top of page
115.jpg

№12(115) декабрь 2023 - скачать ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2

 

Предыдущие выпуски находятся в архиве

Выходные данные

Задний форзац

 

Оформление ссылки на статью:
ФИО автора. Н
азвание вашей статьи [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-2023.- №12(115) (дата публикации: __.12.2023).- URL: ссылка на вашу статью (дата обращения: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Abdiyeva M.Sh., Sadiev F.F.

MAPPING OF HEAVY METAL POLLUTION OF THE ZERAVSHAN RIVER ALONG THE LENGTH OF THE RIVER

Abdrimova S.S.

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA O‘QUVCHILARDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARGA KIRISHISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI

Abdukhalilov N.S.

DIGITAL LITERACY IN THE CLASSROOM: PREPARING STUDENTS FOR A DIGITAL WORLD

Abdukhalilov N.S.

ENVIRONMENTAL EDUCATION: CREATING ECO-CONSCIOUS CITIZENS

Abdukhalilov O., Orinov I., Isaqjanov Sh., Botirova N.

IMPROVING THE METHOD OF CALCULATING THE HYDRAULIC RESISTANCES IN THE WATER RECEIVING STRUCTURE OF EKIN-TIKIN PUMP STATION

Abdullaev R.A.

THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATIONAL VALUE OF THE WORKS OF MODERN ENLIGHTENER MAHMUDHOJA BEHBUDI

Abdullayev A.N.

MEDICINES USED IN THE TREATMENT OF VITILIGO

Abdullayev M.Sh., Mirxanova M.A.

ISSIQLIK ALMASHISH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISHNING FUNKSIONAL SXEMASINI ISHLAB CHIQISH

Abdullayev M.Sh.

GAZLARNI TOZALASHDA QO’LLANILADIGAN ABSORBERNI AVTOMATLASHTIRISHNING FUNKTSIONAL SXEMASINI ISHLAB CHIQISH

Abdullayev S.Sh.

ANALYSIS OF THE THEORETICAL AND LEGAL BASIS FOR ENSURING PUBLIC SAFETY IN AMUSEMENT PARKS

Abdullayeva M.D., Sabirova Yo.O.

O’QUVCHILARNI MILLIY RUHDA TARBIYALASHDA XALQ OG’ZAKI IJODINING AHAMIYATI

Abdulxaev A.A.

LEARNING ANALYTICS: DATA-DRIVEN APPROACHES IN EDUCATION

Abdulxaev A.A.

CONSTRUCTIVIST TEACHING: BUILDING KNOWLEDGE THROUGH ACTIVE LEARNING

Abdulxamidova G.N.

ESHITISHDA NUQSONI BO‘LGAN O‘QUVCHILARDA IJTIMOIY FAOL FUQAROLIK KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA KORREKSION PEDAGOGIK ISH MAZMUNI VA AHAMIYATI

Abdumalikov U.Z., Soliev Sh.

INHERITANCE AND VARIABILITY OF FIBER YIELD IN F1–F2 HYBRIDS OBTAINED FROM MEDIUM FIBER COTTON CULTIVARS

Abdumalikov I.

COMPARATIVE ANALYSIS OF SEPTOPLASTY TECHNIQUES AT LOR-ENT CLINIC IN ANDIJAN: LOCAL ANESTHESIA WITH SUPERCAINE FORTE VS. GENERAL NARCOSIS

Abdumalikov I.

ENHANCING THE UNDERSTANDING OF NEBULIZATION EFFICACY IN CHRONIC TONSILLITIS MANAGEMENT: A COMPREHENSIVE ANALYSIS

Abdumuminov O.R.

EFFECTIVE USE OF INDUSTRIAL WASTE IN THE PRODUCTION OF CONCRETE FILLER

Abdumutalipova Н.

MELIORATIVE CONDITION OF THE SOILS OF ANDIJAN REGION

Abdurahmonova M.

UNCONVENTIONAL APPROACHES TO THE PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Abdurahmonova S.R.

PROTECTION AGAINST POSSIBLE EMERGENCIES AT ECONOMY FACILITIES

Abduraxmonov G.Z.

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASINING AFG`ONISTON MASALASIDAGI PRAGMATIC SIYOSATI

Abdusamatov N.I., Davurbayev D.B., Yuldasheva Yu.A., Davronov B.A.

QURILISH MUHANDISLARINI TAYYORLASHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR

Abelkosimova M.X., Mamurov B.A., Mamayunusova M.G.

TEXNIK MUTAXASSISLIK MAGISTRLARINI ILMIY TADQIQOT FAOLIYATIGA TAYYORLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Ablaeva U.Sh.

ANALYSIS OF WORK ON INNOVATIVE IDEAS IN THE FIELD OF BUILDING MATERIALS

Ablayeva O.Sh.

ZAMONAVIY QURILISH MATERIALLARINING QURILISHDAGI O‘RNI

Ablatdinov S.A.

IMPROVING FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION OF UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS

Akhmadjonov Sh.Sh., Muminov J.N.

PREVENTION OF HELMINTHIASES IN YOUNG CHILDREN

Akhmadjonov I.L., Ganiboeva Kh.Sh.

ADSORPTION OF SILICA GEL ADSORBENTS WITH WATER VAPOR

Akhmedov R.I.

THE EFFECT OF GROUND WATERS ON THE ECOLOGY

Akhmedova N.M., Askaralieva Sh.K.

STATE OF INDICATORS OF CELLULAR IMMUNE IN WOMEN WITH EXTERNAL-GENITAL ENDOMETRIOSIS

Akmalova F.

TWO LITERARY HEIRS

Akmalova F.

ECOLOGY OF PILGRIMES LOCATED IN JALALKUDUQ DISTRICT

Aliyev Sh.K.

CONTROL MEASURES AGAINST PHYTOPHTORIOSIS DISEASE IN TOMATO PLANTS

Alimkulov N.

GEOECOLOGICAL CHANGES OCCURRING IN THE NATURAL GEOGRAPHICAL REGION OF MIRZACHOL UNDER THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS

Alimov F.

TREES AND SHRUBS INTRODUCED TO THE NURSERY OF ANDIJAN YOLKOKALAM UNITARY ENTERPRISE

Alimov F.

TECHNOLOGY OF GROWING LIGUSTRUM SEEDLINGS BY VEGETATIVE METHOD IN THE CONDITIONS OF ANDIJAN REGION

Alimova K.T.

THE IMPORTANCE OF LINGUACULTURAL SKILLS IN THE PREPARATION OF GUIDE-TRANSLATORS

Aliyeva F.

THE INFLUENCE OF PLANTING RATE OF SOY VARIETIES ON LEAF DEVELOPMENT

Alimova E.A.

PEDAGOGICAL DESIGN OF THE PORTAL SOFTWARE PLATFORM, WHICH EMBODIES MODERN INFORMATION AND METHODOLOGICAL SUPPORT

Amanov A.Q.

“ZOMIN” TURISTIK-REKREATSION ZONASINING IQTISODIYGEOGRAFIK XUSUSIYATLARI

Amanov Z.Ch., Yusupjonov M.O.

REASONS FOR THE ORIGIN OF CRACKS IN THE ASPHALT CONCRETE COATING AND TECHNOLOGIES FOR THEIR REPAIR

Asqarova M.R.

TALABALARDA TAQQOSLASH USULI YORDAMIDA EKOLOGIK DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Asrorova Z.S., Saidmirzayeva D.B., Kazakova M.N.

316SS PO’LATIGA XLORID IONI MAVJUD BO’LGAN ERITMALARDA NH4+ IONINING TA’SIRINI O’RGANISH

Atabaev A.F.

EPIZOOTIC SITUATION OF ANIMALS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Atahojayev V.

REQUIREMENTS FOR PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS: THEORY AND ANALYSIS

Azimov N.Sh., Kasimova M.Kh.

REVIEW OF LITERATURE OF SIMPLE AND COMPLEX LIPIDS

Azimov N.Sh.

RULES OF USE OF NITROGEN FERTILIZERS AND THEIR DAMAGES

Azimova D., Axmadaliyev A.

THEORETICAL ASPECTS OF ECOTOURISM IN UZBEKISTAN

Azizov R.O.

BEE MILK, VENOM AND THEIR USE IN FOLK MEDICINE

Azizova F.S.

INGLIZ VA O’ZBEK TILLARIDAGI FRAZEOLOGIZMLARNI MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI VA ULARNI O’RGATISH MUAMMOLARI

Baltayeva N.T.

INGLIZ TILIDA SINONIM SO'ZLARINING INGLIZ TILSHUNOSLIGIDAGI O’RNI

Begmatova N.X.

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ELEKTRON DIDAKTIK VOSITALARDAN FOYDALANISH

Bobojonova N.I.

PATALOGICAL CLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL PECULIARITIES OF SEROUS MENINGITIS

Boboyorov A.E., Toʻxtayev H.N., Olimov D.H.

UCH FAZALI NASOSLARNI PLC KONTROLLERIGA ULASH VA UNING DASTURIY TA’MINOTI

Boqiyeva I.V.

BUYRAK BIOKIMYOSI. PATALOGIYALARDA SIYDIK TARKIBINI O’ZGARISHI

Boymurodov D., Safarov Е., Xakimov K., Botirova Sh.

AMIRSOY KURORT HUDUDI FLORASINING GEOGRAFIK TAHLILI

Bozorov Z., Seytkulova A.

LEXICAL TRANSFORMATIONS IN THE USAGE OF MEDICAL TEXTS

Bozorova O.H.

DEKART KOORDINATALARI SISTEMASI VA SFERIK KOORDINATALI SISTEMASI ORASIDAGI BOGʻLANISH

Bulturov A.U.

DUAL LANGUAGE PROGRAMS: INNOVATIONS IN LANGUAGE LEARNING

Bulturov A.U.

MINDFULNESS IN EDUCATION: CULTIVATING EMOTIONAL AND COGNITIVE BALANCE

Bustanov Sh.Ya.

PRIMARY PREVENTION OF ARTERIAL HYPERTENSION

Bustanov Sh.Ya. 

HOLDING A CHEST PALPATION IN THE SUMULA AND INSTILLING THE TECHNIQUE ON THE STUDENT

Bustonova S., Mamirjonov R.

AGROTECHNOLOGY OF CULTIVATION OF MEDICINAL KASHQARBE (MELLILOTUS OFFICINALIS DESCR) PLANT

Chen Zhenguo

THE MAIN DIRECTIONS OF TECHNOLOGICAL COMPETITION BETWEEN THE UNITED STATES AND CHINA

Choriyeva S.T.

MATEMATIKA FANIDAN SINFDAN TASHQARI NOAN’ANAVIY OLIMPIADALAR O‘TKAZISH JARAYONIDA O‘QUVCHILAR IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Dadaxanova R.A.

ENHANCING MICROBIOLOGY EDUCATION THROUGH COLLABORATIVE TEACHING METHODS

Daliev A.A.

SELF-DIRECTED LEARNING: FOSTERING INDEPENDENCE IN EDUCATION

Daliev A.A.

CULTURALLY RESPONSIVE TEACHING: EMBRACING DIVERSITY IN THE CLASSROOM

Dalimova Sh.K.

OSHQOZON VA ICHAK KASALLIKLARIDA OG’IZ BO’SHLIG’I SHILLIQ QAVATINING O’ZGARISHI

Daminova Sh.F.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI BADIIY ASARLAR BILAN TANISHTIRISH PEDAGOG TARBIYACHILAR O‘RNI

Davlatov B.N., To’xtayev J.J., Nuritdinov В.

YELKA SUYAGINING PROKSIMAL QISMI SINISHLARINI JARROHLIK USULI BILAN DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH

Davlatov B.N., To’xtayev J.J., Nuritdinov В.

YELKA SUYAGINING PROKSIMAL QISMI SINISHLARINI KONSERVATIV USUL BILAN DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH

Davlatov B.N., To’xtayev J.J., Abduhalilov О., Meliqo’zizoda Sh.

BOLDIR SUYAKLARINING OCHIQ SINISHLARIDA DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH

Davlatov B.N., To’xtayev J.J., Abduhalilov О., Meliqo’zizoda Sh.

BOLDIR SUYAKLARINING DIAFIZ SINISHLARIDA BIOS QO’LLANILISHI

Dilmurodova Z.D.

KICHIK MAKTAB YOSH O‘QUVCHILAR QOBILIYATI VA QIZIQISHLAR PSIXODIAGNOSTIKASI

Doniyorov Sh.

THE SOCIO-ECONOMIC BASIS OF THE FORMATION OF TURKESTAN AUTONOMY

Doniyorov Sh.

SOME THOUGHTS ON THE MAIN EVENTS OF THE MOVEMENT OF “INVASION”

Doniyorova G.Sh.

PRINCIPLES OF TEACHING ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES

Egamberdiyeva D.U.

THE USE OF VISUALIZATION IN THE FORMATION OF LEXICAL SPEAKING SKILLS

Ergashev М.

GRAPHIC CODING OF HIGHWAY DATA BASED ON MODERN METHODS

Ergasheva N.

MARKETING IN COTTON PROCESSING ENTERPRISES DEVELOPMENT

Erlapasov N.B.

EVALUATION OF CHANGES IN THE CLASSIFICATION CRITERIA OF MOUNTAIN RIVERS BY FEEDING SOURCES UNDER CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE

Ernazarov A.E., Berdiqulova M.Z.

KOMPYUTER TARMOG‘IDA IQTISODIY AXBOROTLAR XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH

Eshniyozova N.N., Aitnyazova N.K.

PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF SULFOCATIONITE BASED ON NATURAL POLYMERS FROM WALNUT SHELLS

Eshonov B.B., Maxmudov A., Jo’rayev O.O.

"XARXUR-DUOBA" IRRIGATSIYA TIZIMI BOSHQARMASI TASARRUFIDAGI "SHIMOLIY G‘ARBIY TARMOQ" TUMANLARARO KANALINI TEXNIK HOLATINI YAXSHILASH BO’YICHA CHORA-TADBIRLAR ISHLAB CHIQISH

Eshonov B.B., Maxmudov A.

JONDOR TUMANIDAGI “GULISTON NAMGONI” KANALI YAXSHILASH BO’YICHA CHORA-TADBIRLAR ISHLAB CHIQISH

Fayziyeva Sh.Sh., Nomazov B.B.

THE ROLE OF THE STATE IN INCREASING THE EFFICIENCY OF ENTERPRISE IN THE REGION

G‘aniyev O., Jabaraliyev U., Kimsanov G., To‘xtasinov O.

THE ADVANTAGES OF ENERGY- SAVING DEVICES IN PUMPING STATIONS

Gafurova X.N.

THE EFFECT OF USING INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN CHEMISTRY LESSONS

Gayipov M.Ya.

MATEMATIKA DARSLARIDA AL -XORAZMIY MEROSINI O‘RGANISH BO‘YICHA BA’ZI BIR MULOHAZALAR

Goipova P.M., Yanvarova O.M.

MEDICINAL PROPERTIES AND AGROTECHNICS OF CULTIVATION OF BOYMADARON PLANT

Gulomov K.K. 

PEDIATRIC STROKE DIAGNOSIS: CURRENT CHALLENGES AND FUTURE PERSPECTIVES

Haydarov M.

DIFFERENTSIAL-FUNKTSIONAL TENGLAMALAR

Hodjayeva N.O.

ESTABLISHMENT OF TREES IN SANDS AND THEIR DEVELOPMENT

Holmatov A.I.

LEARNING THROUGH PLAY: THE POWER OF PLAY IN EDUCATION

Holmatov A.I.

OUTDOOR EDUCATION: LEARNING BEYOND THE CLASSROOM WALLS

Husanov B.

IMPROVED CONTROL MEASURES AGAINST MAIZE BLADDER BLACK MOTH DISEASE

Husanov F.O., Mamatkulov B.Sh., Abdusattorov Sh.O.

INFORMATION IN TEACHING MATHEMATICS USE OF TECHNOLOGIES

Husanova S.H.

IMPROVING EDUCATIONAL PERFORMANCE BY TEACHING COMPUTATIONAL THINKING TO HIGHER EDUCATION STUDENTS

Ibragimova H.B.

FUTURE ENGLISH TEACHER’S WEB COMPETENCE AND ITS CONTENT

Ibrohimov I.Z.

STUDENT-CENTERED LEARNING: EMPOWERING LEARNERS IN THE CLASSROOM

Ibrohimov I.Z.

INQUIRY-BASED LEARNING: STIMULATING CURIOSITY AND RESEARCH SKILLS

Idiyev H.M., Hikmatov F.O., Toyirov M.Z.

TALIMARJON SUV OMBORINI TEXNIK HOLATINI O‘RGANISH VA KUZATUVLAR NATIJALARI BILAN TANISHISH

Ikromova M.V.

THE PLACE OF VALUES IN THE PROCESS OF EDUCATION

Inomkhujayev A.A., Dexqonboyeva M.K.

THE IMPACT OF LANGUAGES ON DIFFERENT ASPECTS OF TOURISM

Irgashev M.U., Tukhtasinova M.A.

THE IMPORTANCE OF MULTIMEDIA SUPPORT IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

Irgashov G.

COMMUNICATIVE METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Isaqov V.Yu., Akbarov S. 

MARKAZIY FARG’ONA SUV OMBORINI ATROF-MUHITGA TA’SIRI

Iskandarov A.M.

THE EFFECT OF STATE BUDGET REVENUES ON THE SOCIO-ECONOMIC GROWTH OF THE COUNTRY

Iskandarov A.M.

ISSUES AND DIRECTIONS OF RISK MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ismanova.A.A.

METHODOLOGY OF AN INDIVIDUAL AND DIFFERENTIATED APPROACH TO IMPROVING BASE COMPETENCIES

Isoqova G.U.

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI TARBIYALANUVCHILARIDA MEHNAT TARBIYASINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Izzatulaev I.H.

COMPETENCY-BASED EDUCATION: SHIFTING THE FOCUS TO MASTERY

Izzatulaev I.H.

GLOBAL EDUCATION: PREPARING STUDENTS FOR A CONNECTED WORLD

Jabbarov I.A.

COMPLIMENTARY RESPONSES IN THE PLAYS "AN IDEAL HUSBAND" AND "IMPORTANCE OF BEING THE EARNEST"

Jaloliddinov N.Kh.

REGIONAL DETAILS OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION OF TASHKENT REGION

Janibekov D.A.

THE EFFECT OF SEED PLANTATION ON COTTON SEEDLINGS THICKNESS IN DIFFERENT PLANTING METHODS AND SYSTEMS

Jobborov A.M., Tojiboeva M.A., Akhmadjonov I.A.

ALTERNATIVE APPROACHES TO WASTE MANAGEMENT: INNOVATIONS IN MITIGATING WASTE DISPOSAL

Jobborov A.M., Tojiboeva M.A., Karimov Sh.Z.

THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN COVERING THE TOPIC "POLITICAL MAP OF THE WORLD" IN GEOGRAPHY CLASSES

Jo‘rayeva Z.Sh., Aliqo'ziyeva M., Xamiddinova F.

STABILIZATION ISSUES IN LINGUISTICS

Jumanov A.M., Khikmatullaev I.L.

OPPORTUNITIES AND WAYS TO IMPLEMENT THE HISTORICAL MATERIAL IN TEACHING ORGANIC CHEMISTRY

Juraboeva H.Sh. 

ISSUES OF GEOGRAPHICAL STUDY OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF IBN SINA

Juraxanov D.M.

PEER ASSESSMENT: ENHANCING LEARNING THROUGH PEER FEEDBACK

Juraxanov D.M.

MAKER EDUCATION: ENCOURAGING CREATIVITY AND INNOVATION

Jurayev O.R.

IMPROVING WORKING ASSETS MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE

 

Kamaliddinov M., Saypiddinov Sh.

EMBRACING NEURODIVERSITY IN THE CLASSROOM: INNOVATIVE PEDAGOGICAL STRATEGIES FOR INCLUSIVE EDUCATION

Kamaliddinov M., Saypiddinov Sh.

EMOTIONAL INTELLIGENCE IN EDUCATION: UNDERSTANDING AND MANAGING EMOTIONS

Karabayeva F.A.

ISCHEMIC HEART DISEASE. EARLY DETECTION OF BLOOD COAGULATION SYSTEM CHANGES IN TENSION ANGINA IN YOUNG PEOPLE

Kayumova P.

LOGISTICS IN ACTION: HOW ECONOMICS DETERMINES THE EFFICIENCY OF TRANSPORT SYSTEMS

Khalikova L.N.

PRIORITY TASKS FOR MORE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE CURRENT CONDITIONS IN UZBEKISTAN

Khamrayeva G.R.

MODERN TRENDS AND METHODS OF APPLYING DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Khasanboev M.

NAVIGATING THE REGULATORY LANDSCAPE: SOUTH KOREA'S CURRENCY REGULATIONS

Khasanboev M.

CURRENCIES IN CHECK: UNDERSTANDING THE SIGNIFICANCE OF ROBUST CURRENCY REGULATION LAW

Khasanov A.R., Ergasheva S.R.

INDEPENDENT EDUCATION AND ITS MOTIVATIONAL FEATURES

Khasanov P.A.

FORMATION AGRICULTURAL LANDSCAPES IN SURKHANDARYA REGION

Khasanov P.A.

ANTHROPOGENIC MODIFICATION OF NATURAL LANDSCAPE AND HISTORY OF STUDYING AGROLANDSCAPES

Khojiev Ja.D.

THE IMPACT OF TAX TO HOUSEHOLDERS INCOMES

Kholbaev D.Ju.

FLIPPED CLASSROOMS: INVERTING TRADITIONAL TEACHING METHODS

Kholbaev D.Jo.

COLLABORATIVE LEARNING: ENHANCING EDUCATION THROUGH TEAMWORK

Khonsaidova М.М.

DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

Khudoyberdieva А.

DIGITAL PILLARS: HOW TECHNOLOGY RAISES THE FINANCIAL RESILIENCE OF SMALL BUSINESSES

Khudoyorov L.N.

CURRENT STATE OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN KASHKADARYA REGION

Khujakulova N.R.

WAYS TO INCREASE EFFICIENCY BY APPLYING THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE CULTIVATION AND PROCESSING OF MEDICINAL PLANTS

Khujakulova N.R.

WAYS TO ELIMINATE EXISTING PROBLEMS IN GROWING AND PROCESSING OF MEDICINAL PLANTS

Kidirniyazova P.S., Saparniyazova D.E.

EFFECTIVE METHODS OF TEACHING PHRASEOLOGICAL UNITS

Krivosheeva G.N.

INTEGRATIVE APPROACHES TO ENHANCING ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION IN MULTILINGUAL CLASSROOMS

Komilova D.T.

INTEGRATING STEAM EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN BIOPHYSICS

Kosimov Kh.

PROBLEMS OF IMPROVING THE FUNCTIONS OF CITIES (ON THE EXAMPLE OF ANDIJAN REGION CITIES)

Kushaev T.

SYNTHETIC AND ANALYTICAL ACCOUNTING ACCOUNTS

Mahmadaminov M.

THE THEORY OF MENTAL SPACES

Mahmudov B.M.

DIGITAL STORYTELLING IN EDUCATION: ENGAGING THE MODERN LEARNER

Mahmudov B.M.

ADAPTIVE LEARNING TECHNOLOGIES: PERSONALIZING EDUCATION

Mahmudova D., Noibjonova H.

STUDY THE CHEMICAL COMPOSITION OF PEPSI-COLA AND COCA-COLA

Mamadaliyev U.T.

DEVELOPMENT OF TOUR OPERATOR MANAGEMENT SYSTEM CONCEPT IN UZBEKISTAN

Mamadiyorov А.

TUZKON KO‘LI VA UNING ATROFIDAGI TURISTIK OBYEKTLAR VA MARSHRUTLAR

Mamadyorova Sh., Masharipova A.

APPLICATION OF A NEW APPROACH IN CHEMISTRY LESSONS

Mamajanov A.A., Djuraeva D.A.

GIDROPONIK OZIQLANTIRISH PAYTIDA SIGIRLARNING GEMATOLOGIK KO'RSATKICHLARINING O'ZGARISHI

Mamajanov A.A., Djuraeva D.A.

GIDROPONIK OZIQLANTIRISHNING QORAMOLLARNING SUT VA GO’SHT XOSILDORLIGIGA TA’SIRI

Mamajanov A.A., Djuraeva D.A.

EKSPERIMENTAL GIPOTIREOZDA AMINOTRANSFERAZALAR MIQDORINING O’ZGARISHI VA FLAVONOIDLAR BILAN KORREKSIYALANISHI

Mamatov Х.А.

PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES CEMENT STONE WITH CHEMICAL ADDITIVE KDj-3

Mamatov Х.А.

INFLUENCE OF FLASH ASH ON PROPERTIES OF FOAM CONCRETE

Mamurov B.A., Khamrokulov M.A., Mamadaliyev A.T.

MINERALS INCLUDING THE CLASS OF PURE ELEMENTS AND THEIR SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY

Mansurova R.M., Sharipova Yu.K.

EFFECTIVE USE OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Mardonova G.M.

ISSUES AND PROBLEMS IN CALCULATION OF COST OF PRODUCTS (WORK AND SERVICES)

Matkarimova D.A., Nurniyazova M.P., Nurimbetova A.M.

PROBIOTICS IN LIVESTOCK SIGNIFICANCE

Matyakubov O.Sh., Eshmatov I.Ya.

PECULIARITIES OF BEEF CATTLE BREEDING IN THE FERGANA VALLEY OF UZBEKISTAN

Maxammadjonov T.A.

BIOLOGIK KIMYO DARSLARIDA FAN VA TA’LIMNING ZAMONAVIY MUAMMOLARINI XAL QILISHDA INNOVATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARINING O’RNI

 

Maxmudov Yu.G., G‘aniyeva G.I.

BALIQLARNING NERV SISTEMASI VA SEZGI ORGANLARINI FIZIKA BILAN BOG’LAB MEDIATEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘QITISH OMILLARI
 

Maxmudova Q.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FRUIT AND VEGETABLE EXPORT IN UZBEKISTAN

Mirkhamidova N.A.

FORMATION OF FIBER QUALITY INDICATORS IN COTTON FAMILIES

Mirkosimova H.M.

ASSESSMENT OF COMMUNICATIVE QUALITIES OF PRIMARY CLASS TEACHERS

Mirzaev B.K.

MODERN BUILDING MATERIALS AND REQUIREMENTS APPLIED TO THEM

Mirzajanov М.А., Vakhobov А.А.

BINDER TECHNOLOGY IN CONSTRUCTION: ENHANCING DURABILITY AND STRENGTH

Mirzayeva A.Z.

MUHOFAZA QILINADIGAN TABIIY HUDUDLAR

Mirzoyeva I.E., Yusupova Z.B.

URTACHUL OASIS LANDSCAPES AND THEIR COMPLICATED ORGANIZATION

Mo‘ydinov М.М., G‘ofurov A.S.

ALOE O‘SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI, HAMDA ULARDAN OLINGAN OZIQ-OVQAT QO’SHILMALARINING SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI

Murodova E.

THE IMPORTANCE AND ADVANTAGES OF LEARNING A SECOND LANGUAGE

Mutalipova Z.U., Ganieva D.I.

THE CONCEPTS OF MACRO AND MICROECONOMICS

Muxiddinova X.

THE ROLE OF MORAL CULTURE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY

Nabieva A.M., Botirov B.B.

ASPECTS OF DEVELOPMENT OF MANAGEMENT THEORY

Nabiyeva N.N.

INHERITANCE OF BIOLOGICAL TRAITS IN SOME REPRESENTATIVES OF POLYMORPHIC COTTON SPECIES

Naimov E.A.

APPLICATION OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE TEACHING OF PHYSICS ON THE BASIS OF A COMPETENCY APPROACH

Naimov E.A.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING COMPETENCIES IN TEACHING PHYSICS

Namozov Sh.S. 

MAKING USE OF POP CULTURE IN TEACHING

Narmamatov I.B.

THE ROLE OF REMITTANCES IN THE DEVELOPMENT OF THE GREEN ECONOMY IN UZBEKISTAN

Nasimov Н.

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF FORMING ACTING SKILLS IN FUTURE DIRECTORS

Nasirdinov M.A.

THE ROLE OF SEVERAL GENES IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

Nasirova F.D., Tuychieva G.N.

WAYS FOR PREDICTION AND PRECLINICAL DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA IN WOMEN SUFFERING WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA

Navruzova A.A., Otaqulova M.X.

NASOS STANSIYALARDA NOAN’ANAVIY ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISHNING MATEMATIK MODELINI TUZISH

Nazirkulova M.B.

SEASONAL VARIABILITY OF THE IONIC COMPOSITION IN THE NARIN RIVER

Nishanova D.V., Rakhmanova U.Kh.

A COMPARATIVE ANALYSIS OF EMPIRICAL VS. TARGETED ANTIBIOTIC THERAPY IN THE TREATMENT OF PEDIATRIC PNEUMONIA: ASSESSING EFFICACY AND CLINICAL OUTCOMES

Nishonova D.A.

THE ROLE OF THE DEVELOPMENT OF THROMBOCYTOPATHIES IN PREGNANT WOMEN WITH PRE-ECLAMPSIA AND THE PRINCIPLES OF THEIR CORRECTION

Niyozqulov Sh.Sh.

POLIMERLANING FIZIK MEXANIK XOSSALARINI OSHIRISHDA TOʻLDIRUVCHILARNING AHAMIYATI

Normamatov I.B.

IMPORTANCE OF PAYMENT SYSTEM OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN DEVELOPMENT OF ECONOMY IN UZBEKISTAN

Nortojieva Z.

ECONOMIC IMPORTANCE OF ORGANIZING A TRANSPORT LOGISTICS SYSTEM

Ochilov А.

PEDAGOGICAL FOUNDATIONS FOR THE EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS AS PERFECT PEOPLE

Omonov D.D.

INFLUENCE OF TRANSPORT VEHICLES ON LIVING ORGANISMS

O’rmonov А.А.

ZANJABIL EKSTRAKTI VA UNI QO‘LLASH BO‘YICHA TAVSIYALAR

Otaboeva Z.G.

ORGANIZING PEDAGOGICAL EXPERIMENTAL WORK FOR THE DEVELOPMENT OF A CULTURE OF COOPERATION IN THE STUDENT COMMUNITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Otakulov B.A.

MODERN TECHNOLOGIES IN PORTLAND CEMENT PRODUCTION

Payzullaev M.A.

ECONOMIC GEOGRAPHICAL ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF ANDIJAN AGGLOMERATION

Peng Lanlan, Korneenko O.Е.

COST OPTIMIZATION SUGGESTIONS IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT

Pulatov S.S.

INNOVATIVE SIMULATION TECHNOLOGIES IN SPORTS MEDICINE EDUCATION: A COMPREHENSIVE STUDY ON THE IMPACT OF STANDARDIZED PATIENTS AND TEAM INTERVENTION SIMULATION

Pulatov S.S., Valiev R.A.

RESPIRATORY PHYSIOTHERAPY INTERVENTIONS IN ACUTE VIRAL RESPIRATORY INFECTIONS: A COMPREHENSIVE THERAPEUTIC EXPLORATION

Pulatov F.

THE INFLUENCE OF PEANUT DATE AND SCHEMES ON PLANT THICKNESS

Qadirov T.M.

MAIN ASPECTS OF MODIFICATION OF ACTIVITIES IN ESOL (ENGLISH TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES) METHODS

Qambarov A.M.

THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING ABILITIES OF STUDENTS

Qambarov A.M.

ISSUES OF THEORY AND PRACTICE OF PEDAGOGY IN THE EDUCATION OF DURING THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Qaxxarov M.M.

PROJECT-BASED LEARNING: RESHAPING EDUCATIONAL PARADIGMS

Qaxxarov M.M.

VIRTUAL REALITY IN PEDAGOGY: THE FUTURE OF IMMERSIVE LEARNING

Qilichev Z.T., Qurbonova Ch.T.

SIRDARYO VILOYATI TABIIY SHAROITI VA UNING AHOLI SALOMATLIGIGA TA’SIRI

Qodirov O.A.

VALUABLE VARIETAL CHARACTERISTICS OF SEED VARIETIES

Qodirov R.Sh.

QON BIOKIMYOSI. QONNING KLINIK TAXLILI

Qudratillaeva M.H., Musajonov A.A., Mamanabiev I.R., Azizov R.O.

BEE DISEASES AND THEIR TREATMENT METHODS

Qurbonazarov S.E., Esonov Ja.A., Igamberdiyev A.A.

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA TURLARIDAN FOYDALANISH

Qurvonboyev B.I.

INNOVATIVE ASSESSMENT METHODS: BEYOND TRADITIONAL TESTING

Qurvonboyev B.I.

CLOUD-BASED EDUCATION: THE IMPACT OF CLOUD TECHNOLOGY ON LEARNING

Qutlieva D.M.

FACTORS IN CHILDREN'S ORAL SPEECH DEVELOPMENT

Radjapboeva Kh.M.

SOCIAL FOUNDATIONS OF SHAROF RASHIDOV'S WORK

Rajapov I.T.

PROBLEM-BASED LEARNING: FOSTERING CRITICAL THINKING SKILLS

Rajapov I.T.

SOCIAL MEDIA AS A PEDAGOGICAL TOOL: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Rakhimov G.B.

DEVELOPMENT OF ANTI-DETONATION ADDITIVE

Rakhimov G.B.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF HEAT EXCHANGE BY OPTIMIZING THE PARAMETERS OF THE HYDRODYNAMIC MODE OF SHELL-AND-TUBE HEAT EXCHANGE

Rasulov Kh.K.

INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE FIELD OF ENTREPRENEURSHIP

Rasulov Kh.K.

MODERN APPROACHES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP

Rasulov Kh.K.

DIGITAL TECHNOLOGY IMPLEMENTATION IN AGRICULTURE: TRANSFORMING FARMING METHODS AND ADDRESSING FOOD SECURITY CONCERNS

Ravzatov J.B. 

A NEW APPROACH TO THERAPEUTIC COMBINATION IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH VIRAL LIVER CIRRHOSIS

Raximov I.A.

MAHALLALANING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O`RNI

Raxmanova D.T., Yuldosheva Z.S.

THE ROLE OF DIVERSIFICATION OF TOURIST SERVICES IN THE ECONOMY

Raxmatullaev R.O.

NEUROEDUCATION: APPLYING BRAIN SCIENCE IN THE CLASSROOM

Raxmatullaev R.O.

REGGIO EMILIA APPROACH: AN INNOVATIVE METHOD IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Review А., Rasulova M.B.

OPTICAL PROPERTIES OF ZINC OXIDE DOPED WITH DIFFERENT DOPANT ATOMS

Reymov P.R., Mamutov N.K., Khudaybergenov Ya.G., Reymov T.P., Kannazarov Z.U. 

PROCESSES OF HALOXEROPHYTIZATION OF VEGETATION COVER IN THE LOWER REACHES OF THE AMUDARYA

Risbaev А., Avezov M.

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE AREA GLACIERS IN THE PSKEM RIVER BASIN

Rustamjonov A.B.

BEMORLARDA GLAUKOMANING O’TKIR XURUJINI KECHISH XUSUSIYATLARI, ULARNI TASHXISHLASH VA DAVOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUV

Rustemova L.B.

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO INCREASE THE INTEREST IN READING STUDENTS IN THE LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Ruziev А., Yusupjonov О.

EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE ACCURACY OF THE ENGINEERING AND TOPOGRAPHIC SURVEY PLAN PERFORMED WITH A TOTAL STATION

Salimov O.B.

ACCOUNTING OF SECURITIES IN COMMERCIAL BANKS

Salimov O.B.

THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE ACCOUNTING IN THE SALE OF GOODS AND SERVICES

Samidjonova M.X., Oripov H.T.

BO’LAJAK O’QITUVCHILARDA PEDAGOGIK IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISHDA AKMEOLOGIK YONDASHUVNING AHAMIYATI

Sangirova M.H.

BUGUNGI KUN O‘QITUVCHISIGA QO'YILAYOTGAN ZAMONAVIY TALABLAR

Sattarov O.Kh.

POLYMORPHISM OF CYTOKINE GENES ASSOCIATED WITH INFECTIVE ENDOCARDITIS

Safarov B.Sh., Raxmanova D.T., Yuldosheva Z.S.

THE ADVANTAGES OF DIGITAL ECOSYSTEMS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REGIONS

Saydazimov N.T.

GUIDE – RECOMMENDATIONS ON IMPROVING THE SYSTEM OF TRAINING SPECIALISTS

Saydazimov N.T.

MEASURES FOR WATER PROTECTION OF BRIDGES INTERMEDIATE STRUCTURES

Saydaliyeva L.

TUPROQLARNING IFLOSLANISHINI KISHILAR SALOMATLIGIGIGA TA’SIRI

Saydullayeva X.A.

O‘ZBEKISTON-AQSH MAMLAKATLARI OʻRTASIDAGI SAVDO– IQTISODIY ALOQALAR YANGI BOSQICHDA

Shamshitdinov M.E.

CRITICAL PEDAGOGY: CHALLENGING AND TRANSFORMING TRADITIONAL EDUCATION

Shamshitdinov M.E.

CROSS-CURRICULAR TEACHING: BREAKING THE BOUNDARIES OF SUBJECT AREAS

Sharibaev E.Yu.

AUGMENTED REALITY IN THE CLASSROOM: BRIDGING GAPS BETWEEN REAL AND DIGITAL

Sharibaev E.Yu.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION: TAILORING LEARNING EXPERIENCES

Shomurotov Sh.Sh.

MUSTAQILLIK YILLARIDA SUV XО‘JALIGI TIZIMIGA KAPITAL MABLAG‘LAR AJRATISHNING ORTIB BORISHI

Shomurotova S.

FINTECH REVOLUTION: DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION OF THE BANKING INDUSTRY

Sobirov F.Ch., Axmedov Sh.R., Jalolova G.Ja.

SUVNING EGRI CHIZIQLAR BO'YLAB HARAKATLANISHI

Sobirov F.Ch., Axmedov Sh.R., Jo’rayev O.O.

KANAL BURILISHDA AYLANMA OQIMNING SABABLARI

Sobirova M.G.

USING INTERACTIVE METHODS TO MAKE PASSIVE STUDENTS MASTER THE LESSON

Sodikov A.

O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORAT RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA TAHLILI

Sodikov A.

OLIY TA’LIMDA JARAYONLARINI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA INTELLEKTUAL TIZIMLARDAN FOYDALANISH

Solayeva M.N.

IRRATSIONAL IFODALARNI TAXMINIY HISOBLASH USULLARI

Soyibjonov A.

EFFECT OF IODINE CONTAINING PRECAUTIONS ON REPRODUCTIVE HEALTH AND PRODUCTIVITY OF COWS

Sultanova D.D.

WAYS OF MARKETING DEVELOPMENT IN LOGISTICS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Sultonov H.Sh.

GYPSUM IN CONSTRUCTION FROM ANCIENT TIMES TO PRESENT DAY

Sultonova Yu.K.

ANALYSIS OF TOURISM PRODUCTS AND SERVICES IN THE MARKET OF TOURISM SERVICES

Sultonova N.R.

КRЕАTIV YОNDASHUV АSОSIDА BO‘LAJAK MUTAXASSISLARNI TАFАKKURINI RIVОJLАNTIRISHNING АFZАLLIKLАRI

Suvonov Ja.X.

EXPERIENTIAL LEARNING: EDUCATION THROUGH EXPERIENCE

Suvonov Ja.X.

SOCRATIC METHOD IN MODERN EDUCATION: ENCOURAGING ANALYTICAL THINKING

Suyunov D.X., Maxsudov M.I.

BENEFITS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY IN UZBEKISTAN

Tagaev A.M.

INFLUENCE OF PLANTING PERIODS AND STANDARDS ON THE ECONOMIC EFFICIENCY OF FALL RYE CULTIVATION

Tenelbayev R.

LINGUISTIC FEATURES OF COMPOUND WORDS IN TEACHING ENGLISH

Teshabaev Sh.A., Ismatullaev I.

SOIL TILLAGE METHODS AND ITS VOLUME INFLUENCE ON WEIGHT

Tillaboyeva D.N.

SOYA O‘SIMLIGINING BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI

Tillayeva M.

AGROBIZNES KORXONALARIGA SIFAT MENEJMENTINI TATBIQ ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA TAMOYILLARI

Tillayeva M.

BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA KORXONALARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI

Tinicheva M., Raupova L.

LOGISTICS SYSTEM AND METHODS

Tobirov О.К.

ASSESSMENT OF MUDFLOW RISK AREAS IN THE FERGANA REGION

Tobirov О.К.

OPTIMIZING WASTE LANDFILL PLACEMENT IN THE FERGANA REGION THROUGH GIS MULTI-CRITERIA EVALUATION METHOD

Tojidinov M., Dexqonov T.

SOYA URUG’INI SAQLASHDA NAMLIGINING DON SIFAT KO’RSATKICHLARIGA TA’SIRI

Tolibjonov O.O., Tursunboyev K.X., Adxamjonova S.D.

ANOR YETISHTIRISH TEXNALOGIYASI VA ZARARKUNANDALARIGA QARSHI KURASHISH CHORALARI

Toshmatov R.D.

MONTESSORI METHOD: A CHILD-CENTERED APPROACH TO EDUCATION

Toshmatov R.D.

DIFFERENTIAL INSTRUCTION: CATERING TO DIVERSE LEARNING NEEDS

Toymbayeva D.A., Mamatova D.N.

MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHINING IQTISODIY-EKOLOGIK JIHATLARI

Tulqinov M.A.E.

MIND MAPPING IN EDUCATION: ENHANCING COGNITIVE SKILLS

Tulqinov M.A.E.

PEER TEACHING: A COLLABORATIVE APPROACH TO LEARNING

Turaev K.T., Nominov A.

GEOGRAPHICAL BASIS OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF DENOVSKY DISTRICT

Turaev K.T., Buranov A.O.

HISTORY OF RELIGIOUS, PILGRIMAGE TOURISM AND GEOGRAPHY OF DEVELOPMENT CENTERS

Ubaydullaev S., Turatov H.

DESIGNING THE SUBJECT OF COMPARATIVE HEAT OF COMBUSTION OF FUEL USING GRAPHIC ORGANIZERS

Uljaboyev A.A., Kadirov D.

MORPHOBIOLOGICAL STATUS OF SULTAN COTTON VARIETIES BEFORE DEFOLIATION IN SALINE AREA

Ulugboyeva E.I.

O’ZBEKISTONDA INSON QADRINI ULUG’LASH VA TO’SIQSIZ TURIZMNI AMALGA OSHIRISH CHORA TADBIRLARI

Uluhanov I.T.

TEXNOLOGIYA FANIDA EKOLOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA BARTARAF ETISH YO’LLARI

Umarov K.M., Nabiyev A.B.

MAKTAB O’QUVCHILARI VA TALABALARDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

Umarov S.

PROBLEMS OF FORMATION OF REGIONAL INNOVATION SYSTEMS IN UZBEKISTAN

Umarov F.

MORPHOBIOLOGICAL PARAMETERS OF THE SPOTTED-EYED CATFISH (RHODEUS OCELLATUS) IN THE NORIN RIVER

Umarova Z.O.

QISHLOQ XO‘JALIGIDA AGROSERVIS XIZMATLARINI TASHKIL ETISH

Umarova Z.O., Nurboyeva Z.

YENGIL SANOAT TARMOG‘I RAQOBATBARDOSHLIGINI TA’MINLASHDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Umirdinov I.O.

INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OLINGAN RE-THERM SUYUQ ISSIQLIK IZOLATSIYA MATERIALLARI

Umirdinov I.O.

TECHNOLOGY OF MANUFACTURING SPACE MODULES FOR REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS.

Umirdinov I.O.

GENERAL INFORMATION ON CELLULAR CONCRETE PRODUCED ON THE BASIS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Umirzaqov O.A., Anarboyeva S.M.

SIRDARYO VILOYATI YER-SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI

Umurzakov A.M.

THE IMPORTANCE OF THE CONCEPTS OF VALUES AND BELIEF IN THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE OF NEW UZBEKISTAN

Usmonov B.Z.

O‘ZGARUVCHILARI AJRALAGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALARINI YECHISHDA ONLAYN KALKULYATOR (MATHDF.COM) YORDAMIDA YECHISH

Usmonxujayev A.O.

LIFELONG LEARNING: CULTIVATING A LOVE FOR LEARNING BEYOND THE CLASSROOM

Usmonxujayev A.O.

INTERDISCIPLINARY TEACHING: MERGING DISCIPLINES FOR HOLISTIC EDUCATION

Xasanov A.A.

CHET TILLARINI O'RGANISHDA MOBIL ILOVALARNI O‘RNI

Xolbekov Sh.O., Ochilov Sh.Sh.

STATISTICAL METHODS OF USING INFORMATION IN ECONOMICS

Xoliqov R. 

LANDSHAFTLARDA METABOLIZM JARAYONI. ПРОЦЕСС ОБМЕНА В ЛАНДШАФТАХ. THE PROCESS OF METABOLISM IN LANDSCAPES

Xudayberdiev F.T.

MOBILE LEARNING: EDUCATION ON THE MOVE

Xudayberdiev F.T.

E-PORTFOLIOS IN EDUCATION: A TOOL FOR REFLECTIVE LEARNING

Xudayberdiyeva H.O’., Temirova Z.A.

IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING INFORMATICS TO FOREIGN STUDENTS

Xujaqulov F.N.

METHODS OF TEACHING MATHEMATICS IN PRIMARY CLASSES

Yakubov А.

SIGNIFICANCE OF LIPID METABOLISM IN ISCHEMIC HEART DISEASE

Yoqubbaev A.A.

MULTIMEDIA LEARNING: INTEGRATING VISUAL AND AUDIO TOOLS IN TEACHING

Yoqubbaev A.A.

SERVICE-LEARNING: COMBINING EDUCATION WITH COMMUNITY ENGAGEMENT

Yuldashaliyev Z.F.

TECHNOLOGY-ENHANCED LEARNING: THE ROLE OF TECH IN MODERN EDUCATION

Yuldashaliyev Z.F.

HOLISTIC EDUCATION: A COMPREHENSIVE APPROACH TO LEARNING

Yuldashev A.A.

METAFORA MALAY VA UZBEK MADANIYATLARIDA

Yuldasheva D.H., Yuldasheva D.H.

YOSHLARNING DEMOGRAFIK FAOLIYATI

Yuldasheva D.H., Yuldasheva D.H.

FARG`ONA VILOYATIDA AJRALISH JARAYONINI GEOGRAFIK TAHLILI

Yusupov E.K.

GAMIFICATION IN EDUCATION: A NEW APPROACH TO LEARNING

Yusupov E.K.

BLENDED LEARNING: REVOLUTIONIZING THE CLASSROOM EXPERIENCE

Yusupov A.R.

RECOMMENDATIONS FOR OPTIMIZATION OF MATHEMATICAL AND OTHER MODELING OF BUILDING STRUCTURES, BUILDINGS AND STRUCTURES

Yusupov A.R.

METHODS OF HEURISTIC STRATEGIES KNOWLEDGE

Yusupov A.R.

RULES FOR CALCULATING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF RESTORATION, REINFORCEMENT AND MAJOR REPAIRS OF BUILDINGS IN SEISMICALLY ACTIVE REGIONS

Yusupov A.R.

A SOCIABLE AND CONSTRUCTIVE ACADEMIC TEACHER – FORMING THE BACKBONE OF A CREATIVE TEAM WITH A HEURISTIC STYLE

Yusupov A.R.

RESULTS OF INVESTIGATION OF TECHNICAL CONDITION, EARTHQUAKE RESISTANCE AND DESIGN SOLUTIONS FOR RESTORATION, RECONSTRUCTION OF THE MADRASAI WORLD BUILDING IN THE CITY OF KAKAND

Yusupov A.R.

STRENGTHENING THE REINFORCED CONCRETE FLOOR OF A MULTISTORY FRAME BUILDING CONSTRUCTED IN A REGION OF HIGH SEISMICITY

Yusupov A.R.

OPTOELECTRONIC HUMIDITY MEASUREMENT METHOD

Yusupov A.R.

KINDNESS IS A SPRING OF PRAGMATIC, NOBLE HEURISTIC KNOWLEDGE OF SOCIO-ECONOMIC PHENOMENA IN THE WORLD AND MODERNITY

Yusupov A.R.

THE EFFECT OF "FLOW STATE" OR "FLOW OVERSHOOT" IN INTUITIVE AND HEURISTIC STRATEGIES OF COGNITION

Yusupov A.R.

HEURISTIC STRATEGIES OF SELF-DIRECTED EDUCATION IN UNIVERSITIES

Yusupov A.R.

ALGORITHMIZATION OF THE SOLUTION OF THE CREATIVE PROBLEM OF SYNTHESIS OF COMPOSITE BUILDING MATERIALS USING HEURISTIC METHODS

Yusupov A.R.

DENIAL BY THE INDIVIDUAL, AS WELL AS BY SOCIETY, IS A PROTECTIVE–INHIBITORY OR DRIVING MECHANISM OF THE DIALECTIC OF COGNITION?

Yusupov A.R.

PRIORITIES OF METROLOGY, STANDARDIZATION AND QUALITY MANAGEMENT IN MANUFACTURING INDUSTRIES

Yusupov A.R.

HIGHLY EFFICIENT, RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY FOR THE HIGHLY EFFICIENT, RESOURCE-SAVING TECHNOLOGY FOR THE RESTORATION OF STRUCTURES OF COMBINED ROOFING OF LARGE-SPAN BUILDINGS OF ELECTRICAL ENGINEERING

Yusupov A.R.

THE NEED FOR HEALTHY EGOISM IN THE HISTORICAL AND SOCIAL ENVIRONMENT

Yusupov A.R.

INFLUENCE OF IRRATIONAL SELF-ASSESSMENT ON THE PROCESS OF INTIUTIVE AND HEURISTIC KNOWLEDGE

Yusupov A.R.

ISOLATION IN THE PERSONALITY IS A SERIOUS OBSTACLE TO THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY AND HEURISTIC STYLE OF COGNITION

Yusupov A.R.

HOW DOES THE RESEARCHER'S EGO AFFECT THE PROCESS OF NATURAL AND HISTORICAL AND SOCIAL KNOWLEDGE?

Yusupov A.R.

PLURALISM OF OPINIONS OR RESPECT FOR A WORLDVIEW THAT IS NOT ADEQUATE WITH YOU IS A POWERFUL STIMULATOR OF HEURISTIC STRATEGIES OF KNOWLEDGE

Yusupov A.R.

CONSTRUCTIVE CRITICISM IS A STIMULATOR AND INSPIRATOR OF A HUMAN TO HEURISTIC STRATEGIES OF KNOWLEDGE AND CREATION

Yusupov A.R.

HERMOELECTRONIC WIRES AND RESISTORS FOR SYSTEMS THAT AUTOMATICALLY CONTROL THE TEMPERATURE OF ENVIRONMENTS AND MOLES FOR SCIENTIFIC PURPOSES

Yusupov A.R.

CALCULTING EARTHQUAKE RESISTANCE AND EARTHQUAKE RESISTANCE OF REINFORCED CONCRETE FRAME BUILDINGS USING THE LIMIT EQUILIBRIUM METHOD

Yusupov A.R.

MOTIVATIONAL INFLUENCE OF SHAME AND GUILT ON MORAL FORMATION OF INDIVIDUAL AND SOCIETY

Yusupov A.R.

RT OR PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF OVERCOMING COMMUNICATION BARRIERS BY A CREATIVE TEAM

Ziyaev R.R., Dovulov N.L.

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF RIVER PISCOM FEED RESOURCES

Аббасов С.Б., Самъяев А.К.

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЛЬТЫ РЕКИ ЗЕРАФШАН

Аббасов С.B.

ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ГОРЫ МОЛГУЗАР

Абдирахмонова Ю., Улугмуродов Э.

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА И УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД НА АГРОЛАНДШАФТЫ (НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕГО ЗАРАВШАНА)

Абдувахобова Д.Э., Ким Н.В.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Абдувахобова Д.Э., Ким Н.В.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОДРОСТКА

Абдуллаев С.Ф., Козимова М.А.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ НАРОДНО – ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Абдуллаева И.М., Таштемиров Х.К.

ПЕРЕСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Абдулхакова Р.М.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ИЛ-10 НА КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ У ДЕТЕЙ С ПНЕВМОНИЕЙ И АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Абдуназаров Х.М., Умарова М.Х.

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Абдуназаров Х.М., Ниёзов Х.М.

РОЛЬ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЭКОНОМИКЕ ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА

Абдуназаров Х.М., Ниёзов Х.М.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА

Абдуразакова И.А.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КРАСНЫХ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ В КАЛИФОРНИИ

Абукаева А.А. 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

Азизова М.И., Ишанходжаева Д.Э.

АУДИТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ ПО СБОРУ АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ КАК ИНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР

Азимов Н.Ш., Имомова М.Ё., Муроджонов С.Х. 

ФИТОХИМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КОДОНОПСИСА (CAMPANULACEAE)

Азимов Н.Ш., Имомалиева Д.Ш.

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ

Акбарова М.Т.

“КИМЁ” КУРСИНИ ЎҚИТИШДА ДИДАКТИК МАТЕРИАЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Акимов И.В.

ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Аликулов С.Р., Рашидов Н.Ш.

РЕЗЕРВИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛАСТИЧНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ НА ХЛОПКОУБОРОЧНОЙ МАШИНЕ

Аллаяров И.К.

ТЕХНИКА И ТАКТИКА ЗАЩИТЫ В ВОЛЕЙБОЛЕ

Аллаяров С.К.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПОДАЧИ МЯЧА В ВОЛЕЙБОЛЕ

Амирджанова С.С.

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Амиркулов Ш.О., Утаганов Ф.И.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Анваров Ш.М., Рахмонов Д.Н., Носиров Б.И.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Асранкулова Д.Б., Шералиева Г.М.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИЯ В6 В ЛЕЧЕНИИ ЮВЕНИЛЬНОЙ ДИСМЕНОРЕИ

Атакулова Д.Д., Абдувалиев С.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ

Ахмадходжаева М.М., Мирмухамедов Б.Б.

АГМИ ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА

Ахмеджанов А.

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТАНОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В КЛАСТЕРАХ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Бадалов А.О.

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОСНОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ШКОЛЬНОМ ИТ-УЧЕБНИКЕ

Байрамкулов Р. Х. 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

Бахтиёров У.К.

РОЛЬ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Бахронова З.Б., Абдуллаева Н.Г.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ

Бекбулатова Г.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ КАРАКАЛПАКИИ В КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (1850-1917)

Бекбулатова Г.А., Жолымбетов Б.

ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Бекмуратова Н.А.

ОТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПРЕПОДАВАНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Бекназаров Ф. 

ОВҚАТЛАНИШ КОРХОНАЛАРИДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СИФАТИ ВА УНИ ЯХШИЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Бердиев А.Х.

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КООПЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ

Бердиев А.Х.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ : ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Бердиева З.С.

ОНОМАСТИКА: ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ РЕГИОНАХ

Бердиева У.А.

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ

Блинов Д.В.

ВЛИЯНИЕ ГИПОДИНАМИИ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Блинов Д.В.

ИГРА ЧЕСТНОСТИ: ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ЭТИКИ

Блинов Д.В. 

РАЗВИВАЯ ТЕЛО И ДУХ: ОСНОВЫ ЗОЖ В КОНТЕКСТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Боймуродов Д., Абдурахимов С., Ботирова Ш.

ҲИСОР ТИЗМАСИ ЖАНУБИ-ҒАРБИЙ ТАРМОҚЛАРИДАГИ КАРСТ ҒОРЛАРИНИНГ ТУРИСТИК ВА АРХЕОЛОГИК АҲАМИЯТИ

Бутунов Ш.

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ДИНАМИКАСИДА АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАРНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Вигуляр И.С.

АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ» И «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ»

Власова Т.В., Дьякова А.И., Усачев Н.П.

ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Воробьев И.Р., Морозов Д.Д., Буранова М.А.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ К ВЕБ-СЕРВЕСУ И ВЫПОЛНЕНИЕ БАЗОВЫХ ЗАПРОСОВ SQL

Гайпова Р., Турдыбекова З., Байрамова А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ

Гайсаров В.Х. 

МЕСТО ЛИНЕЙНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Ганижонов П.Х., Мирзажонова С.А.

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ФИЗИОЛОГИЮ И МОРФОЛОГИЮ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ

Грибанов В.А.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТОВ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Давидян М.М., Костенко А.А.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫК

Давлаев Ғ.А.

МАХСУС ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРДАГИ КОРХОНАЛАРГА БЕРИЛАЁТГАН СОЛИҚ ИМТИЁЗЛАРИ

Давлетмуратова В.Б., Дарменбаева А.С.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА НА ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН СОРГО В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Далимова Ш.К.

ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПУЛЬПИТА

Дехканов Г., Мурадов Р. 

ОБ ОДНОМЕРНОМ И МНОГОМЕРНОМ ГИДРОЛОГИЧЕСКОМ ЧАСТОТНОМ АНАЛИЗЕ

Джалилов Р.Х. 

СОЛИҚ ИМТИЁЗЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Джалилов Ф.Р.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ МЕНИНГИОМ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА И ВОПРОСЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Дударкаева Л.М., Исраилова А.Б.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дудинова А.К., Рагибова Н. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В СУБЪЕКТЕ АПК

Дусбеков С.К.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Емец Л.Г.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОДИДАКТИЧЕСКОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ДИСКАЛЬКУЛИЕЙ

Есенгелдиев Д.Н.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Жумаев Х.Х., Элмонов Л.Н. 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Зайдуллин Р.Р. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

Зайнашева В.С.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Зайнитдинова М.А.

ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ

Зайнобиддинов М.З.Т.

АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЗЕРЕН ПШЕНИЦЫ И РЖИ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Зайнобиддинов М.З.Т.

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ МУКОМОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОТРУБИ

Зияева М.Ф., Чудакова В.П.

ФУНКЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Иброхимов Ш.

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ

Испандиярова У.Э., Давронов Б.А., Исаев Р.А., Бобаджанов А.А.

РОЛЬ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУКИ «МЕХАНИКА ГРУНТОВ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ» В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ

Исраилов Г.Р.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ПЕДАГОГОВ НА ПРОБЛЕМУ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Каландарова С.

К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ В ЯЗЫКЕ

Калиев К.С.

СПЕЦИФИКА ТЕХНИКИ ВОЛЕЙБОЛА

Калиев К.С.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ПЕРЕДАЧИ МЯЧА В ВОЛЕЙБОЛЕ

Каражанова Г.Т.

ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Карамова А.С., Кусова И.А.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА

Каримбаев К.К.

ИСТОРИЯ ЛАНДШАФТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ХОРЕЗМСКОГО ОАЗИСА

Кенжаева Б.O.

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Киямов А.З.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПОДСЧЁТА ШТУЧНОЙ ПРОДУКЦИ

Конурова Л.Р.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Корнеенко О.Е. 

АСОУАИ БУХГАЛТЕРИИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Кудайбергенова У.К., Узакова Ш.А.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИИ

Кулумбетов А.С.

МЕТОД СКАНИРУЮЩЕЙ ТУННЕЛЬНОЙ МИКРОСКОПИИ В ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ ПРИМЕСНОГО КРЕМНИЯ

Кузибоев Ш.Ш.

ХАРАКТЕРИСТИКА И СОСТАВ ГИПСОВЫХ ФОРМОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Кузибоев Ш.Ш.

ПРОБЛЕМЫ С ГИПСОВОЙ ПЛЕСЕНЬЮ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОСТАВ

Кузиев К.Ф.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Курбанов А.Б.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ

Курбанов А.Б.

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ

Кучкаров Т.С.

О МЕТОДАХ И ИНСТРУМЕНТАХ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ

Лу Тунчжоу

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ MERCEDES-BENZ GROUP В 2022: ФОКУС НА ИННОВАЦИЯХ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Лу Тунчжоу

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОБЪЕМОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕСУРСОВ «DAIMLER» В 2021-23 ГГ.

Лу Тунчжоу

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА КОМПАНИИ DAIMLER В 2021-23 ГГ

Лу Тунчжоу

ОЦЕНКА КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ DAIMLER: ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ

Мавланов З.А., Абдиразаков А.И., Машарипов А.Н.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Мадаминов А.А.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА (НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ)

Маликова Г.Р. 

ПУБЛИЧНАЯ ВЛАСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

Мамадаев Р.Э.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОМПРЕССИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЛР: ОПЫТ ИСПОЛЗОВАНИЕ АППАРАТА AUTOPULSE

Мамадаев Р.Э.

ДИАГНОСТИКА И ФАКТОРЫ РИСКА НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛЫМ ИНСУЛЬТОМ В КЛИНИКЕ АГМИ

Манукян М.А., Акинина В.П.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК РОССИИ: ФОРМИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

Матрасулов Б.Э.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Махкамов А.

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Махмудов Ю.Б.

ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ И ПРИНЦИПЫ ЕГО ОТБОРА

Махмудов Ж.К., Нишонов Б.Э.

СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА И ДИНАМИКИ ЛАВИН НА ПЕРЕВАЛЕ КАМЧИК

Махмудова Д.Б.

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Мелибоева Г.С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕМЫ "ЩЕЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ"

Мирджалалов Н.Т., Жораев А.Ю.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ GPS ДЛЯ ДРОНОВ ПРИ СОЗДАНИИ КАРТ

Мирзаев Р.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Мирзакаримов М.

РАЗРАБОТКА КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ, ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МАШИНЫ ДЖИН НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

Мирзо И., Юсупов А.

ПОЭТ, КОТОРЫЙ НАБИРАЕТ ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ

Молоканова С.А., Рагибова Н.

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ В СУБЪЕКТЕ АПК

Морякова А.В.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Мусурманов Н.У., Мадримов Р.М.

СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИ ШЎРЛАНГАНЛИГИ ВА УЛАРНИНГ ТУЗ РЕЖИМИНИ БАҲОЛАШ

Нарбеков Н.Н.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ НАГРУЗКОК НА ПЛАСТИНЫ ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ СОБСТВЕННОЙ ЧАСТОТЕ НА СТАТИЧЕСКИ НАГРУЖЕННЫХ КОЛЬЦЕВЫХ ПЛАСТИНАХ

Нарбеков Н.Н.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫХ СИСТЕМ СТЕРЖНЕЙ

Наубетуллаев Т.Т.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ НАПАДЕНИЯ В ВОЛЕЙБОЛЕ

Нематова А.А., Ибрагимов М.М.

УЧЕТ И АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Непогодин Р.И., Карамова А.С.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нигматов У.Ж.

ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОНА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Нигматов У.Ж., Отажонов О.А.

ВЛИЯНИЕ ЗОЛЫ ТЭЦ «АНГРЕН» И ХИМИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА НА ТЕПЛОПРОВОДНЫЕ СВОЙСТВА ГАЗОБЕТОНА

Ниязова Н.Ж.

РОЛЬ УЧЕБНЫХ ДИСКУССИЙ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ

Носиров Б.И., Рахмонов Д.Н., Анваров Ш.М., Абдурашидов А.А.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДАННЫХ НА БАЗА ПРОГРАММ ГИС

Нурматов Ж.Т.

РАСЧЁТ НОРМ ВРЕМЕНИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВ

Нурматов Ж.Т.

РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ НОРМ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ БУРОВОЙ ЛЕБЁДКИ

Нурниёзов Ф.А.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИ ИСТЕЪМОЛИНИ ҲИСОБГА ОЛИШ ВА СОТИШНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ

Нурниёзов Ф.А.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСИНИ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ ВА КЎРСАТКИЧЛАРИ

Обидова Ф.Я.

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Обидова Ф.Я., Холиқов Ж.Ш., Иноятов А.А.

СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ЯПОНСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Одилов Х.А.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ МОЧЕКАМЕННУЮ БОЛЕЗНЬ, НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Озодбеков Ю.Ш.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ БОЛЬНОГО С КАРДИОГЕННЫМ ШОКОМ, ОБУСЛОВЛЕННЫМ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА: ДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Охунова М.Н., Мухторова М.М.

СОВРЕМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛАХ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ С ЭТНОКУЛЬТУРНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ

Петрова Н.А. 

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК РОССИИ

Полева Ю.В.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ) И НАПРАВЛЕНИЯ ПО ЕГО УЛУЧШЕНИЮ

Пулатова С.Ю.

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА

Раупов Ж.Р.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

Рахмонкулов М.Т.

ПРОГНОЗ ЗОН С ОСТАТОЧНЫМИ ЗАПАСАМИ НЕФТИ ДЛЯ ВВОДА ЛИКВИДИРОВАННЫХ СКВАЖИН В ПОВТОРНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Рашидов Н.Ш., Бегимкулов Ф.Э.

ОСНОВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПРОТИВ ВОДНОЙ ЭРОЗИИ

Рузиев А.М., Муминов Б.Э.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ КОГНИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Рузиев А.М., Муминов Б.Э.

СЛУЧАЙ ДЛИТЕЛЬНОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Рустамова М.Ш.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ ИКТ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННОГО РЯДА И ОЦЕНКА ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ УЗБЕКИСТАНА

Саидахмедова Н.Ю.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Саидахмедова Н.Ю., Мамуров X.A.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В КОНТЕКСТЕ ЕЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Саидходжаева Д., Мўминова Д., Зайнобиддинова М.

СУВ РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ ҲАМДА УНИНГ ЙЎҚОТИШНИ КАМАЙТИРИШ

Саидходжаева Д., Юлдашев А., Зокирова Х.

ДАРЁ ЎЗАНИДАГИ ГИДРАВЛИК ЖАРАЁНЛАРНИ КУЗАТИШ ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ

Салишева Л.Р. 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Самадов А.Х., Ашуров М.Х.

СОПОСТАВЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН КОЭФФИЦИЕНТА СНИЖЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СКВАЖИН ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С АНОМАЛЬНО ВЫСОКИМИ И НОРМАЛЬНО ГИДРОСТАТИЧЕСКИМИ ДАВЛЕНИЯМИ

Самиева Г.Т.

ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Сапаров А.Д.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА НА АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Сарикулов М.О., Умаралиева З.А.

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЧКУПРИКСКОГО РАЙОНА, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕТЕЙ

Седова В.В.

МОТИВАЦИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Солижонов Х.С.

АНАЛИЗ ВИДОВ ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Солижонов Х.С.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Сун Вэньпин

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСПАНСИИ HUAWEI

Табынбаев Б.А.

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ИГРЫ ВОЛЕЙБОЛА

Тавабилов Р.Х.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН. ВЫЯВЛЕНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Таирова З.М.

СТРАТЕГИЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Тиркачев А.А.

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ

Ткебучава И.Г.

ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУР

Товбоев Б.Х.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДОРОГИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Трейер И.А.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫЗОВЫ

Трибуналова И.А.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ

Трибуналова И.А.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ НЕСТАБИЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ТЕХНИКУ

Тухтаров И., Юсупов А.

ПОЭТ, ВДОХНОВЛЕННЫЙ НАУКОЙ

Узоков Б.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИ СИФАТЛИ ТАЪЛИМ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ КЎРГАН АВЛОД БАРПО ЭТАДИ

Умарова Д.З.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОЙ РЕЧИ

Уразбаев Н.Ж.

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ГАНДБОЛА

Уразбаев Н.Ж., Дарябаева А.Ж.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАНДБОЛА

Уроков Ф.О.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Усмонова Г.А.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ СПАЕК У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Усмонова Г.А.

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ЖЕНЩИН С ТЯЖЕЛОЙ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Файзиева Ш.Ш.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СОТРУДНИЧЕСТВА АГРОКЛАСТЕРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНЕ

Файзиева Ш.Ш., Нусратова З.Б., Рузикулов Д.Ш.

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Файзиева Ш.Ш., Абиддинов Б.Б., Эшимова Ф.Т. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА

Файзиева Ш.Ш., Маматов А.О., Халимов У.С.

ИЗУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ПЛОДООВОЩНЫХ КООПЕРАТИВОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Файзуллаев Ж.К

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСАДКОВ, ИСПАРЕНИЯ И ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВОДНОГО БАЛАНСА КАТТАКУРГАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Хазраткулова А.В.

ТРЕНИНГ - КАК ПОПУЛЯРНАЯ ФОРМА АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Ҳайдарова С.А.

ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИ ШАРОИТИДА КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВ НАЗАРИЯСИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Халкузиева Д.Б.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОМЕТРИИ, ПРОЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Хашимова Д.У.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ В АУДИТОРИИ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Хидоятов Р., Холмурзаев У.

РАҚОБАТБАРДОШЛИК - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИНГ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МУҲИМ ОМИЛ

Хизяпова А.А. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНОВ

Ходжаев А.А.

ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР ХАВФИ ТУҒИЛГАНДА ВА СОДИР БЎЛГАНДА ЭВАКУАЦИЯ ТАДБИРЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Холдорова Г.М.

МИРЗАЧЎЛ ГИДРОЛОГИК РЕСУРСЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Холмаматов Д.Ҳ.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

Холмаматов Д.Ҳ.

СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хомидов И.И., Аскаров И.Р.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ФАРМОКОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПЛОДОВ PRUNUS ARMENIACA

Худайбергенов Я.Г., Реймов П.Р., Тайров Б.С., Канназаров З.У. 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ОЗЕР ДЕЛЬТЫ АМУДАРЬИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Хуррамов А.Х.

МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Хуррамов А.Х.

СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Чжоу Цзянжень

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ COVID НА ПРОДУКЦИЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ SINOFARM

Чжоу Цзянжень

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ SINOFARM

Чжоу Цзянжень

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОСВЯЗИ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ И ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ SINOFARM

Чжоу Цзянжень

АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БРЕНДА РАБОТОДАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КОМПАНИИ SINOFARM

Чимпайизов Ф.Н.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ТРАКТОРОСТРОЕНИЯ

Шаббосов Х.Г.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ОВЦЕ И КОЗОВОДСТВА И ЕЕ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ОСПЕ МЖЖ

Шаякубов Ш.Ш.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРНЕРСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Шодиев Б.Т., Абдиева Д.К.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ КАРАКУЛЕВОДСТВА

Шодиев Б.Т.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАСТБИЩ

Шоюсупова М.А.

О РАСПОЛОЖЕНИИ ПАМЯТНИКОВ БУДДИЙСКОГО ИСКУССТВА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Эргашев У.А. 

ПРИОРИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Эргашев У.А.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ

Эрмахаметова Э.В., Шоғдаров Д.Д.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ КАК ОБЪЕКТА ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИ

Эшбердиев О.Р., Абриева А.Ф.

БАСКЕТБОЛ БИЛАН ШУҒУЛАНУВЧИ ҚИЗЛАРНИНГ МУСОБАҚА ОЛДИ ПСИХОЛОГИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ МАШҚЛАР МАЖМУАСИ

Эшмаматов Э.Д.

ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАРСТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕВСКОЙ ПЕЩЕРЫ)

Эшнезова Н.Н., Рашидова Н.С.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ ПО МЕТОДУ «СПИННЕР»

Юлдашева Ш.А., Холтураев А.Б. 

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ КООПЕРАЦИИ В СТРАНЕ

Юлдошева Ш.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Юнусбаева Г.А. 

ТЕХНОПАРКИ И ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Юнусов Д.А.

ДОГОВОРНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Юсупов Б.Н., Очилов Ш.Ш.

О ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Юсупов А., Бойкузиева Р. 

УГРОЗЫ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МИРЕ НА ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

Юсупов А., Раджабова Э.

ЖАҲОНДА ЮЗ БЕРАЁТГАН ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЁШЛАР ТАРБИЯСИГА ТАҲДИДЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ

Юсупов Б.Н., Муминов А.А.

МЕТОД ПОДГОТОВКИ ЛЕГЕНДЫ КАРТ НАСЕЛЕНИЯ

Юсупов А., Икбал Мирзо

ПОЭТ, КОТОРЫЙ НАБИРАЕТ ЖЕМЧУЖИНЫ МУДРОСТИ

Юсупов А., Солиев Н.

МИР ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА: КРИТЕРИЯ МЫШЛЕНИЯ ИЛИ СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ

Юсупов А.Р. 

УСТОЧИВОСТЬ ПРОВОКАЦИЯМ – НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ПРОДУКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Юсупова Г.Н.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Яичникова С.В.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Ярашев К.С., Хайитбаев А.И.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОАЗИСНЫХ ЛАНДШАФТОВ КАК ТИПА АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

Ярашев К.С., Хайитбаев А.И.

ЛАНДШАФТЫ РОЩА ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИХ МОНИТОРИНГА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

 

Yusupov A.R.

HALTER HARDENING AND QUALITY STANDARDS

Yusupov A.R.

RULES FOR THE STATE CONTROL OF MEASURING INSTRUMENTS

Yusupov A.R.

THE MAIN PARAMETERS DETERMINING THE QUALITY OF THE PRODUCT

Yusupov A.R.

CERTIFICATION SCHEMES IN CONSTRUCTION

Yusupov A.R.

QUALITY CIRCLES AND THEIR TASTE FOR PRODUCT QUALITY

Yusupov A.R.

TECHNICAL CO-OPERATION OF THE TECHNICAL REGULATORY AGENCY

Yusupov A.R.

TECHNICAL CONDITIONS, DEADLINES AND BASIC PRINCIPLES OF STANDARDS IMPLEMENTATION

Yusupov A.R.

THE PERMISSIBLE ERROR OF THE MEASURING DEVICE AND THE RULES FOR CHOOSING THE MEASURING INSTRUMENT

Yusupov A.R.

METROLOGICAL TESTING IN THE BUILDING MATERIALS INDUSTRY AND TASKS OF ACRETIDATED TESTING LABORATORIES

Yusupov A.R.

THE SYSTEM OF TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS OF THE QUALITY OF INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION PRODUCTS

Yusupov A.R.

INTERNATIONAL STANDARDS ISO 2000, 2001 – QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND REQUIREMENTS

Yusupov A.R.

RATIONING AND STANDARDIZATION OF THE SIZE OF FUNCTIONAL AND INFRASTRUCTURAL STRUCTURES OF HYDRO-RECLAMATION,  AGRICULTURE

Тараненко В.Н.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗРЕЛОСТИ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ

Юсупов А.Р.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРИ ПРОВЕРКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И КОММУНИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Юсупов А.Р.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

Юсупов А.Р.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

 

 

Юнусов Д.А.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

​​

Kamolov D.R.

RELATIONSHIP OF AESTHETICS WITH OTHER DISCIPLINES

 

Kamolov D.R.

ASPECTS OF THE PHILOSOPHY OF ELEGANCE IN RELATION TO OTHER AREAS

Karimova M.I.

THE LEVEL OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF ACTIVITIES IN CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY ENTERPRISES, INNOVATION ACTIVITY

Niyazova Yo.M.

OBESITY IN WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM IN ANDIJAN DISTRICT OF ANDIJAN REGION

Salimov A.А., Ismailova N.I., Gerts J.V.

THE PROSPECTS OF CALCULATION NORMALIZED DIFFERENCE SALINITY INDEX(NDSI) VIA LANDSAT 8 MULTISPECTRAL IMAGE USING GOOGLE EARTH ENGINE CODE EDITOR

Yusupov A.R. 

THEORETICAL PRINCIPLES AND BASE CRITERIA FOR MEASURING THE TEMPERATURE OF A SUBSTANCE

Yusupov A.R. 

ILMIY VA ILMIY-USLUBIY NASHRLARDA TEXNIK BELGILAR BIRLIKLARINING BELGILARINI TO'G'RI IFODALASH QOIDALARI

Yusupov A.R. 

QUALITY MANAGEMENT WHEN CHECKING THE TECHNICAL CONDITION OF STRUCTURES OF BUILDINGS AND STRUCTURES

Yusupov A.R. 

MEASURE THE MOISTURE CONTENT OF SOLID AND ABSORBENT MATERIALS

Yusupov A.R. 

ETALONS AND THEIR TYPES USED IN THE CREATION OF UNITS OF MEASUREMENT AND METROLOGICAL SUPPLY

Yusupov A.R. 

THE PROBLEMS OF THE CREATIVE TEAM RELATED TO COMPLEXES OF PSYCHOEMOTIONAL INFERIORITY

Yusupov A.R. 

THERMOELECTRIC THERMOMETERS WITH AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL FOR SCIENTIFIC PURPOSES

Yusupov A.R. 

THE USE OF SPECTRAL INSTRUMENTS AND ANALYSIS METHODS IN BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL, MICROBIOLOGICAL, GEOLOGICAL AND THERMO-TECHNOLOGICAL RESEARCH

Yusupov A.R.

THE MERIT OF MIRZO ULUGBEK IN THE FORMATION OF MODERN ASTRONOMY

Yusupov A.R. 

GIYASIDDIN KOSHI IS A GREAT MATHEMATICIAN, ASTRONOMER, ARCHITECT, DESIGN ENGINEER

Yusupov A.R. 

RESISTANCE TO PROVOCATIONS IS A RELIABLE PROTECTION OF PRODUCTIVE CREATIVE ACTIVITY

Yusupov A.R. 

THE MERIT OF MIRZO ULUGBEK IN THE FORMATION OF MODERN ASTRONOMY

Абдуллаев У.М.

СОСТАВ И СВОЙСТВА ПЕНОБЕТОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТХОДОВ

Бакланова П.С. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ЕЕ РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Кодиров Б.Х., Тажиев Р.Р.

МЕСТНЫЕ МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ К АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЕ

Мирзаджонов М.А.

ТРАВЕРТИН ЧИҚИНДИЛАРНИНГ МИКРОСТУКТУРАСИ ВА УЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН ГИПСОБЕТОННИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Нигматов У.Ж., Отажонов О.А.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ СЖИГАНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА УГОЛЬНЫХ ТЭС

Сушко П.А. 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

Сушко П.А. 

ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Юсупов А.Р.

СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Юсупов А.Р.

ЗАСЛУГА МИРЗО УЛУГБЕКА В СТАНОВЛЕНИИ СОВРЕМЕННОЙ АСТРОНОМИИ

Юсупов А.Р.

ГИЯСИДДИН КОШИ – ВЕЛИКИЙ МАТЕМАТИК, АСТРОНОМ, АРХИТЕКТОР, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Юсупов А.Р.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Юсупов А.Р.

АКСИОМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ

Юсупов А.Р.

ИНТРОСКОПИЧЕСКИЕ И ХИМОТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Юсупов А.Р.

КРЕАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИСТОРИЯ, СЕГОДЛЯ И ПЕПСПЕКТИВА

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Yusupov A.R. 

MASHINASOZLIKDA O`TQAZMA QO`YIMI TO`G`RISIDA TUSHUNChA

Yusupov A.R.

GENERAL INFORMATION ABOUT ELECTROMECHANICAL ANALOG DEVICES

Yusupov A.R.

TYPES OF MEASUREMENT ERRORS AND METHODS FOR THEIR ELIMINATION

Yusupov A.R.

PROCESSING MEASUREMENT RESULTS

Yusupov A.R.

CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY-BASIC CONCEPTS ABOUT TECHNICAL DIMENSIONS

Yusupov A.R.

METROLOGICAL DETAILS AND ACCURACY CLASSES OF MEASURING INSTRUMENTS

Yusupov A.R.

MASHINASOZLIKDA O`TQAZMA QO`YIMI TO`G`RISIDA TUSHUNChA

Yusupov A.R.

THE USE OF LASERS IN METROLOGY

Yusupov A.R.

SYSTEM OF INDICATORS OF EFFICIENCY OF THE STANDARDIZATION PROJECT IN THE MELIORATION OF ARABLE LAND

Yusupov A.R.

TECHNOLOGICAL PLANTINGS IN MECHANICAL ENGINEERING

Yusupov A.R.

INFORMATION ABOUT THE LICENSE CONCEPT

Yusupov A.R.

DIGITAL MEASURING INSTRUMENTS

Yusupov A.R.

DIFFERENT WAYS TO DETERMINE THE VALUE OF THE MEASURED QUANTITIES

Герц Ж.В., Илхамов А.Ё.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УЧЕТА И МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

 

Bustanov O.Ya. 

FEATURES OF THE COURSE OF ISCHEMIC STROKE AND COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH DIABETES 2 TYPES

 

Bustanov O.Ya.

PROGRESSION OF ISCHEMIC STROKE AND CHANGES IN COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES

Асранкулова Д.Б., Абдувайитова Ш.А.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ

Ахмадалиева Н.Дж.

РОЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ

Умарова З.Х.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА РОСТ И СТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ ПОТОМСТВА: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page