top of page
118.jpg

№3(118) март 2024 - скачать ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2

 

Предыдущие выпуски находятся в архиве

Выходные данные

Задний форзац

 

Оформление ссылки на статью:
ФИО автора. Н
азвание вашей статьи [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-2024.- №3(118) (дата публикации: __.03.2024).- URL: ссылка на вашу статью (дата обращения: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Abdukadirova D.T., Yaqubov I.

TARQOQ SKLEROZ KASALLIGINING DIAGNOSTIK MEZONLARI

 

Abdukadirova D.T., Abdukadirov U.T., Qosimova Sh.

QON TOMIR PARKINSONIZMINING ERTANGI KLINIK-NEVROLOGIK KO’RSATKICHLARI

Abdukaxxarov А.А., Mamatkulov R.Sh.

MASHINA DETALLARINI TIKLASH VA PUXTALASH USULLARI

Abdullaeva M.N. 

USE OF CARBETOCIN TO PREVENT HYPOTONIC POSPARTUM BLEEDING AND ASSOCIATED COMPLICATIONS, REDUCE HYSTERECTOMY COUNT

Abdullayev A.N.

STUDY THE CHEMICAL COMPOSITION OF KING OF HERBS

Abdulxayeva M.B.

BOSHQARUVDA DEONTOLOGIK YONDASHUV

Abjalova H.R.

BASED ON SOCIAL COOPERATION PEDAGOGICAL OF STUDENTS IMPROVING THEIR SKILLS METHODS

Abjalova H.

FORMING PARENTS' IDEAS ABOUT THE POSITIVE ASPECTS OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE FORMATION OF THE CHILD'S PERSONALITY

Adilova N.A.

HISTORY OF THE ORIGIN OF LINGUISTICS AND ITS IMPORTANCE IN EDUCATION

Akbarova M.A., Azimova G.M.

THE SIGNIFICANCE OF DETERMINING HORMONES AND TUMOR MARKERS IN BLOOD SERUM IN GRANULOSA CELL TUMOR, ITS RECURRENCES AND METASTASES

Akhmadjonova U.T.

SOLAR PANELS: RENEWABLE ENERGY SOURCES AND ENERGY SAVING TECHNOLOGIES

Akhmadjonova Y.T.

AYDAR-ARNASAY LAKE SYSTEM AND ITS AREA PROSPECTS FOR TOURISM DEVELOPMENT

Akhmadjonova Y.T.

DEVELOPMENT OF MODERN TOURISM INDUSTRY IN UZBEKISTAN

Akhmadjonova U.T.

GREEN ENERGY IS THE BASIS OF WELFARE

Alimov Sh.Sh.

O’QUVCHILARNING PSIXIKASINI REJALASHTIRISH ASOSIDA HARAKAT, TA’LIM TARBIYA VA SPORT MASHG’ULOTLARI JARAYONIDA O`Z-O’ZINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Aliqulov А.В.

ONLAYN TA’LIM PLATFORMALARIDA IMTIHON JARAYONLARINI NAZORAT QILISH TAHLILI

Allayarova M.Q., Umaraliyev O.R.

BOSHQARUV TIZIMIDA TASHKILOTLARNING YANGI TURLARI VA ULARNI RIVOJLANISHIDAGI ZAMONAVIY TENDENSIYALAR

Amangeldiyeva U.Jo., Joldasbaeva Ju.S., Sultanmuratova Z.A.

GEOTIZIMLARNI MONITORING QILISHDA GEOINFORMATSION TEXNOLOGIYALAR

Amanova Yu.X.

LEV TOLSTOYNING MASHHUR “URUSH VA TINCHLIK” ROMANINING MIFOLOGIK TADQIQI

Artikov Ja.A.

NAVIGATING THE MAZE: EXPLORING EFFECTIVE METHODOLOGIES FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNING

Asqarov I., Xusanov U.

ANALYSIS OF THE ELEMENTS OF NIGELLA SATIVA L VEGETABLE OIL AND ITS SIGNIFICANCE IN TRADITIONAL MEDICINE

Aхmedov R.I.

WAYS TO ELIMINATE ENVIRONMENTAL PROBLEMS

Azimov Q., Raximov B.Sh.

BA’ZI IQTISODIY TUSHUNCHALARNING MATEMETIK MODELLARI

Azimova Kh.E., Аmirоv А.G.

IMPОRTАNCE ОF TОTАL PОPULАTIОN INCОME IN LIVING WELL-BEING

Azimova D.

LEXICAL-SEMANTIC FIELD OF THE CONCEPT DENOTING “FEAR” IN ENGLISH AND UZBEK LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD

Azizova Z.R.

PROBLEMS AND THEIR POTENTIAL SOLUTIONS IN IMPROVING READING AND WRITING SKILLS IN LEARNING ENGLISH

Axmedova Yu., Shaldarbekova A.B.

O‘ZBEKISTONDA INVESTITSION LOYIHALARNI SHAKLLANTIRISHNING HUQUQIY ASOSLARI

Bakirov I.Kh.

IMPROVING THE TECHNIQUE OF BADMINTON SPORTS TRAINING

Bayqabilov X.М., Normatov S.A.

JANUBIY HISOR TOG’OLDI HUDUDLARDA TURISTIK MARSHRUTLARNI LOYIHALASH MASALALARI

Berdiyev А.Н.

PRIORITY TASKS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT AND THEIR IMPLEMENTATION MECHANISMS

Berdiyev А.Н.

FURTHER DEVELOPMENT OF FREE MARKET RELATIONS OF COTTON TEXTILE CLUSTERS

Bobokulova N.Yu.

EFFECTIVE EDUCATION FOR THE WORLD'S CHILDREN - PROCESSES OF CREATION OF THE EDUCATION METHOD

Boqiyeva I.V.

TEMIR ALMASHINUVI, TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI

Bo‘ronov F.

MUSIQA MADANIYATI VA UNING HAYOTDAGI O‘RNI

Bultakov Т.

AJOYIB KO'PAYTMALAR

Buranova D.A.

QISHLOQ XO’JALIGI OLIY O’QUV YURTLARIDA TALABALARNI KASBIY-KOMMUNIKATIV TAYYORLASH

Chudnykh K.A.

CINEMA AS A REFLECTION OF PUBLIC OPINION

Dadakhodzhaev A., Juraev U.

ASSESSMENT TYPIFICATION OF RELIEF RAVINE DANGEROUS LAND SQUARES OF THE NAMANGAN ADYRS OF THE FERGANA VALLEY

Djanizoqov U.A., Axmatov Ja.Ja.

ELEKTROTEXNIKA MASALALARIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNING QO’LLANILISHI

Djumambetova D., Matjanova M.

SPEECH ENHANCEMENT THROUGH INFORMATION GAPFILLING TECHNIQUE

Dusmatova М.А.

IQTISODIY AXBOROTLARNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA MOBIL ILOVALARDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYALARI

Egamberdiyev A.I.

DYNAMICS OF PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT IN THE ECOLOGICAL CONDITIONS OF THE SOUTHERN REGION

Egamberdiyev H.S., Khujakulov A.K.

VIRTUAL MUSEUMS AS PART OF A DIGITAL CULTURAL ENVIRONMENT

Egamova M.T., Rasulov Ja.Sh.

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY WITH SPASTICITY OF THE LIMBS

Egamova M.T., Rasulov Ja.Sh.

METHODS FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN THE REHABILITATION OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

Ergashev R.Kh.

SOCIO-ECONOMIC ESSENCE OF FRUIT AND VEGETABLE COOPERATION

Ergashev R.Kh. 

COOPERATION OF FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS AND ISSUES OF ITS DEVELOPMENT

Ergasheva S.

TEACHING CHILDREN IN INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Ergasheva S.

ROLE OF PRE-SCHOOL EDUCATION ORGANIZATION IN PATRIOTIC EDUCATION OF CHILDREN

Ergasheva S.

PHYSICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Ergasheva N.R. 

IMPROVING THE MECHANISM OF USING OUTSOURCING SERVICES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF KASHKADARYA REGION

Ergasheva N.R. 

FEATURES OF EVALUATING THE QUALITY OF OUTSOURCING SERVICES IN PRESCHOOL EDUCATION ORGANIZATIONS USING THE "AM UI " MODEL METHOD

Ergasheva F.A.

THE ROLE OF COGNITIVE LINGUISTICS IN DEVELOPING STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE AND FORMING THEIR LINGUISTIC PERSONALITY

Eshboev B., Xalilova E.

FORMATION OF NATURAL GEOGRAPHICAL PROCESSES UNDER THE INFLUENCE OF THE GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGY CHARACTERISTICS OF THE AREAL

Fozilov Sh.M., Eshonqulov S.S., Norqabilova I.D.

THE EFFECTIVENESS OF EXPLAINED THE CONTENT OF THE SUBJECT OF HYBRIDIZATION TO STUDENTS IN SCHOOL LESSONS

Germanova T.V., Meliyev B.O.

ISНLAB CНIQARISН KORXONALARIDA RESURSLARNI TEJASН YO‘LLARI

G‘oymatova D.

O‘RGANILAYOTGAN JARAYONNING NORMALLIGINI TEKSHIRUVCHI MATEMATIK MODEL ADEKVATLIGI

Hamdamov E.

RECREATION POTENTIAL AND PROSPECTS OF CHODAK RECREATIONAL ZONE

Ibragimova S.R.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF MENOPAUSAL SYNDROME BY MODERN METHODS

Ibragimov Sh.M.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS

Ibrohimjonov X.Sh., Ibrahimjonov H.Sh.

NASOS STANSIYALARIDA NOSOZLIKLARNI ANIQLASH VA TA’MIRLASH TALABLARI

Iminova I.M., Abdulboriyeva D.Yo., Abdulazizov A.A., Isaqov A.A.

TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASIDA QO’LLANILADIGAN DORI VOSITALARI

Imomova U.M.

ACTIVE LEARNING AND TEACHING METHODS IN THE FORMATION OF COGNITIVE COMPETENCES IN STUDENTS

Inogamova D.R.

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF HOSPITAL PEDAGOGY IN DEVELOPED COUNTRIES AND IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Irisboyev F.B.

FEATURES OF OPTRONS. OPTRONS ILLUMINATOR

Irisboyev F.B.

VACUUM FLUORESCENT INDICATORS

Islomov M.H.

KOGNITIV RADIO ORQALI IOT (INTERNET OF THINGS) QURILMALARINING ISHLASHI

Ismatov U.R.

MARKAZIY LIMIT TEOREMA VA UNING TADBIQLARI

Ismatov Sh.U.

YOSHLARNING HUQUQIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOIY OMILLARI

Isroilova Yo.B.

EFFORTS TO ENCOURAGE STUDENTS TO LEARN NEW LANGUAGES

Jabborova Z.M., Sharaffulina R.R.

JIZZAX VILOYATIDA KIСHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKLARINING RIVOJLANISHI HOLATI

Jomonqulova E.F.

IQTISODIYOTNING TURLI SOHALARIDA LOGISTIKATEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH YO’LLARI

Joniqulov B.R.

REGIONAL ORGANIZATION OF WORKING FORCES IN SIRDARYA REGION

Jo’rayeva N.M.

FIZIKA FANI TO‘GARAKLARIDA IJODIY ISНLARDAN FOYDALANISН

Jo’rayeva N.M.

MARKAZGA INTILMA TEZLANISH MAVZUSINI O‘QITISHDA FANLARARO BOG‘LANISH

Jumanazarova D.U., Juraev A.A.

ETHNOLOCAL FEATURES OF THE TRADITION OF RAISING CHILDREN

Karimova S.

BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARINING TALAFFUZ ME’YORLARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Karimova N.O.

PROTECTION OF THE POPULATION AND TERRITORIES FROM NATURAL EMERGENCY SITUATIONS

Karshiboev Kh.K.

ON A FAMILY OF CIRCLE HOMEOMOHPHISMS WITH ONE BREAK POINT

Karshiev F.U.

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF TEACHING MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION MATERIALS

Kenjabayev Ja.A.

A CROSS-SECTIONAL STUDY OF LEXICON RELATED TO OLYMPIC SPORTS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES

Khodjakulova F.R.

IMPLEMENTING AUTHENTIC MATERIALS VIA ONLINE TOOLS IN TEACHING ENGLISH

Kiyasova R.M., Rasulova Z.Kh., Raxmonova Yu.Kh., Khusanova I.A.

CHALLENGES AND STRATEGIES IN TRANSLATING HEMINGWAY'S PROSE

Kuliev T.M., Sobirov D.Kh., Atanafasov M.R.

THEORETICAL ANALYSIS OF PROCESSING OF WOOL FIBERS UNDER THE INFLUENCE OF MOVING ROLLERS

Kulmatov P.M.

VIEWS OF EASTERN SCHOLARS ON FAMILY EDUCATION

Kurbanov A.B.

INVESTMENT DIRECTIONS AND PRINCIPLES OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY DEVELOPMENT IN THE REGIONS

Kuvandikov Yo.T.

O‘QYOYSIMON PANJALAR VA AYLANMA ISHCHI ORGANLARNI ISHLASH JARAYONIDA MASSASINI O`ZGARISHINI QIYOSIY TAHLILI

Lutfullayev Sh.N.

AGROTECHNOLOGICAL BASIS OF TOMATO FERTILIZER IN KASHKADARYA

Mamadiyeva Z.Sh.

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA BADIIY ADABIYOT ORQALI NUTQNI O‘STIRISH METOD VA VOSITALARI

Mamajanov A.A.

VENALARNING VARIKOZ KENGAYISHI — SABABLARI, ALOMATLARI, KO’RINISHI, DAVOLASH

Mamanazarova N.J., Mirjamilova Н.

RESURSTEJAMKOR TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING TUPROQ UNUMDORLIGI VA EKINLAR HOSILDORLIGINI OSHIRISHGA TA’SIRI

Mamaraimova O.

“МENTALITET” VA “MENTALLIK” HODISASIGA ILMIY – FALSAFIY YONDOSHUV

Mamaraimova O.

AXIOLOGICAL STUDY OF PRINTED ELECTRONIC NEWSPAPER LANGUAGE

Mashrabjonov O.

YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING GRAMMATIK XUSUSIYATLARI: BOG’LOVCHILAR

Matkuliyeva S.I.

QAYTA IJARAGA OLISH UCHUN ASOSIY VOSITALARNI SOTISH HISOBI

Maxammadiyeva H.S., Mizrabov U.B.

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING TAFAKKUR DOIRASINI TA’LIM JARAYONIDA RIVOJLANTIRISH

Maxammatova S.X.

STUDYING THE BIOLOGICAL ROLE OF CORN

Maxmudov D.

MELIORATIV OBEKTLARNING TURLARI VA ULARDA AMALGA OSHIRILADIGAN MELIORATIV TADBIRLAR ORQALI ERISHILADIGAN NATIJALAR

Mizrabov U.B., Xaytbayev E.B., Sabapathy D.

HARAKATI XAVFSIZLIGI VA ZAMONAVIY YO‘L-TRANSPORT EKSPERTIZASINI RIVOJLANISHGA TA’SIRI

Mirzanov B., Tajibaev N., Muratov A.

FIXED ASSETS AND THEIR DEPRECIATION: COMPARATIVE ANALYSIS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS

Mirzayeva R.Z.

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF EARLY DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH CATARACTS

Mo‘ydinov M.M., G‘ofurov A.S.

ZAYTUN BARGINING TIBBIYOTDA ISHLATILISHI

Murodova D.S., Nabiyeva O.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI AHOLISI TABIIY HARAKATI VA UNING HUDUDIY TAFOVUTLARI

Musaeva D.A.

ESHITISHDA NUQSONI BOR BOLALARNI PSIXOLOGIK TASNIFI

Mustafoev А.А.

MOSGRIDLI GAZ FAZALI EPITAKSIYA USULINI TADQIQ ETISH

Mustafoev А.А.

KVANT NUQTALARINI OLISH VA ULARDAN FOYDALANISH USULLARI

Muzropova F.I.

MODERN ISSUES OF RESEARCH AND ASSESSMENT OF THE TOURISM CAPACITY OF KASHKADARYA REGION

Nabiyeva G.O., Muxtorov Ja.M., Jamoldinov M.I.

QUYOSH RADIATSIYASINING QISHLOQ XO’JALIGI EKINLARIGA TA’SIRI VA AHAMIYATI

Nabiyeva G.O., Madaminov I.M.

ISSIQLIK MASHINASINING ISH JISMLARI VA ISSIQLIGINING ISHGA AYLANISH JARAYONI

Naubetullaev T.T.

DEVELOPMENT OF QUICK-STRENGTH ABILITY OF VOLLEYBALL PLAYER BOYS ACTIVATED IN THE TRAINING GROUP BASED ON MODULE TECHNOLOGY

Nazarova D.

O‘ZBEKISTONDA QO‘G‘IRCHOQ TEATRINING YARATILISH TARIXI

Nazirov K.Yu.

TALABALARNI MUSOBAQA UCHUN BASKETBOL GURUHLARI 3X3 BASKETBOL JAMOASI BO‘YICHA O‘QUV VA SPORT INSHOOTLARIDA O‘QITISH MASALASI

Niyazov A.A.

HUDUD(TUMAN)LARNING TRANSPORT IMKONIYATLARINI TRANSPORT-GEOGRAFIK JIHATDAN TAHLIL QILISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)

Noibjonova X.M.

BIOLOGICAL ROLE OF SOAP

Nurillayev I.X.

PRODUCTIVITY INDICATORS OF VEGETABLE CORN MEGATON F1 AND MERIT F1 HYBRIDS WHEN PLANTED AT DIFFERENT PERIODS IN THE CONDITIONS OF KASHKADARYA

Nurillayev I.X.

GROWTH AND DEVELOPMENT OF SWEET MAIZE IN THE SOIL CLIMATE CONDITIONS OF THE SOUTHERN REGION

Ochilova M.P.

SHARQ VA G’ARB OLIMLARINING YOSH AVLODNI TARBIYALASHGA OID QARASHLARI

Odilova F.O.

O‘QUVCHILAR BILIMIDAGI BO‘SHLIQLARNI ANIQLASH VA ULARNI TO‘LDIRISH YO‘LLARI

Otabekov Ja.N., Achilboyeva S.O.

ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF THE LOCAL BUDGET REVENUE ACCOUNT

Otashev D.R.

THE MAIN TOOLS FOR CHOOSING SPORTS TYPES FOR YOUNG ATHLETES

Podlepetsky В., Metinqulov Ja.T.

SIM800L MODULI MQ-5 DATCHIGINING ISHLASH JARAYONINI TEKSHIRISH

Podlepetsky В., Metinqulov Ja.T.

TIMERS BUILT INTO MICROCONTROLLERS

Po‘latov M.E., Nizomov M.Q.

XIZMAT KO‘RSATISH SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Qarshiboyev X.Q.

MAMLAKATIMIZDA KICHIK TADBIRKORLIKNING HUDUDLARNING IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA’SIRI VA UNING EKONOMETRIK TAHLILI

Qilichov O.A.

GEOGRAFIK NOMLARINI O`RGANISHNING TADQIQOT USULLARI

Qodirova N.R.

UYDA YAKKA TARTIBDA TA’LIM OLAYOTGAN BOLALARNING IJTIMOIY MOSLASHUVINI SHAKLLANTIRISH UCHUN IJTIMOIY-PEDAGOGIK YORDAMNING ZARURATI

Qurbonaliyev D.R., Alimova E.A.

QATTIQ JISMLAR VA BIOLOGIK TOʻQIMALARNING MEXANIK XOSSALARI

Qurbonnazarov Ja.Ju., Shodiyev R.M.

ABDULLA QODIRIY ASARLARINING IJTIMOIY-BADIIY TASNIFI

Rahimov А.В.

SPECIFIC FEATURES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN UZBEKISTAN

Rashidova D.E.

ZAMONAVIY DASTURLASH TILLARINING TAHLILI

Rasulov A.U.

COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING FOR MILITARY PURPOSES

Raximberdi A.I.

DEVELOPING LISTENING AND SPEAKING SKILLS IN TEACHING TOURISM TERMS IN ENGLISH

Saidaxmedova D.S., Rabbimov I.

MAHSULOT SIFATNI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USLUBLARI

Saidaxmedova D.S., G’oyibnazarova Sh.

MAXSUS IQTISODIY ZONALARNI TASHKIL ETISHNING IQTISODIY ZARURIYATI

Saidivalieva B.S., Yuldasheva M.B., Rakhmonova Yu.Kh., Khalikova L.U.

FINDING LIGHT IN THE WASTELAND: A LOOK AT OPTIMISM IN HEMINGWAY'S "THE SUN ALSO RISES"

Samadov A.X., Kasimova A.Y., Umedullayev A.G.

USE OF GEONAVIGATION SYSTEM IN CONTROLLING AND FAST CONTROL OF HORIZONTAL WELLS' STEM TRAJECTORY

Samandarova Yo.X.

SANOAT JOYLAShUVINING ILMIY ASOSLARI, UNGA TA’SIR KO‘RSATUVChI GEOGRAFIK OMILLAR

Saparov A.D., G'aniyev Sh.V.

QIYOSIY TILSHUNOSLIKDA IQTISODIY TERMINLARNING SEMANTIK TAHLILI

Saparova N.E.

THE ROLE OF ORAL SPEECH IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN PRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS

Sarikulov M.O., Rahmonova O.O.

BULOQBOSHI TUMANI SANOAT TARMOQLARI IQTISODIY KO‘RSATKICHLARI VA HUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNI QO`LLAB QUVVATLASH CHORA TADBIRLARI

Sarimsakova Sh.

ANALISYS OF FRUITS AND VEGETABLES DRYING EQUIPMENT AND THE THEORETICAL BASIS OF THEIR CREATION

Sattarov K.F.

O‘QITISH JARAYONIDA IJODIY VA KREATIV O‘QUV TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Sattorova M.A.

BO’LAJAK TARBIYACHILARNI TAYYORLASH JARAYONIDA KOMMUNIKATIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MODELI

Shakirova Kh.

STUDY OF THE PATHOGENIC CHARACTERISTICS OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGI TO HARMFUL LOCUSTS

Sheralieva Sh.I., Rakhmonova Yu.Kh., Kurbanova I.Sh., Shadieva Sh.S.

ANALYZING RAILROAD TERMINOLOGY IN ENGLISH

Sheralieva Sh.I., Rakhmonova Yu.Kh., Kurbanova I.Sh., Shadieva Sh.S.

A LOOK AT ERNEST HEMINGWAY'S DRAMATIC WORKS

Sheralieva Sh.I., Rakhmonova Yu.Kh., Kurbanova I.Sh., Shadieva Sh.S.

THE USE OF IT IS ONE OF THE INNOVATIVE METHODS IN INTERACTIVE TRAINING

Shodiyev B.T., Aminov Sh.Ja.

BALIQCHILIK TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLI

Shoimqulova N.X.

INTEGRATING GLOBAL ISSUES INTO ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Soataliyeva M.A., Sarikulov M.O.

POP TUMANI MEHNAT RESURSLARINING IQTISODIYOT TARMOQLARIDAGI BANDLIGI TAHLILI

Sobirov D.X., Quliyev T.M., Qulmetov M., Atanafasov M.R.

VALIKLAR TA’SIRIDA HOSIL BO‘LADIGAN TASHQI KUCHLARNI JUN TOLALARIGA TA’SIRNING TAHLILI

Sobirov O.O., Sobirova F.O., Sobirova Z.O.

XURUJSIMON SHIZOFRENIYADA ASTENIK REMISSIYA TURINING KLINIK TIPOLOGIYASI

Suvonova R.U.

NUTQDA QO‘LLANUVCHI VULGARIZMLARNING LINGVOEKOLOGIYAGA TA’SIRI

Tabinbaev B.A.

DEVELOPMENT OF SPEED QUALITY OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS

Tangatov B.B.

ANALYSIS OF MODERN METHODS OF TEACHING ENGLISH IN TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Tashimov N.E., Sheraliyev S.K.

ACTIVATION OF STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY IN THE HOMOLOGICAL TRANSFORMATION OF SECOND-ORDER SURFACES

Tolipov Н.

O‘ZBEKISTON - XAVFSIZ VA TINCHLIKSEVAR DAVLAT

Toshova Sh.T.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TABIAT BILAN TANISHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SOG’LOM TURMUSH TARZINI RIVOJLANTIRISH

Tovbayev G.

SIRDARYO VILOYATI TUPROQLARI, O‘SIMLIKLARI VA HAYVONOT DUNYOSI HAMDA ULARNING TABIIY GEOGRAFIK TAVSIFI

Toylakova F.S.

IMPROVE SOIL MELIORATIVE CONDITION OF SOUTHERN REGIONS

Turаyеv U.Y.

MАTЕMАTIKАNI O‘QITISHDА INNОVАSIОN TЕХNОLОGIYALАRNI QO‘LLАSHDА KОMPYUTЕRDАN FОYDАLАNISH

Turdimambetov I.R., Baltabaev O.O.

EXPERIENCES OF STUDYING OIKONYMS IN SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHY OF UZBEKISTAN

Turg’unboyeva D.А.

AHOLI MIGRATSIYASINING O’RGANISH BORASIDAGI ILMIY YONDASHUVLAR

Tursunboyev N.

ICHIMLIK SUV TA`MINOTI KORXONLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING ZARURATI

Tursunov Sh.S.

IMPROVING THE METHODS OF OPTIMIZING THE FUEL POWER OF TRACTORS

Tuychieva F.G.

FORMATION OF THE SPINAL COLUMN IN INFANTS UNDER THE INFLUENCE OF CORONAVIRUS INFECTION

Umarov B.В., Maxamadaliyev M.I., Holmatov M.K.

YURTIMIZDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN YASHIL MAKON LOYIHASI

Umarov A.

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Umarova Z., Khurmatov B.

BANKLAR MOLİYAVİY BARQARORLİGİNİ BOSHQARİSH USULLARİ

Umirova G., Primqulova Z.

IQTISОDIY ISLОHОTLAR SHARОITIDA KОRXОNALARNI BОSHQARISH

Umirova G., Khurmatov B.

TIJОRAT BANKLARINING MОLIYAVIY BARQARОRLIGINING NAZARIY ASОSLARI

Umurzoqova L.B.

MUSIQA DARSLARIDA CHOLG‘U ASBOBLARI VOSITASIDA BOLALARNI IJODIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Urunbaeva G.Sh., Maxamadaliev M.I.

INFLUENCE OF OPTIMAL PLANTING STANDARDS ON CORN YIELD

Urunbaeva G.Sh., Mahamadaliev M.I.

SOIL FERTILITY AND RECURRENT CROPS

Usmanova R., Boymurodova Kh.B.

GEOGRAPHICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF AGRO-TOURISM IN KITAB-SHAKHRISABZ CONCAVE SLOPE

Usmanova R., Toshboyev S.Sh.

REASONABLE USE OF LAND RESOURCES OF KASHKADARYA REGION UNDER CLIMATE CHANGE

Usmanova R., Ismatullayeva F.A.

O‘LKASHUNOSLIK MUZEYLARINING YOSH AVLOD TARBIYASIDAGI O‘RNI

Utayev S.D.

EXCISE TAX AND ITS ROLE IN STATE BUDGET REVENUES

Utepov M.D., Eleusinov S.A.

VOLLEYBALL AS A MEANS OF DEVELOPING PHYSICAL QUALITIES

Xakimov O.M., Muyiddinov U.

ASFALTBETON QORISHMALARI ISSIQ- QURUQ IQLIM SHAROITI UCHUN ISHLATILADIGAN MATERIALLARGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Xamidova M.Z.

QASHQADARYO VILOYATIDAGI ARXEOLOGIK YODGORLIKLAR VA TARIXIY OBYEKTLARDAN FOYDALANISHNING ZARURIYATI

Xazirova M.R., Xoldarova E.T., Nishonova N.A., Abdullayev D.N.

GLOBALLASHUVNING YANGI O’ZBEKISTONDA FAN VA TA’LIMNING RIVOJIGA TA’SIRI

Xazirova M.R., Hojimatova G.A., Yunusov G.N., Tursunov S.G.

YANGI O’ZBEKISTONDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR - MAMLAKAT IQTISODIYOTINING TAYANCHI SIFATIDA

Xodjiaxmatova R.Yu.

THE IMPORTANCE OF A HEALTHY LIFESTYLE IN IMPROVING THE QUALITY OF HUMAN LIFE

Xoliqulov A.N., To’xsanboyev J.

MAKROIQTISODIY TAHLIL VA PROGNOZLASHNING NAZARIY ASOSLARI

Xolmirzaev I.J., Bayzakov T.M., Yusupov Sh.B.

ULTRАBINАFSHА NURLАR BILAN ZARARLI HASHAROTLAR VA O‘SIMLIK KASALLIKLARIGA QARSHI KURASHISHNING INNОVАTSIОN USULI

Xudoyberdiyev Т., Sabapathy D.

AVTOMOBILLARNING ATROF- MUHITGA CHIQARADIGAN CHIQINDI GAZLARINI BAHOLASH

Yigitaliyev M.S.

DEVELOPMENT OF GREEN ENERGY IN UZBEKISTAN

Yo‘ldashev А.V.

AN INTELLECTUAL MODEL OF OBJECT STATE DIAGNOSIS THE PRINCIPLE OF FORMATION

Yuldasheva O.I., Mamadaliyeva X.A.

QISHLOQ XO’JALIGIDA ELEKTR ENERGIYASIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Yuldasheva X.A.

MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Yusupov D.R., Ergashev G‘.M., Rahmonov I.A.

TECHNOLOGY FOR INCREASING LESSON EFFICIENCY IN SPECIALISTS

Yusupov D.R., Ergashev G‘.M., Rahmonov I.A.

MUTAXASSISLIK FANLARIDA DARS SAMARADORLIGINI OSHIRISH TEXNOLOGIYASI

Yusupova N., G‘aniyev O.

THE RELEVANCE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGINEERING GRAPHICS IN UZBEKISTAN

Zakhidov D., Shukrulloyev B.

APPLICATION OF THE MAXIMUM LIKELIHOOD METHOD IN THE DIVISION OF SOCIAL NETWORKS INTO COMMUNITIES TO THE AGRICULTURAL SECTOR

Zakhidov D., Usarov Ju.

USING THE TOPIC OF DIVIDING SOCIAL NETWORKS INTO COMMUNITIES IN TEACHING THE TOPIC OF MATHEMATICAL STATISTICS TO STUDENTS OF THE ECONOMICS DEPARTMENT

Zakirova S.

THE ORETICAL ISSUES OF ADVERTISING DESIGN

Zoirova Kh.Kh.

ENVIRONMENTAL EMERGENCIES IN ENTERPRISES AND THEIR IMPACT ON THE STATE OF THE ENVIRONMENT

Zunnunova U.

TECHNIQUES FOR CREATING AN ADVERTISING IMAGE ON MARKETPLACES

Абдирахимов И.Э., Хасанов Ф.Б.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРОГЕНИЗАЦИИ

 

Абдувалиев А.А., Болтаев А.Х., Джуракобилова Р.И., Эштемирова М.Р.

СТАНДАРТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ И РЕСУРСАМИ В ЦИФРОВИЗАЦИИ ТУРИЗМА

Абдукадировa Д.Т., Абдукадиров У.Т., Латипжонов М.Ж.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЕ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА: PRP ТЕРАПИЯ

Абдуллаев Д.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОГО И МЯСА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Абдуллаев Д.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ЗА УЧЕТ КОРМОВОЙ БАЗЫ

Абдурасулов Б.С.

ВАЖНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НАШЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В СОЗНАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ

Абдурахимов Ш.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Абдурахманов У.К., Холбоев Ю.Х.

ИЗЫСКАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 2-ХЛОРЭТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Абдурахманова С.П., Карабаева З.Т., Ганиева Х.Б., Билалова Д.Ж., Маматова Н.

УТИЛИЗАЦИЯ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ В ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Абдурахмонов О.Қ.

ГЛОБАЛ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА ОММАВИЙ ОЧИҚ ОНЛАЙН КУРСЛАРНИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Абдусаматова М.У., Леонович С.Н., Косимов Т., Сагатов Б.У. 

АНАЛИЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, ПОСВЯЩЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ЗДАНИЙ

Абдусатторов З.А., Леонович С.Н., Асатов Н.А., Сагатов Б.У.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА НА РАБОТУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Аветисян Т.С., Костенко А.А.

УЧИТЕЛЬ, КАК КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ

Азизова Д.Г., Орипова Л.Н., Абдиразаков А.И.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСТАТОЧНОЙ ВОДЫ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ ИЗ ОБВОДНЕННЫХ ПЛАСТОВ

Азимов А.Т., Рахимов А.М.

ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ЎҚУВ ЖАРАЁНИДА ГРАФИКА ФАНЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Азимов А.Ў.

СУВТЕЖОВЧИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ҲОСИЛДОРЛИКНИ ОШИРИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Акбарова Н.Р.

ПРОВЕДЕНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПАВЛОВНИИ

Алижонова Ё.Т., Уктамов У.Ш.

ЗНАЧИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ АНДИЖАНСКИХ ГОРНЫХ ЛАНДШАФТОВ

Алиқулов А.Б.

МАСОФАДАН ЎҚИТИШ ПЛАТФОРМАЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ФОЙДАЛАНУВЧИНИ РЕАЛ ВАҚТДА НАЗОРАТ ҚИЛИШ АЛГОРИТМЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Аминов Ф.Б.

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Амиркулов Ш.О.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Арифов А.А., Леонович С.Н., Асатов Н.А., Сагатов Б.У.

РОЛЬ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНОСТИ ЗДАНИЙ

Арутюнян А.Т.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦЕПИ ПОСТАВОК ПРЕДПРИЯТИЯ – УЧАСТНИКА ВЭД

Асатжанова И.М.

УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ТВОРЧЕСТВА АХМАДА ТАБИБИ

Ахмадалиева Н.Ж.

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВЫХ МАРКЕРОВ, СВЯЗАННЫХ С РИСКОМ САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ АБОРТОВ

Ахмаджонов Ш.Ш.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В ЗДОРОВЬЕ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Ахматохунова М.К., Исломова С.Т.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ШИПОВНИКА И ПРИМЕНЕНИЕ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ

Ахмедов Н.М.

КАМЕРАЛ СОЛИҚ ТЕКШИРУВИНИ ЎТКАЗИШ ТАРТИБИ ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Ахмедова Х.Ю.

ВОПРОСЫ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ПРИ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ И ЕЕ ЛЕЧЕНИЯ

Бабаева Х.У.

КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Бабушкина А.Ю.

РАЗВИТИЕ АПК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Баховиддинова З.М., Сахибова М.Д.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Бахромова К.А.

РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО СПОРТА – ПОДДЕРЖКА БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Бекнаева Ш.В.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Боронов Б.Ф., Ахмедов М.А., Худайназарова Д.Г.

КОРХОНАЛАРДА ДАРОМАДЛАР ВА ХАРАЖАТЛАРНИ БОШҚА УМУМЛАШГАН ДАРОМАДЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТДА АКС ЭТТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Бурханов А.Х.

ЭКИН ЕРЛАРИДАН ИЛМИЙ АСОСЛАНГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ФОЙДАЛАНИШ – ЯНГИЧА ИҚТИСОДИЙ МУНОСОБАТЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ МУҲИМ ШАРТИ

Валиева Ф.Р.

РОЛЬ ЖЕНЩИН-УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ФОРМИРОВАНИИ ФУНДАМЕНТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Вепаев О., Аманназаров Д.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Волобуева Е.В., Костенко А.А.

ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЗИТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Гаинцева Л.М., Костенко А.А.

СТРЕСС В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ УЧИТЕЛЯ

Ғофуров А.М., Қувватов У.Т., Шокиров Ш.Г.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, КАК НЕОТДЕЛИМАЯ ЧАСТЬ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ В ВУЗЕ

Гуломов Н.Б., Абдулазизов С.А.

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ, РОБОТ-АССИСТИРОВАННАЯ ИЛИ ОТКРЫТАЯ ПЛАСТИКА ПРИ СТРИКТУРЕ МОЧЕТОЧНИКА

Давлетов Ж.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Давурбаев Д.Б., Леонович С.Н., Асатов Н.А., Сагатов Б.У.

УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН

Дагаев М.М.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Досалиев К.С., Абдурахмонов А.М.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛО-ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА МНОГОСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА

Дулатов Р.Р., Назиров К.Ю.

СИСТЕМА УЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ НАГРУЗОК В ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

Ёкубов А.Н., Абдулазизов С.А.

БОЛЕЗНЬ ПЕЙРОНИ – ПРИЧИНЫ, МЕТОДЫ И ЛЕЧЕНИЕ

Жонқобилов Н.

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА АКТИВНОСТЬ РЫНКА ТРУДА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Жуланов И.О., Аджимуратов С.М.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДЕФОРМАЦИЙ В МНОГОПРОЛЁТНУЮ БАЛКУ ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗЛИЧНЫЕ ФАКТОРЫ

Жуланов И.О., Аджимуратов С.М.

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СТАТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛИМОЙ СИСТЕМЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ НАГРУЗОК

Жумаев Х.Х., Буриева Д.А. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА

Жумаева Ю.Р.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРСАЙТА

Жуманова Л.А., Ханттураева М.Ю.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ ОРВИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

Жўраев И., Исаков К.М.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН КРЕДИТЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Жураева Н.М.

ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ

Зокирходжаев Р.А., Хасанов Н.Н.

ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ

Ибрагимова С.Р.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

Икономова В.В., Костенко А.А.

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

Исломов М.Х.

ОПТИЧЕСКИЕ ИЗОЛЯТОРЫ. ВНЕШНИЕ ОПТИЧЕСКИЕ МОДУЛЯТОРЫ

Исроилова Ш.Э.

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО: ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Кадыров М.А.

ЯНГИ ТУҒИЛГАН ЧАҚАЛОҚЛАРДА ЎТКИР ЮРАК-ҚОН ТОМИР ЕТИШМОВЧИЛИГИ КЛИНИК БЕЛГИЛАРИНИ НАМОЁН БЎЛИШИ

Кадыров М.А.

ОЦЕНКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОСТРОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Калужский Г.Р.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВКОЙ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

Камилджанов С.Ш.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УЗБЕКИСТАНА

Кандриков С.В.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ ХОЛДИНГОВОГО ТИПА

Каримов Д.А.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ

Касымов Б.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Козырин А.Л.

РИСКИ И СЛОЖНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

Қосимов А., Қосимов Б., Эгамов Х., Абдурахмонов И., Бахромов Ш.

ГОССИПИУМ ХИРЗИТУМ ТУРИГА МАНСУБ ХОРИЖИЙ НАМУНАЛАРНИ ЎРГАНИШ

Кудешова Г.Т., Балташова А., Гайбуллаева Ф., Мамбетниязова З.С.

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМУ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Куйбакарова З.А., Файзиева У.Ш.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Куйчиев О.Р.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОСТИ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕНТРАЛЬНО СЖАТЫХ СИСТЕМАХ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ЗАГРУЖЕНИИ

Курбанов А.Б.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ОСНОВЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА КЛАСТЕРОВ В РЕГИОНАХ

Курбанов А.Т.

АНАЛИЗ ИЗНАШИВАНИЯ КЛАПАНОВ БУРОВЫХ НАСОСОВ

Кушакова М.Н.

РАЗВИТИЕ МЕНЕДЖМЕНТА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

 

Мавлонов Н.Ш.

ФАКТОР ЖИЗНИ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА - УЧАСТИЕ УЧЕНЫХ В ВОСПИТАНИИ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Мадаминов З.Х.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ПРОДУКЦИЯМИ

Мамадалиев А.Т.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ТЕМЫ « МАГМАТИЧЕСКАЯ ПОРОДА»

Мамадалиев А.Т.

МЕҲНАТНИ БАЖАРИШ ЖАРАЁНИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН ТОЛИҚИШ ВА УНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРА ТАДБИРЛАРИ

Мамадалиев М.Х., Абдирахмонов Р.А.

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

Мамажонова М.М.

ТИМБИЛДИНГ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ: НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Мамаражабова Б.А., Шингисов А.У.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Мамаражабова Б.А., Шингисов А.У.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УПАКОВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Маматалиев А.Р.

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ИНТРАЗОНАЛЬНОГО НЕРВНОГО АППАРАТА ВНЕ ПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ У КРЫС

 

Марданов Ҳ.Х., Юсупов Н., Абдуназаров О.У.

РАҚОБАТЛИ НАВ СИНОВИ КЎЧАТЗОРИДА ЎРГАНИЛГАН НАВЛАР ДОНИНИНГ ТЕХНОЛОГИК СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Махсумова Д.К.

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВИЧИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ ХГДЗ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Махсумова Д.К., Салохиддинов З.С., Махсумова Д.К., Эргашева Д.А.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ

Минаварова Г.М.

НОГИРОНЛАР ИЖТИМОИЙ АДАПТАЦИЯСИ ОМИЛЛАРИ

Минаварова Г.М.

ФАРМАЦЕВТИК САНОАТДА ИШЛАБ ЧИҚАРИЛАДИГАН МАЛХАМЛАР КЛАССИФИКАЦИЯСИ

Миразимова Г.У., Фатуллаев Р.С., Суннатуллаева М.Э.

ПРИМЕНЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ЗДАНИЙ

Мирахмедов Ф.Ш., Набиев Б.Н.

ВЫРАЩИВАНИЕ СОРТОВ И ГИБРИДОВ ПОМИДОРА НА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ УЗБЕКИСТАНА

Мирзаитова М.К.

ВЛИЯНИЕ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ КАЛМАРАЗ НА СОРТАХ ЯБЛОНИ

Мирзарахиммова А.Б.

ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ В ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Мўминов О.Н. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ

Муратова Г.Р., Гофуров Аб.М., Иномов Ф.У.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Муродова Д.С.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мусаев Н.М., Гуляева Г.Х., Мукимов М.М.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РИСУНЧАТОГО ТРИКОТАЖА

Мусаев Н.М., Мусаева М.М., Мукимов М.М.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОПКО-ШЁЛКОВОГО РИСУНЧАТОГО ТРИКОТАЖА

Мустафаева З.С.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Мустафаева З.С.

РОЛЬ РЕЧИ В ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Набиев О.А.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Набулин Р.Р.

ИЗУЧЕНИЕ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Нажмиддинов Р.Ю., Шамшидинов И.Т., Турсунов Л.А.

ПОЛУЧЕНИЕ ОДИНАРНЫХ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА ИЗ ОЧИЩЕННОЙ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ НА ОСНОВЕ ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КЫЗЫЛКУМА

Назирова З.М.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА

Нармаматов И.Б., Джомуродова Ч.К.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Наумов А.Э.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЬЮ ПОСТАВОК ПРЕДПРИЯТИЯ – УЧАСТНИКА ВЭД НА ПРИМЕРЕ ООО «ТРАНС-МЕНЕДЖМЕНТ»

Никифорова А.А.

ПОВЫШЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ УЧЕТА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Никулина Е.Б.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Номазов Б.Б.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

Омарова А.А.-А.

РОЛЬ СЕТЕЙ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Орлова Т.А., Телюк А.С.

МИРОВОЗРЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕДМЕТА АСТРОНОМИЯ

Пакирдинов А.Б., Холбоев Ю.Х., Фозилов Ф.А., Абдурахманов У.К.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУННОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ И НАРУЖНОЙ ТЕРАПИИ

Позднякова М.А., Аджиева А.Ю.

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Позилов М.Н., Каримова Ф.С., Туйчиев Д.Э.

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ РЕСУРСОВ ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ГОЛОДНОСТЕПСКОГО РЕГИОНА

Позилов М.Н., Каримова Ф.С., Фарходова Ф.Ш.

ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕГИОНА В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ВОДООБМЕНА

Пратов С.И.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДЕТЕЙ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пулатова С.Ю.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Равшанов А.Д.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЛАСТЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА

Равшанов А.Б., Ахмедов Э.П. 

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧИМОСТИ ИНФОРМАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Равшанова М.М.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ ЭКОНОМЕТРИКЕ

Равшанова М.М.

ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ

Раджабов М.Р.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

Раджабов М.Р.

РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

Раджапов M.Я., Ешпанова Г., Матмуратов T.Р.

ЛОКАЛЬНЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Ражапова С.С., Саматов Р.Г., Рахманов А.С.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА

Раззаков Б.А.

НАЗАРИЙ ТАДҚИҚОТЛАР НАТИЖАЛАРИ АСОСИДА ЎТКАЗИЛГАН ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ТАХЛИЛИ

Рахимов А.Н., Раджабалиева И.А.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЯХ

Рахимов А.Н.

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЯХ

Рахмонов Х.Р., Мирюсупов Б.М.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ВЛИЯНИЕ И РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ

Розибаев Б.И.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕСТИЦИДА ФИПРОНИЛА НА ПУБЕРТАТНЫЙ МОРФОГЕНЕЗ СЕМЕННИКОВ

Сабиров А.Р.

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА БУХОРО ЖАДИДЛАРИ ТАШҚИ СИЁСАТИНИНГ МАТБУОТ САҲИФАЛАРИДА ЁРИТИЛИШИ

Сайдиев С.А.

КАДРЛАР МЕНЕЖМЕНТИНИ ИННОВАЦИЯЛАР АСОСИДА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Салаев Р.Ш., Хакимов Ж.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РАҚАМЛИ ХИЗМАТЛАРНИ КЕНГАЙТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Салманова М.М.

ШКАЛЫ ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК

Саматов Р.Г., Ражапова С.С., Рахманов А.С.

СИТУАЦИЯ С ПРОБКАМИ НА УЛИЦАХ ГОРОДА ТАШКЕНТ И СПОСОБЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Саттаров С.А., Назиров Х.Б.

КРИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНОЙ ЯЧЕЙКИ

Сафарова Д.С.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У МОЛОДЕЖИ

Семенов А.В.

ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Смирнов А.А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Соатов У.А.

О РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ МЕТОДОМ КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ

Собиров О.О.

ХУРУЖСИМОН ШИЗОФРЕНИЯНИ РЕМИССИЯ БОСҚИЧИДА АСТЕНИК ТИПИНИ ТЎЛИҚ КЛИНИК ВА ПСИХОПАТОЛОГИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Солиева Д.Ш., Исломова С.Т.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ФЛАВОНОИДОВ В РАСТЕНИИ (TUSSILAGO FARFARA)

Соломнник О.Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОТЕРАПИИ В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А

Сосновская Н.Ю.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Суйиндикова М.К.

МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Сулаймонов И.О.

ТУРИЗМ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Тараненко Л.А., Терсакова А.А.

КИБЕРПРОСТРАНСТВО КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Тохтасинова Ш.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ (ООП) С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНКЛЮЗИВНОГО ПОДХОДА

Туйчиева Г.М.

КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД В НАЦИОНАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ

Туқлиева М.Б.

ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ, ИХ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ И ПУТИ УСТРАНЕНИЯ

Тураева Г.Ю.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПРИ РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ И ЛЕЧЕНИИ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА

Туремуратова Г.И., Жанназарова Г.

ВЫРАЩИВАНИЕ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА (BOMBYX MORI L) В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА

Убайдуллаев Ё.Н., Леонович С.Н., Бердиқулова А.M., Сагатов Б.У.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, ИХ АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ

Уврайимов С.Т. 

РОЛЬ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ ВОСТОКА В РАЗВИТИИ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ (НА ПРИМЕРЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ СТРАН ВОСТОКА)

Умарова М.Х.

ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ТОПОНИМОВ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Умарова Д.Р.

МЕТОДЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Умиров И.И., Агзамов Ж.Б.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭЛЕКТРОН ТАЬЛИМ ВОСИТАЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ

Умоталиев Д.А.

ОЦЕНКА ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ТИРЕОТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА

Уразалиев Ш.Б.

МНОЖЕСТВЕННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ ИНТЕГРАЛА ТИПА КОШИ УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Усманова К.А., Шингисов А.У.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПАКОВКИ АБРИКОСОВ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ИХ КАЧЕСТВА В СУХОМ ЖАРКОМ КЛИМАТЕ

Усманова К.А., Шингисов А.У.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ТОМАТНОЙ ПАСТЫ

Усманова У.А.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «СИНОНИМЫ. АНТОНИМЫ. ОМОНИМЫ»

Файзиева М.Ш.

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Файзиева Ш.Ш.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Фатуллаев Р.С., Миразимова Г.У., Суннатуллаева М.Э.

СКАЛИСТЫЕ ГРУНТЫ КАК ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УЗБЕКИСТАНА

Хабибова Г.Г.

“АВЕСТО”ДА ЖИСМОНИЙ БАРКАМОЛЛИК ҒОЯСИ

Хайдарова М.Ш.

АДАПТИВНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Хайдарова Ш.З.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕСЕНИЮ СМЕСИ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ МЕЖДУ РЯДАМИ ЖЕЛУДЕЙ

Хакимова Н.Ж.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Хачатрян Н.А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – УЧАСТНИКА ВЭД НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ НА ПРИМЕРЕ ООО «ТРАНСМЕНЕДЖМЕНТ»

Хожамуратова Р.Т., Жангабаев Д.М.

РОЛЬ ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ И АНАЛИЗА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Хожамуратова Р.Т., Календерова Қ.Т.

ГИДРОЭКОЛОГИЯ ОЗЕР ДЕЛЬТЫ АМУДАРЬИ (НА ПРИМЕРЕ СУДОЧЬЕ И ЖЫЛТЫРБАС)

Холбутаев Ў.Х., Кузмина С.Н.

МАМЛАКАТИМИЗ БАНК ТИЗИМИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АХАМИЯТИ

Холбутаев Ў.Х.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Холдарова С.М. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КЛАССЕ: ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ

Холикулов А.Н., Тухсанбоев Ж.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ

Худайбердиев А.А.

ЎЗБЕКИСТОНДА “ПАХТА- КЛАСТЕРИ” НИНГ КЕЛАЖАКДАГИ ВАРИАНТЛАРИ

Худайбердиев А.А.

ПАХТА ЧИГИТЛАРИНИ САРАЛАШ- ҚОБИҚЛАШ- ҚУРИТИШ МОСЛАМАСИ

Худайбердиева М.Д., Исломова С.Т.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ОБЫКНОВЕННОГО (ACHILLÉA MILLEFÓLIUM L.) В ФАРМОКОЛОГИИ

Ҳужамурадов А.Р.

СОЛИҚ МАЪМУРЧИЛИГИ СЕРВИС ФУНКЦИЯСИДАГИ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Хушбоков О.У.

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В УЗБЕКСКОМ КУЛЬТУРНОМ МИРЕ

Хушбоков О.У.

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН УЧИТЕЛЯ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ВОСТОКА И ЗАПАДА

Чжан Пэйхэн

СВЯЗУЮЩАЯ РОЛЬ АСПИРАНТУРЫ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Чэнь Чжаньшуан

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОГО РЫНКА ECOMMERCE В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Чэнь Чжаньшуан

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ

Чэнь Чжаньшуан

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РЫНКА E-COMMERCE В МИРЕ НА ПРИМЕРЕ ALIBABA GROUP

Чэнь Чжаньшуан

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРАЦИЯ КИТАЯ НА ПРИМЕРЕ ALIBABA GROUP

Шарипов О.Г.

СЛОВО КАК ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ЯЗЫКА

Шарипов О.Г.

ЛЕКСИКА АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ

Ширинова Ф.А.

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ СОЦИАЛЬНО -ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Шодиев Б.Т.

ҚОРАКЎЛЧИЛИКДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИ

Эргашев Р., Узоқов Ж.

ЗНАЧЕНИЕ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В РАЗВИТИИ СФЕРЫ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ

Эргашев Р., Тураев С.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕГИОНЕ

Эргашев Р., Тураев С.

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕГИОНЕ

Эргашев Р., Мирзаев З.

СУТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Эргашев Р., Мирзаев З.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Эргашева Н.А.

ТОПОНИМИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЛИСОНИЙ ТАҲЛИЛИ

Эрназарова Г.О.

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

Эсонова М.А.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Эшбеков М.У.

ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА: КАК ЭФФЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Эшимова Ф.Д., Уктамов У.Ш.

ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ УЛУГНОРСКОГО РАЙОНА

Юлдашев Ш.Б., Хасанов А.

ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ЭЛИККАЛИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Юлдашев М.А.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СЕМЯН МЕЛКОСЕМЕННЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ПО НАКЛОННОЙ ЛОТКЕ

Юлдашева И.А.

ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАНИЕ

Юлдошева Ш.А.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИИ В ЖКХ

Юнусов Б.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Юнусова З.В.

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК: ВОЗМОЖНОСТИ УРАТ-СНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ

Яковлев Н.В.

ОМНИКАНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЙ

Якубова Р.М. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ОРВИ)

Яхудаев Э.М.

ТАКТИКА ВРАЧА-ПЕДИАТРА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЦИСТИТА У ДЕТЕЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

 

Норматова Н.А., Досалиев К.С., Тухлиев М.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВЫХ ДОКУМЕНТАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

 

 

Клипань Н.С.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ В СФЕРЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

Рудь Д.В.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

​​

Mirislomov M.M.

GEOGRAPHICAL ASPECTS OF SYSTEMATIC DEVELOPMENT OF ASTROTOURISM IN UZBEKISTAN. (IN THE EXAMPLE OF ARAL SEA REGION)

 

Ёкубов Т.Г., Неъматуллаев Б.Б.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ РАЗВИТИИ ЭКСПОРТА ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ НА АГРОКЛАСТЕРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА И УПРАВЛЕНИЯ ИХ

Испандиярова У.Э., Досалиев К.С., Давронов Б.А.

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

 

Кузиев Б.Н., Холмуминова Д.А., Муртазин Э.Р. 

РОЛЬ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

Муртазина Д.Р., Муртазин Э.Р.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ДУХОВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Норматова Н.А., Досалиев К.С., Суннатуллаева М.Э.

ГАРМОНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ЭЛИТЫ

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Испандиярова У.Э., Досалиев К.С., Давронов Б.А.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННЫМИ И КОММУНИКАТИВНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И СТРОИТЕЛЬСТВОМ

 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

 

 

Rasulova M.R., Yulaeva I.A.

MEDICAL AND SOCIAL PRINCIPLES OF SUICIDE

 

Shayqulov H.Sh., Qobilova M.A.

YIRINGLI PLEVRITLARDA AJRATILGAN MIKROORGANIZMLAR VA ULARNI ANTIBIOTIKLARGA CHIDAMLILIGI

 

Розибаев Б.И.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕСТИЦИДА ФИПРОНИЛА НА ПУБЕРТАТНЫЙ МОРФОГЕНЕЗ СЕМЕННИКОВ

 

Сапарбаева Ж.С. 

ВЛИЯНИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ КИШЕЧНИКА И ВЗАИМОСВЯЗЬ КИШЕЧНОГО МИКРОБИОМА С ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ

Файзибоев П.Н., Шайкулов Х.Ш.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМЕ ИНВАЛИДОВ

Шайкулов Х.Ш., Исокулова М.М.

РОЛЬ ENTEROBACTERIACEAE В ЭТИОЛОГИИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ

Шайкулов Х.Ш., Холмурадов А.Б.

СИНТЕЗ ЭКСТРАЦЕЛЛЮЛЯРНЫХ ТОКСИНОВ НЕКОТОРЫХ SALMONELLA, ESCHERICHIA И SHIGELLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page