top of page
112.jpg

№9(112) сентябрь 2023 - скачать

 

Предыдущие выпуски находятся в архиве

Выходные данные

Задний форзац

 

Оформление ссылки на статью:
ФИО автора. Н
азвание вашей статьи [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-2023.- №9(112) (дата публикации: __.09.2023).- URL: ссылка на вашу статью (дата обращения: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

 

Abdirakhimova М.

THE NEED FOR READING ABILITY IN ENGLISH AND WAYS HOW TO DEVELOP

Аbdullaeva F.Yo.

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE LEARNING PROCESS AT SCHOOL

 

Abdullayev A.
RECENT IMPROVEMENTS AND THE ROLE OF AI IN PHARMACEUTICAL MANAGEMENT

Abdullayeva N.A.

A GREAT CHILD OF THE UZBEK PEOPLE, VERSATILE ARTIS MAQSUD SHEIKHZADEH

Abdurakhmanov U.K., Abdurakhmanova L.Kh.
VALUATION (ASSESSMENT) AS A PROCESS OF DETAILED STUDY OF SOILS

Akbarov B.
BLENDED LEARNING AND ITS ADVANTAGES

Akhmedova N.M.

MODERN METHODS OF SURGICAL TREATMENT FOR PLACENTA AGGREGATION

Amangeldiyeva U.Jo., Joldasbaeva Ju.S., Nuratdinov A.U., Kannazarov Z.U.

AMUDARYO QUYI DELTASINING LANDSHAFTLARINI GEOAXBOROT TIZIMLARIDAN FOYDALANIB SINFLASHTIRISH

Bahavadinova Z.M.

MICROELEMENT STATUS AND THE RELATIONSHIP BETWEEN ITS IMBALANCE AND THE DEVELOPMENT OF DISEASES IN CHILDREN

Bakhriddinov N.B.
THE SIGNIFICANCE OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL COMPONENTS IN THE PROCESS OF STUDENTS' EDUCATION IN THE CONDITIONS OF THE CREDIT-MODULE EDUCATIONAL SYSTEM

Batirova U.S., Tajimova G.R., Abdullayev A.S.

MODERN METHODS OF DRILLING OIL AND GAS WELLS AND TYPES OF WELLS

Bazarova M.U.

CLINICAL SIGNIFICANCE, PROGNOSIS AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF FOOD ALLERGIES IN YOUNG CHILDREN WITH ATOPIC DERMATITIS

Berdiyeva O.

BUGUNGI IJTIMOIY TARMOQ HAMDA UNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI

Choriyev J.A., Fayzullayev E.Z., Xakimov Sh.K.

YO‘L-TRANSPORT HODISALARINI HISOBGA OLISH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH USLUBI 

Djuraev D.R., Nishonov Sh.Yu., Tajibaev N.Z., Karimova L.Z.

ASSESSMENT OF COGNITIVE FUNCTION IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND CEREBROVASCULAR 
PATHOLOGY

Djurayeva X.Z.

CLINICAL AND MEDICAL-SOCIAL CHARACTERISTICS OF YOUNG CHILDREN WITH CHRONIC DIARRHEA

Ergashov Ya.I.

RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA DEHQON XO‘JALIKLARI FAOLIYATINING IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISHI TAHLILI

Eshonkhuzhaev O.O.
REQUIREMENTS FOR CLASSES IN THE FORMATION OF BASE COMPETENCIES FOR STUDENTS OF THE MEDICAL INSTITUTE

Farkhodzhonova E.

FORMATION AND MAIN DIRECTIONS OF ACTIVITIES OF LABOR AND POPULATION SOCIAL PROTECTION BODIES IN THE MODERNIZATION OF THE ECONOMY

Farmankulova Y.R.

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF NEWBORNS WITH PERINATAL INFECTIONS

G‘afforov Ja.F.

BIZNESDA QAROR QABUL QILISH UCHUN EKONOMETRIK MODELLARDAN FOYDALANISH

G’aniyeva G.I.

BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHISINING ATROF-MUHITNI O’RGANISH JARAYONI

G’iyosova H.I.

BIOLOGICAL ROLE OF GLYCOSIDES

Iminova N.B.

MODERN ASPECTS OF STUDYING THE ROLE OF THE FETOPLACENTAL SYSTEM IN PREMERATE BIRTH

Isayev А.А., Rabiyev В.В.

XALQARO TURIZMNI RIVOJANTIRISHDA HAVO TRANSPORTINING AHAMIYATI

Isayev А.А., Rabiyev В.В.

OʻZBEKISTONDA AVTOMOBIL TRANSPORTIDA YUK VA YOʻLOVCHI TASHISH GEOGRAFIYASIDAGI OʻZGARISHLAR

Iskenderov A.B., Eshiniyazov B.A.

OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF PILGRIMAGE TOURISM ON THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Karimov Kh.S.

PREPARING THE POPULATION FOR ACTION IN EMERGENCY SITUATIONS

Karimova N.O.

ORGANIZATION OF PROTECTION OF THE POPULATION FROM NATURAL-SPECIFIC EMERGENCY SITUATIONS

Karimova N.O.

HYDROMETEOROLOGICAL DANGEROUS PHENOMENA

Khujamova S.B.

HISTORY OF NOSOGEOGRAPHICAL RESEARCH AND ITS SCIENTIFIC AND THEORETICAL ISSUES

Mamajonova M.M.

ROUTES OF TOXIC SUBSTANCES INTO THE HUMAN BODY

Mirzaev M., Inomov D., Ibragimov I.
ROUGHNESS COEFFICIENT IN THE GENERAL EROSION AREA

Mirzaev M., Inomov D., Ibragimov I.
COEFFICIENT OF ROUGHNESS OF RIVER BADS

Murtazayev F.I.

GEKSAN – BENZOL VA SIKLOGEKSAN – BENZOL SISTEMALARIGA TANLAB ERITUVCHILARNING FAOLLIGI VA
SELEKTIVLIGINI TADQIQ QILISH

Nasritdinov B.X.

IN THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY ON THE BASIS OF FOREIGN EXPERIENCE

Nazirov R.R., Yugaev Sh.M. 

TOLALI CHIQINDILAR VA ULARNI TOZALASH USKUNALARINI QISQACHA ANALITIK TAXLILI

Niyazov A.A.

HUDUDDA TRANSPORT TIZIMLARI JOYLASHUVINI BAHOLASHDA TASNIFLASH IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Nomozov B.Yu., Samadov A.X., Yuldashev J.B., Boyqobilova M.M.

ISM TURDAGI QATTIQ QOTISHMALI BURG`ILAR

Norboev O.M.

CONDUCTING A WIDE SCIENTIFIC RESEARCH FROM THE EXPERIENCES OF FOREIGN COUNTRIES IN STATISTICAL 
REGISTRATION OF THE LABOR MARKET AND WORKFORCE

Nurmatova N.N.
THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY AT THE NEW STAGE OF NEW UZBEKISTAN NATIONAL DEVELOPMENT AND
DEVELOPMENT

Ochilov O.B., Safarova S.U.

O‘ZBEKISTONDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARI ISTIQBOLLARI

Olimova A.A.
FACTORS OF PROFESSIONAL COMPETENCE DEVELOPMENT OF FUTURE GEOGRAPHY TEACHERS

O'rinboyeva O.F.

O’QUVCHILARNING SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA SO'Z TURKUMLARINING AHAMIYATI

Pardayev N.S., Samandarova S.E.
OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM OF SURKHONDARYO REGION

Qalandarova М.К.

O’ZBEKISTONNING TOG‘ VA TOG‘LI HUDUDLARI AHOLISINING TURMUSH TARZI

Qarajanova А.А., Sarsenbaeva Н., Sipatdinova D.K., Xudaybergenov S.

ANALYSIS OF PUBLIC OPEN ONLINE COURSES IN TEACHING THE TOPIC” MYSQL CAPABILITIES"

Qodirov U.I., Davlatov A.D.

USE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR SUPERVISION AND DEVELOPMENT OF WEB MAP BASISABSTRACT

Qodirov R.Sh.

SIYDIK BIOKIMYOSI MAVZUSINI O’QITISHDA LABORATORIYA DARSLARINING O’RNI

Ravshanov S.Gʻ.

XALQARO KONFLIKTLARNI TINCH YO‘L BILAN HAL QILISHDA TURKIYANING VOSITACHILIK ROLI

Raximova G.

EMPIRIK MODEL ASOSIDA OLINGAN IQLIM VA EKINLAR HOSILDORLIGI OʻRTASIDAGI BOGʻLIQLIK NATIJALARI

Retxanova A.E.

YOZMA NUTQNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

Ro‘zimova Sh.F.
TIKUVCHILIK KORXONALARIDA ISHLATILADIGAN TRANSPORT VOSITALARI

Samandarova S.E.
POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF TOURISM OF TASHKENT REGION

Sattarov Sh.A.

EMPLOYEE COMPETENCE ASSESSMENT-AS AN IMPORTANT FACTOR IN ACHIEVING EFFICIENCY

Solomonik O.N.
THE COURSE OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS C IN IRON DEFICIENCY ANEMIA

Soxibova M.D.

SCIENTIFIC BASIS AND EFFECTIVENESS OF IMMUNOPROPHYLAXIS AND IMMUNOTHERAPY OF VIRAL AND 
BACTERIAL INFECTIONS IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA

Tashpulatov O.A.

MEDIA EDUCATION AND MEDIA LITERACY

Temirova M.B.
O‘ZBEKISTONDA PARRANDACHILIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Togayev A.R.

ABOUT THE LOCATION OF THE KAZAKHS IN THE TASHKENT REGION

Tojiyev X., Xamdamova N.F.

QUYOSH, BARIBIR, CHARAQLAB NUR SOCHAVERADI…

Tojiyeva Z.N., Samandarova S.E.
TOSHKENT VILOYATI AHOLISI KO‘PAYISHI VA UNI TOZA ICHIMLIK SUVI BILAN TA’MINLASH MUAMMOLARI

To‘lqinboyeva M.

OILALARDA AJRALISHLARGA SABAB BO‘LUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR

Toshturdiyev N.N., Adenbayev B.Ye.

O‘ZBEKISTONDA ATROF-MUHIT IFLOSLANISHINING ASOSIY SABABLARI HAMDA UNING OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI

Tuychiyev G.

BASIC SEDATIVES

Umarova M.M.

MODD STABILIZERS

Umarova M.I.

QOIDALI O'YINLAR ASOSIDA BOLALARNING JISMONIY VA RUHIY RIVOJLANISH UYG’UNLIGINI TA’MINLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Umirov I.I., Shukurov Sh.A.

UMUMFOYDALANISHDAGI JAMOAT TRANSPORTLARI VA ULAR UCHUN YARATILGAN HAMDA YARATILISHI KERAK BO'LGAN SHART-SHAROITLAR TAHLILI VA AHAMIYATI

Usmanova G.K., Minavarov A.A.
OILA TIBBIYOTI - YURAK-QON TOMIR VA BOSHQA YUQUMLI BO'LMAGAN KASALLIKLARNING OLDINI OLISH UCHUN ENG YAXSHI YONDASHUV

Xudoyberdiyeva M.
NEW CHEMICAL SYNTHESIS PATHWAYS FOR DISCOVERING A NOVEL CLASS OF MEDICATIONS

Yakhudayev E.M.

MECHANISMS OF INTRAUTERINE GROWTH RETARDATION IN CHILDREN WITH CHRONIC PLACENTAL INSUFFICIENCY

Yakubov Kh.I.

INVESTMENT PROCESS AS AN IMPORTANT FACTOR IN ECONOMIC RESTRUCTURING

Yakubova R.M.
CHARACTERISTIC CLINICAL SYNDROMES IN ACUTE INTESTINAL INFECTIONS IN YOUNG CHILDREN

Yesemuratov A.Ye.

ETHNOLINGUISTIC AND CULTURAL ASPECTS OF THE "WORLD OF PLANTS" IN KARAKALPAK FOLK TALES CONCEPTUAL ANALYSIS

Yo‘ldoshov О.

ZIRHLI TRANSPORTYORLARNI SUZISH JIHOZLARINING UMUMIY TUZILISHI VA SUV TO‘SIQLARIDAN O‘TISHGA TAYYORLASH

Yuldasheva K.M.

UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA YAKUNIY DAVLAT ATTESTATSIYASINI TASHKIL ETISH. XORIJ TAJRIBASI

Yuldasheva N.N.

METHODS OF UTILIZING HISTORICAL CONCEPTS AND MATERIALS IN HISTORY LESSONS

Yusupkhodjaeva G.B.
OPPORTUNITIES FOR INCREASING COMPETITIVE POTENTIAL THROUGH THE USE OF OUTSOURCING IN MOTOR TRANSPORT ENTERPRISES

Абдуллаева Н.А.

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ХАЛҚЛАРИ КАШТАДЎЗЛИГИНИНГ ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРИ

Абдумажидова М.М.
МЕТОД ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОРЯДКОВЫХ ГАРМОНИК: АНАЛИЗ И ПРИМЕНЕНИЕ

Абдураимова О.Б.
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОДОЕМОВ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Азизова Н.Т., Мамасобирова Г.Д., Облакулова С.О.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА УЗБЕКИСТАНА

Aлимов Б.Б.

ЁНҒИНДАН МУҲОФАЗАЛОВЧИ БЎЁҚЛАР – ЁНҒИНДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШНИНГ ЭНГ ЗАМОНАВИЙ ВА САМАРАЛИ УСУЛИ

Арзикулов А.Ш.
СОСТОЯНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ У НЕДОНОШЕННЫХ 
ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПОСТГИПОКСИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Арзибеков А.Г.

ОСОБЕННОСТИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ДЕТЕЙ С ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ 
МИНИМАЛЬНОЙ МОЗГОВОЙ ДИСФУНКЦИИ

Ахмедова Н.М.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА

Билалова З.Х. 
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 1С: 
БУХГАЛТЕРИЯ

Бургела П.С.
ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Гаимов А.Н.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТЕНДЕНЦИЮ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

Гарифуллин А.Р.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

Гарифуллин А.Р.
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ И ИХ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА

Зикиров И.Я.
ТОҒ-ВОДИЙ ПАРАГЕНЕТИК ЛАНДШАФТЛАРИДА ВЕРТИКАЛ ВА ГОРИЗОНТАЛ АЛОҚАЛАР, УЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ

Иминова Н.Б.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙКИ МАТКИ С ПОМОЩЬЮ 
МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ

Исламова Д.Б.

ТУТИНГАН ОИЛАЛАР БИЛАН ИШЛАШНИНГ ПСИХОЛОГИК МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН МУАММОЛАР ТИЗИМИ ВА УЛАРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ БОСҚИЧЛАРИ ҲАМДА МЕТОДИКАЛАРИ ТАВСИФИ

Карданов А.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Каримовa М.Р.

ЗАРУБЕЖНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИМЕНЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Каршиев Б.Э., Исматов С.С.

РАВНОМЕРНОСТЬ СУШКИ КОМПОНЕНТОВ ХЛОПКА-СЫРЦА

Латипов А.А.Р.
РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ И ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА САМОЗАНЯТОСТИ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)

Магдиев Х.Н., Ширинбоев Д.Н.
ОПЫТ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ УЧЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН С ЦЕЛЬЮ ИХ МОНИТОРИНГА

Набиев Р.Р.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ НЕОТЛОЖНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ С COVID-19

Набиев Р.Р.

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ – ДИАРЕЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ НЕОТЛОЖНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ С COVID-19

Пардаев Э.Э.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СВОИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Рахманов Б.
КОНЦЕПЦИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ ФИЛОСОФСКОГО НАСЛЕДИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Саидов Б.Б.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАЗРАБОТКЕ ВЕБ-САЙТОВ

Слободянский М.А., Иценко А.Ю., Антрошенко Н.Н., Сафронова Е.А.
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ БАЗЫ ОТДЫХА

 

Сотволдиева Ш.Ш.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тешабоева З.Т.

ПУТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Тошбеков Н.А., Эркинов Р.Т., Жамшидов Д.Р.

КОЛЛЕКТОР-ЗОВУР СУВЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ. (БУХОРО ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Уралов E.О.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ УЧЁНЫХ ВОСТОКА НА УРОКАХ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Уралов E.О.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ПО ПРИРОДОВЕДЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА

Хайдарова З.К.
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Хомидов И.И., Аскаров И.Р.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА ПЛОДОВ РАСТЕНИЯ CICER ARIETINUM

Худоярова Г.Н.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В САМАРКАНДСКОМ ОБЛАСТИ

Цзи Ицзюнь
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ

Шатобалов Я.И., Дутченко А.П., Резанов Н.А.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ. УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ

Шатобалов Я.И., Дутченко А.П., Резанов Н.А.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Юлдашева Ш.Б.

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ХЛОПЧАТНИКА К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ УСЛОВИЯМ

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

​​

Маматкулова М.З.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «БИОФИЗИКА» В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

 

Abbaskhanova Sh.N.
QUESTIONS OF STUDYING THE STATE OF BLOOD PRESSURE DISEASES DURING PREGNANCY

 

Тojiddinova M.

COMPARATIVE ANALYSIS OF CENTRAL ASIAN TRADITIONAL MEDICATIONS AND MODERN MEDICINE

Xodjiaxmatova R.Yu.
THE IMPORTANCE OF PERSONAL HYGIENE IN THE ORGANIZATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ACTIVITIES

Xolmirzaeva S.S.
HEALTHY LIFESTYLE AND PHYSICAL EDUCATION ARE CONNECTED AND INTERRELATED

Абдужалилова Н.А.

ЯВЛЕНИЕ СИНОНИМИИ В АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

Икрамова Х.М.

ТИПЫ И РОЛЬ МЕТАФОР В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Касимова Ш.О.
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ГНОЙНО-СЛИЗИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Мадрагимова Б.Х.
ЗНАЧЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЯХ

Набиева З.Т.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПНЕВМОНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С МИКОПЛАЗМОЙ И КАНДИДОЗОМ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Рахимова К.М.
КРИТЕРИИ ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ В АНДИЖАНЕ В НЕОТЛОЖНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРАХ

Рашидова Ш.У.
ПРОФИЛАКТИКА ПНЕВМОНИИ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Тургунов М.А.
НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ НЕЙРОХИРУРГИИ

Усманова Н.А., Курбонов М.Х.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЕ АДЕНОИДИТОВ

Хайдаров Н.И.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Хайдаров Н.И.

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ОДНОМОМЕНТНОЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В 
РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛАХ ЧЕЛЮСТЕЙ

Хусанова Х.А.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Эшматов М.М.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ СГИБАТЕЛЬНОЙ КОНТРАКТУРЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Якубова О.А., Назарова С.М.
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ И ПРОФИЛАКТИКА БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВНЕМАТОЧНОЙ ТРУБЕ

Яхудаев Э.М.
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРУЮ ПНЕВМОНИЮ

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page