G.S.

ENHANCING TEACHING EXCELLENCE: THE IMPORTANCE OF TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN PRIMARY EDUCATION

Abdusaidov S.U.

ELEKTROMAGNIT INDUKSIYA JARAYONINI VIZUALLASHTIRISH

Abdusaidov S.U., Umrzoqova B.U.

MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILARNING FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV USULLARI

Abdusaidov S.U.

O‘ZGARUVCHAN CHEGARALI MASALALAR ( STEFAN MASALASI )

Abdusaidova G.B.

LINGUISTIC ASPECTS AND FEATURES OF TERMS FOCUSED ON ECONOMICS AND FINANCE

Adilov N.X.

TEXNIKA OLIY TALIM MUASSASALARIDA ENERGOTEXNOLOGIYA FANINI O‘QITISHNINNG INNOVATSIYON METODIKASI

Abriyev N.T.

VEKTOR MAYDONIDAGI BIRINCHI TARTIBLI AMALLARNI GAMILTON OPERATORI BILAN ALMASHTIRISH

Abriyev N.T., Abdusaidov S.U.

IKKINCHI TARTIBLI CHIZIQLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR SISTEMASINI INTEGRALLASH

Аdilov N.Х.

ENERGOTEXNOLOGIYA FANINI O`QITISHDA KO`RGAZMALI NAMOYISH EKSPERIMENTAL METODLARNI QO`LLASHNI SAMARALI TOMONLARI

Akaboyev I.Z., Abdurakhmanov O.X., Khasanova Sh.D.

POSSIBILITIES OF USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN STUDYING THE TERRITORIAL LOCATION OF SETTLEMENTS

Akbarov A.I.

IN ENTREPRENEURSHIP DIRECTIONS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF RESOURCE USE

Akbarova S.H.

QISHLOQ XO‘JALIGIDA SUN’IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Akbarova M.Yu.

XAYOT FAOLIYATI FANINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Akmuradova L.G.

MARKAZIY O’ZBEKISTONDA BUFOTES VA PELOPHYLAX AMFIBIYALAR AVLODINING GELMINTOFAUNASI

Akramjonov Sh.D.

O‘YINCHILARNING BOSHQARILISHINI GEOMETRIK CHEKLASHLAR BILAN TADBIQ USULI HAQIDA

Alibaeva L.N.

THE USE OF PRAGMATIC COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Alibaeva L.N.

STUDENTS' WORK WITH THE GIVEN TEXT IN INTEGRATED BILINGUAL EDUCATION

Allanazarov D.Ya., Adambayev A.R., Ibragimov O.D., Xaytimmatov S.X.

GOOGLE EATH ENGINE PLATFORMASI ASOSIDA TUYAMOʻYIN SUV OMBORINI YUZA SUV SATHINI OʻZGARISHINI TAXLIL QILISH

Amanov A.K., Ko’palova H.T.

DUNYONING BAHSLI HUDUDLARI СПОРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ МИРА DISPUTED TERRITORIES OF THE WORLD

Atamatov A.S.

METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS STUDENTS BASED ON INNOVATIVE APPROACHES

Аtamirzaev M.M.

XROM IONINI SORBSION-SPEKTROFOTOMETRIK ANIQLASH USULINI ISHLAB CHIQISH

Atayeva N.P.

XORAZM VILOYATI QISHLOQ JOYLARIDAGI IJTIMOIY INFRATUZILMALARNING TARKIBI VA ULAR RIVOJLANISHINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Axmedov Z.S.

MILLIY MAHSULOTLARNING TASHQI BOZORGA CHIQISHIDA TRANSPORT LOGISTIKASI XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI, IJTIMOIY-IQTISODIY AHAMIYATI

Azamatova Sh.I.

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF A CHILD WITH VISUAL IMPAIRMENT

Azimov Q., Rahimov B.Sh.

LIMIT TUSHUNCHASINING BAYON QILISHNING BIR USULI

Azimov I., Sidiqov O.

BOSHQARILUVCHAN CHORRAHALARDA JAMOAT TRANSPORTI UCHUN USTUVORLIKNI TA’MINLOVCHI USLUBLARNING TAHLILI

Azimova A.B., Doniyarov N.A., Asrorov A.A.

STUDY OF FLOTATION FOR SULPHIDE GOLD-CONTAINING ORES

Azizov S.V., Mahmudjonov A.A., Oripov A.F.

SPRINTERLARNI TAYYORLASHDA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI

Bakhronova A.I.

FORMS OF ORGANIZING EDUCATIONAL ACTIVITIES OUTSIDE THE CLASSROOM OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Baratov L.S., Majidov X.O.

ENERGETIKADA ZAMONAVIY AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMLAR

Baratov L.S., Majidov X.O.

QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIGA ASOSLANGAN ENERGIYA

Begmatov A.M., Safarova M.Q.

GROWTH AND DEVELOPMENT OF MELIA AZEDARACH L IN THE CONDITIONS OF THE CITY OF TERMIZ

Begmatov A.M., Safarova M.Q.

BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MELIA IN THE CONDITIONS THE CITY OF TERMIZ

Berkinov E.Kh., Abdurakhimov M.M.

STUDY OF THE STRUCTURAL STRUCTURE OF IMPURITY MICROINCLUSIONS IN N-SI< NI,CU > SAMPLES

Boboev F.A.

INNOVATIVE MANAGEMENT IN A MODERN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION

Bobokeldiyeva Sh.A., Aramova G.B.

YONG‘OQ O‘SIMLIGIDA UCHROVCHI NEMATODALARNING O‘RGANILISHIGA DOIR TAHLIL

Bobonazarova G.А.

SHOIRA SHAMS LIRIKASI BADIIYATI HAQIDA

Boboyeva N.T.

G’O’ZADA KO’CHAT QALINLIGINING MAHSULDORLIKKA TA’SIRI

Boboyeva N.T.

INGICHKA TOLALI G’O’ZA NAVINING O’SISHI VA RIVOJLANISHIGA KO’CHAT QALINLIGI HAMDA CHILPISH USULLARINING TA’SIRI

Boboyorov A.E., Toʻxtayev H.N.

KIYIMLARGA LAZERLI ISHLOV BERISH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISHNING FUNKSIONAL SXEMASI VA YOZUVINI ISHLAB CHIIQISH

 

Boykobilova I., Abdumanonov Ja.

ESTABLISHING ACCOUNTING IN BANKS

Boykobilova I.

WAYS TO OPTIMIZE BANK EXPENSE

Boykobilova I.

ACCOUNTING IN INSURANCE COMPANIES AND ITS ROLE IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN

Butabayev A.X., Ergashaliyev D.N.

GANDBOLCHILARNI HUJUM VA HIMOYADAGI SHAXSIY TAKTIK HARAKATLARINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

Dauletbaeva D.D.

GENETIC TYPOLOGY OF URBAN ADDRESSES OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAGISTAN

Davlatov Sh.Q.

THE IMPACT OF COVID-19 AND COPD ON ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION: AN IN-DEPTH ANALYSIS

Davlatova Sh.M.

ANALYSIS OF WORKS WITH ARTISTC INTERPRETATION OFJURISPRUDENCE AND COURT PROCEEDINGS IN WORLD LITERATURE

Djanizoqov U.A.

PARAMETRLI KVADRAT TENGLAMALARNI YECHISHNING GRAFIK USULI

Djomaladinova Z.

THE ROLE OF MOVEMENT IN PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE

Doʻstiyeva Sh.B., Juraxujayev D.D.

GEOGRAFIYA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA FINLANDIYA TAʼLIM TIZIMINI QOʻLLASH

Dusanova Sh.B., Xojyazova D.Sh.

XORAZM VILOYATI TUPROQLARNING HOZIRGI EKOLOGIK HOLATINI BAHOLASH

Dusmuratov Q.M.

EPISTOLYAR ASARLARDAGI ZIDDIYATLI UYG'UNLIK

Dusnayev Sh.E.

O‘ZBEKISTONDA AHOLINING TABIIY HARAKATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLARNING STATISTIK TAHLILI

Eraliyev I.U.

DETERMINATION OF MORPHOGENETIC INDICATORS OF THE INITIAL SOURCES OF VARIETIES OF PEA PLANTS IN UZBEKISTAN AND ABROAD

Eraliyev I.U.

METHODS FOR ACCOUNTING FOR WEEDS IN AGRICULTURE AND DETERMINING THE DEGREE OF SOIL CONTAMINATION

Ergashev X.X., Xabubullayev A.X.

XIZMAT KO‘RSATISH SOHASNI RIVOJLANTIRSHDA DAVLAT TOMONIDAN QO‘LLAB QUVVATLASH MEXANIZMNI TAKOMILLASHTRISH

Ergashev X.X., Qlicheva G.

PUL OQIMLARI HISOBOTI AUDITI

Ergashev X.X., Xaydari Fidoi Zoxir Zoda

QURILISH KORXONALARIDA AUDITNING XUSUSIYATLARI

Ergashev X.X., Xaydari Fidoi Zoxir Zoda

QURILISH KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI

Ergasheva N., Avlokulov B.

SPECIAL CHARACTERISTICS OF FORMATION AND ACCOUNTING POLICY IN THE BUSINESS SECTOR IN AGRICULTURE

Eshova D.Sh.

MTTDA SAHNALASHTIRISH FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNINGNING AXLOQIY-ESTETIK SIFATLARI

Eshquvvatova N.N.

ERITMALAR TAYYORLASH MAVZUSSIGA OID MASALALARNI DIOGNAL USULIDA YECHISH METODIKASI

Fayzullayev Sh.E.

MATEMATIKANING IQTISODIYOTDA QO‘LLANILISHI

Fayzullayev Sh.E.

FUNKSIYANING MONOTONLIGI VA UNING EKSTREMUMLARINI HOSILA YORDAMIDA TEKSHIRISH

Fayzullayev Sh.E., Akromov S.A.

DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI EYLER USULIDA TAQRIBIY YECHISH VA HAQIQIY QIYMAT BILAN SOLISHTIRISH

Fayzullayev Sh.E.

BO‘LAJAK MUHANDISLARDA MATEMATIK KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Fazilov Sh.M.

SHADOW IS EXPENSIVE OILY AND HIGH PROTEIN PLANT

Fazilov Sh.M.

DIFFERENT SHADES IN THE SOIL AND CLIMATE CONDITIONS OF KHORAZM REGION INDICATORS OF PHOTOSYNTHESIS RATE OF VARIETIES

Fazilov Sh.M.

DIFFERENT SOYBEAN VARIETIES LEAF SURFACE AND THE NET PRODUCTIVITY OF PHOTOSYNTHESIS INDICATORS (KHOREZM PROVINCE SOIL-CLIMATE CONDITION EXAMPLE)

Fazilov Sh.M.

SOME COMMENTS ON DETERMINING THE LEVEL OF LEAVES

Fazilov Sh.M.

THE IMPORTANCE AND BENEFICIAL PROPERTIES OF SOY IN PROTEIN DEFICIENCY

Fazilov Sh.M.

CHARACTERISTICS OF CAULIFLOWER CULTIVATION

Fazilov Sh.M.

USE OF INTERACTIVE METHODS IN SCIENCE TEACHING

Fozilov Sh.M.

WHEAT VARIETIES OF WAX RIPENING PHASE WATER EXCHANGE FEATURES

Fozilov Sh.M.

EFFECT OF DIFFERENT SOIL MOISTURE LEVELS ON THE CONCENTRATION OF LEAF CELL SAP

Fozilov Sh.M.

EFFECT OF LIMITED MOISTURE ON THE LEAF WATER REGIME OF SOYBEAN VARIETIES

Fozilov Sh.M.

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES OF INTRODUCING STEAM TECHNOLOGY IN SCHOOLS

Fozilov Sh.M.

PECULIARITIES OF GROWING CORN VARIETIES

Fozilov Sh.M.

A REVIEW STUDY OF THERAPEUTIC EFFECTS OF SALVIA OFFICINALIS L. (LAMIACEAE)

Fozilov Sh.M.

SOYBEAN RESISTANCE TO DROUGHT AND OTHER STRESS FACTORS

Fozilov Sh.M.

PHOTOSYNTHESIS AND PRODUCTIVITY IN SOYBEAN PLANTS

Gabbarov S.N., Jaksibaev R.N., Aleuov A.S.

THE ROLE OF NATURAL CONDITIONS IN THE RESEARCH OF PASTURE LANDS (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN)

G‘afforov Ja.F.

MARKETINGDA SOTISH SIYOSATI, KOMMUNIKATSIYA SIYOSATI VA INTERAKTIV MARKETING

G‘afforov Ja.F.

TA’LIM XIZMAT KO‘RSATISH SOHASIDA BIZNES JARAYONLARNI BARQAROR RIVOJLANISH DARAJASIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

G‘aniev D.G.

TALABALARDA OILAVIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISH IJTIMOIY-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Gapparov B.N., Atabagi Z.Sh.

PROCEDURE FOR USING BASALT FIBERS IN UZBEKISTAN

Gapparova N.I.

IMPORTANT ASPECTS OF THE WORK OF SOUND DESIGNERS IN THE CREATION OF SOUND AND VISUAL IMAGE

G’ulomova S.M., Sariqulov M.O.

BO’STON TUMANI IQTISODIY-IJTIMOIY RIVOJLANISHI VA UNGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Hakberdiyeva Sh.T.

STAGES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN EDUCATION

Hamdamov E.D.

IN RECREATION GEOGRAPHY, THEORETICAL BASIS OF STUDYING THE CONCEPT OF REGIONAL RECREATION SYSTEMS

Haydarkulova G.A.

MAKTABDA HASHAROTLAR SINFI MAVZUSINI O’QITISHDA MASALA VA MASHQLARDAN FOYDALANISH

Haydarov T.T., Haydarova F.I.

OLIY TA’LIM VA UMUMTA’LIM MAKTABDA MATEMATIKA FANINING UZVIYLIGINI TA’MINLASH

Haydarov T.T., Uzoqbayev A.H.

MUHANDISLIK KOMUNIKATSIYA YO’NALISHI TALABALARINING MATEMATIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Hayitov A.E., Ibragimov H.R., Saidabdullayev A.M.

BOTANIKA FANIDAN MUSTAQIL TA’LIMNI TASHKIL ETISH BOSQICHLARI

Husanov F.O., Sayfiddinov B.B., Raximberdiyev T.T.

TRANSPORT MASALASINING OPTIMAL YECHIMINI TOPISHDA POTENSIALLAR USULI

Ibodullayeva G.Ju.

TEACHING ENGLISH LANGUAGE BASED ON THE FORMATION OF INDEPENDENT LEARNING SKILLS IN INFORMATICS STUDENTS

Ibragimov H.R.

MAGNOLIA (MAGNOLIA L.) TURKUMI O‘SIMLIKLARINING TURLARI VA ULARNI TARQALISH AREALLARI

Ibrokhimov M.A.

INCREASING THE LABOR EFFICIENCY OF EMPLOYEES IN ENTERPRISES

Imomova U.M., Axmedova S.A.

AKADEMIK LITSEYLARDA NEMIS TILI O'RGANISHDAGI TIL KOMPETENTSIYALARI

Inog‘omjonova R.R.

GRAMMAR PROBLEMS DURING TRANSLATION

Inomjanova М.A.

THE IMPORTANCE OF METHODOLOGY IN TEACHING ESP

Isadjanov A.A.

BARQAROR TURIZM RIVOJLANISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA USTUVORLIKLARI

Iskandarov B.A.

ISHLAB CHIQARISH QOBILIYATI VA UNING CHEGARALARI

Iskandarov B.A.

IQTISODIY TIZIMLAR VA ULARNING MODELLARI

Iskandarov B.A.

BOZOR IQTISODIY TIZIMI VA UNING XUSUSIYATLARI

Iskandarov B.A.

NATURAL ISHLAB CHIQARISHDAN TOVAR ISHLAB CHIQARISHGA О‘TILISHI

Iskandarov B.A.

IQTISODIYOT NAZARIYASINING FAN SIFATIDA SHAKLLANISHI

Iskandarov S.S., Jumakulov U.D., Yusufov E.E., Musulmanov F.Sh.

IMPROVEMENT OF TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF "UZUNBULOQ" PUMPING STATION

Ismoilov К.

THE INFLUENCE OF ISLAMIC SUFISM ON WESTERN SCHOLARS

Istamova S.M., Sharopova Sh.

YOSH AVLODNI HALOLLIK VA TEJAMKORLIKKA O‘RGATISHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARI QOLDIRGAN MA’NAVIY MEROSDAN FOYDALANISH

Jabborov Sh.U.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ECONOMICS: INTEGRATING GROWTH AND ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP

Jabborov Sh.U.

TITLE: ENTREPRENEURSHIP AND ECONOMIC GROWTH: CATALYSTS OF INNOVATION AND PROSPERITY

Jahongirov E.D.

EXPLORATION OF UNDERGROUND FACILITIES

Joniyeva T.B.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI AXLOQIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISHDA XALQ OG‘ZAKI IJODINING O‘RNI VA TA’SIRI

Jo'raev A.N.

ECONOMIC EFFICIENCY OF VARIOUS AGROTECHNICAL MEASURES IN WINTER WHEAT

Jo‘rayev A.A.

UCH O‘LCHAMLI NILPOTENT ALGEBRALARDA LOKAL AVTOMORFIZMLAR

Jo`rayeva G.I.

THE ROLE OF MENTORING IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL ERUDITION OF FUTURE TEACHERS

Jumakulov U.D., Iskandarov S.S., Yusufov E.E., Musulmanov F.Sh.

IMPROVING THE OPERATION OF THE "MULKUSH" IRRIGATION CANAL NAMED "SHODI MUSULMANOV" IN GALLAOROL DISTRICT, JIZZAK REGION

Jurayev O.R., Kamoliddinov Sh.L.

PROBLEMS IN TEACHING ECONOMICS IN HIGHER EDUCATION COUNTRIES

Kakhorov A., Yodgorova D., Khayrullayev M.

AI-DRIVEN ENVIRONMENTAL COMMUNICATION: TRANSLATING SUSTAINABILITY REPORTS INTO UZBEK FOR GLOBAL AWARENESS

Kamolova A.О., Akramjonova F.A.

PEDAGOGIK FAOLIYAT JARAYONLARIDA INNAVATSION TA’LIM JARAYONLARI ORQALI PEDAGOGLAR SALOMATLIGINI SAQLASH

Karabekov U.A.

YER RESURSLARIDAN FOYDALANISHDA ELEKTRОN TАХEОMETRLАRNI QO’LLASH

Karimov S., Anorboyev D., Norboyeva U.

TOLALI CHIQINDILARINI SIFAT KO‘RSATKICHLARI VA ULARNI TAHLILI

Karimov T.Kh.

OLIY TA’LIMDA O‘QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI

Karimov T.Kh.

USE OF MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Karimov T.Kh.

O‘QITUVCHI MUOMALA VA SUBYEKTI SIFATIDA

Karimov E.G.

MOLIYAVIY TAHLILNING AXBOROT BAZASINI TAKOMILLASHTIRISH

Karimov T.X.

OLIY TA’LIM MUASSALARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TADBIQI QILISH

Karimov T.X.

ZAMONAVIY TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA XALQARO PEDAGOGIK INTEGRATSION HAMKORLIKNING AHAMIYATI

Karimov T.X.

HOZZIRGI ZAMONAVIY MAKTABLAR FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH TENDENTSIYALARI

Karimov T.X.

OʻQITUVCHILARNI ELEKTRON TA’LIM RESURSI BILAN ISHLASHGA OʻRGATISH USULLARI

Karimova D., Turdiyeva М., Ismoilov М., No‘monova Х., Ahmadov F.

RESEARCH ON ENSURING EFFECTIVE COMPACTION OF THE UNIVERSAL DEVICE ROLLER USED IN PRE-PLANTING TILLAGE

Karimova G.B.

BO‘LAJAK JISMONIY TARBIYA O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPITENSIYASINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Karriyeva Ya.K.

YUK TASHUVLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHDA OPTIMALLASHTIRISH MASALALARINING YECHILISHI

Karshiev F.U., Abduqahorov N.

ABC BILAN JIHOZLAНGAN M1 TOIFALI AVTOMOBILLAR TORMOZ TIZIMLARINING USTIVORLIGI

Karshiev F.U., Buritoshev A.A.

THE PLACE AND IMPORTANCE OF INDEPENDENT STUDY IN TEACHING TECHNOLOGICAL EDUCATION

Khalmukhamedov A.S., Amirkulov F.B., Islamov E.B.

INTEGRATION OF PUBLIC TRANSPORT AND MICROMOBILITY IN LARGE CITIES OF UZBEKISTAN (TASHKENT AS AN EXAMPLE)

Khamrakulov М.

MATHEMATICAL MODELS OF SPASMOLYTIC ACTIVITY OF DITERPENOID ALKALOIDS

Kharun Makhmud, Normatova N.A., Tukhliev M.

ADVANTAGES OF CONSTRUCTION OF EXTERNAL ENCLOSING STRUCTURES FROM AEROSHED CONCRETE IN MODERN CONSTRUCTION

Khidirova I.N.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING COMPUTER TECHNOLOGY FOR TEACHING SECOND LANGUAGE LEARNING

Khodjaev F.E.

MDH MINTAQASIDA TRANSPORT SOHASIDAGI HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA EOII TRANSPORT INTEGRATSIYASINING TASHQI OMILLARI VA XAVFLARI

Kholnazarova V.B.

CONTEXTUAL SEMANTICS OF MODAL WORDS IN ENGLISH

Khudoyarova M.B., Mamatkulov U., Tohirov A., Annaqulov Ja.

CONTINUITY OF ELEMENTS OF FOLK TRADITIONS IN THE FORMATION OF MODERN INTERIORS OF PUBLIC BUILDINGS IN UZBEKISTAN

Kenjibaeva G., Khudoyberdieva G.

THE IMPORTANCE OF THE CHANGE IN THE BALANCE OF WATER RESOURCES OF THE AYDAR-ARNASAY LAKES SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF FISHERIES

Kimsanboyeva Sh.O., Rustamova A.R., Darvishaliyev Q.K.

PESTS OF OILY CROP AND THEIR CONTROL MEASURES

Kuchkarova N.X., Jorabaeva N.K., Xudoyberdiyeva G.X., Darxanova S.A.

OQOVA SUVLARNI ION ALMASHINISH USULI BILAN TOZALASH

Kuldashev Sh.A.

OLIY TA’LIM MUASSASALARINING RIVOJLANISH HOLATI TAHLILI

Kuldashev Sh.A.

OLIY TA’LIM MUASSASALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA XORIJ TAJRIBASINING TUTGAN O‘RNI

Kuldashev Sh.A.

OLIY TA’LIM MUASSASALARI RAQOBAT USTUNLIGINI TA’MINLASH OMILLARI VA KO‘RSATKICHLARI

Kuldasheva Sh.A., Maxammadiyev A.Sh.

SURXONDARYO VILOYATIDA KUZATILADIGAN CHANG BO‘RONLARINING SHAKLLANISHI VA TA`SIRI

Kulmatov K.A.

HYDROGEL BASED ON RICE STARCH AND ITS APPLICATION

Kurbonov A.S., Bozorova G.O.

TRANSPORT VOSITALARINING ISHONCHLILIK NAZARIYASI VA DIAGNOSTIKASI

Latha S.M., Areti P., Kulanov I.B.

MHD STEFAN FLOW OF CASSON NANOFLUID THROUGH A POROUS MEDIUM IN THE PRESENCE OF CHEMICAL REACTION WITH THE EFFECT OF THOMPSON AND TROIAN SLIP OVER A PLATE IN THE COMPANY OF RADIATION

Latipova N.I.

5-9-SINF O‘QUVCHILARIDA SINFDAN TASHQARI MASHG‘ULOT ORQALI IJTIMOIY TASHABBUSKORLIK JARAYONINING NAZARIY ASOSLARI

Lutpullayev B.I.

JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING JAMIYATDAGI O‘RNI

Madrahimov Z.E.

OPTIMUM ORGANIZATION OF DATA EXCHANGE IN THE LOCAL NETWORK AND CONTROL OF THE LOCAL NETWORK USING CLOUD SYSTEMS

Madrimova M.O.

EDUCATION IN THE PROCESS RIDDLE , POEM AND FROM PROVERBS USE FORMS

Madyarov O.R.

UMUMTA`LIM MAKTABLARIDA KIMYO FANINI O`QITISHDA YANGI INNOVATSION METODLAR QO`LLASH ORQALI TA`LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Madyarova M.A.

THE CONCEPT OF INFORMATION SYSTEM IN THE FIELD OF MANAGEMENT

Makhmudov R.Yu.,Mukhitdinov О.А.

EXPERIMENTAL RESULTS ON THE INFLUENCE OF THE LONGITUDINAL DISTANCE BETWEEN MODULAR PLUG BODIES ON THE QUALITY AND ENERGY INDICATORS OF PLUG WORK

Mamatov Ja.X.

LOKAL KUCHSIZ SEPARABEL FAZOLARNING TOPOLOGIK XOSSALARI

Mamatqulov X.B.

BOKS TEXNIKASINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA ASOSIY TAVSIYALAR

Mardanova M.D.

PROBLEMS IN TRANSLATION OF EUPHEMISMS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Masharipov S.A., Abdaraximova D.

ANALYSIS OF CONTRACTUAL RELATIONS IN PROJECT MANAGEMENT

Matkasimova Sh.Sh.

“LENTALI KONVEYERLARNING TURLARI VA TUZILISHI. ASOSIY PARAMETRLARI” MAVZUSINI ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLAB O‘TISH

Matrizayev S.A.

EXPORT POTENTIAL OF THE REGION UPGRADE FACTORS ( KHOREZM PROVINCE EXAMPLE )

Matsaidova S.X., Madrimova M.O.

GEOGRAFIYA DARSLARIDA SH’ER VA MAQOLLARDAN FOYDALANISH

Matyazova N.S.

APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND MULTIMEDIA IN TEACHING

Maxammadiyev A.Sh.

SURXONDARYO VILOYATIDA KUZATILADIGAN CHANG BO‘RONLARINING INSONLAR VA ATROF-MUHITGA TA`SIRI

Maxmudov Q.S.

SIFATNI BOSHQARISH NAZARIYASI VA AMALIYOTI RIVOJLANISHIDA VATANIMIZ OLIMLARINING QO‘SHGAN HISSASI

Maxmudov Q.S.

SIFATNI BOSHQARISHNING AQSH MAKTABI SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

Meliqo‘ziyeva Z.A.

DEVELOPMENT OF THEORETICAL FOUNDATIONS MANAGEMENT OF TRANSPORT-LOGISTICS SYSTEM

Meliyev A.N.

TOURISM OPPORTUNITIES IN UZBEKISTAN AND ITS IMPORTANCE IN INCREASING EMPLOYMENT

Mirsalixova N.A.

THE INFLUENCE OF TOURISM ON THE ECONOMY AND SOCIO-CULTURAL LIFE IN THE COUNTRY: THEORETICAL ASPECT OF THE ISSUE

Mirzajonova Sh.A.

YURAK ISHEMIK KASALLIGI BOR BEMORLARDA GASTREZOFAGEAL REFLUKS KASALLIGI RIVOJLANISHINING ÒZIGA XOSLIGI

Muradova D.A.

APPLICATION OF ISLAMIC FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE INSURANCE MARKET

Murodov Sh.A.

COMPUTER MODELING OF THE PHONETICS OF THE UZBEK LANGUAGE

Murodov Sh.A.

WORKING WITH PYTHON'S NLP LIBRARIES

Musaev I.X.

ARAB TILIDA KOʻMAKCHI FEʼLLARNING MORFOLOGIK TASNIFI VA GRAMMATIK XUSUSIYATLARI

Mustafoyev E.

FIELD OF PHYSICS BASED ON AN INTEGRATIVE APPROACH METHODOLOGY FOR DEVELOPING PRACTICAL COMPETENCE OF STUDENTS

Mutalova М.К., Ismailova D.M.

VIABILITY ANALYSIS OF DUST GRAINS OF COTTON VARIETIES AND HYBRIDS IRRADIATED IN GAMMA RAY SOURCE BASED ON COBALT-60 RADIOISOTOPE (60-SO) (M 1 )

Muxammadiev U.A.

DIVERSIFIKATSIYALASHGAN KOMPANIYALAR FAOLIYATINI BOSTON KONSALTING GURUXI MATRITSASI ASOSIDA BAXOLASH

Muxsinov Sh.T.

KICHIK SANOAT KORXONALARI IQTISODIYOTIDA TARKIBIYTUZILMAVIY O‘ZGARISHLAR VA ULARNI STATISTIK BAHOLASH

Muxsinov Sh.T.

SАNOАT KORXONАLАRIDА MАRKETING BOSHQАRUVINI TАKOMILLАSHTIRISH YO‘LLАRI

Muzaffarova M.A., Aripov A.R., Zayfullayev F.I., Qurbonov M.N.

RANGLI VA NODIR METALLARNI RUX KEKLARI TARKIBIDAN AJRATIB OLISH

Narmurodova D.A.

DEVELOPMENTAL PURPOSE OF TEACHING SECOND LANGUAGE

Nasimova N.K.

THE IMPORTANCE OF DIDACTIC GAMES IN THE FORMATION OF BASIC COMPETENCIES OF PRESCHOOL CHILDREN

Naurizov Т., Allebekov В., Muradova О.

METHODS AND RESULTS OF FEEDING RAMS TO BEAVER

 

Navotova D.I., Jabborova N.A.

QASHQADARYO VILOYATI SANOAT TARMOQLARI RIVOJLANISHINING IQTISODIY-GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Nematov Kh.I., Isroilov Yi.Yu.

RESEARCH OF THE PROCESS OF THE PROCESS OF REASONABLE DETERMINATION OF MOISTURE IN GAS CONTENT

Niyozaliyeva M.I., Abduqodirova G.Q., Darveshova H.K.

DON VA NON MAHSULOTLARI ZARARKUNANDALARI

No‘monov N.

CONTROL MEASURES AGAINST THE CAUSE OF PHYTOPHTORIOS DISEASE IN TOMATO PLANTS

Nomozova N.T.

COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE TESTING (CALT) AND AUTOMATED SCORING SYSTEMS

Nomozova N.T.

INNOVATIONS IN LANGUAGE ASSESSMENT: TRENDS AND FUTURE DIRECTIONS

Noraliyeva A.A.

TYPOLOGY OF PARADIGMATIC GROUPS IN VOCABULARY AND PHRASEOLOGY

Nortojiyeva Z.B.

TRANSPORT LOGISTIKASI TIZIMINI TASHKIL ETISHNING IQTISODIY AHAMIYATI

Nuriddinov Sh.Sh.

TALABALARNING KASBIY KOMPЕTЕNTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PЕDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA KASBIY YONDASHUV TAMOYILLARI

Nurmatov Z.O., Khushbokov I.U., Normurodov S.S., Turdiyeva G.I.

ALGORITHMIZATION OF CAD SYSTEMS FOR OPTIMIZATION OF SHELL STRUCTURES

Obitjonova M., Noibjonova X.M.

INFLUENCE OF PERFUMES ON THE HUMAN BODY

Odilov X.A.

NEFROLITIAZ VA SIYDIK YO‘LLARI INFEKSIYASINI DAVOLASHDA VA METAFILAKTIKASIDA KANEFRON H PREPARATINI QO‘LLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

O’ktamova S.M.

SHOHIMARDONSOY DARYO HAVZASI LANDSHAFTINING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA KARTALASHTIRISH VA TAHLIL QILISH MASALALARI

Olimov Kh.Y.

ISSUES OF THE PROCESS OF ASSIMILATION IN WORDS THAT HAVE BEEN ASSIMILATED FROM FRENCH INTO ENGLISH

Olimov Kh.Y.

LEXICOGRAPHIC ANALYSIS OF EQUIVALENT AND NON-EQUIVALENT CONCEPTS IN THE TRANSLATION PROCESS

Omonov M.I.

WAYS TO PRESERVE THE VALUABLE GENE POOL AND SELECTION AND BREEDING WORK IN THE CREATION OF GENE POOL Flocks of KARAKUL BREEDS OF SHEEP OF SURKHANDARYA SUR

Omonov H.F.

GLOBAL ISSIQ VA QURG‘OQCHILIK HOLATIDA JANUB MINTAQALARIDA QISHLOQ XO‘JALIGI YURITISHNING SAMARALI USULLARI

O‘razbayev Ja.T.

MAKTABDAN TASHQARI JISMONIY TARBIYA VA SPORT ISHLARI

Patxidinova U.S.

OG’IR BETON KORROZIYABARDOSHLIGI VA UNI MAHALLIY SANOAT CHIQINDILARI ASOSIDA OSHIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Po‘latov X.U., Yangiboyev S.A.

SUN’IY INTELLEKTNING BUXGALTERIYA HISOBIGA KIRIB KELISHI VA EVOLUTSIYASI

Po‘latov X.U., Djurayev Z.F. 

XO’JALIK YURITUVCHI SUB’EKTLAR FAOLIYATIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA RAQAMLASHTIRISHNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI

Po‘latov X.U., Yo‘ldoshev Z., Umidov D.U.

TIJORAT BANKLARNI INNOVATSION G‘OYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Pozilov M.N., Qurbanova L.M., Ibrohimova Z.I.

JIZZAX SHAXRI VA UNI ATROFIDA SUV RESURSLARINI IFLOSLANISHI

Qahhorov I.B.

ECHINACEA (ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH) IS BOTH A SCENIC AND MEDICINAL PLANT

Qahhorov I.B.

ECHINACEA (ECHINACEA PURPUREA L. MOENCH) SEED GERMINATION

Qalandarova М.К.

TOG‘ VA TOG‘ OLDI HUDUDLARDA INSON SALOMATLIGIGA TA’SIR ETUVCHI GEOGRAFIK OMILLAR

Qayumova G.K.

“QANDLI DIABET” KASALLIKNING OLDINI OLISH UCHUN O‘ZINGIZGA G‘AMXO‘RLIK QILING!

Qodirov A.

TA’LIMDA NETSUPPORT SCHOOL DASTURIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI

Qodirov U.I., Abduraxmonova L.A.

QISHLOQ XO’JALIGIDA YERGA ISHLOV BERISHNING ASOSIY TEXNOLOGIK KO’RSATGICHLARI

Qodirova D.N.

DORIVOR MAVRAKNING MORFOFIZIOLOGIK KO’RSATKICHLARI

Qodirova D.N.

KUZGI BUG’DOY NAVLARINING SUV ALMASHINUV XUSUSIYATLARI

Qodirova D.N.

TURLI BUG’DOY NAVLARINING SUT PISHISH FAZASIDA TRANSPIRATSIYA JADALLIGINING O’ZIGA XOSLIGI

Qoraboeva ​D.Jo.

THE IMPACT OF BIOSTIMULANTS ON SUNFLOWER OILSEED AT VARYING RATES

Qoraboyeva ​D.Jo.

THE IMPACT OF VARYING THE RATE OF BIOSTIMULANT APPLICATION ON THE STEM HEIGHT OF OILSEED SUNFLOWER PLANTS THAT HAVE BEEN REPLANTED

Qo‘ziboyeva N.Yo.

BANAX FAZOLARIDA QIYMAT QABUL QILUVCHI MIQDORLAR UCHUN BOG‘LIQLIK SHARTLARI

Qurbonov F.Ch.

BIOO‘G‘ITLAR: O‘SIMLIKLARNING O‘SISHI VA TUPROQ UNUMDORLIGINI YAXSHILASH UCHUN MIKROORGANIZMLARNING AHAMIYATI

Qurbonov F.Ch.

MAISHIY VA ORGANIK CHIQINDILARDAN BIOCHAR OLISH TEXNOLOGIYASI

Radjabova R.R.

THE IMPORTANCE OF USING UNDERGROUND SPACES IN CREATING A COMFORTABLE ENVIRONMENT OF A MODERN CITY

Rahmonov G.

“O’ZBEKISTON TEMIR YO’LLARI” AJNING TASHKILIY-IQTISODIY FAOLIYATIDA RISKLARNI INOBATGA OLISH TAHLILI

Rahmonov G.

TEMIR YO’L TRANSPORTIDA XIZMAT KO’RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XORIJ MAMALATLARINING TAJRIBASI VA QO’LLASH DARAJASI

Rahmonov G.

TEMIR YO’L TRANSPORTIDA XIZMAT KO’RSATISH FAOLIYATINI BAHOLASH USULLARI VA BOSQICHLARI

Rahmonov G.

“O’ZBEKISTON TEMIR YO’LLARI” AJNING TASHKILIY-IQTISODIY FAOLIYATI HOLATI

Rahmonov G.

TEMIR YO’L TRANSPORTIDA XIZMAT KO’RSATISH FAOLIYATINI BAHOLASH TAVSIFI

Rakhimjonov U.R.

ANALYSIS OF THE PROPERTIES OF MODERN FACING MATERIALS

Rakhmonova M.

THE ECONOMIC IMPACT OF TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS

Rakhmonova M.

THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON MODERN ENGLISH IN A SOCIOLINGUISTIC PERSPECTIVE

Rajabov Sh.

PARALLELIZATION OF DIGITAL PROCESSING PROCESSES FOR COLOR IMAGES

Rakhmatov I.M.

BREAK THE CYCLE OF MIGRATION DEPENDENCE: INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL THROUGH QUALITY EDUCATION IN UZBEKISTAN

Ravshanova U.B.

CHARACTERISTICS OF WATER EXCHANGE IN SOYBEAN VARIETIES (IN THE CASE OF SURKHANDARYA REGION)

Ravshanova U.B.

MAKTABLARDA BIOLOGIYA FANINI O`QITISHNING MUAMMOLI IZLANISH METODLARIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI VA SAMARADORLIGI

Raxmatova S.T.

ISTIQBOLLI SOYA NAVLARINI FOTOSINTETIK KO'RSATKICHLARI

Raxmatova S.T.

TA’LIM TIZIMIDA MASOFAVIY O’QITISH TIZIMINING AHAMIYATI

Roziyeva N.Yo., Panjieva O.B., Kholmurotova S.I.

STUDENTS' RESPONSIBILITY IN PROTECTING NATURE AND BIOLOGICAL DIVERSITY EDUCATION IN THE SPIRIT

Rozokov M.M.

ANALYSIS OF CURRENT PRACTICES IN BANK CREDITING OF TOURISM ENTERPRISES

Rustamov А.В.

DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR DIGITAL INDUSTRIAL STRUCTURE TRANSFORMATION PROCESSES

Rustamova L.A., Umarov А.O.

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA TEXNIKA OLIY TA’LIM MUASSASALARI TALABALARINING MUSTAQIL TA’LIM OLISH KO‘NIKMALARIDAN FOYDALANISHDA QO‘LLANILADIGAN METODIKALAR

Safarov I.X.

PROBLEMS OF ASSESSING THE RELIABILITY OF INPUT DATA IN INFORMATION SYSTEMS

Safarov Sh.

INDICATORS OF THE ORGANIZATION OF THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF OUR COUNTRY

Saimov E.G.

MEDIA LITERACY IN STUDENTS AND INFORMATION CULTURE FORMATION METHODOLOGY IMPROVEMENT

Saipnazarov Sh., Eshankulova Z. 

ENHANCING THE PRODUCTIVITY OF DEPOSITARY FUNCTIONS IN CORPORATE BANKING INSTITUTIONS

Savin S.Yu., Normatova N.A., Tukhliev M.

USING ICT IN THE FIELD OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Saydakhmedova L.A., Khushvaqtova Z.H., Tolibov B.I.

REVIEW OF TECHNOLOGIES FOR OXIDATIVE ROASTING OF SULPHIDE GOLD CAKES BY BACTERIAL LEACHING

Saydaxmatov G.T.

MADANIY MEROS OB’YEKTLARINI O’RGANISH VA UNING MAKET KOMPONOVKASINI GAT DASTURI YORDAMIDA ISHLAB CHIQISH (QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA)

Shermatov Ja.

GRAFOLOGIYA – YOZUVDA AKS ETGAN INSON RUHIYATI

Shirinov U.A., Turg’unova R., Umidov D.U.

SUG’URTA TIZIMINING RIVOJLANISH TENDENSIYASI VA UNING O’ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA TUTGAN O’RNI

Shirinov U.A., Qahhorova Sh.S., Umidov D.U.

BANKLARDA LIZING OPERATSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Shirinov U.A., Abduxoliqov I.

BANK XARAJATLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH

Shirinov U.A., Turayeva F.

AKTIVLAR QADRSIZLANISHI AUDITINING MAQSADI VA VAZIFALARI

Shirinov U.A., Turayeva F.

TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR QADRSIZLANISHI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH

Shirinov U.A., Turayeva F.

KORXONALARDA AUDITORLIK RISKINI ANIQLASH YO’LLARI

Shirinov U.A.

ISHLAB CHIQARISH VA SOTISH JARAYONI BUDJETINI TUZISH TARTIBI

Shirinov U.A., Mamasharifov Р.

SUG’URTA ZAXIRALARI AUDITINI O’TKAZISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH

Shirinov U.A., Turayeva F.

AKTIVLAR QADRSIZLANISHI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Shirinov U.A., Turayeva F.

AKTIVLAR QADRSIZLANISHINI ANIQLASH TARTIBI

Shirinov U.A.

MAXSULOT SOTISH JARAYONI BO’YICHA BUDJET TUZISH TARTIBI

Shodmanova Z.U.

PRODUCTION COSTS AND WAYS TO REDUCE THEM

Shodmonkulov Z.A.

INTENSITY OF DISLOCATION MODELS FOR THE FORMATION OF TECHNOLOGICAL RESIDUAL STRESS IN MACHINE PARTS

Shokirov A.A.

CHO‘L HUDUDLARI EKOLOGIK KARKASINI REJALASHTIRISHDA LANDSHAFT-GEOGRAFIK YONDASHUVIDAN FOYDALANISH

Shukirullaeva S.A.

BOSHLANǴICH SINF OQUVCHILARIDA KOMMUNIKATIV KONLIKMALARNI RIVOJLANTIRISHTA MUOMMO VA ECHIMLAR

Shukurova N.

TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA TALABALAR XOTIRASINI MUSTAHKAMLASH, RIVOJLANTIRISH VA TARBIYALASH

Shukurova N.

TA’LIM JARAYONIDA BOSHQARUV TIZIMINI OPTIMALLASHTIRISHNING IJTIMOIY – PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Shumkarova Sh.P., Nurboyeva Z.Ya.

HOZIRGI KUNDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH JARAYONINING ZARURLIGI

Sobirov M.M., Djurayeva D.U., Isaboyeva D.S.

TERMOKONSENTRATDAN OLINGAN FOSFOKONSENTRAT, KARBAMID VA KALIY SULFAT ASOSIDA NPK-OʻGʻITLAR OLISH

Sobirov M.M., Djurayeva D.U., Isaboyeva D.S.

MURAKKAB NPK-OʻGʻITLARNING FIZIK-MЕXANIK VA TOVAR XOSSALARI

Sobirova M.Sh.

O‘QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASHNING SHAKL VA METODLARI

Soliyev R.X., Mannonov Ja.A., Valiyeva G.F.

TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH VA TA’MIRLASH ISHCHILARINI KOMPETENSIYAVIY YONDOSHUV ASOSIDA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH METODIKASI

Soliyev R.X., Mannonov Ja.A., Valiyeva G.F.

SHAHARLARDA YO‘L HARAKATINI SAMARALI TASHKIL ETISH YO‘NALISHLARI DIRECTIONS FOR EFFECTIVE TRAFFIC ORGANIZATION IN CITIES

Soporboyev T.Sh.

MOLIYAVIY HISOBNING XALQARO STANDARTLARIGA ASOSAN MOLIYAVIY HISOBOTLARNI TAYYORLASHDA YO‘L QO‘YILADIGAN XATOLAR TURLARI VA ULARNI TUZATISH USULLARI

Sulliyeva S.X.

BIOLOGIYANI O’QITISHDA O’QUVCHILARDA SHAKLLANADIGAN KOMPETENSIYALAR

Sulliyeva S.X.

BIOLOGIYA DARSLARIDA O’QITUVCHINING PEDAGOGIK PSIXOLOGIK KOMPETENTLIGI

Sultonqulova F.B.

SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA RUHIY-PSIXOLOGIK HOLAT IFODASIDA DETALNING O‘RNI

Suyarov A.M.

BOBUR VA BOBURIYLAR DAVRIDAGI IQTISODIY G’OYALAR

Suyunov A.S., Manoyev S.B.

SHAHAR HAVO MUHITINING HOLATINI KUZATISH REJASINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Temirkhanova M.Ju.

THEORETICAL AND ORGANIZATIONAL-METHODICAL PRINCIPLES OF BUDGETING IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN JOINT STOCK COMPANIES

Teshabayev Sh.A., Madaminov S.S.

MEDICINAL AND BIOECOLOGICAL PROPERTIES OF WEEDS

Teshabayev Sh.A., Madaminova S.S.

MAIN FACTORS INFLUENCING THE DURATION, METHODOLOGY AND DEPTH OF COTTON CULTIVATION

Teshaboev О.А.

DYNAMIC ANALYSIS OF FLUTTER CONVEYOR AND CLEANING SCREW CONVEYOR MACHINE UNIT

Tojiyeva F.A.

DEKORATIV BARGLI O'SIMLIKLARNI KO‘KALAMZORLASHTIRISHDAGI AHAMIYATI

Tokhirova D.M.

BIOGRAPHIC AND PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF CHILD CHARACTERS IN THE WORKS OF SUSAN HILL

Tolibjonov O.O., Tojimatova S.A., Bobojonova M.B., Ergashbotirov S.

BIOECOLOGY OF APPLE RED BLEEDING AND CONTROL MEASURES

Tolibjonova Z.X., Arabjonov Sh.M., Abduraximov P.Sh.

QISHLOQ XO‘JALIGIDA SIANOBAKTERIYALARNING AXAMIYATI

To‘lqinova Sh.Q.

TAEKVONDO SPORTINING AHAMIYATI

To’rayeva H.T.

KARBON KISLOTALARNING OLINISHI VA KIMYOVIY XOSSALARINI KLASTER USULIDA O‘QITISH METODIKASI

Toshpulatova M.A., Kholmirzaeva A.Ju.

MAIN ASPECTS OF DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND DIGITAL PLATFORMS

Turgunbayeva D.

DEVELOPMENT TENDENCY OF POPULATION MIGRATION

Turg’unboyeva D.A.

AHOLI MIGRATSIYASI JARAYONLARI VA TURLARI

Turgunov Z.

DESIGNING INFRASTRUCTURES TO INCREASE TRAFFIC FLOW TO THE POPULATION OF NAMANGAN

Tursunova Z.A.

MODERN PROSPECTS FOR TAXING RESOURCE TAXES

Tursunova Sh.B.

THE SCIENCE OF EDUCATION AGAINST INFORMATION ATTACKS

Tursunova Sh.Sh.

WRITING EFFECTIVE ACADEMIC ESSAYS

Tursunmuratov O.X., Eshquvvatova N.N., Tursunxo‘jayev M.N., Axadov B.A., Ergashova M.A.

KIMYOGA OID IZOTOPLAR MAVZUSI MASALALARINI TURLI XIL USULDA YECHISH METODIKASI

Umarova X.O.

TA’LIM TIZIMINING STRATEGIK BOSHQARUV TIZIMI

Uralov В., Begmatov А.

GROWTH AND DEVELOPMENT OF SALVIA OFFICINALIS L AT DIFFERENT PERIODS OF ONTOGENY

Urazov K.B., Po‘latov X.U.

KORXONALARDA TOVARLAR QAYTISHINI DAROMADGA TA’SIRI

Urinbayeva D.Kh.

POSSIBILITIES AND WAYS TO INCREASE ECONOMIC EFFICIENCY IN THE FIELD OF TOURISM IN THE DIGITAL ECONOMY

Urmanbekova I.F.

IMPROVING COST ANALYSIS IN ENTERPRISES

Usanov M.M., Joniqulova Z.B.

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA O‘QUVCHILARNI KASB TANLASHGA O‘RGATISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Usmanova R., Toshniyozov S.K., To’laganov N.U.

QASHQADARYO HAVZASIDA TURISTIK MARSHRUTLAR TASHKIL ETISHNING GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Usmanova R., Saidqulov Z.Z., Komilov R.D., Maxsimov A.O`.

IQLIM O’ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO’JALIGI YERLARIDAN FOYDALANISH XUSUSIDA (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)

Usmonova S., Turayeva S.

GREEN ECONOMY: CULTIVATING SUSTAINABILITY FOR A THRIVING FUTURE

Usmonova S., Turayeva S.

UZBEKISTAN'S TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: OBSTACLES AND OPPORTUNITIES

Usmonova M.S.

RAQAMLI IQTISODIYOTDA MOLIYA VA BOSHQARUV TIZIMINING ISTIQBOLLARI

Uzakova A.K.

COGNITIVE LINGUISTICS: UNDERSTANDING THE CONNECTION BETWEEN LANGUAGE AND COGNITION

Vakhobova S.K., Isakov S.I.

TECHNOLOGY OF BIOENERGY OBTAINING FROM COTTON STEM HUMS IN THE CONDITIONS OF UZBEKISTAN

Xakimov R.К.

FARG‘ONA HALQA YO‘LIDA I.KARIMOV VA KOSONSOY KO‘CHALARI BILAN KESISHGAN CHORRAHALARDAGI TIRBANDLIKNI OLDINI OLISH

Xakimov Sh.K., Islamov E.B., Amirkulov F.B.

ADVANTAGES OF DEVELOPING CYCLE PATHS ON MOTOR ROADS IN TASHKENT

Xakimov Sh.K., Odilov D.V.

GPSNING INTELLEKTUAL TRANSPORT TIZIMLARIDA Q‘LLANILISH AMALIY AHAMIYATI

Xakimova K.R., Abduhalilov B.K.

TURISTIK OBYEKTI VA RESURSLARINING “EKO FERGANA” MOBIL ILOVASIDA AKS ETTILISHINING NAZARIY-METODOLOGIK MASALALAR

Xamrayeva I.S.

RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALAR PSIXOLOGIYASINING XUSUSIYATLARI

Xamroyev M.O., Po‘latova Q.D.

GURLAN TUMANI AHOLISI SALOMATLIGI VA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH TIZIMINING GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Xaydarova N.V.

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARIDA KREATIV FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA GEYMIFIKATSIYADAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI

Xayitova Sh.M., Beknazarov B.E.

FARG‘ONA VODIYSI SHAHARLARIDA ANTROPOGEN LANDSHAFT VA SHAHARLAR TARAQQIYOTI(KOSONSOY TUMANI YODGORLIKLARI MISOLIDA)

Xaytbayev E.B., Sabapathy D.

O‘ZBEKISTONDA YO‘L-TRANSPORT HODISALARI: SABABLARI VA OQIBATLARI

Xidoyatova N.Sh.

ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE AGGLOMERATION OF UZBEKISTAN

Xolmuratov A.

CHORVACHILIK XO’JALIGIDA BALIQCHILIK MAHSULOTLARINI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONLARI

Xolxo‘jayev E.M., Kvonsi Kim

AVTOMOBIL YO‘LLARI EKSPLUATATSION KO‘RSATKICHLARINI BASHORAT QILISH USULLARI

Xolxo‘jayev E.M., Kvonsi Kim

AVTOMOBIL YO‘LLARIDA HARAKATLANISH TEZLIGINI BASHORAT QILISH

Xolxo‘jayev E.M., Kvonsi Kim

YO‘L SHAROITLARINI HISOBGA OLGAN HOLDA TRANSPORT HARAJATLARINI BAHOLASH USULLARI

Xudayberdiyeva N.A.

ATROF-MUHIT VA EKOLOGIYA O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK VA BUNING INSON SALOMATLIGIGA TA’SIRI MASALALARI

Xudayberdiyeva N.A.

OMMAVIY SPORT - SOG‘LOMLASHTIRISH TADBIRLARINING JAMIYATDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINI TA’MINLASHDAGI O‘RNI

Xudoyberdiyeva N.B.

BOYSUN TOG’ TIZMASI HUDUDIDA O’SUVCHI DORIVOR O’SIMLIKLARNING NEMATODALAR FAUNASI

Xushbaxtova D.

"BOBORAYIM BAXSHI" DENOV EPIK MAKTABI BUGUNGI TARIXI VA FAOLIYATI

Yaxshiboyeva M.X.

NEMATODE FAUNA AND ECOLOGY OF APPLE ORCHARDS OF ANGOR DISTRICT

Yazan Hamed

HISTORY OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES IN SYRIA FOR PREHISTORIC SITES

Yuldoshev Sh.X., Mo‘minjonov N.N.

XAVFSIZ HARAKATNI TASHKIL ETISHDA MEHNAT MUHOFAZASI FANINI O‘QITISHNI O‘RNI

Yunusov Kh.B., Khodzhaeva N., Eshbekova М., Khuzhaeva N.

CHLORELLA – REPRESENTATIVE OF GREEN ALGAE USE OF CHLORELLA IN POULTRY FARMING

Yusufov E.E., Jumakulov U.D., Iskandarov S.S., Musulmanov F.Sh.

IMPROVEMENT OF THE TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF THE SMALL WATER CONSUMPTION PUMP STATION "TARAKKIYOT" IN BAKHMAL DISTRICT, JIZZAK REGION

Ziyoyev Ja.N.

DAVLATNING MOLIYAVIY SIYOSATI: TARKIBIY QISMLARI VA TAHLILI

Zoirov U.

INTELLECTUALIZATION OF THE PROCESS OF DIGITAL PROCESSING OF IMAGES CREATE AN ALGORITHM

Абдиманапов Б.Ш., Гопиров М.О.

ЗАНЯТОСТЬ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ США

Абдуганиев Ш.О., Рахимкулов Ф.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Абдуллаев М.Ҳ.

АБУ УСМОН- ЖОҲИЗ ВА УБАЙДИЙНИНГ ИЛМИЙ МЪРОСЛАРИ

Абдумуминов Б.О., Рахимов Ш.Ш.

СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ ВЫСОТЫ СИСТЕМ СК-42 И WGS-84

Абдураимов Д.Э., Раҳмонов С.К., Ибрагимов Ж.А.

ЛАГРАНЖ ТЕОРЕМАСИ ЁРДАМИДА ТЕНГСИЗЛИКЛАРНИ ИСБОТЛАШ УСУЛЛАРИ

Абдураимов Д.Э., Раҳмонов С.К., Ибрагимов Ж.А.

ТРИГАНОМЕТРИК ТЕНГСИЗЛИКЛАРНИ ВЕКТОРЛАР ЁРДАМИДА ИСБОТЛАШ УСУЛЛАРИ

Абдурахманова А.Т. 

ФАКТОРЫ УЛУЧШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНИМАНИЯ ВОВЛЕЧЁННОСТИ СТУДЕНТА

Абдусаттаров О.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ С УЧЕТОМ НОВЫХ ФАКТОРОВ

Абраматов М.Б.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕМАТОД РОДА HAEMONCHUS (COBBOLD, 1898) В СИСТЕМЕ “ПАРАЗИТ–ХОЗЯИН”

Абраматов М.Б.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМАТОД РОДА HAEMONCHUS

Азизов С.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКИ ИГРЫ ГАНДБОЛИСТОВ

Азизова Д.Г.. Мавланов З.А., Исматов Ш.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ В ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЕ СКВАЖИН

Азизова Р.И.

ТЕХНОЛОГИЯ РОСТА СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПРИНТЕРОВ

Азимов А.У. 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Айматова Ф.Х.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ И ЕЕ РЕШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Алиева Б., Ходжаева Г.А.

ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Алижонов У. Х., Ахмаджонов М.З.

ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ, ПИТАЮЩИХ НЕЛИНЕЙНЫЕ НАГРУЗКИ

Алимов У.Б.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ С ЦИФРОВЫМ КОДИРОВАНИЕМ И КОМПРЕССИОННОЙ МАСКОЙ

Алланазаров К.Ж., Ходжаев С.С., Кошкинбаева М.Т.

ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБВОДНЕНИЯ ТУГАЙНЫХ КОМПЛЕКСОВ НИЗОВЬЕВ ДЕЛЬТЫ АМУДАРЬИ

Алланазаров О.Р., Худайкулов Н.Д.

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВЫХ КАРТ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ БАЗЫ ДАННЫХ ГИС МИРОВОГО КАДАСТРА РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Аннаев А.А.

МАДАНИЙ-ТОМОША ХИЗМАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Аннаев А.А.

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ МУАССАСАЛАРИДА ДАРОМАДЛАР АУДИТИНИ ЎТКАЗИШ ТАРТИБИ

Аннаев А.А.

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ МУАССАСАЛАРИДА АУДИТНИНГ АХБОРОТ ТАЪМИНОТИНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Арамова Г.Б., Бобокелдиева Ш.А.

ҚУМ БЎРТМА НЕМАТОДАСИ – MELOIDOGYNE ARENAREA НИНГ ПОМИДОР ИЛДИЗИДА ТАРҚАЛИШИ ВА ЗАРАРИ

Арипов А.Р., Сафоева М.У., Муродуллоева С.О., Сайфуллаев Ф.И., Курбонов М.Н.

ВОЗДУШНАЯ СЕПАРАЦИЯ ВЕРМИКУЛИТОВЫХ РУД ТЕБИНБУЛАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Арисланов А.С., Вохидов Ш.М.

ҚЎШАЛОҚ СУПЕРФОСФАТ ТИПИДАГИ NPS ЎҒИТЛАР ОЛИШ ИМКОНИЯТИНИ НАЗАРИЙ АСОСЛАШ

Асадова В.Б.

К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ

Астанаев К.С.

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Астанакулова М., Жабборова Ш., Фарходова М.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГОВ

Атаджанова Г.Ю., Алланиязова Р.К.

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СТУДЕНТОВ — ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ ПОНЯТИЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Ахмаджонов А.А.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФОНДОВ ЧЕРЕЗ ИСЛАМСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Ахмедова А.А.

АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ БРОКОЛЛИ (BRASSICA BOTRYTIS SUBSP. ITALICA)

Ачилов Э., Турдалиев З., Имонкулов З.И.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОРТА МАША 'КАХРАБА' ЕГО ПЛОТНОСТЬ СТЕБЛЕЙ, СТРУЧКОВ И СЕМЯН

Ачилов Э, Турдалиев З., Имонкулов З.И.

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СОРТА МАШИ БОБОВ 'ДУРДОНА' ЕГО МАССА, ФОРМА И РАЗМЕРЫ КОМПОНЕНТОВ

Ачилов Э, Турдалиев З., Имонкулов З.И.

РОЛЬ УЧЕНЫХ В ИССЛЕДОВАНИИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА МАШИ БОБОВ

Ачилов Э, Турдалиев З., Имонкулов З.И.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ СОРТА МАШИ БОБОВ «ТУРОН» ЕГО АНАЛИЗ РАЗМЕРОВ, МАССЫ И УГЛОВ ТРЕНИЯ

Ашуров Х.

АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ҚИЙМАТИНИ ҚАЙТА БАҲОЛАШ

Ашуров М.Х., Мавланов З.А., Юлдошев Ж.Б.

АНАЛИЗ ПЛАСТОВОЙ НЕФТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАРМИСТОН

Бабаджанова Т.Б.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Базарбаев А.А.

РОЛЬ ХОМУТОВСКОГО КРУЖКА В ВОЗНИКНОВЕНИИ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ ТУРКЕСТАНА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ

Базарбаев А.А., Ахмедов Т.О. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОЛОНИЗАЦИИ ХИВИНСКОГО ХАНСТВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЕЙ В 1873 ГОДУ

Базаров К.Т.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Бахриддинов Н.С., Мамадалиев А.Т.

МЕҲНАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛОВЧИ ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРНИНГ ИШ КУНЛАРИГА БОҒЛИҚЛИГИ

Бекмуродова Л.Т.

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС В УЗБЕКИСТАНЕ

Бобожонова З.Ш.

СИНГУЛЯР ИҚТИСОДИЁТ- БАРҚАРОР СТРАТЕГИК ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМИ СИФАТИДА

Бойкобилова И.Ж.

ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В БАНКЕ

Боймирзаев А.А., Шарафова Ш.М., Ахмедова М.Э., Алишерова Т.М.

ПУТИ РАЗВИТИЯ СПОРТА ВО ВРЕМЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

Бoлтaбoев Д.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ

Бoлтaбoев Д.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Ботиров А.А.

ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЦЕССОМ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ШЕЛКА ИЗ КОКОНА

Бултаков Т., Имонкулов З.И.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ НА СТРУКТУРНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ТРЕНИИ И ИЗНОСЕ

Буранова М.А.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Буриев У., Ниматов С.Ж., Зарипов О.О., Хуррамов У.Ж., Азизов А.

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ

Бурхонова Г.У.

ИСТОРИЧЕСКAЯ ЗНАЧИМОСТЬ МУЗЫКИ И ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА

Вагнер Д.Р.

ОСОБЕННОСТИ НЕРАВНОЦЕННОСТИ ВСТРЕЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАК ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ван Фэйюй

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ КИТАЙСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Ван Фэйюй

КРАТКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Ван Фэйюй

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ЛОКАЛИЗАЦИИ КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ

Ван Фэйюй

АНАЛИЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В КИТАЕ

Ван Фэнцзюнь

ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ И МЕСТО ВЕРЫ ПАНОВОЙ В ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ван Цзыцюань

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ОПЫТ КИТАЯ

Ван Цзыцюань

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В ОРГАНИЗАЦИИ: ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ

Ван Цзыцюань

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ИНТЕГРИРОВАННОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА ПОТОКИ ЗНАНИЙ

Ван Цзыцюань

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: РАСШИРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И ИХ УЧЕТ

Ван Цзычэнь

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВЫБОРУ СПОСОБОВ ВЫХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК

Ван Цзычэнь

ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Ван Цзычэнь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ БИЗНЕСА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ ALIBABA)

Ван Цзэвэй

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ КИТАЙ-РОССИЯ

Ван Цзэвэй

ВЛИЯНИЕ ПОСТСАНКЦИЙ НА РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Винокуров К.И.

ЗАКОНЫ СЕТЕВЫХ ЭФФЕКТОВ И ВЫБОР СТРАТЕГИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ФИРМЫ НА РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

Винокуров К.И.

РАСЧЕТ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ НЕДВИЖИМОСТИ (REIT)

Войтова Л.М., Нургазина Г.Е.

ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАТОРСТВА

Гайратова Г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНОНИМОВ В РОМАНЕ ШАРОФА РАШИДОВА «МОГУЧАЯ ВОЛНА»

Ганиев З.А., Мухиддинова М.

БОРЬБА С ПРОЦЕССОМ ОПУСТЫНИВАНИЯ В ДЕЛЬТЕ АМУДАРЬИ

Гильманова А.С.

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Горнштейн М.Ю., Ван Цзычэнь

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ КИТАЯ

Горюнова Д.А., Кузьмина Е.С.

ОБНАРУЖЕНИЕ СПАМА В ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ: СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ И КОМПЛЕКСНЫХ МЕТОДОВ

Гулбаев Я.И.

ИК-СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ МОЛЕКУЛЫ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТИОСЕМИКАРБАЗОНА МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА С МОЛИБДЕНОМ

Гулбаев Я.И.

РЕНТГЕНОГРАММА МОЛЕКУЛЫ СЕМИКАРБАЗОНА ПАРАОКСИБЕНЗОАЛЬДЕГИДА С МОЛИБДЕНОМ

Гулямова Н.Р.

ИҚТИСОДИЙ СУДАЛАРДА ДАЛИЛЛАР ТУШУНЧАСИ, УНИНГ ТУРЛАРИ ВА АҲАМИЯТИ

Дагаев М.И., Базаева А.А.

СУЩНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Дадажонов Т.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Данабаев А.Б., Мурадуллаев А.М.

ИНГИЧКА ТОЛАЛИ ҒЎЗАНИНГ ЯНГИ ТИЗМАЛАРИДА ГАРМСЕЛ СТРЕССИГА МОСЛАШИШ БЕЛГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Данабаев А.Б.

ҒЎЗАНИНГ ЯНГИ НАВЛАРИ ЭКОЛОГИК СИНОВИ

Джумаев А.Х.

ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРАХ УСЛУГ

Джумаев Х.К.

ЎЗБЕКИСТОН ЖАНУБИДА ЎСАДИГАН ЭФИР МОЙЛИ ЎСИМЛИКЛАР ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Джумаев А.Х.

ПЕРСПЕКТИВЫ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Джураев А., Далиев Ш., Низомов Т.

ПАХТАНИ МАЙДА ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТОЗАЛАГИЧ ЭГРИ ҚОЗИҚЛИ БАРАБАНЛАРИ БЎЛГАН КАНСТРУКЦИЯСИНИНИНГ ТАЖРИБАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАРИ НАТИЖАЛАРИ

Досходжаева А.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ

Дрёмова Н.В.

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЗУБЬЕВ БЕРДА ТКАЦКОГО СТАНКА

Дубаев И.М., Хасбулатов Т.Р.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Дубаев И.М., Базаева А.А.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Дубаев И.М., Улубаева А.С.

РОЛЬ СЕТЕЙ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Есмаганбетова Ж.С. 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Ёқуббеков Ш., Турғунов И.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МАРШРУТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НА УЛИЦАХ АЛИШЕРА НАВОИ Г. НАМАНГАНА

Жовлиева Н.У.

АТРИБУЦИЯ ЛИЧНОСТИ - ФАКТОР ДЕФИЦИТА МОТИВОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА

Жовлиева Н.У.

АМОТИВАЦИЯ - ФАКТОР ДЕФИЦИТА МОТИВОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА

Жораева М.З.

НЕРАВЕНСТВА ДЛЯ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗОРЕНИЯ

Жумаева З.Ш.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗОВ А.П.ЧЕХОВА

Зарипова С.З.

РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ НАЛОГОВОГО АУДИТА В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Зиганшин Р.Р., Болтиков Ю.В.

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ БРОСКА «ПОДХВАТОМ ИЗНУТРИ ПОД ОДНУ НОГУ» ДЗЮДОИСТАМИ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Зиядуллаева Г.Э.

АВТОРИТЕТ ФАЙЛЛАР КЛАССИФИКАЦИЯСИ НАЗАРИЙ МУАММО СИФАТИДА

Ибрагимова А.Э.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Изтлеуов Ғ.М., Худойбердиева Г.Х.

АЙДАР-АРНАСОЙ КЎЛЛАР ТИЗИМИ СУВ РЕСУРСЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШ ДИНАМИКАСИНИ АНИҚЛАШ ВА БАҲОЛАШ

Иминов Т.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Исаков Э.Х., Пирназаров И.М., Ниязов В.Р., Облокулова С.

АКТИВНАЯ СЕЙСМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАЗРАБОТКА НОВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

Кадиров М.Ю.

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ – ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ИНЖЕНЕРА СТРОИТЕЛЬЯ

Кадиров М.Ю.

ВЫПОЛНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Кaзaков О.С., Бoлтaбoев Д.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРAВЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Камалова Э.А.

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИ И УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМИ НА ТРАНСПОРТЕ

Каримов Р.Х.

РАЗВИТИЯ И ИСТОРИЯ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Каримов Р.Х.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОЦЕСС РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОВ

Каримов Т.Х.

ТАЛАБАЛАРНИНГ МАЪЛУМОТЛАР БАЗАСИ БИЛАН ИШЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ДАСТУРИЙ ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Каримов Т.Х.

ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Каримов Т.Х.

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ КУРСОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Каримов Т.Х.

ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРГА ИЖТИМОИЙ ДАХЛДОРЛИК ФАЗИЛАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Каримов В.А., Хомидчонова Ш.Х.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ И ХИМИЧЕСКОМ СТРЕССЕ

Карриев К.С.

ЗЕЛЕНЫЕ ЗАКУПКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Карриева Ш.С.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ПРОЕКТОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Каршиев Ф.У., Абдуқаҳоров Н.

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СТАЛИ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ

Каюмова Г.К.

СИНДРОМ ГОЛОВНОЙ БОЛИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У ПОДРОСТКОВ

Кенжалиева Г.Д., Худойбердиева Г.Х.

АЙДАР-АРНАСОЙ КЎЛЛАР ТИЗИМИ ВА УНГА ҚУЙИЛАЁТГАН ЗОВУР СУВЛАРИ СИФАТ КЎРСАТГИЧЛАРИ ТАҲЛИЛИ

Клюев И.М.

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ

Клюев И.М. 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Кожевин С.А., Подпругин А.И., Игнатенко Е.В., Игнатенко П.В.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ШКОЛЫ

Костикова О.В.

ЗНАЧЕНИЕ ШТРАФНОГО БРОСКА В БАСКЕТБОЛЕ FIBA 3Х3

Куйчиев О.Р.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СИЛОЙ НАГРУЗКИ И СКОРОСТЬЮ РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ТРЕНИИ В МАТЕРИАЛАХ С ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ

Магарян С.А.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЕС

 

Маликов М.Н., Cулайманова Д.Б.

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ СНИМКОВ ПАЦИЕНТОВ С СИМПТОМАМИ ТУБЕРКУЛЁЗА

Малыхина Т.Н.

УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Малышева О.О., Исраелян А.И., Шопски В.Н., Музыка С.С.

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

Мамадалиев Ш.М., Мирзаев З.С.

ОХРАНА ТРУДА В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕХАХ

Мамадалиева У.П., Абдуллаева Н.У., Ташходжаева Д.С.

РОЛЬ НАЛОГОВ НА ТРАНСПОРТНОЕ ИМУЩЕСТВО В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДОВ В ЯПОНИИ

Мансуров А.А.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Матжанова Ш.К., Реймов П.Р.

ОСНОВНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Матмуродова Н.Ш., Топхара Е.Н., Абдурахманова Б.Р., Ниязметов Р.Э., Матякубов Б.Б.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ФОРМЫ ХОЛЕСТАТИЧЕСКОГО ГЕПАТОЗА У БЕРЕМЕННЫХ

Махмудов А.А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Махмудов А.А., Мухторов А.М.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ С ПОМОЩЬЮ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И КОНЦЕНТРАЦИИ

Махмудова Д.Б.

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ У СТУДЕНТОВ

Машарипов Р.Р., Курбанбаев А.Д., Ауезимбетов Т.А.

ВОЛЕЙБОЛ – КАК ВИД ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Мелибаева Г.Н.

ПУТИ ПOВЫШЕНИЯ КOНКУРЕНТOСПOСOБНOСТИ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ МAРКЕТИНГOВЫХ ИННOВAЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНOСТИ СУБЪЕКТOВ МAЛOГO ПРЕДПРИНИМAТЕЛЬСТВA

Мирджалалов Н.Т., Мусаев И.М., Нуратдинов А.У. 

ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ДРУГИХ ЗАКОНОВ В ДИСТАНЦИОННОМ ЗОНДИРОВАНИИ

Мирджалалов Н.Т., Мусаев И.М., Пардабоев А.П., Жураев А.Ю.

АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РАЗВИТИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Мирзаев И.Г., Зулунов З.Т., Яшаров М.И.

ЗАПЫЛЕННОСТЬ ВОЗДУХА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРА МТЗ-80Х В УСЛОВИЯХ ХЛОПКОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Мирзиёдова Г.А.

ИНДУСТРИЯ 4.0: ПУТЬ УЗБЕКИСТАНА К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Мирсалихова Н.А.

РАЗВИТИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ АКТИВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Муллоджанова Г.М., Аминжанова М.Б.

КОНЦЕПЦИЯ МОНИТОРИНГА ЗА СМЕЩЕНИЕМ И ДЕФОРМАЦИЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ПО ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Мутт А.Н.

ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СВОБОДЫ ДОГОВОРА В КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПКАХ С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Мухаммадиев У.А.

ТАШКИЛОТНИНГ МОСЛАШУВЧАН МЕҲНАТ РЕСУРСЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ МУАММОЛАРИ

Мухторов А.М.

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ДЕРЖАТЕЛЯ ПЛАСТИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЙ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ 3M

Наврузбаева Н.Ш.

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ УРОВНЕЙ ЗАСОЛЕННОСТИ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН ПО ТЕХНОЛОГИИ ГИС

Нагашыбаева А.К., Тлеумуратова А.С., Тлеумуратова И.С.

РОЛЬ ЗЕЛЕНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Неъматов Б.С.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ КРЕАТИВНОСТИ

Никулин Д.В.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ЖИЛЬЕМ

Ниязов В.Р., Рахимов У.А., Ҳамдамов М.С., Облоқулова С.

ДАВЛАТ ШАҲАРСОЗЛИК КАДАСТРИ ИШЛАРИНИ ГАТ ЁРДАМИДА АХБОРОТ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ АЛГОРИТМИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЧМИ УЧУН ТЕХНИК ЛОЙИҲАНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Ниязов В.Р., Рахимов У.А., Ҳамдамов М.С., Облоқулова С.

САМАРҚАНД ШАҲРИ ДАВЛАТ ШАҲАРСОЗЛИК КАДАСТРИ ФАОЛИЯТИНИ ЧИЗИҚЛИ МУҲАНДИСЛИК ИНШООТЛАРИ ТЎҒРИСИДАГИ АХБОРОТЛАР БИЛАН ТАЪМИНЛАШ УЧУН ГАТ МАЪЛУМОТЛАРНИ ЯНГИЛАШ

Норалиева Г.М.

РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Нургазина Г.Е.

ФИНАНСОВЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАТОРСТВА В РОССИИ

Нурманов С.Э., Кодиров О.Ш., Исакулова М.Ш.

ҚАЙТА ИШЛАНГАН ГЕКСАНДАН АВТОГЕРМЕТИК МАҲСУЛОТЛАРИ УЧУН MICOSOL 1723 ЭРИТУВЧИСИНИ ОЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Нурманов С.Э., Кодиров О.Ш., Исакулова М.Ш.

ПОЛИЭТИЛЕН ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЖАРАЁНИ ИККИЛАМЧИ МАҲСУЛОТЛАРИ АСОСИДА ОЛИНГАН ЭРИТУВЧИЛАР НАТИЖАЛАРИНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ

Нурумов О.Ё.

УСИЛЕНИЕ РОЛИ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА СНИЖЕНИЕ ДОТАЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Нусратова З.Б.

ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА

Омонов М.И.

ҚОН ТАРКИБИДАГИ АЙРИМ БИОЛОГИК ФАОЛ ВА МИНЕРАЛ МОДДАЛАР МИҚДОРИНИНГ СУР ҚОРАКЎЛ ҚЎЙЛАРИ НАСЛИЙ ХУСУСИЯТЛАРИНИ САҚЛАШ ВА МАҲСУЛДОРЛИГИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ

Омонов М.И.

СУРХОНДАРЁ СУР ҚОРАКЎЛ ЗОТЛИ ҚЎЙЛАР ГЕНОФОНДИНИ САҚЛАШ ВА ТИКЛАШНИНГ СЕЛЕКЦИОН-ГЕНЕТИК УСУЛЛАРИ

Омонов М.И.

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ КРОВИ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ СУР НА СОХРАНЕНИЕ ГЕНОФОНДА И ПРОДУКТИВНОСТИ

Парманов Н.Н., Аширбаев Н.К.

МЕТОДЫ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЛЕЗВИЙ: ЗАКАЛИВАНИЕ, ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, ПОКРЫТИЯ (НИТРИДИРОВАНИЕ, ХРОМИРОВАНИЕ) И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Парманов Н.Н., Аширбаев Н.К.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ИЗНОС ЛЕЗВИЯ КУЛЬТИВАТОРА ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗНЫХ ПОЧВ, ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ, ЧАСТОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ НА ИЗНОС ЛЕЗВИЯ

Парманов Н.Н., Аширбаев Н.К.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИЗНОСА ЛЕЗВИЙ КУЛЬТИВАТОРОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Парманов Н.Н., Аширбаев Н.К.

ВЛИЯНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛА ЛЕЗВИЙ НА ИХ ИЗНОС ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Парулава Ш.К.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СЕНТИМЕНТА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ НА ОСНОВЕ СООБЩЕНИЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ X

Пердебаева Г.Д.

РОЛЬ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Пердебаева Г.Д.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Пирназарова Г.У.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И АУДИТА ЗАТРАТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

Пирназарова Г.У.

ОСНОВЫ УЧЕТА И АУДИТА ЗАТРАТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

Пулатов Х.У.

РОЛЬ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ СЕГОДНЯ

Рамазанов Р.З. 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Рамазонов Ш.У.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Расулова Н.Б., Кунанбаева Я.Б.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕГКОГО БЕТОНА

Расулова Н.Б., Кунанбаева Я.Б.

ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕГКОГО БЕТОНА

Рахимжонов У.Р.

ПОДГОТОВКА К ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ

Рахимова М.Н.

ПРОГНОЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОМ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА 2030 ГОД

Рахманов Б., Мирсаитова Н., Нормаматов З., Амиркулов М.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ, СОСТАВА И СВОЙСТВ ЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТОВ ПРИ УВЛАЖНЕНИИ И ВЫЩЕЛАЧИВАНИИ

Рахмонов А.И.

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Рашидов Ш., Мансуров У.Ж.

ХХ АСРДА МУСТАМЛАКАЧИЛИК СИЁСАТИГА ҚАРШИ ЖАДИДЧИЛИК ҲАРАКАТИ

Рузметов Х.

УСИЛЕНИЕ ГАРАНТИЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОБНОВЛЕННОЙ КОНСТИТУЦИИ УЗБЕКИСТАНА

Сабиров А.А.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, ОБУЧАЯ РЕШАТЬ ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Салохидинов Д.А., Маматкулов Т.Ч., Эсонов Х., Карабаев И.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

Сатторов Л.Х., Номозов Б.Ю., Юлдошев Ж.Б.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОДБОР ИНГИБИТОРА СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ

Сейтназаров С.К., Берданов Д.Т., Кенжебаев М., Алламбергенова Д., Кутлымуратов М.С.

ИЗМЕНЕНИЕ БИОЦЕНОЗОВ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Сейтназаров С.К., Берданов Д.Т., Кутлымуратов М.С.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ НА ОБСОХШЕМ ДНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ

Сивцов Р.О.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Ситмуратова Н.У.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЕКОМЫХ

Солодкова Н.Г.

РЕГИСТРАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Солодкова Н.Г.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЛИЦЕ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ И КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Сотимбоева Д.А.

СТАТИСТИКА НЕЗАВИСИМЫХ ГРУПП СЛОВ В «ИСТОРИИ О РАБГУЗИ» НАСИРУДДИНА БУРХОНИДДИНА РАБГУЗИ

Сотимбоева Ю.С., Кочкаров М.К.

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Сулейманлы Э.Г.

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ

Султанов А.А., Ходжаниязов Б.А., Абдиреймов К.

ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Тао Цзинянь

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНЫХ РИСКОВ

Тао Цзинянь

КЭПТИВНЫЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ КАК СТРАХОВОЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ

Тао Цзинянь

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ РИСКАМИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тлеумуратова Г.М. 

ОБ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ И ДОПУСКАХ К ПЛАНОВО-ВЫСОТНОЙ ОСНОВЕ УРОВЕННЫХ ПОСТОВ УЗБЕКИСТАН

Тожибоев А.К., Хакимов М.Ф.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СОЛНЕЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Торемуратов М.Ш., Кенесбаева Б.Ш.

РЕДКИЕ ВИДЫ КОПЫТНЫХ ЮЖНОГО УСТЮРТА

Убайдуллаев Б.С.

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Уктамов У.Ш.

КЛАССИФИКАЦИЯ (ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ) ЛАНДШАФТОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЕРГАНСКОЙ ПУСТЫНИ

Уматгериева Л.Р., Базаева А.А.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уматгериева Л.Р., Хасбулатов Т.Р.

УЛУЧШЕНИЕ НАВЫКОВ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ"

Уматгериева Л.Р., Улубаева А.С.

УРОВЕНЬ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Уматгериева Х.Р., Хасбулатов Т.Р.

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Уматгериева Х.Р., Улубаева А.С.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Усанов Р.Т., Хаккулов Н.К.

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ «НЕНАСИЛИЕ»

Усманова Р., Абдимўминова М.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОЧВ НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Филипенко А.В.

ПРЕОДОЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АГРАММАТИЗМА У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Фозилов Ш.М.

ОСОБЕННОСТИ ВОДНОГО РЕЖИМА ВНУТРИВИДОВЫХ ФОРМ ПШЕНИЦЫ

Хожамуратова Р.Т., Кутыбаева Д.К.

АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ВОДНОГО РЕЖИМА РЕКИ АМУДАРЬИ ВО ВРЕМЕНИ

Хужамқулова И.Ф.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ТАРБИЯЧИЛАРИДА БОЛАЛАРНИНГ ЁШ ВА МУЛОҚОТ ХУСУСИЯТЛАРИНИ БИЛИШ ЖАРАЁНИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

Хуррамов А.Ф.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНДЕКСАХ

Хўшбоқов П.Ш.

ЎЗБЕКИСТОН ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ВА ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ ОМИЛЛАР

Чеботарев В.А., Назина С.Л., Подпругина И.В., Подпругин А.И. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК РЕЙТИНГОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Чжан Сюй

РИСКИ ДЛЯ РЫНКА МОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Чжан Сюй

ТРЕНДЫ РЫНКА МОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ

Чжан Сюй

РЕАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ МОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ HUAWEI)

Чжан Сюй

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ «СЯОМИ»

Чжоу Синбо

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ

Чжоу Синбо

ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМУЛИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ

Чжоу Синбо

ПОНИМАНИЕ И СУЩНОСТИ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Чжоу Синбо

РОЛИ ИННОВАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ

Чинкулов К.

ПЕРВОЕ IPO И SPO В УЗБЕКИСТАНЕ – КАК ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА И СОКРАЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛИ

Чориева Н.М.

БОШ МИЯ ТУЗИЛИШИ ВА ФИЗИОЛОГИЯСИ МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИНИНГ ЎРНИ

Чэнь Гаосян

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Чэнь Гаосян

СТРАТЕГИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ: ОЦЕНКА МИРОВОГО ОПЫТА

Чэнь Гаосян

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ

Чэнь Гаосян

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ: АНАЛИЗ ОПЫТА КОМПАНИИ HUAWEI

Чэнь Сюци

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ КИТАЙСКИХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19

Чэнь Гаосян

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМПАНИЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Чэнь Гаосян

СТРАТЕГИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ: ОЦЕНКА МИРОВОГО ОПЫТА

Чэнь Гаосян

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ: АНАЛИЗ ОПЫТА КОМПАНИИ HUAWEI

Чэнь Гаосян

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИИ

Чэнь Сюци

ЗНАЧИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИЕЙ ПРИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Чэнь Сюци

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Чэнь Сюци

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Шамсиева Э.Р.

СИНДРОМ РОБИНОВА И СИНДРОМА АПЕРА У ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Шамсутдинова Г.Б.

ПЕРСПЕКТИВЫ СВОЕВРЕМЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ У ДЕТЕЙ

Шевцова Е.С.

ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН НА ИМПОРТ МЯСА В РОССИЮ

Ши Кэцян

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА PPP

Ши Кэцян

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА И РЕАКЦИЯ НА ПРОЕКТ PPP

Ши Кэцян

ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ PPP И АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК РИСКА

Ши Кэцян

АНАЛИЗ РИСКОВ И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА ПРОЕКТ PPP

Ширинов У.А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЯЗИ

Ширинов У.А.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЕДЕНИЯ СЕГМЕНТНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ СВЯЗИ

Эгамкулова Н.Д.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Эгамназарова З.К.

УСЛОВИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ РУССКОЙ САТИРЫ КАК НАЦИОНАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА

Эргашева Н., Авлокулов Б.

ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Эсанов Н.А., Хасанов А.З.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОРОДОВ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Эшмаматов Э.Д., Усманов М.Р.

ВОЗМОЖНОСТИ СПЕЛЕОТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Юсупова Р.К.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ И ЗВУКОЗРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Юсупова М.Н., Нумонов О.У.

ЗАЩИТА ТУТОВОГО ДЕРЕВА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Якубов Ў.Ш., Холиқов Н.А., Шомуродов С.Т.

ДЕМОГРАФИК ЎТИШ НАЗАРИЯСИ ТАРИХИ ҲАҚИДА МУЛОҲАЗАЛАР

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

 

 

 

Xidoyatova N.Sh.

ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE AGGLOMERATION OF UZBEKISTAN

Ешкина О.И., Куликова Н.Н.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУКОЕМКИХ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

 

Khakimov N., Mirislomov M.

IMPACT OF BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) ON CENTRAL AND SOUTH ASIAN REGIONAL INTEGRATION

 

Урюпина В.С.

БАРЬЕРЫ МЕХАНИЗМОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

​​

 

Mirislomov M.

GEOGRAFIYANING TARMOQ SOHALARIDA SUN’IY INTELLEKTNING QO‘LLANILISHIGA NAZAR

Muzaffarova M.A., Aripov A.R., Zayfullayev F.I., Qurbonov M.N.

RANGLI VA NODIR METALLARNI RUX KEKLARI TARKIBIDAN AJRATIB OLISH

Noraliyeva A.A.

TYPOLOGY OF PARADIGMATIC GROUPS IN VOCABULARY AND PHRASEOLOGY

Даминов А.О.

ЭФФЕКТИВНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ: ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Ёкубов Т.Г.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИ РАЗВИТИИ ЭКСПОРТА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

 

Жомуродов Д.М., Шарипов З.А.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO

 

Нуриддинов А.Д.

СОЗДАНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К ПЛУГУ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

Салохиддинов Ф.А.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА В УСТАНОВКАХ ПИРОЛИЗА

Удоратин В.В.

ОБЗОР НОВЕЙШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

 

Kuchaboyev R.T.

IОT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA AQLLI BINOLARDA MAXFIYLIKNI TA’MINLASH

Pardaev O.Ch.

METHODS FOR ENSURING INFORMATION SECURITY IN CLOUD INFRASTRUCTURES

Аронов В.С.

СРАВНЕНИЕ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ С ЭКСПЕРТНЫМИ СИСТЕМАМИ

Аронов В.С.

АНАЛИЗ ОЦЕНКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ИИ

Бекматов А.К., Рустамов Т.С.

РОЛЬ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ В УЛУЧШЕНИИ ТОЧНОСТИ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ

Гогина М.М.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

Горюнова Д.А., Кузьмина Е.С.

ОБНАРУЖЕНИЕ СПАМА В ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ: СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ И КОМПЛЕКСНЫХ МЕТОДОВ

Кузьмина Е.С., Горюнов Д.А.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ТЕКСТОВЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Паневин Н.Б. 

ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ ПРЕПРОЦЕССИНГА И ЭТАПЫ ЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Чеботарев В.А., Назина С.Л., Подпругина И.В., Подпругин А.И.

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РЕЙТИНГОВАНИЯ НАУЧНОЙ АКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

 

Mirzaahmedova I.Z.

A STUDY OF THE IMPACT OF COVID 19 ON CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA

 

Даминов А.О.

ЭФФЕКТИВНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ: ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Мамадаев Р.Э.

КАРДИОРЕАНИМАЦИЯ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Нумонов Ш.Н.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПЕРКУТАННОЙ ДИЛАТАЦИОННОЙ ТРАХЕОСТОМИИ В ОТДЕЛЕНИИ НЕЙРОРЕАНТМАЦИИ РНЦЭМФ АФ

Озодбеков Ю.Ш.

ИНФУЗИОННО-ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ В КРИТИЧЕСКИХ СЛУЧАЯХ

Хасанов К.У.

ДИАГНОСТИКА И ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕНТИЛЯТОР АССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Шарофиддинов М.З.

ПИЩЕВОЕ ПИТАНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page