top of page
100.jpg

№9(100) сентябрь 2022 - скачать

 

Предыдущие выпуски находятся в архиве

Выходные данные

Задний форзац

 

Оформление ссылки на статью:
ФИО автора. Название вашей статьи [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-2022.- №9(100) (дата публикации: __.09.2022).- URL: ссылка на вашу статью (дата обращения: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

 

Abdimalikova S.S.
ISSUES OF INCREASING THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE FURTHER IMPROVEMENT OF MECHANISMS FOR THE PROVISION OF PUBLIC SERVICES

 

Abdiyev A.H.

CAUSES OF THE DISTRIBUTION OF OSTEOTHEROSIS IN THE POPULATION AND TREATMENTS

 

Abdivoidov R.B.

INSTEAD OF PUTTING A MAGNET ON THE OIL DIPPER, PLACE FOOD IN OIL

 

Abdullayev Sh.A.

"FUNKSIYA XOSILASI" MAVZUSINI O‘RGANISHDA KLASTER MODELIDAN FOYDALANISH METODIKASI

Abdullayev M.Sh.
ISSIQLIK ALMASHTIRGICHDA SUVNI ISITISH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH

Abdurasulova Sh.

EFFECTS ON THE GROWTH, DEVELOPMENT AND PRODUCTIVITY OF HAIRY ERVA PLANTS

Akbarov B.
ACTUAL PROBLEMS OF TRAINING MODERN PEDAGOGUES

Alijonova N.K.

ALISHER NAVOIY SIYMOSIGA CHIZGILAR

 

Almamatov M.I.

JIZZAX SHAHRI HUDUDIDAGI CHORRAHALARDA TRANSPORT OQIMINING JADALLIGI VA TARKIBINI O‘RGANISH HAMDA UNDAGI JAMOAT TRANSPORTI ULUSHI

 

Almamatov M.I.

AVTOBUSLARDA YO‘LOVCHILARNING HARAKAT XAVFSIZLIGIGA SALBIY TA’SIR O‘TKAZADIGAN TO‘XTASH NUQTALARINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH

Avezov S.A., Qalandavov U.S., Ro`ziboyeva G.O.

XORAZM VILOYATI SHOLICHILIGIDA SUV RЕSURSLARIDAN FOYDALANISHNING KARTOGRAFIK MЕTODNI QO`LLASH

Axmedova F.S.

SUV SARFLARINI ANIQLASH USULLARI

Axmedova Sh.T.
ECONOMIC INEQUALITY AND THE MAIN FACTORS THAT CAUSE IT

Boʼriboev А.А.

OʻQUVCHILARDA KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLANTIRISH

Bozorova D.

INDIA AS SEEN BY BOBUR

Eralieva D.

“BOBURNOMA” IS A PROSAIC WORK

Ergashev X.E., Mirzayev M.A.

SUV YO’LLARINING HOZIRGI KUNDAGI AHVOLI VA QO’LLANILISH SOHALARI

Ibragimov I.A., Inomov D.I., Idiyev I.I.

GIDROUZELDA REYKALARNING JOYLASHUVI

Ismailova M.X.

AKTYORLIK MAHORATIDA KECHINMA SAN`ATI

Jo'raev Н.
SPECIFIC ASPECTS OF THE NATIONAL EDUCATION POLICY IN TURKESTAN AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Jumamuradov T.Yu.

EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF PRODUCT SUPPLIERS IN THE PRODUCT PROCUREMENT AND SUPPLY SYSTEM

Kayumova N.X.
ON THE INFLUENCE OF DIFFERENT TYPES OF LANGUAGES ON LITERATURE AND SPIRITUAL DEVELOPMENT

Khalmirzaeva S.S.
THE IMPORTANCE OF PERSONAL HYGIENE IN MAINTAINING HUMAN HEALTH

Khalmirzaeva S.S.
ECOLOGICAL CULTURE IS AN IMPORTANT SIGN OF SOCIAL DEVELOPMENT

Khayitmurodov A.O., Sharipov Sh.M.

GEOECOLOGICAL PROBLEMS IN JAMBAY DISTRICT AND MEASURES AIMED AT IMPROVING THE GEOECOLOGICAL 
SITUATION

Khudaiberdieva Kh.U., Komilova D.T., Temirova Z.A.
THE ROLE OF BIOETHICS IN MODERN MEDICAL PRACTICE

Khusainova D.I.
THE IMPORTANCE OF MNEMONICS IN LANGUAGE LEARNING, ENHANCING BRAIN ACTIVITY BASED ON EXERCISE

Ko‘chimova D.

ZAMONAVIY LOGISTIK TIZIMDA ER USTI TRANSPORTLARINING TEXNIK QISMLARGA BO‘LGAN EHTIYOJNI HISOBLASH
USLUBIYATI

Ko‘chimova D.

TRANSPORT LOGISTIK TIZIMIDA YUK OQIMINI LOGISTIK KUZATUVI VA KOMPLEKSLARINI MAHALLIYLASHTIRISH
OMILLARI

Kurbanova D.I., Kasimov Z.O., Usmanova F.T., Khalilov A.
ANTIATEROSCLEROTIC EFFICIENCY OF IHD STANDARD THERAPY, ITS COMBINATIONS WITH ISOSORBIDE DINITRATE 
AND NICORANDIL IN PATIENTS WITH STENCARDIA AND OBESITY

Kurbanova D.I., Usmanova F.T., Kasimov Z.O., Khalilov A.
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF PRIMARY ARTERIAL HYPERTENSION

Kurpayanidi K.I.

INTEGRATION OF INNOVATION AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A SOURCE OF ECONOMIC TRANSFORMATION

Mamajonova G.K.
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PRINCIPLES OF ETHICS AND BIOETHICS

Maxmudov B.X.
SHAHARNI GEOKRIMINOGEN ZONALARGA AJRATISHNI AYRIM JIHATLARI (QO’QON SHAHRI MISOLIDA)

Mirzayev M., Yavov A.

NASOS AGREGATLARI TEXNIK SUV TA’MINOTI TIZIMI TAHLILI

Mirzayev M., Eshonov B., Hikmatov F.

KANALLARDAGI ROSTLOVCHI INSHOOTLAR FLYUTBETI FILTRATSIYASIGA OID HISOBLAR

Nasriddinova S., Qobilov Sh.

PERINATAL PATHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM. FEATURES OF NEONATAL SEIZURES, DIAGNOSIS, TREATMENT METHODS

Nazarov R.I.

COMMUNICATIVE APPROACH OF TEACHING ENGLISH

Nazirova G.О.

TAKRORIY EKINDA MAKKAJO’XORI DURAGAYLARINING KO’CHAT QALINLIGINING O’SIMLIK RIVOJLANISHIGA TA’SIRI

Normamatov M.

IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGY OF DIAGNOSTICS OF ELECTRONIC SYSTEM OF CARS

Otajonov N.

THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND CONTINUITY OF THE TRANSLATIONS OF THE "MEMORIES OF BOBUR"

Parmonov N.N.

TRANSPORTDA YALPI XIZMAT KO‘RSATISH TIZIMLARI

Qayimova S., Homidova D.

AMU-BUXORO MASHINA KANALINING TABIIY SHAROITI VA LOYIHAVIY PARAMETRLARI

Rashidova B.Ya.
TA’LIM-TARBIYA JARAYONIDA YOSHLARNI VATANPARVARLIK VA INSONPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHNING O‘RNI

Rasulova М.К., Norboyeva G.N., Mamasoliyeva Sh.L.

YANGI STRUKTURALI GAZLAMADAN MAXSUS KIYIM ISHLAB CHIQARISHDA TEXNOLOGIK PARAMETRLARNI TANLASH

Rasulova F.G., Xomidova P.

BIOECOLOGY AND CULTIVATION TECHNOLOGY OF CALENDULA (CALENDULA OFFICINALIS)

Rasulova F.G., Tursunaliyev SH.Z.

INFLUENCE OF BLACK SEED (NIGELLA SATIVA L) ON SOWING TIME AND NORMS, GROWTH, DEVELOPMENT AND GRAIN YIELD

Sharifov H.Sh., Alaberganov S.
AUTOMATED PHOTO BOX

Sharipov A.E.

EKOLOGIK MUVOZANATNI SAQLASHDA QISHLOQ XO’JALIGIDA ISHLATILADIGAN QUDUQLI NASOS QURULMALARINING AHAMYATI

Tursunova D.B.
TA`LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK MAHORAT

Umarova M.R.

THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF MIDDLE￾DISTANCE RUNNERS IN SECONDARY SCHOOLS BASED ON NEW TECHNOLOGIES

Uralov Sh.A., Egamberdiyeva S.A., Babamuradova T.I.

THE ROLE OF TOURISM IN THE ECONOMY

Uralov Sh.A., Hasanova Yu.Q., Nabiev P.T.

CHANGES IN THE FIELD OF TOURISM AND HOSTEL FRIENDSHIP INDUSTRY IN UZBEKISTAN

Yavov A., Mirzayev M.

“TOSHRABOT’’ SUV TAQSIMLASH INSHOOTINING TEXNIK HOLATINI YAXSHILASH

Yulbasov A.M., Djo'rayev M.Ya., Okhunov M.A., Ismatullaeva M.Ya., Rustamova G.Yu.

TECHNOLOGY OF GROWING GINGKO BILOBA SEEDLINGS IN OPEN AND CLOSED AREAS

Ziyodullayev O., Inomov D.I.

GIDROELEKTROSTANSIYALAR DERIVATSIYA KANALINI EKSPLUTATSIYA SHAROITINI YAXSHILASH

Агзамова Б.А.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНО￾ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Азимова С.Ю.
МАЪНАВИЯТ – ИНСОННИНГ УЛҒАЙИШ ВА КУЧ-ҚУДРАТ МАНБАИДИР

Айтниязова Г.М., Таниррбергенов Б.А., Мамбеткаримов Б.Б.
О КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Акромова М.С.
ЛАНДШАФТНОЕ РЕШЕНИE АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ УЗБЕКИСТАНA ПО ТУРИСТИЧЕСКОМУ МАРШРУТУ

Алиев Н.К.

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ СОҲАСИДА СПОРТ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

 

Аллаёрова Л.Б.

РОЛЬ МЯГКОЙ СИЛЫ В ПОЛИТИКЕ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Алтунян А.К.
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК ЭЛЕМЕНТ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аммаева А.М.

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аммаева А.М.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Аммаева А.М.

РОЛЬ И ПОНЯТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНОГО УЧЕТА В РОССИИ

Ахмедов Ж.Т.
МАРКАЗИЙ ОСИЁ ХАЛҚЛАРИ ТАРИХИГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВЛАР

Байханова Н.
ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ: ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ЛЕЧЕНИЕ

Бочков П.В.

ПРАВОВЫЕ ЗАДАЧИ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Гацоева З.О., Джимиева А.А., Тедтоева Д.Т.
МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Давлетов Б.Х.

ЭРГОНОМИКА В ТАНКОВЫХ ВОЙСКАХ

Джалилов Ж.Х.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ ВОДОРОДА В БЕНЗО-ВОЗДУШНЫЙ СМЕСЬ

Джангазиев А.А.
СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И КАДРОВЫХ РЕЗЕРВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Ережепова Н.Б.

ХИМИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Жамолов Ф.Н., Ҳикматов Ф.Ў., Холмўминов С.Б.

ДАРЁДАН КАНАЛГА ТЎҒОНСИЗ СУВ ОЛИШ САМАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Жиянова Ш.М.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ДЕТСКОГО ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Зулкарнаев Н.Н.
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ибрагимов Ж.К., Яхшиликов К.У.

ПОЛИПРОПИЛЕН НАНОКОМПОЗИТЛАРИНИНГ СТРУКТУР-ХОССАЛАРИНИНГ КОРРЕЛЯЦИОН БОҒЛИҚЛИГИ

Ибрагимов Ж.К., Яхшиликов К.У.

НАНОКОМПОЗИТНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОРГАНОГЛИН

Исаков Н.З., Мирзакаримов Б.Х., Тошбоев Ш.О., Туракулов З.Ш.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

Исакулова М.Ш.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА КРЕМНИЯ

Исакулова М.Ш.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ПРИМЕНЕНИЕ ТАР ПРОДУКТА ОБРАЗУЮЩЕЙСЯ ПРИ ПИРОЛИЗЕ УГЛЕВОДОРОДОВ

Исакулова М.Ш.

КВАНТО ХИМИЧЕСКОЕ РАСЧЁТЫ В КРЕМНИИ

Исмаилова Б.Х.

АЛОҲИДА ЭҲТИЁЖЛИ БОЛАЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. БОЛА ТАРБИЯСИДА ОИЛАНИНГ ЎРНИ

Каверин И.А.
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Каёва И.М., Пестунов М.А.
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Камолова Ш.Т. 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Каюмова Д.Ш.
ИНИЦИАТИВНОСТЬ, КРЕАТИВНОСТЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДЕЛУ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА

Қосимова Д.С.

ГИДРОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ КРОВИ И МОЧИ У СОБАК ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ НЕФРЭКТОМИИ

Қосимова Д.С.

СЕКРЕЦИЯ ФЕРМЕНТОВ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДОЧНО- КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БЕРЕМЕННЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Кочкарова Д.А.

КАЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Қулматов П.М.
ФУҚАРОЛИК МАСЪУЛИЯТИ - XXI АСР ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИНИ ЮКСАЛТИРИШ ГАРОВИ CИФАТИДА

Кулметов М., Туланов Ш., Тойирова Т.

МЕТОД OПРEДEЛEНИE ПРOЧНOCТИ ХЛOПКOВЫХ ПРЯЖ ПРИ НИЗКИХ CКOРOCТЯХ ДВИЖEНИЯ НИТИ

Курбонова Н.Н.
ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Курпаяниди К.И.

ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Леонтьев А.С., Тимошкин М.C.

МНОГОУРОВНЕВЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРИ ИСКАЖЕНИИ ВХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Лизакова Р. А.
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ИНТЕРАКТИВНО-ОПЕРАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ АЛГОРИТМОВ 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Линко И.В.

ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Лощинина К.К.

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТКОЙ ДЕСТИНАЦИИ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Маджидова Ё.Н., Орипов Ш.Қ.

ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ КАСАЛЛИГИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНКАСИ, ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

Маманазаров С.И.
ЁШЛАР ОНГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎРНИ

Мирзаев М.А., Эргашев Х.Э.

СУВ ОМБОРЛАРИДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИ ЯХШИЛАШ МАҚСАДИДА ТЕХНИК ЧОРА-ТАДБИР ИШЛАБ 
ЧИҚИШ (ТЎДАКЎЛ СУВ ОМБОРИ МИСОЛИДА)

Мирзоев Ш.М.

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДА ЛОЙИҲА БОШҚАРУВИ

Моминов К.О., Ядгаров С.Н.

УСТРОЙСТВО, ИНФОРМИРУЮЩЕЕ О НАВОДНЕНИЯХ, ПРОИСХОДЯЩИХ НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ

Мукайлович С.В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Мухаммаджонов А.М.

АБУ ҲИЛОЛ АЛ-АСКАРИЙ ҲАЁТИ ВА ҚОЛДИРГАН ИЛМИЙ МЕЪРОСИНИНГ ЛУҒАТШУНОСЛИКДАГИ АҲАМИЯТИ

Навбатова Р.Х.

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ЭПИЧЕСКОГО ЖАНРА В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Нормуродов У.А.

НАСОС СТАНЦИЯЛАР ИШОНЧЛИЛИГИ

Облқосимов М.

ИЛМ-ФАН, ТАЪЛИМ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИНТЕГРАЦИЯСИНИ КУЧАЙТИРИШГА ДОИР ИЛҒОР ТАЖРИБАЛАР

Омонтурдиев А.М.

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА И УЛУЧШЕНИЕ
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЗБЕКИСТАНА

Остонова Х.Г.
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В ШКОЛЕ

Охунжонова Х.Х.
ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

Пащенко И.Ю.

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Позилов М.Н., Каримова Ф.С.

СТРУКТУРНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЗААМИНСКОГО И РАВАТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Раззоқов Қ.Қ.
ҲИНДИСТОНДА ЧИШТИЯ ТАРИҚАТИ РИВОЖИ

Расулов Ж.М.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ МЕНИНГИОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Рахманова Н.С.
РЕНТГЕНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ГАМАРТОМ ЛЕГКИХ

Ризаев Ж.А., Юсупов М.И., Шайкулов Ҳ.Ш.

ЭШЕРИХИОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ ДАВОЛАШДА АНТИБИОТИКЛАР ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ ТАШКИЛИЙ – УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ

Рўзиев А.Ж.
МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШДА МУТАФАККИРЛАРИМИЗ МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ АҲАМИЯТИ

Рыженков А.В., Гончаров Д.В., Свиридова И.В.

СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА РОБОТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ МАТЕРИАЛОВ В ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Саидов С.Ш.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Сиддиков М.Ю.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ И ОТНОШЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ

Собиров Ф.Ч., Эшонов Б.Б., Набиев М.Н.

КАНАЛЛАРДАГИ ФИЛТРАТСИЯГА ҚАРШИ БАЖАРИЛАДИГАН ИШЛАР ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Строгонова Е.В., Шихалиев В.Р.
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УРАЛЬСКОГО МАКРОРЕГИОНА

Стуколова И.Р.
ТЕОРИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Суков М.А.
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Таджиев А.А.
СОБИРАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Тажибаев М.А.
2022-2026 ЙИЛЛАРГА МЎЛЖАЛЛАНГАН ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАРАҚҚИЁТ СТРАТЕГИЯСИДА ДАВЛАТ ВА 
ЖАМИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА СИНЕРГЕТИК ЁНДАШУВ

Тожибоев А.А.
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛИПОЗНАЯ ЭТМОИДИТА

Тожибоев У.У.
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ТУРКЕСТАНЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Туратов Ш.Б.
ФУҚAРOЛИК МACЪУЛИЯТИ: КЕЛИБ ЧИҚИШИ, ТАЪРИФИ ВА МАЗМУН-МОҲИЯТИ

Турдиева Г.М.

БЕЗБАРЬЕРНЫЙ ТУРИЗМ КАК СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ

Убайдуллаева Д.Х., Валиева З.Ф., Бегманов Р.А.

ПРИМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Узоқов Б., Хидиров Х.И.
КОРРУПЦИЯНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ, МАЗМУН-МОҲИЯТИ, УНГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Умаралиева Н.А.
ПСИХИКА УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ И ОЗНАКОМЛЕНИЕ ИХ С ПРАВИЛАМИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

Умоталиев Д.А.
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ТИРЕОТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА

Ураков М.О.

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ

Уралов Э.О.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАРАФШАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА

Усманов И.И.

АНАЛИЗ ДОЛГОСРОЧНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ

Фозилова М.А.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Хайриддинов А.Б.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПИРАЦИИ И ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА В ПОЧВЕ

Хайриддинов А.Б.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕТРОЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, МИКРОКЛИМАТА И УРОЖАЙНОСТИ ХЛОПЧАТНИКА ПОД ВЛИЯНИЕМ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛИС

Хакимов Ш.К., Усманова М.Н., Ражапова С.С.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Хакимов Ш.К., Саматов Р.Г., Ражапова С.С., Абдураззакова Д.А., Абдусаматов Э., Абруев Ш.

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПУТЁМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕКРЕСТКА

Хидиров Х.И.
КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ СТРАТЕГИЯСИ: ЎЗБЕКИСТОН ТАЖРИБАСИ, АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Ходжаева Г.А.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА ТАШКЕНТА

Холмуродов А.Ш.
МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ - НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ПЕДАГОГ КАДРЛАР МАЛАКАСИНИ 
ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВОСИТАСИ

Хромов Н.И.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Худайбердиева Л.С.

СПЕЦИФИКА ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И 
ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Чартаков А.К.

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА И ЕЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Чередниченко Д.А., Шилова А.И.
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Чередниченко Д.А., Шилова А.И.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Черняев И.С., Свиридова И.В.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОПЛАТЫ ПАРКОВОК В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Шарифов Х.Ш., Шаропов С., Алаберганов С.
МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ВОДЫ В КАНАЛЕ

Шадиев З.И.

ЁШЛАРНИ КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШ ИШИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН МЕТОД ВА ВОСИТАЛАР

Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Шукурова М.А.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В КЛАССЕ

Шукурова Ш.Ш.
РОЛЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В ОБМЕНЕ ОРГАНИЧСКИХ ВЕЩЕСТВ В ЛИМНИЧЕСКИХ ЭКОСИСТЕМАХ

Эргашев А.Й.
ЗНАЧЕНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА

Эргашев Н.Ш., Туракулов З.Ш.,  Мирзакаримов Б.Х., Исаков Н.З.
ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ И 
СОЧЕТАННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ

Эшқуватов Қ.Ш., Мансуров С.Р.

ЖАНУБИЙ СУРОН СУВ ОМБОРИ ҚИРҒОҚЛАРИДАГИ ЎЗГАРИШНИ КОСМИК СЁМКА ОРҚАЛИ БАҲОЛАШ

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Инкина – Ерицпохова А.З.
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ

Нуриазданов Д.А.
ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА

Родионов А.В.
ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

Алтабасов А.О.

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА

Алтабасов А.О.

МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

O‘rinov Q.I., O‘rinov A.I., Urinov A.I.
DEVELOPMENT OF THE USE OF LOW-POWER WIND ENERGY GENERATORS IN THE CREATION OF RENEWABLE ENERGY IN UZBEKISTAN

Абдуллаев Ш.У., Джумаева Г.С.
ҲАРБИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ПРОЕКТЛИ ТАЪЛИМНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Бакланова П.С.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, КАК ЭЛЕМЕНТ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 
УПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

 

Джумабоев Ж.У., Мирзакаримов Б.Х.
АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ

 

Лянгвинская Д.В., Давыдова Н.Л.
РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Мирзааҳмедова Ю.А.

ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ ШАРТЛАНГАН КЎРИНИШЛАРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Гулямова Л.Х.-А.
ОЦЕНКА ТОПОГРАФИИ КАК РЕСУРСА ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА

Гулямова Л.Х.-А., Рахимов Ш.
КОНЦЕПЦИЯ ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ

Гулямова Л.Х.-А., Рахмонов Д. Н.
ПОНЯТИЕ ГЕОИЗОБРАЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАРТОГРАФИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page