top of page
109.jpg

№6(109) июнь 2023 - скачать ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2

 

Предыдущие выпуски находятся в архиве

Выходные данные

Задний форзац

 

Оформление ссылки на статью:
ФИО автора. Н
азвание вашей статьи [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-2023.- №6(109) (дата публикации: __.06.2023).- URL: ссылка на вашу статью (дата обращения: __.__.____)

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Abdiholiqova G.

QASHQADARYO VILOYATIDA URBANIZATSIYA RIVOJLANISHINING SOTSIAL JIHATLARI

Abdirakhimova M.N.

INTERACTION IN THE SECOND LANGUAGE CLASSROOM

Abdulaxatov A., Ibragimov A.

BO`LAJAK JISMONIY TARBIYA O`QITUVCHILARINING KOMPENTENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUV ASOSIDA KASBIY TAYYORGARLIKNI SHAKLLANTIRISH

Abdumuminov B.R., Eminov R.I., Gulomov K.K.
UNDERSTANDING FETAL CIRCULATION AND THE TRANSITION TO POSTNATAL CIRCULATION: SHUNTS, PLACENTA, AND CONGENITAL HEART DEFECTS

Abdurakhmanov A.S.

THEORETICAL AND LEGAL BASIS OF RETAIL SERVICES OF COMMERCIAL BANKS

Abdurakhmanova Z.
INDICATOR OF FOOD PRODUCTION IN UZBEKISTAN AND FACTORS AFFECTING IT

Ahmedjanov A.

BUXGALTERIYA HISOBINI YURITISHNING IMKONIYATLARI

Alimova G.M.

CLINICAL AND PATHOGENETIC SUBSTANTIATION OF DIFFERENTIATED PRESCRIPTION OF PROBIOTICS IN THE 
TREATMENT OF ACUTE INTESTINAL INFECTIO
NS IN INFANTS

Allanazarov D.Ya., Sadiqov S.Q.

ZAMONAVIY GAT DASTURLARI ORQALI QISHLOQ XOJALIGI YERLARIDAN FOYDALANISH KARTALARINI TUZISH

Aminova G.R.

LEXICAL MEANS OF EXPRESSING POLITENESS IN THE AMERICAN AND THE BRITISH LANGUAGE SYSTEMS

Anorboyev Q.
EFFICACY OF SULFONYLAMIDES AND METRONIDAZOLE IN RENAL INFECTIONS: A COMPREHENSIVE REVIEW

Anvarova M.
DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Asrorov A.I.

OILAVIY TADBIRKORLIKNING TASHKILIY IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Atabekov F.

TALABALARNING TA'LIM SIFATINI TAKOMILLASHTIRISHNING ERGONOMIK YONDASHUVLARINING MAQSADLARI, TAMOYILLARI, SHARTLARI VA MEZONLARI

Axmedov B.X.

INHIBITORY EFFECT OF THE RELEASE OF PANCREATIC ENZYMES WITH THE INTRODUCTION OF DIGESTIVE FARMS

Axmedova G., Maxmudova О.

BA’ZI PARAMETRLI TENGLAMALAR ILDIZLARI SONINI ANIQLASHDA FUNKSIYA XOSSALARIDAN FOYDALANISH

Axtamov I.I.

O’QUVCHILARNI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASHNING SHAKL VA METODLARI

 

Azimov F.
CREATION OF A COMMUNICATION POLICY BY THE HOLDING COMPANY

Bauyetdinov M.Ja., Djumaniyazov U.I.

THE ROLE OF INVESTMENTS IN THE AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Begmuradov Sh.D.

FIZIK TADQIQOTLARNING HOZIRGI MUOMMOLARI VA YECHIMLARI

Bekmurodov A.A.

TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH VA INFORMATSION TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH 
ISTIQBOLLARI

Bekmurodov A.A.

BANKLARNI TRASFORMATSIYA QILISH SHAROITIDA MASOFADAN XIZMAT KO’RSATISH TIZIMINI OMMALASHTIRISH

 

Bekturdiev S.Sh.

THE MAIN PROBLEMS CREATION OF ELECTRONIC HEALTH SYSTEM

 

Boltayeva B.I., Uralova F.B.

DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCES IN STUDENTS - AS A SOCIAL PEDAGOGICAL NEED

Boqijonov D.

TALABALAR BILIMLARINI BAHOLASHDA WORDWALL DASTURIDAN FOYDALANISH

Botirova B.N.
THE IMPORTANCE OF THE PHENOMENON OF GLOBALIZATION IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY

Boyjigitov S.K.

AUTSORSING – XIZMATLAR SOHASI MUVAFFAQIYATI STRATEGIYASI SIFATIDA

Boyjigitov S.K.

XIZMAT SIFATINI BELGILAB BERUVCHI ASOSIY OMILLAR VA ULARNING TAVSIFI

Boyjigitov S.K.

XIZMATLAR SIFATI MODELI MOHIYATI

Boyjigitov S.K.

XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH TADBIRLARI VA USULLARI

Boyjigitov S.K.

XARIDORLAR (ISTE’MOLCHILAR) VA MIJOZLAR XULQ-ATVORI MODELI

Boyjigitov S.K.

SERVIS SANOATIDA HARIDORLAR UCHUN XAVF-XATAR, ULARNING TURLARI VA SABABLARI

Boyjigitov S.K.

XIZMATLAR MARKETINGINING SHAKLLANISH TARIXI, MOHIYATI VA BUGUNGI KUNDAGI

Boyjigitov S.K.

XIZMATLAR MARKETINGINING XALQARO MODELLARI

Boyjigitov S.K.

XIZMATLAR SOHASIDA SIFAT TUSHUNCHASI VA SIFAT MUAMMOSINING MOHIYATI

Daliev A.G., Usmanova N.A., Numonzhonov B.Sh.
IMPROVING THE DIAGNOSIS AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ACUTE EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN

Davlatova Sh.E.

UNDERSTANDING WHAT THE LISTENING IS, IT’S IMPORTANCE AND WAYS LEADING TO EFFECTIVE LISTENING

Davronova M.U., Nasriddinov A.G.

METHODS AND FORMS OF TEACHING TECHNICAL SCIENCES

Doniyorova G.Sh., Abduraimov S.Z.

TEACHING ESP FOR FINANCIAL STUDENTS: METHODS AND LANGUAGE ANALYSIS

Egamberdiyev X.S., Abduvaliyev A.A., Pardayev O.Ch.
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O‘ZBEKISTON TURISTIK GEOPORTAL TIZIMINING TASHKILIY ARXITEKTURASI

Elov O.K.

HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEMS DEVELOPING OF ORGANIZATION

Eraliyev A.

CLASSIFICATION AND DESCRIPTION OF COST ACCOUNTING IN FISHING ENTERPRISES

Eraliyev A.

FEATURES OF ACCOUNTING FOR THE CULTIVATION OF FISH PRODUCTS IN MODERN CLUSTERS

Erdonov M.E., Mamatazimov Ja.Sh., Karimov Ja.A.

STAGES OF RAPID DEVELOPMENT OF SERVICE ENTERPRISES IN UZBEKISTAN

Erdonov M.E.

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF SERVICE ENTERPRISES

Ergashev X.X., Hamidov D.

KORXONA DAROMADLARINI XUJJATLASHTIRISH TARTIBI

Ergashev X.X., Hamidov D.

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA XARAJATLARNI TAN OLISH MASALALARI

Ergashev X.X., Hamidov D.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI

Ergashev X.X., Shirinov U.A., Hamidov D.
ALOQA XIZMATLARINI KO’RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SEGMENTAR HISOB VA HISOBOTGA ZARURAT

Ergashev X.X., Shirinov U.A., Hamidov D.

ALOQA XIZMATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI OB’EKTI SIFATIDAGI TASNIFI

Ergashev X.X., Shirinov U.A., Hamidov D.

ALOQA XIZMATLARINING BUGUNGI XOALTI

Ergashev X.X., Shirinov U.A., Hamidov D.

TELEFON XIZMATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI OB’EKTI SIFATIDAGI TASNIFI

Erkinоvа M.E.

EXPRESSION OF EXPRESSIVENESS USING NON-LINGUISTIC MEANS

Erkinоvа M.E.

LISONIY TEJAMLILIK VA ORTIQCHALIK TAMOYILLARINING BADIIY MATNLARDA TUTGAN O'RNI

Fayzullaeva D.U.

O‘QITUVCHILARNI MALAKASINI RIVOJLANTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

Fayzullaeva Z.A.

NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDA FRAZEOLOGIK IBORALARNING QO‘LLANILISHI

Fayzullayeva M.B.

O’TKIR HOSHIMOV ASARLARIDA “ONA” VA “AYOL” OBRAZLARI TALQINI

Ganiyeva V.Yu.

QOIDALI O‘YINLAR BOLALARGA TA’LIM BERISH SHAKLI SIFATIDA

Garyagdyyev G.Ch.
THE IMPORTANCE OF RECYCLING POLYMER WASTE IN HELPING TO PRESERVE THE ENVIRONMENT

G’iyosova H.I.

HEALING GARLIC OIL

Gulimmatov I.B., Allaberganov Yu.A., Normetov S.M., Sobirov Ja.X.
SHAHAR AHOLI PUNKTLARINI TADQIQ QILISHDA GAT HAMDA MASOFADAN OLINGAN MA’LUMOTLAR BAZASINI YARATISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA)

Hakimov F.

PRIORITY TASKS OF ENSURING ECONOMIC STABILITY IN OUR COUNTRY DURING 2022-2026

Hamdamova D.M.
STUDY OF PRAGMATIC AND COGNITIVE IN LINGUISTICS

Hamzayev N.J., Ramazanov S.O., Choriyeva N.B.

PORTLANDSEMENTNING KIMYOVIY FIZIK OMILLAR TA’SIRIGA CHIDAMLILIGI

Hudjamberdiyeva Y.
INTERACTIONS BETWEEN VITAMIN SUPPLEMENTATION, CANCER, AND AGING IN OLDER ADULTS: A COMPREHENSIVE REVIEW

Husankhanov Yu.H.

IMPROVING THE QUALITY OF BITUMEN BY ADDING SULFUR

Imomov E.A.
A RESEARCH ON PROFESSIONAL LEXICONS USED IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

Irisbayeva Yo.

MULOQOT JARAYONIDA BOLA SHAXSINI RIJOVLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK JIHATLARI

Iskenderova K.A.

THE IMPORTANCE OF MOTIVATION IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Ismatov Sh.U.

BARKAMOL AVLOD TARBIYASIGA YANGICHA YONDASHUV - DAVR TALABI

Ismatova H.B.

BO‘LAJAK IJTIMOIY PEDAGOGLARNING KASBIY O'Z-O'ZINI RIVOJLANISH SHARTLARI

Ismoilov U.S.

SIMULATION OF PEROVSKITE SOLAR CELL USING COMSOL MULTIPHYSICS 1D

Ismoilova M.Q., Nuftullayev B.U.

TEXT REPRESENTATION OF TEACHING NATIONAL GROUPS STUDENTS

Ismoilova M.Q., Kamolova Sh.U.

TEORETICAL ASPECTS OF HYPONYM IN ENGLISH LINGUISTICS

Istamova M., Rakhimov S. 

FACTORS AFFECTING SERVICE IN RESTAURANTS (IN THE CASE OF AMERICA)

Istamova M., Rakhimov S.

FOOD SERVICE AND ITS ORGANIZATION IN TOURISM. RESTAURANT SERVICE

Jabbarov I.A.

LEXICAL AND SYNTACTICAL SPECIFICITY OF COMPLIMENTS IN THE PLAYS OF OSCAR WILDE, NAMELY "AN IDEAL HUSBAND" AND "IMPORTANCE OF BEING THE EARNEST"

Jabborova D.I.

METHODOLOGY FOR TEACHING WRITING

Jumatova G.M.
IMPROVING THE MANAGEMENT SYSTEM OF RECYCLED PRODUCTS

Kabilova G.S.

MODELS OF SKILLS INTEGRATION

Karabayev A.A., Pardayev N.S.
ISSUES OF GEODEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF FERGANA REGION

Kaytarov Kh.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MARKETING IN THE ART SPHERE

Kayumov A.A.

GLOBAL WARMING IN THE WORLD, ITS PROBLEMS AND POLICY CHANGES

Khadzhiakhmatova R.Yu.
A HEALTHY LIFESTYLE IS A GUARANTEE OF QUALITY LIFE

Khalikov T.L.

IMPROVING DIVERSIFICATION METHODS IN THE EXPORT OF COTTON-TEXTILE CLUSTER PRODUCTS

Khalikov T.L.

ORGANIZATION OF PRODUCTION OF EXPORT PRODUCTS IN THE FIELD OF COTTON TEXTILES IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF FOREIGN MARKETS

Khalikov T.L.

DEVELOPMENT OF THE COTTON PROCESSING INDUSTRY

Khalikov T.L.

PROSPECTS FOR COTTON TEXTILE ENTERPRISES

Khalikov T.L.

INCREASING THE EXPORT POTENTIAL OF COTTON AND TEXTILE CLUSTERS

Khalikov T.L.

OF THE CLUSTER IN THE COTTON -TEXTILES FIELD

Khalikov T.L.

INCREASING THE EFFICIENCY OF COTTON TEXTILE INDUSTRY ENTERPRISES

Khalikov T.L.

IMPROVEMENT OF KLASTERS PERFORMANCE INDICATORS

Khalikov T.L.

DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION OF TEXTILE AND TEXTILE PRODUCTS

Khalikov T.L.

DEVELOPMENT OF TEXTILE CLUSTERS

Kholmamatov D.H.

CURRENT ISSUES RELATED TO THE DEVELOPMENT OF WHOLESALE TRADE IN UZBEKISTAN

Kholmamatov D.H.

THE MAIN DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OF DIGITAL MARKETING IN SMALL BUSINESS

Khudoyorov L.N.
THE OBJECTIVE NECESSITY OF MODELING THE LEVEL OF GROWTH IN ENSURING THE DEVELOPMENT OF SMALL 
BUSINESS

Khudoyorov L.N., Axmedova N.F.
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE WORLD

Kuchkorov Kh.Kh.

ANALYSIS OF THE MAIN CHARACTERS OF THE NOVEL "THE ALCHEMIST" BY PAULO COELHO

Kuldashev Sh.A.

FOREIGN EXPERIENCE IN ASSESSING THE QUALITY AND INCREASING THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Kuldashev Sh.A.

EDUCATIONAL SERVICES AND COOPERATION THEORETICAL ISSUES OF RELATED CONCEPTS

Kuldashev Sh.A., Abilov M.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE CONCEPTS OF EDUCATIONAL SERVICES AND COMPETITION

Kuldashev Sh.A., Jurayev O.

FOREIGN EXPERIENCE IN INCREASING THE QUALITY AND COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Madiyarova М.
APPLICATION OF MOBILE TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM

Madraximov Sh.Sh.

MATEMATIKA O‘QITISHDA IQTISODIY MASALALARNI ISHLAB CHIQARISH JARAYONLARIGA TADBIQIY YECHISH HAQIDA

Madraximov Sh.Sh.

INFORMATIKA VA AT FANINI O‘QITISHDA TUSHUNCHALAR TAHLILI METODINI QO‘LLASH HAQIDA

Madraximova M.A.

TEXNOLOGIK TA’LIMDA ELEMENTAR GEOMETRIK YASASHLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Makhmudov S.T.

ADVANTAGES OF THE WIDE USE OF GEOTEXTILE MATERIALS IN THE CONSTRUCTION OF ROAD SURFACES

Mamadjanov М.

SIGNIFICANCE OF GEODESIC WORKS IN SEARCH OF ENGINEERING CONSTRUCTIONS

Mamadjanova Sh.K.

PROSPECTS FOR INTRODUCING MELATONIN INTO PRACTICE IN REPRODUCTIVE MEDICINE

Mamajanova E.
CURCUMA ZEDOARIA: EXPLORING ITS POTENTIAL IN THE MANAGEMENT OF PANCREATIC DISEASES

Mamadyorova Sh.

CHEMICAL TECHNOLOGY AND ROLE OF CONCRETE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Matchanov M.Ju., Jumaboyev R.R., Allanazarov D.Ya.
YERLARNI SHOʻRLANISHINI SUNIY YOʻLDOSHLARDAN OLINGAN MAʻLUMOTLAR ASOSIDA ANIQLASH.
DETERMINATION OF SOIL SALINITY BASED ON SATELLITE

Meliyev B.A., Gulmurodov Fa.E., Qalandarov M.M.

NATURE AND SPECIFIC CHARACTERISTICS OF LANDSCAPE MAPPING

Meńlimuratov T.

BAQSILAR HA’M BAQSISHILIQ MEKTEPLERI

Mirzaalimov S.
TOXICOLOGY OF BENZYL ALCOHOL IN PHARMACEUTICAL MANUFACTURING

Mirzaalimov S.
HYDROTHERAPY: UNVEILING TRUTHS AND DISPELLING TALES THROUGH SCIENTIFIC EXPLORATION

Muminova S.I.

THE ROLE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND UPBRINGING IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Muminova S.I.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE STATE NATURE MONUMENT" YOZYOVON DESERTS " IN PRESERVING BIOLOGICAL AND LANDASHFT DIVERSITY

Musabekov Sh.N.

UNIQUE FEATURES OF THE DIGITAL FINANCIAL ECOSYSTEM'S GROWTH

Narzulloyeva F.F.

KREATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNI IQTISODIY BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY 
TENDENSIYALARI

Nasrullaeva S.A.

FUNDAMENTAL CONCEPTS OF A LEARNER-CENTERED APPROACH TO TEACHING COMMUNICATION SKILLS

Navruzova A.A.

INTRODUCTION OF A REMOTE CONTROL SYSTEM FOR AUTOMATIC PROTECTION OF PUMPING UNITS

Nazarova N.A.

INCREASING INTERESTS IN SOLVING PROBLEMS

Nishonov Sh.Sh., Rustamov U.M., Sadikova D.I.
COURSE OF URETEROLITHIASIS IN PREGNANT WOMEN

Nishonov Sh.Sh., Sadikova D.I.
UROLITHIASIS IN EXTRAGENITAL PATHOLOGY

Nishonova D.A.

THE ROLE OF HOMOCYSTEINE IN FETAL ANOMALIES

Nodirov J.M., Shodmanov Q.O.
PROFESSIONAL TA’LIM MUASSASLARIDA TA’LIM-TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHGA OID XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARINING QIYOSIY TAHLILI (YAPONIYA MISOLIDA)

Noibjonova X.M.

FLAVONOIDS - BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES

Nurbaeva X.O.

OILAVIY MUNOSABATLARDA GENDER TENGLIKNI TA`MINLASHNING ETNOPEDAGOGIK MEXANIZMLARNI 
TAKOMILLASHTIRISH

Nuriddinov A.O., Kasimov I.I.
RESEARCH ON THE FROST RESISTANCE AND CORROSION RESISTANCE OF ASPHALT CONCRETE BASED ON MODIFIED 
BITUMEN WITH STRUCTURE-FORMING POLYMER ADDITIVE AND SURFACTANT

Nurullaev H.H.

THE ROLE OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF BUKHARA REGION IN THE DEVELOPING OF TOURISM IN 
UZBEKISTAN

Obidova D., Khamdamova D.
THE PROCEDURE FOR PERFORMING CORRELATE EQUALIZATION OF A TRIANGULATION GRID USING MICROSOFT 
EXCEL

Ochilova H.N.
INCENTIVE AND MOTIVATION MECHANISMS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF EDUCATIONAL SERVICES IN HIGHER EDUCATION

Odilov X.A., Khomidchonova Sh.Kh.
INDICATORS OF CENTRAL HEMODYNAMICS, VENTILATION, OXIMETRY AND BLOOD FILLING OF THE BRAIN DURING INDUCTION OF ANESTHESIA WITH SEVOFLURANE IN CHILDREN

Odilov X.A., Eminov R.I.
CLINICAL OBSERVATIONS AND DIAGNOSTIC TECHNIQUES IN CHILDREN WITH COVID-19

Olimov А.F.

KASB-XUNAR TA’LIM MUASSASASI КУТУБХОНА XODIMLARINI AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA ТЕХНОЛОГИЯ KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH

Olimova D.A.
QASHQADARYO OKRUGIDAGI NEFT VA GAZ KONLARINING ATROF - MUHITGA SALBIY TA’SIRI

Ortiqova Sh.Z.

MUSTAQILLIK YILLARIDA ANGOR TUMANIDA QISHLOQ XO’JALIGINING RIVOJLANISHI VA TUMANDADI QISHLOQ 
XO’JALIGI BILAN BOG’LIQ BO’LGAN MUAMMOLARNI YECHISH MASALALARI

Ortiqova Sh.Z.

MUSTAQILLIK YILLARIDA ANGOR TUMANIDA IJTIMOIY SOHANING RIVOJLANISHI VA TUMANNING INFRATUZILMASINI YAXSHILASH MASALALARI

Ortiqova Sh.Z.

SHEROBOD TUMANINING IQTISODIY-IJTIMOIY RIVOJLANISH MASALALARI

Ostanaqulov Sh.Yu.

ADAPTIVE CONTROL ALGORITHMS ON THE BASE OF ACCOSIATIVE MEMORY TECHNOLOGY

Pardaev A.A.

LIFE AND CREATIVE WORK OF JACK LONDON

Pashaxodjayeva D.D., Oxunjanova M.X.

XALQARO MOLIYAVIY HISOBOTNI SHAKLLANTIRISHDA BUXGALTERIYA HISOBI OBYEKTLARINING FOYDA SOLIG`IGA TA’SIRI

Paxriddinov M.S.

TUYAMO’YIN SUV OMBORIDA SUV SATHI KO’TARILGANDA EHTIMOLIY TOSHQIN HUDUDINI ANIQLASH

Petrov V.S., Isakulova M.Sh., Kurbanova D.S.

BOʼYOQ VА LАKLАRNING TАSNIFI VА BELGILАNISHI

Polatov Kh.U.

THE ROLE OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TRADE DEVELOPMENT

Polatov Kh.U.

DIFFERENT STANDARDS TAXATION OF COMMERCIAL ACTIVITIES

Polatov Kh.U.

COMPOSITION OF COMMERCIAL ACTIVITY AND PROBLEMS IN TAXATION

Polatov Kh.U.

TYPES OF BUSINESS ACTIVITY OF ENTERPRISES AND THEIR COMPOSITION

Polatov Kh.U.

METHODOLOGICAL ISSUES OF ACCOUNTING OF FINANCIAL ACTIVITY IN COMMERCIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF INTERMEDIATE STANDARDS

Polatov Kh.U.

IMPROVING BUSINESS ACCOUNTS IN THE DIGITAL ECONOMY

Po‘latov X.U., Cho‘liyev N.T.

TRANSPORT XIZMATLARI AUDITNING METODOLOGIK ASOSLARI

Po‘latov X.U., Cho‘liyev N.T.

TRANSPORT XIZMATLARIDAN OLINADIGAN XARAJATLAR AUDITI

Po‘latov X.U., Cho‘liyev N.T.

TRANSPORT XIZMATLARIDAN OLINADIGAN DAROMADLAR AUDITI

Qadirov T.M.

EFFECTIVENESS OF COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING (CALL) IN IMPROVING LANGUAGE ACQUISITION

Qodirov B.G.

O’ZBEK XALQ CHOLG’U ASBOBLARINING SHAKLLANISHI, TAKOMILLASHUVI, OMMALASHUVIDA O`ZBEK DIYORIDA YASHAB IJOD ETGAN OLIMLAR, SOZGARLAR, SOZANDALAR VA BASTAKORLARNING QO’SHGAN HISSASI

Qodirov B.T., Razzakov M.
RENEWABLE ENERGY SOURCES - ADVANTAGES

Razakov B.Yu.

PASSING ADENOIDITIS IN CHILDREN

Razzakov M.
ENSURING THE ECONOMIC GROWTH OF THE COUNTRY

Razzakov M.
RENEWABLE ENERGY – ENSURING A SAFER FUTURE

Razzakov M.
NECESSARY ECONOMIC MEASURES FOR THE DEVELOPMENT OF A FAVORABLE BUSINESS CLIMATE IN UZBEKISTAN

Ren Wanyu
EXPLORING THE CAUSES OF EXTREME NATIONALISM IN CONTEMPORARY CHINA - A CHINESE PERSPECTIVE

Rustamov A.A., Usmanova N.A.
IMMUNOLOGICAL CLINICS EVALUATE NASAL AND ACCESSORY NASAL CAVITIES IN PATIENTS WITH ALLERGIC 
RHINITIS

Saidyusupov M.B., Otabek S.A., Qayumov N.K.

YO‘LOVCHI TASHISH XIZMATLARINING ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARI

Sattarova N.T.

O’ZBEKISTONDA SAVDO XIZMATLARI HUDUDIY KLASTERINI SHAKLLANTIRISH

Sattarova N.T.

RAQAMLI SAVDONI MODERNIZATSIYA VA DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA SAVDO XIZMATLARINING ROLI

Shevketova L.Sh.
DIAGNOSTICS AND EMERGENCY CARE FOR SEPTIC SHOCK IN CHILDREN

Shirinov U.A.

DEVELOPMENT OF INSURANCE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY

Shirinov U.A., Tokhirov В.

RECOGNITION ISSUES OF DETERMINED LIABILITIES, CONTINGENT ASSETS AND CONTINGENT LIABILITIES

Shirinov U.A., Tokhirov В.

ASSESSED LIABILITIES IN THE ACCOUNT

Shirinov U.A., Tokhirov В.

AUDIT ANALYSIS OF ASSESSED LIABILITIES, CONTINGENT ASSETS AND CONTINGENT LIABILITIES

Shirinov U.A., Hamidov D.

KORXONALARDA SEGMENTAR HISOBNI TAKOMILLASHTIRISH

Shirinov U.A., Hamidov D.

IMPROVING REVENUE AUDIT IN INSURANCE ORGANIZATIONS

Shirinov U.A., Hamidov D.

CHARACTERISTICS OF AUDIT ORGANIZATION IN INSURANCE ORGANIZATIONS

Shirinov U.A., Hamidov D.

RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA HISOBI

Shirinov U.A., Hamidov D.

MAMLAKATIMIZ IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO’LLASH ZARURATI

Shirinov U.A., Khamidov D.

TODAY'S STATE OF POSTAL SERVICES

Shirinov U.A., Khamidov D.

IMPROVING COST ACCOUNTING IN ENTITIES PROVIDING TELEPHONE SERVICES

Shirinov U.A., Khamidov D.

THE ROLE OF INVESTMENTS IN SERVICE ENTERPRISES

Shirinov U.A., Khamidov D.

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING IN THE FIELD OF COMMUNICATION AND INFORMATION SERVICES

Shirinov U.A., Khamidov D.

THE ROLE OF TELEPHONE SERVICES AS AN OBJECT OF ACCOUNTING

Shirinov U.A., Amonov A.A., Hamidov D. 

SUG’URTA TASHKILOTLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH

Shirinov U.A., Amonov A.A., Hamidov D. 

SUG’URTA TASHKILOTLARIDA DAROMADLAR AUDITINI TASHKIL ETISH MASALALARI

Shirinov U.A., Amonov A.A., Hamidov D. 

ALOQA XIZMATLARINI KO’RSATUVCHI SUBYEKTLARDA AUDITNING KONSEPTUAL MASALALARI

Shirinov U.A., Amonov A.A., Hamidov D. 

ALOQA XIZMATLARINI KO’RSATUVCHI SUBYEKTLARDA ICHKI AUDITNI TASHKIL ETISH

Shirinov U.A., Amonov A.A., Hamidov D. 

ALOQA XIZMATLARINI KO’RSATUVCHI SUBYEKTLARDA SEGMENTAR AUDITNI TASHKIL ETISH MASALALARI

Shirinov U.A., Amonov A.A., Hamidov D. 

ALOQA XIZMATLARINI KO’RSATUVCHI SUBYEKTLARDA DAROMADLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Shirinov U.A., Amonov A.A., Hamidov D. 

BOSHQARUV HISOBIDA SEGMENTAR HISOBNI O’RNI

Shirinov U.A., Hamidov D. 

BUXGALTERIYA SOHASINI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Shirinov U.A., Amonov A.A., Toxirov В.

MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA BAHOLANADIGAN MAJBURIYATLARNI HISOBDA YURITISH

Shirinov U.A., Amonov A.A., Toxirov В.

MILLIY HISOB TIZIMIDA BAHOLANADIGAN MAJBURIYATLAR, SHARTLI AKTIVLAR VA SHARTLI MAJBURIYATLARNI TAN OLISH MASALALRI

Shirinov U.A., Amonov A.A., Toxirov В.

BAHOLANADIGAN MAJBURIYATLAR, SHARTLI AKTIVLAR VA SHARTLI MAJBURIYATLARNI AUDITORLIK TAHLILI

Shirinov U.A., Amonov A.A., Toxirov В.

BAHOLANADIGAN MAJBURIYATLAR, SHARTLI AKTIVLAR VA SHARTLI MAJBURIYATLAR AUDITI

Shirinov U.A., Tokhirov В.

ISSUES OF COLLECTING AUDIT EVIDENCE IN ENTERPRISES

Shirinov U.A., Amonov A.A.

ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

Shirinov U.A., Amonov A.A.

ASOSIY VOSITALAR HISOBINI 16-SON BHXS “ASOSIY VOSITALAR“ ASOSIDA TASHKIL ETISH

Shirinov U.A., Amonov A.A.

ASOSIY VOSITALAR AUDITINI TASHKIL ETISH ASOSLARI

Shirinov U.A., Amonov A.A.

ASOSIY VOSITALAR AUDITINI METODOLOGIK ASOSLARI

Shirinov U.A., Abduxalil-zoda R.M.

KORXONALARDA MOLIYAVIY FAOLIYAT HISOBINI XALQARO STANDARTLAR TALABIGA ASOSAN TO’G’RI TASHKIL QILISH

Shirinov U.A., Hamidov D.

BUXGALTERIYA HISOBOTLARI TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH

Shirinov U.A., Hamidov D.

BUXGALTERIYA HISOBINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O’RNI

Shirinov U.A.

IMPROVING THE ACCOUNT OF FIXED ASSETS ACCORDING TO INTERNATIONAL STANDARDS

Shirinov U.A.

IMPROVEMENT OF FIXED EQUIPMENT ACCOUNT

Shirinov U.A.

FIXED ASSETS AUDIT IMPROVEMENT

Shirinov U.A.

ORGANIZING THE AUDIT OF KEY EQUIPMENT ON THE BASIS OF INTERNATIONAL STANDARDS

Siddikov A., Shukurullayev A.S.

XIZMATLAR SOHASINING IQTISODIYOTDAGI O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Soatova G.K.

THE BENEFITS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES FROM A YOUNGER AGE

Sulaymonov M.M., Ummatova M.A.

KASR TARTIBLI DIFFERENSIAL OPERATOR ISHTIROK ETGAN INTEGRO-DIFFERENSIAL TENGLAMALAR UCHUN 
INTEGRAL SHARTLI MASALALAR

Sultanov B.S.
UTILIZATION OF AGRICULTURAL WASTE IN THE PRODUCTION OF BIOGAS

Talipova D.S.

KUTUBXONA VEB-SAYTLARINI VEBOMETRIK KO‘RSATKICHLARINI ANIQLASH USULLARI

Temirkhanova M.Zh., Mirzhavadova Yu.Yu.

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE AUDIT METHODOLOGY AND PAYROLL ACCOUNTING

Tinicheva M.
WAYS TO USE THE LOGISTICS SYSTEM

Tojiboyeva N.L.

IODINE DEFICIENCY AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF THYROID PATHOLOGY

Tojiddinov X.S.

PATHOLOGICAL MECHANISMS OF CHANGES IN THE AMOUNT OF LEUKOCYTES IN THE BLOOD

Tojiddinova M.
NATURAL HERBAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS IN THE MARKET OF UZBEKISTAN

Tojiyev B.

IDIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA, QUESTIONS OF PATHOGENESIS

To‘lqinboyeva M.V.

OTA-ONANI BOLAGA NISBATAN MUNOSABATLARINI ANIQLASH METODIKASI TASNIFI

Tovbayev G.
SIRDARYO VILOYATI IQLIMINING GEOGRAFIK – METEOROLOGIK TAHLILI

To‘xtayeva F.Sh.

TA’LIMNI GUMMANITARIZATSIYALASH ORQALI TALABALARNING IJTIMOIYLASHUVINI TA’MINLASHDA INTERAKTIV RAQAMLI TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN DARSLIKLARNING O’RNI

To‘ychiyeva H.M.

METONIMIYALARNING LINGVOMADANIY VA LEKSIKOGRAFIK TAHLILI

Toyirova Sh.B.

HOW CAN ECOTOURISM AND SUSTAINABLE TOURISM PRACTICES PROVIDE GREATER ECONOMIC OPPORTUNITIES FOR LOCAL BUSINESSES

Turayeva ST., Abduraxmonova I.N., Sulaymonova Z.S.

O’ZBEKISTON “YASHIL” IQTISODIYOTGA O’TISH ISTIQBOLLARI

Turdaliyev S.M.

ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQISH USULLARIDAN FOYDALANISH

Turdimambetov I.R., Urazimbetova Yu.Kh., Urazbaeva S.

CHANGES IN THE DEMOGRAPHIC DISTRIBUTION OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Tursunboeva M.A.
PROBLEMS OF TEACHING PROFESSIONAL SCIENCES AND ENGLISH LANGUAGE IN THE FACULTIES OF NATURAL SCIENCES BASED ON AN INTEGRATIVE APPROACH

Tursunov F.U.

KORXONADA MAHSULOT SIFAT KO'RSATKICHLARINI BOSHQARISH

Umarova M.M.

DESCRIPTION OF SOME SYNTHETIC DRUGS USED IN THE TREATMENT OF GASTRIC ULCERS

Umurzakova К.

ADVANTAGES OF THE METHOD OF USING STORIES IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Urazov K.B., Abduxonov G‘.O‘.

KO‘CHMAS MULK OB’EKTLARI AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA O‘TKAZISHNING TASHKILIY VA USLUBIY MASALALARI

Urazov K.B., Abduxonov G‘.O‘.

KO‘CHMAS MULKNI MOL-MULK SOLIG‘IGA TORTILISHINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVIDAN O‘TKAZISH USLUBIYATI

Urazov K.B., Shirinov  U.A. 

TYPES OF TAX AUDIT: ESSENCE, DIFFERENT AND SIMILAR ASPECTS, PROBLEMS AND SOLUTIONS

Urazov K.B., Shirinov  U.A. 

IMPROVING ACCOUNTING IN SERVICE FIELD ENTERPRISES

Urazov K.B., Shirinov  U.A. 

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING IN CAR SERVICE ENTERPRISES

Urazov K.B., Shirinov  U.A. 

SUMMARY REPORT AND ITS SIGNIFICANCE

Urazov K.B., Shirinov  U.A. 

NEED AND SIGNIFICANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Urazov K.B., Shirinov  U.A. 

THE ROLE OF PARTICULAR TYPES OF ACTIVITY IN ENSURING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AND THE KEY ISSUES OF THEIR ACCOUNT

Urazov K.B., Shirinov  U.A. 

IMPROVING CORPORATE INCOME ACCOUNTING

Urazov K.B., Shirinov  U.A. 

IMPROVEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING OF ENTERPRISES

Urazov K.B., Shirinov  U.A. 

CALCULATION OF "MINORITY SHARE" AND METHODS OF ITS REFLECTION IN THE COMPREHENSIVE STATEMENT

Urazov K.B., Shirinov  U.A. 

IMPROVING THE STATEMENT OF CASH FLOWS

Urazov K.B., Shirinov  U.A. 

BASIS OF CLASSIFICATION OF ACCOUNT TYPES IN DIGITAL ECONOMY

 

Urazov K.B., Polatov Kh.U.

METHODOLOGICAL ISSUES OF ACCOUNTING IN SERVICE FIELD ENTERPRISES

Urazov K.B., Polatov Kh.U.

AUDIT OF SALE OF GOODS IN TRADE ENTERPRISES

Urazova G.

4- SINFDA ONA TILI DARSLARIDA LUG’AT USTIDA ISHLASHDA AMALIY TOPSHIRIQLAR ORQALI O’QUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Urunov Sh.Ja.

AMIR TEMUR’S MARCH TO THE LAND OF MIRACLES

Usmanova N.M.

TASHKILOT BOSHQARUV TIZIMIDA RAHBARLIK SIFATLARINI OSHIRISH

Ustin P.N., Otamuratov R.U., Egamqulova S.A., Rashidov Sh.

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF INTERNET DEPENDENT ADOLESCENTS

Utaev A.Yu.
PEDAGOGICAL AND SCIENTIFIC SOURCES OF "POLITICAL PEDAGOGY"

Uzakova L.

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA TO'Y BILAN BOG'LIQ LEKSIK BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI: MADANIY O'ZARO TA'SIRLAR VA QARAMA-QARSHILIKLAR

Xaitov A.A.

CONTENT OF DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL POSITION IN STUDENTS 

Xashimova D.
A GLOBAL APPROACH TO ASSESSING COMPETITIVENESS DIGITAL ECONOMY

Xayitov Ja.X.

XIZMAT KO’RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIKNING O’RNI

Xoshimova R.A.

O’QUVCHILARNI AKSOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA MA’NAVIY AHLOQIY DUNYOQARASHINI SHAKILLANTIRISH

Xudayberdiev A.A., Narbekov N.N.Sattarov M.M., Kabilov B.U.

YERGA ISHLOV BERISH USULI

Xudoyorov L., Sadatov Z.
TOSHKENT VILOYATI TOPONIMLARI

Xudoyorov L., Xolmonov S.
ILMIY VA XALQ TOPONIMLARI

Xurramova N.X., Mirzaliyev S.R., Juraxujayev D.D.
OʻRTA ZARAFSHON HAVZASI LANDSHAFTLARIGA ANTROPOGEN TA’SIR VA HAVZA LANDSHAFTLARINING RIVOJLANISH QONUNIYATLARI

Yakubbekova M.K.

THE PRINCIPLES OF CYSTIC CHANGE IN THE PLEOMORPHIC ADENOMA, WHICH ARE NOW FOUND IN MANY

Yuldashev M.K.

PEDAGOGICAL ASPECTS OF DEVELOPING PERSONAL AND PROFESSIONAL QUALITIES OF FUTURE FINANCIERS

Yuldasheva M.M.

THE ESSENCE, CLASSIFICATION AND STRUCTURE OF FIXED ASSETS OF THE ORGANIZATION

Zokirov Sh.Z.

THE IMPROVEMENT AND FUTURE OF PUBLIC ADMINISTRATION AND LAW

Zulfikorova Z.A.

THE PURPOSE OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION NOT SPECIALIZING IN 
LANGUAGES

Zulfikorova Z.A.

MODERN METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Абатбаева Г., Тлеуов Н.Р.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 

Абдукадирова Д.Т., Назарова Г.Т., Мукаррамов У.М.
АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ХОДЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ПОВЫШЕННЫМ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА

Абулхайров Р.И.
ПОРТЛАШ БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН ҲОДИСА ЖОЙИНИ КЎЗДАН КЕЧИРИШ

Абдуназаров Х.М., Ниёзов Х.М.

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА

Абдураимов Д.Э.
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ ТЕРМОУПРУГОГО СОЕДИНЕНИЯ ИЗОТРОПНОГО ПАРАЛИПИПЕДА И ЕЕ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Аблатдинов С.А.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Авлокулова С.С.
ОСНОВНАЯ РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЕКТЫ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ

Аграновский М.Л., Муминов Р.К., Козимжонова И.Ф., Салиев М.М.
ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ, НАБЛЮДАЕМЫХ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОПИУМА

Азамов Р.Р.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Акабоев И.З., Хакимов М.М., Турдалиев И.Э.
ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ В ОХРАНЕ ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Акатьев В.В., Лызлов А.И.
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Акешов Н.

ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА

Акимова А., Кидирбаева А.Ю.
РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Алиева Р.А., Маматисакова Г.А., Мирзаалимова Г.Ж.

ХАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ҲАР БИР ФУҚАРОНИНГ БУРЧ ВА МАСЪУЛИЯТИ

Алимова Н.

МЕҲМОНХОНА ФАОЛИЯТИДА ХАРАЖАТЛАР ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Алиназаров А.Х., Атамов А.А., Каюмов Д.А.

ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Аллаев М.Я.
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ У ДЕТЕЙ

Алланов К.А., Чориев А.К.

РОЛЬ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Амелин С.С. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В РОССИИ

Артиков Н.А.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Асроров А.И.

ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ

Ахати Фирдавсджон
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО￾ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Ахмеджанов А.

РОЛЬ ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА В ПОВЫШЕНИИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОТЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛАСТЕРАХ

Ахмедов А.М.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНТЕРПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Ахмедова И.Н.
ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЯ TURTLE В РЕШЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА PYTHON

Ахтамова М.Э., Халиков А.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ФОРМУЛИРОВАНИЯ ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Бабаева Г.Р.

РОЛЬ СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО 
ВОЗРАСТА

Бабаева Г.Я., Назаров С.

РИСКИ, СВЯЗАННЫХ С АКТИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ БАНКОВ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ

Бадалбаева Н.М., Узбекова Н.Р., Китьян С.А.
НАРУШЕНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА КАК ФАКТОР РАННЕГО СОСУДИСТОГО СТАРЕНИЯ

Баймуротов С.М.

ПРОГНОЗНО-ИНФОРМАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЕЛЬТ АРИДНЫХ ЗОН УЗБЕКИСТАНА

Березин Д.А., Слепушкин А.Н.
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ НА ТОВАРНО-СЫРЬЕВЫХ РЫНКАХ

Бочкова Т.А., Шаман А.С.

БЕЗРАБОТИЦА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

Галажинская Е.А.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ 
БЬЮТИ-ИНДУСТРИИ

Геворкян Г.А.
МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Генжемуратова Г.П., Махамбетова М.Д.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ АТМОСФЕРНОЙ ПЕРЕГОНКИ НЕФТИ

Голубева Е.С.
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ИЛИМ ТИМБЕР»

Голубкин А.И.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ КОМПАНИЙ-ПОДРЯДЧИКОВ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТАМ

Грымова А.А.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ

Грымова А.А.

ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Гулбоев А.Т.

ПРИНЦИП ИНТЕГРАТИВНОСТИ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Гурвиц Э.М.

ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ПРАВОВУЮ ПРИРОДУ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Дедаханов А.О.
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМАЧИВАНИЯ ХЛОПКА, ВОЛОКНА НА ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Джамолов Ў.И.

ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ ҚОБИЛИЯТИНИ АНИҚЛАШГА ИНТЕГРАЛ 
ЁНДАШУВ

Дониёрова Г.Ш.

НЕКОТОРЫЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВА В ОБЛАСТИ УЗБЕКСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Дорошенко Д.А.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ

Досжанов К., Алпысбаева А.
ПРОБЛЕМЫ ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ

Досходжаева А.
ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ УСТНО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Ду Синьсинь
ЦИФРОВЫЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ И ТРЕНДЫ ИХ РАЗВИТИЯ

Ду Синьсинь

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ HUAWEI

Жданов К.Ю.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Жонузоков Н.Б. 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНОВ

Жонузоков Н.Б. 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Жумакулов А.К.

ТЎРТТА ҚИСМ БЛОКЛАРИ XOR АМАЛИ БЎЙИЧА ҚЎШИЛГАН XSEPES8–2 ТАРМОҒИ

Жўраев Ж.Т., Жўраев Т.А.

ЕКАЛОГИЯ-ЗАМОНАНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАСИ

Жураев Ж.С., Алимкулова Р.А.
ПРОБЛЕМЫ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ И ОПУСТЫНИВАНИЯ В НИЖНЕМ ЗАРАФШОНЕ

Ибрагимов М.М.

УЗУМЧИЛИК МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЭКСПОРТ ҚИЛИШДА МАВЖУД МУАММОЛАР ЕЧИМИ

Ибрагимов М.М., Мардонов М.М.

ЎЗБЕКИСТОНДА УЗУМЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Ибрагимов М., Мардонов М.

УЗУМЧИЛИК ТАРМОҒИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Иванова А.С., Джура В.В.

ПРОБЛЕМА УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Игнатенко П.В., Волошкина Е.В., Губкин А.В., Игнатенко Е.В.
СИСТЕМНО-ОБЪЕКТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Иноятов К.М., Махкамов Д.И., Гоипов А.Х., Суробов Г.М.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В КОНСТРУКЦИОННЫХ СЛОЯХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Иноятов К.М., Махкамов Д.И., Мамасолиев С.Н., Мадаминова Д.Д.

ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ И ПОВЫШЕНИЕ ИХ УСТОЙЧИВОСТИ К ДЕФОРМАЦИЯМ И СМЕЩЕНИЯМ

Инь Чао
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ HUAWEI НА МИРОВОЙ РЫНОК ТЕХНОЛОГИЙ

Инь Чао

ВКЛАД HUAWEI В РАЗВИТИЕ 5G И ЕГО ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Инь Чао

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ HUAWEI

Инь Чао

АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ HUAWEI

Исмоилов М.К.
РОЛЬ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Исмоилов Ш.М., Абдужалилов С.М., Тошбаев Д.К., Мажидов А.М.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ КОЛЕБАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-НАГРУЖЕННЫХ СТЕРЖНЕЙ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРЕ

Кабак С.В.
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Калабаева Д., Сейтназаров С.К., Кутлымуратов М.С.
ЭКОЛОГИЯ ГРЫЗУНОВ РАСПРОСТРАНЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Карташов Д.О.
ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ

Кашицына А.М., Косых О.И., Маркелова С.В.
СЕРВИС-ДИЗАЙН – НОВЫЙ ХОД В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

Кенжабаева Н.Р., Миррамазанова М.
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Киргизов Х.Т., Нуриддинов А.Д.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ ПОЧВЫ ПО РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СФЕРИЧЕСКОГО ДИСКА

Китаинов А.Б.
ОБЗОР ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ РЫНКА В Г. КРАСНОДАР

Козимжонова И.Ф., Аграновский М.Л., Муминов Р.К., Азимова Г.А.
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ ПОВТОРНЫХ СУИЦИДАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПАЦИЕНТОВ С 
НЕЗАВЕРШЕННЫМ СУИЦИДОМ

Қорабаев Ш.А.

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИНВЕСТИЦИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ 
ОШИРИШ

Косимхожиев М.И., Курбанова Д.И.
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С 
ПОЗИЦИИ ИЗУЧЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА

Кравцунов В.В.
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ БЕНЧМАРКИНГА

Краснова Е.В., Люлюшин И.А., Семёнов В.А.

АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ АКТИВОВ КОМПАНИИ ПАО «МАГНИТ» С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ЦЕПНЫХ ПОДСТАНОВОК

Кривенькая В.И.
СТРАТЕГИЯ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Курбанова Ш.У.

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ: ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОБАВОК DHEA С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ ИНДУКЦИИ ОВУЛЯЦИИ ПРИ СНИЖЕННОЙ АМГ НА ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Курбанова Д.И., Косимхожиев М.И.
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕФАЛОСПОРИНА V ПОКОЛЕНИЯ ЗИНФОРО

Кутуков С.С.
ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ БРЕНДОМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Лю Южуан

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В МНОГОНА ЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Лю Южуан

АНАЛИЗ ПЛЮСОВ И МИНУСОВ "ВОЛЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ" КОМПАНИИ HUAWEI

Лю Южуан

ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСК АМИ HUAWEI В ОТНОШЕНИИ ИМИДЖА БРЕНДА

Лю Южуан

ВАЛЮТНЫЙ РИСК И ЕГО УПРАВЛЕНИЕ В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЯХ НА ПРИМЕРЕ HAIER GROUP

Мадрагимова Б.Х.
ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Мадримов А.Ш.
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Мамаризаев А.А.
АКТИВАЦИЯ SRD5A2 СВЯЗАНА СО СНИЖЕНИЕМ ЭКСПРЕССИИ 5-А-РЕДУКТАЗЫ 2 ТИПА ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Маматкабилова С.Ш.
РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИОГРАФИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ГРЕКО-БАКТРИЙСКОГО ЦАРСТВА

 

Маткаримова С.Д.

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД-КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Махкамов Д.И., Мамасолиев С.Н., Мадаминова Д.Д.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА БИТУМА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

Махкамова Ш.Т.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ КЕЙС-МЕТОДА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Махмудова М.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ МНОГОЗНАЧНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ - ИМЕНЕМ СОБСТВЕННЫМ (АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНЫХ ФЕ)

Мирзакамалова Э.Р.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРТЕПИАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Р.АБДУЛЛАЕВА

Мирзалиева Ш.Э.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РЫНКА СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ

Мирзарахимова А.Б. 
ВНЕДРЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Мирхонов Ж.А., Усманова Н.А.
МЕСТНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА

Мирюсупов М.М.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ

Михеенко Д.В.
ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Муминов Р.К., Аграновский М.Л., Салиев М.М., Каримов А.Х.
СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ, РОЖДЕННЫХ ОТ БРАКОВ МЕЖДУ БЛИЗКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ

Мухамадиев Х.А.

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ОБНОВЛЕННОЙ КОНСТИТУЦИИ

Мухамедова С.И.

МАМЛАКАТИМИЗДА АУДИТОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТРИШ

Мухамедова С.И.

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИ ИЧКИ АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мухамедова С.И.

КОРХОНАЛАРДА ИЧКИ АУДТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Мухамедова С.И.

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИ ИЧКИ АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мухаммаджонова Р.

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ГЕРОЕВ С. АФЛАТУНИ

Мухаммедов М.М., Исхакова С.А.
ТЕОРИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ПРОБЛЕМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕОФИЦИАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ

Набиев О.А.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Набиев О.А.
ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Нишанова Д.В.

ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ НА МИКРОБИОМ И КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ У ДЕТЕЙ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

Нурматов Х.В., Ганиев М., Джораев Д., Кадиржонова М., Хакимова Х.

МЕХАНИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ. ПОВЕШЕНИЕ

Овсепян О.А.
РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МСП И КРУПНОГО БИЗНЕСА

Оразбаева Г.
ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СЕМЬИ- ШКОЛЫ-УЧАЩЕГОСЯ

Оромидинова Д.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ МИФОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ МИФА О МИНОТАВРЕ)

Отабоев Н.О.
СМАРТ КОНТРАКТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Пакирдинов А.Б., Холбоев Ю.Х.
ИЗМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ АРТРОПАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ПСОРИАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Пи Цзычэнь
СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН КИТАЯ

Пи Цзычэнь
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ СТРАТЕГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН КИТАЯ

Покуль В.О., Авакян А.К.

ЗАДАЧИ КОНКУРЕНТНОГО АНАЛИЗА РЕКЛАМЫ КОМПЛЕКСНЫХ КОФЕИН

Покуль В.О., Шмыговская Р.О.
ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АУДИТОРИЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА ПОСРЕДСТВОМ ЛИЧНОГО БРЕНДА

Приходченко Е.И., Терещенко К.А.
ОБЗОР И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Пўлатов Х.У.

САВДО КОРХОНАЛАРИДА ТОВАРЛАРНИ СОТИЛИШИ АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Пўлатов Х.У.

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ КОРХОНАЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИН ТАШКИЛ ЭТИШ

Пўлатов Х.У.

САВДО КОРХОНАЛАРНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШДАГИ МУАММОЛАР

Пўлатов Х.У.

САВДО ФАОЛИЯТИНИ СОЛИҚҚА ТОРТИШДАГИ МУАММОЛАР

Пўлатов Х.У.

САВДО КОРХОНАЛАРИДА МОЛИЯВИЙ ФАОЛИЯТИ ҲИСОБИНИНГ МЕТОДОЛОГИК МАСАЛАЛАРИ

Пўлатов Х.У.

ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТАРКИБИ ХУСУСИДА

Пўлатов Х.У.

САВДОНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ

Пўлатов Х.У.

САВДО КОРХОНАЛАР ТОВАР АЙЛАНМАСИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШИРИШ

Пулотов Ш.Ш., Ходжиева С.Ш.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Равшанов Ш.А., Маликов Б.Б.
ПЕЩЕРЫ КАК УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ЭКОТУРИЗМА

Разаков Б.Ю.

КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ АДЕНОИДИТА У ДЕТЕЙ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ (ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ, ДЕТИ С ПАТОЛОГИЕЙ ЖКТ)

Раззаков М.
ПЕРСПЕКТИВА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Рассказова М.В.

СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Расулова Т.Т.

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Рафиков В.А., Алланазаров К.Ж.Шарипов Б., Сарсенбаев Н.Д.
ПРОГНОЗНО-ИНФОРМАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ И КОМПЛЕКСОВ АРИДНОЙ ЗОНЫ 
УЗБЕКИСТАНА

Рахимов Д.Н.

БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА НА МИКРОСХЕМЕ ТИПА К(Р)590КН8

Рахматуллаев М.Р., Ахмедов А.М.

МАЛАКА ОШИРИШ ТАЪЛИМ ТУРИ УЧУН ДАВЛАТ ТАЪЛИМ ТАЛАБЛАРИ, ЎҚУВ РЕЖАСИ ВА ДАСТУРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШНИНГ ИЛМИЙ-УСЛУБИЙ МУАММОЛАРИ ВА УНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Сабитова В.Л.
УРОКИ ДОБРОТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮШИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СВЕРСТНИКАМ С РАСТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКРГО СПЕКТРА

Садикова Д.И., Рустамов У.М.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО НЕОБСТРУКТИВНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА

Саидова С.М.

ОБУЧЕНИЕ РУССКОЙ УСТНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ ВУЗОВ УЗБЕКИСТАНА

Саидюсупов М.Б., Хидиров У.Х., Мамиров У.Х.

ТЕОРИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРШРУТНОЙ СХЕМЫ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В КРУПНЫХ ГОРОДАХ

Сайфетдинов С.И., Садикова Д.И.
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО НЕОБСТРУКТИВНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА

Саломова Н.С.

СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ И ПУТИ ПСИХОКОРРЕКЦИИ

Самадова М.Х.

ЗНАЧЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА МЕЖДУ ВУЗОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Саматов Р.Г., Ражапова С.С., Юлдашбоев Р.М.

ВЕЛОСИПЕД В ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА

Сафаров Д.А.

УЧЕТ И АУДИТ ОПЕРАЦИЙ НА ТЕЧЕННОМ СЧЕТЕ

Сафарова Д.С.

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЗБЕКИСТАНЕ

Сидоров В.А., Турсунов И.Э., Гулов М.О.
ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: ВЫЗОВЫ, УГРОЗЫ И РИСКИ

Стерихова А.А.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

Стерихова А.А.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РОССИИ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Стерихова А.А.

ПРОНИКНОВЕНИЕ КАПИТАЛА В ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ

Сян Жун
ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСПАНСИИ XIAOMI

Сян Жун

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ XIAOMI

Сян Жун

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В КОМПАНИИ XIAOMI

Сян Жун

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ XIAOMI

Тахтаматова К.Х.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕРВИСА И СЕРВИСНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Темирханова М.Ж., Миржавадова Ю.Ю.

ТЕОРЕТИЧЕСКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И УЧЕТА

Терентьев С.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Турсунова Ф.О.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПАРАДИГМЫ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Умарова М.Х.
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТОПОНИМИИ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Умарова В.А.
РАБОТА НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ОБРАЗАМИ В ФОРТЕПИАННОМ ЦИКЛЕ «БАБОЧКИ» Р. ШУМАНА

Умарова М.Х.
РОЛЬ ТОПОФОРМАНТОВ В СОЗДАНИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Умарова Д.З.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН

Уразов К.Б., Файзуллаев А.Б.
ҚУРУЛИШ ТАШКИЛОТЛАРИДА ШАРТНОМАВИЙ АКТИВЛАР ҲИСОБИ ВА АУДИТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА ТАШКИЛ ҚИЛИШ

Уразов К.Б., Абдухонов Ғ.Ў.

КЎЧМАС МУЛК ВА УНИ МОЛ-МУЛК СОЛИҒИГА ТОРТИЛИШИ АУДИТИНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР АСОСИДА
ЎТКАЗИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ МАСАЛАЛАРИ

Уразов К.Б., Ширинов У. А.

ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИНГ ЎРНИ

Уразов К.Б., Ширинов У. А.

БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ЎРНИ

Уразов К.Б., Ширинов У. А.

ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ СУБЪЕКТЛАРИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ 
ЙЎНАЛИШЛАРИ

Уразов К.Б., Ширинов У. А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уразов К.Б., Ширинов У. А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

Уразов К.Б., Ширинов У. А.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА В ТУРИСТСКО-ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ

Уразов К.Б., Ширинов У. А.

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В АВТОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Уразов К.Б., Ширинов У. А.

УЛУЧШЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

Уразов К.Б., Ширинов У. А.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧЁТА ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА ТАМОЖЕННЫХ СКЛАДАХ

Урманова Л.М.
ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ НЕОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА В 
УСЛОВИЯХ КОМОРБИДНОСТИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Усманова Н.М.

МЕНЕЖМЕНТДА ИСТЕЪМОЛЧИЛАР МУНОСАБАТЛАРИНИ БОШҚАРИШГА МЕТОДИК ЁНДАШУВЛАР

Усманова З.И.

ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИОН КОРХОНАЛАРДАГИ РАҚОБАТБАРДОШЛИКНИ ТАЪМИНЛОВЧИ ТИЗИМЛИ КЎРСАТКИЧЛАР

Усманова У.И., Муминов Ж.З.

РОЛЬ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИШЕМИЧЕСКОЙ
ЭТИОЛОГИИ

Усманова З.И., Маматқулов А.

ТУРИЗМ ХИЗМАТИДА СЕРВИСЛИ ХИЗМАТ КЎРСАТИШНИ БОШҚАРИШ МАСАЛАЛАРИ

Усманова Р., Абдимуминова М.

НЕКОТОРЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

Усманова Р.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛАНДШАФТОВ БАССЕЙНА КАШКАДАРЬИ

Усманова З.И., Зикиров Ж.

ПРИМЕНЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА, КАК ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ОПТОВОЙ КОМПАНИИ

Усмонова М.У.

ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ

Файзиев А.А.

ПЕРЕРАБОТКА КОСТЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЯСНОЙ МАССЫ

Фарходов Ж.У., Топалиди В.А., Хакимов Ш.К.

ОБОСНОВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Хабибуллаев А.Х., Хакимов У.

НАРУШЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ КРУПНОГАБАРИТНОГО И ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ГРУЗА

Халилов Х.У.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ РИНИТОМ

Хашимова С.Н., Абдикаримова А.А.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАН

Холодова А.В., Митрофанова Я.С.
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Холодова А.В., Митрофанова Я.С.
МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Худайбердиев З.Я., Рашидова Н.Р.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЕТЕНЦИИ КОМАНДНОГО ЛИДЕРСТВА У ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ

Худайкулов Х.Х.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ КРЕДИТЛАШ АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ

Хужамбердиев У.Э., Шадманов М.А., Наджимитдинов Я.С.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЙ И ТРАНСРЕКТАЛЬНОЙ УЛЬТРАСОНОРАФИИ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА ПРОСТАТЫ

Чашкова А.С., Рябова Т.С.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Чжо Ицзы
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ КАК ФАКТОР СТРАТЕГИИ

Чжо Ицзы

ЦИФРОВЫЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ И ТРЕНДЫ ИХ РАЗВИТИЯ

Чжэн Мэнцзе
ОПТИМИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ TITAN ЧЕРЕЗ МЕРДЖЕРЫ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Чжэн Мэнцзе

РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМПАНИИ TITAN

Чжэн Мэнцзе

АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМПАНИИ TITAN: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Чжэн Мэнцзе

СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ В КОРПОРАТИВНОМ ПОРТФЕЛЕ КОМПАНИИ TITAN: ОПЫТ И ПРИМЕРЫ

Чжоу Цзымин
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СТРАТЕГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ TENCENT"

Чжоу Цзымин

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЫХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ: УРОКИ ИЗ ОПЫТА TENCENT

Чжоу Цзымин

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ВХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ ДЛЯ КОМПАНИИ TENCENT

Чжоу Цзымин

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ КОМПАНИИ TENCENT

Чжу Цинюй
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СТРАТЕГИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОМПАНИИ: УРОКИ ИЗ ОПЫТА SINOPEC

Чжу Цинюй

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: УРОКИ 
ИЗ ОПЫТА SINOPEC

Чжу Цинюй

ОЦЕНКА ПРОГРАММ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ SINOPEC И ИХ ВЛИЯНИЯ НА МЕСТНОЕ 
СООБЩЕСТВО

Чжу Цинюй

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ: ОПЫТ SINOPEC

Шарибаев А.Н., Шарибаев Р.Н., Абдулазизов Б.Т., Тохиржонова М.Р.

АЛГОРИТМЫ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ

Шарибаев А.Н., Шарибаев Р.Н., Абдулазизов Б.Т., Тохиржонова М.Р.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ С ПОДКРЕПЛЕНИЕМ

Шевкетова Л.Ш.
ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ У ДЕТЕЙ

Шимаренков И.В.
ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

Ширинов У. А., Хамидов Д.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ФИЛИАЛАХ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АК «УЗБЕКТЕЛЕКОМ»

Шпаков И.Н., Агеев Н.В., Беляков И.А., Шенберг А.А.
ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ В ТУННЕЛЯХ ПРИ ПОЖАРЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Штефоцко Н.Ю.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЭКО-ОТЕЛЕЙ

Щендрыгин Р.С., Подпругин А.И., Исраелян А.И., Атрошенко Н.Н.,
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ

Щукин Д.В. 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ МАРКЕТИНГОВОЙ И ФИНАНСОВОЙ СРЕДЫ

Элов О.К., Исмоилов У.Б.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Эргашев М.М.

ГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Эргашев М.М., Абдуллаев Н.А.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА

Юань ЯЦянь
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Юань ЯЦянь

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Юань ЯЦянь

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКЕ КИТАЯ

Юань ЯЦянь

ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ HUAWEI В РОССИИ

Юсупова Ф.З.

КОРХОНАЛАРДА ХИСОБ ТИЗИМИ ХАМДА САВДОДА ДАРОМАДЛАРНИНГ ТАСНИФЛАНИШИ

Ярашев М.У. 
ЦВЕТУЩАЯ ПРИБЫЛЬ: РАСКРЫТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛОДООВОЩЕВОДСТВА

Ярматова М.А.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТИКЕТА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

 

Логинова А.Ю.
РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА

 

 

Забила Э.Е.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ КАК ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ГРАЖДАН 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ

​​

 

Madiyarova M.
DIGITIZATION TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING

 

Зайчикова Е.С.
ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ ПОДРОСТКА К ЗАНЯТИЯМ СОВРЕМЕННОЙ 
ХОРЕОГРАФИЕЙ

Зайчикова Е.С.

СОЗДАНИЕ СЦЕНАРНЫХ ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОИСКА МОТИВАЦИИ ПОДРОСТКОВ К ЗАНЯТИЯМ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИЕЙ

Рузиев Х.Д., Каримова А.И.
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ АВРЕЛИЯ АВГУСТИНА

Хазраткулова С.Г.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ УЧИТЫВАЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ И СЕЗОННЫЕ 
УЯЗВИМОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Бекматов А.К., Кутдусова Э.Р., Мукимов Ш.И., Давлатова Н.Н.
ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Кодиров З.З., Исмоилов Э.Т.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ – КАК ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page